ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

נוסח מכתב מוצע - התפנות מקום חבר וועד מקומי בעקבות הפסקת כהונתו

לכבוד                                                                                                                     

.....................

 

א.נ.,

הנדון: התפנות מקום חבר וועד מקומי בעקבות הפסקת כהונתו

                       

בהמשך למכתב מיום ........ בדבר הפסקת כהונתך כחבר בוועד המקומי בעכבות היעדרותך מישיבות הוועד:

 

  1. הרינו להודיעך כי מקומך בוועד המקומי התפנה, וזאת בהתאם לסעיף 37ה(א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958.

     

  2. חברותך בוועד המקומי תפקע תוך שלושים יום, מעת שליחת מכתב זה, וזאת בהתאם לסעיף 37ה(ג) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958.

     

  3. הוראות החוק הרלוונטיות מתוך צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958, המתייחסות להתפנות מקומו של חבר וועד מקומי הנעדר מישיבות הוועד באופן עקבי, מצורפות בנספח 1 לעיונך.

 

בכבוד רב,

 

.....................

 

נספח 1 - צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958

128.     הוראות סעיפים 37ד, 37ה, 37ח, 89א ו-89ב יחולו על חברי ועד מקומי בשינויים אלה:

(1)   כל מקום שנאמר בו "מועצה" יראו כאילו נאמר בו "ועד מקומי";

(2)   כל מקום שנאמר בו "השר" יראו כאילו נאמר בו "ראש מועצה";

(3)   כל מקום שנאמר בו "חבר מועצה" יראו כאילו נאמר בו "חבר הועד המקומי".

 

 37ה.    (א)   נראה לראש המועצה, כי חבר המועצה פסול מלכהן כחבר המועצה או חדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 37ד, ישלח לו ראש המועצה, בדואר רשום, לפי מענו הידוע לאחרונה, הודעה בדבר התפנות מקומו במועצה ויפרט בה את הסיבות לכך; ראש המועצה ימציא העתק מהודעתו האמורה לידי הממונה על המחוז.

            (ב)   נראה לממונה על המחוז שחבר המועצה פסול מלכהן כחבר המועצה או חדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 37ד, ולא שלח ראש המועצה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (א) ולא שלחה גם תוך ארבעה עשר ימים מיום שדרש ממנו הממונה על המחוז לעשות כן, ישלח הממונה על המחוז לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לראש המועצה.

            (ג)    בתום שלושים ימים מיום שנשלחה אליו הודעה כאמור בסעיף קטן (א) או (ב), יחדל חבר המועצה לכהן כחבר המועצה, אלא אם כן תוך הזמן האמור התקיים אחד מאלה:

(1)    אותו חבר המועצה עתר לבית משפט לעניינים מינהליים לביטול ההודעה, ובמקרה זה לא יחדל לכהן כאמור עד שבית-המשפט יחליט אחרת;

(2)    התברר לשולח ההודעה שלא נתקיימו הנסיבות המחייבות את משלוחה והוא ביטל אותה בהודעה מנומקת בכתב, לחבר המועצה; העתק מהודעת הביטול יימסר לידי הממונה על המחוז או לידי ראש המועצה, לפי הענין.

הנחיות משרד הכלכלה לוועדת ביקורת באגודה שיתופית

הנחיות עדכניות אשר פורסמו ביום 15.04.18 מטעם משרד הכלכלה.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: