ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

 1. זהות ועדים
  1. סעיף 97 לתקנון המועצות האזוריות[1] (להלן: "תקנון המועצות האזוריות") קובע את כלל זהות הועדים:

97 (א) כפוף לאמור בסעיפים 97א ו-97ב, מי שמכהנים בישוב שיתופי, במועד פלוני, כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית של הישוב (להלן - האגודה השיתופית), יכהנו גם כחברי הועד המקומי של הישוב.

 1. אם כן, זהות הועדים הינה בין הועד המקומי לבין ועד ההנהלה של האגודה החקלאית של היישוב השיתופי, מכאן, שעל מנת שניתן יהיה ליצור זהות ועדים בין הועד המקומי לבין ועד האגודה הקהילתית, יש צורך לוודא שהאגודה הקהילתית סווגה על ידי רשם האגודות השיתופיות גם כאגודה חקלאית, ושהיא תוכר כיישוב השיתופי.
 2. לגבי הכרה כיישוב השיתופי - בסעיף ההגדרות בתקנון, מוגדר יישוב שיתופי כך:

"ישוב שיתופי" - קיבוץ, קבוצה, מושב עובדים, מושב שיתופי, כפר שיתופי, לרבות ישוב שלפחות שמונים למאה מתושביו שהם בני 17 ומעלה מאוגדים באגודה שיתופית להתיישבות ושהמועצה מכירה בו כישוב שיתופי לצורך התקנון.

 1. אם כן, על מנת שהאגודה תוכר כיישוב, יש צורך להסדיר העניין מול משרד הפנים והמועצה האזורית, וייתכן כי תידרשנה קבלת החלטה על כך הן באסיפה הכללית של הקיבוץ והן באסיפה הכללית של האגודה הקהילתית, בהתאם לדרישות של גורמים אלה.

 

 1. ש: האם יש ל-10% מהתושבים אשר אינם חברים זכות לדרוש מינוי נציג אשר ישמש כחבר בועד האגודה או כמשקיף בועד האגודה?
  1. בעניין זה יש לחדד את האבחנה בין ועד האגודה לבין הועד המקומי.
  2. בכל הנוגע לועד האגודה - אמנם לא קיימת מניעה לצרף כמשקיף אף את מי שאינו חבר אגודה, אך לא רק שאין חובה לצרפו כחבר ועד, אלא שככלל, רק חברי אגודה רשאים לכהן כחברי ועד האגודה, וכהוראת תקנה 23 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה):

23.(א) האסיפה הכללית תבחר מבין חברי האגודה או מבין נציגי חברים שהם תאגידים את הועד בהתאם לתקנות האגודה.

 1. באשר לועד מקומי, קובע סעיף 97א לתקנון המועצות האזוריות את התנאים בהם תצורף לועד המקומי, הנמצא במצב של זהות ועדים, נציגות של תושבים אשר אינם חברי אגודה:

97א (א) מי שרשום בפנקס הבוחרים (להלן – בוחר) של יישוב שיתופי והוא אינו חבר האגודה השיתופית, רשאי לבקש מהממונה, לא יאוחר מהיום ה-64 שלפני יום הבחירות, להורות כי לועד המקומי של הישוב ייבחרו בנוסף לחברי ועד הנהלת האגודה, גם נציגים של בעלי זכות בחירה בישוב שאינם חברים באגודה השיתופית.

(ד) כפוף לאמור בסעיף 97ב, מצא הממונה כי בישוב שיתופי שלגביו הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א), מספר הבוחרים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא 10% לפחות ממספר הבוחרים בישוב, יורה כי בנוסף לחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית האמור בסעיף 97, ייבחרו גם נציגים של הבוחרים באותו ישוב שאינם חברי האגודה השיתופית (להלן בפרק זה - הנציגות).

(ד1) ביישוב שהוא קיבוץ או קבוצה יורה הממונה כאמור אם הוגשה הבקשה על ידי 10% מבין הבוחרים הרשומים ביישוב ומספר הבוחרים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא 30% לפחות ממספר הבוחרים ביישוב.

(ה) מספר הנציגים שיעמדו לבחירה בישוב שיתופי כאמור, יהיה המספר השלם המתקבל מהכפלת מספר חברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית באותה שעה במנה המתקבלת מחלוקת מספר הבוחרים שאינם חברים באגודה השיתופית במספר הבוחרים החברים באגודה השיתופית, ובלבד שיהיה נציג אחד לפחות.

 1. אם כן, על פי הסעיף, כאשר אחד התושבים ביישוב, אשר איננו חבר באגודה, מבקש מהממונה כי בנוסף לחברי ועד האגודה ייבחרו לועד המקומי גם נציגי התושבים אשר אינם חברים באגודה, על הממונה להורות על צירוף נציגות אם באותו יישוב, מספר הבוחרים שאינם חברי האגודה הוא 10% לפחות ממספר הבוחרים ביישוב[2].

 

 1. ש: האם נכון שרק 50% ומעלה של התושבים שאינם חברים באגודה יכולים לדרוש הקמת ועד מקומי נפרד מועד האגודה, או שדי ב-20% תושבים שאינם חברי אגודה כדי לחייב בחירות נפרדות?
  1. סעיף 97ב לתקנון המועצות האזוריות קובע באילו מקרים, יורה הממונה על בחירות נפרדות לועד המקומי והפסקת המצב של זהות ועדים:
  2. ב. על אף האמור בסעיפים 97א ו-97א(ד), יורה הממונה לקיים בחירות לועד מקומי של ישוב שיתופי, בדרך האמורה בפרק זה לגבי ישוב שאינו שיתופי, בכל אחד ממקרים אלה:
 1. מספר הבוחרים בישוב שאינם חברי אגודה שיתופית, עולה על מספר הבוחרים חברי האגודה
 2. על פי בקשה של 20% מבין הבוחרים של ישוב שהוגשה לממונה לא יאוחר מהיום ה-64 שלפני יום הבחירות.
 3. בישוב שהוא קיבוץ או קבוצה – על פי בקשה של 50% מהבוחרים של הישוב שהוגשה לממונה כאמור בפסקה (2).
  1. אם כן, הממונה יורה על קיום בחירות נפרדות לועד המקומי: או על פי בקשה של 20% מבין הבוחרים ביישוב (או 50% כאשר מדובר בקיבוץ), או כאשר מספר הבוחרים ביישוב שאינם חברי האגודה עולה על מספר הבוחרים חברי האגודה - אף מבלי שהוגשה בקשה.
  2. ובאשר לשאלה – הסעיף קובע כי הדרישה צריכה לבוא מ-20% מבין הבוחרים ביישוב, לאו דווקא כאלה אשר אינם חברים באגודה.

 

 1. בהנחה שבחירות למועצה האזורית תתקיימנה בעוד כחמש שנים, האם הדרישה להקים ועד מקומי נפרד יכולה לחייב גם בימים אלה, בלא קשר למועד הבחירות למועצה?
  1. ככלל, קובע סעיף 101 לתקנון המועצות האזוריות, כי כאשר אין זהות ועדים או כאשר הממונה הורה על קיום בחירות נפרדות, יקויימו הבחירות לועד המקומי במועד עריכתן של הבחירות למועצה:

101. (ב) הבחירות הבאות אחרי הבחירות הראשונות ביישוב שאינו שיתופי וכן בחירות שנקבעו לפי סעיף 97א, 97ב, 97ד יקויימו במועד עריכתן של הבחירות למועצה ובלבד שהממונה לא קבע בשל נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, לדעתו, מועד בחירות מוקדם או מאוחר ממנו.

 

 1. האם מומלץ לפעול לצירוף השוכרים לאגודה הקהילתית? במידה וכן, כיצד על האגודה לפעול?
  1. אכן במקרים מסויימים רצוי שהשוכרים יהיו חברים באגודה, שכן אם מחשיבים את כל השוכרים שהעבירו כתובת ואת הבנים הבוגרים שרשומים יש חשש ממשי שלא ניתן יהיה לקיים זהות ועדים.
  2. באשר לדרך המומלצת לצרף את השוכרים, עד לאחרונה קיימת הייתה אפשרות של יצירת שלושה סוגי חברים:
 • "חבר רגיל" - מי שכבר חבר באגודה.
 • "חבר בן היישוב" - בכל טקס סיום י"ב מקבלים את כל בני היישוב לחברות באגודה.
 • "חבר תושב" - תנאי לגבי כל אדם המבקש לשכור בית.

כאשר בתקנון קבעו כי לסוגים ב' ו-ג' יש 5% מזכויות ההצבעה, ו-95% מזכויות ההצעה יישארו בידי החברים הרגילים. באופן זה הכפיפו את כולם להחלטות האסיפה, אפשרו זהות ועדים, אך לא נתנו לשוכרים השפעה רבה בבחירות.

 1. אך לאחרונה נראה, כי רשם האגודות השיתופיות כבר איננו מאפשר ליצור מצב בו באגודה יהיו חברים בני אדם (למעט חברים שהינם אגודות) בעלי זכויות שונות.
 2. לפיכך ניתן עדיין לצרף את השוכרים כחברי אגודה על מנת לאפשר מצב של זהות ועדים, אך יש לקחת בחשבון כי יוענקו להם זכויות שוות באגודה.

 

 1. ש: האם יש הנחיות מיוחדות להעסקת עובדים על ידי האגודה הקהילתית או שהיא חופשית לפעול על פי שיקול דעתה, מעבר לחובות המוכרות של הענקת שכר הולם, תנאים סוציאליים וכד'?
  1. אגודה שיתופית הינה גוף מתחום המשפט הפרטי, ולפיכך לא חלות עליה המגבלות מתחום המשפט הציבורי והשלטון המקומי.
  2. לאור זאת, רשאית האגודה להעסיק עובדים ללא מגבלות מיוחדות, כמובן בכפוף להוראות תקנון האגודה, להחלטות האסיפה הכללית, ולחובות הכלליות החלות על כל מעסיק.
  3. עוד נציין בעניין זה, כי במצב של זהות ועדים, המגבלות הקיימות על העסקת עובדים בשלטון המקומי יחולו רק על עובדים אשר יועסקו על ידי הועד המקומי.

 

 1. ש: מה המשמעות ההמלצת "ועדת רייף", כי "האגודה הקהילתית אינה מהווה תחליף לועד המקומי ואינה רשאית למלא תפקידים מוניציפאליים"? האם, בשלב זה, יש להמלצה זו משמעות מעשית במבחינת האגודה?
  1. ההמלצה הנזכרת לקוחה מתוך המלצות "ועדת רייף", אשר הוקמה  בעקבות בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2009 על התנהלות השלטון המקומי.
  2. אמנם המלצות של "ועדת רייף" טרם נתקבלו כעניין מחייב, אך דווקא את ההמלצה הנזכרת בשאלתך יש לראות כמחייבת, שכן היא מופיע בחוות הדעת של היועמ"ש משנת 1996, וכן בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2009.
  3. מבחינת המשמעות המעשית - הועד המקומי (ביחד עם המועצה האזורית) הוא הגוף האחראי על כל הנושא המוניציפאלי בתחומי היישוב.
  4. אחריות זו אינה מושפעת מקיומה של זהות בין הועדים, שכן אף במצב של זהות ועדים, חברי הועד פועלים בשני כובעים - בישיבות ועד האגודה הם פועלים כחברי ועד האגודה, שהינה גוף מתחום המשפט הפרטי, ובישיבות ועד מקומי הם פועלים כחברי ועד מקומי, וחלים עליהם כל ההוראות החוקיות המתייחסות לועדים מקומיים.
 

[1] אשר כונן מכח הצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 783), תשל"ט-1979

[2] ובאגודה שיתופית מסוג קיבוץ, בה מתקיימת זהות ועדים, על הבקשה להיות מוגשת על ידי 10% מהבוחרים הרשומים ביישוב, ועל מספר הבוחרים שאינם חברי האגודה להיות 30% לפחות ממספר ביישוב.

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: