ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

מסגרת משפטית ודיון

 1. באופן עקרוני זכות העיון של חברי מליאה במסמכי המועצה רחבה מאוד, כקבוע בסעיף 140א לפקודת העיריות:

140א(א) פנקסי העיריה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה; הם יועמדו לרשותו לפי בקשתו לא יאוחר משלושה ימים מיום פנייתו אל ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך, והוא רשאי להכין לעצמו העתק, לרבות העתק צילומי, או תקציר מהם; אך לא יוצא פנקס או מסמך למטרה כאמור ממשמורת העיריה אלא בהסכמתו בכתב של ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך.

 1. הפסיקה פירשה זכות זו בהרחבה יתירה - עניין המשקף את החשיבות בשקיפות פעילותה של הרשות המקומית ובעלי התפקידים בה.
 2. יחד עם זאת, סעיף 140א(ב) לפקודת העיריות מסייג את זכות העיון כך:

140א(ב) זכות העיון בפנקסים ובמסמכים לפי סעיף קטן (א) אינה חלה על פנקס או מסמך שגילויו או פרסומו אסור על פי כל דין ועל רישום או מסמך הנוגעים במישרין בזכויותיו של פרט או בחובותיו כלפי העיריה, זולת אם הם משמשים נושא לדיון במועצה או בועדה מועדותיה שמבקש העיון חבר בה."

 1. כלומר, זכות העיון מוגבלת ביחס למידע החוסה תחת הגנת הפרטיות, למעט כאשר המידע המבוקש נוגע לנושא העולה לדיון במועצה או באחת מועדותיה.
 2. במאמר מוסגר יצוין, כי אמנם ההסדר החוקי אשר נקבע בסעיף 235 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) מצומצם יותר, אך יחד עם זאת, מכוח דיני ההיקש ומכך שהזכות העומדת למול זכות העיון היא הזכות לפרטיות, אנו סבורים כי יש לראות בסעיף 140 לפקודת העיריות כאילו חל גם על כל הרשויות המקומיות.
 3. בהקשר של חשיפת מידע הפוגע בפרטיות קיימת אבחנה בפסיקה בין זכות עיון בשכר עובדים אשר עניינם מועלה בפני המליאה, שאז הסייג לא חל (לדוגמא – עובדים סטטוטוריים ועובדים בכירים), לבין עובדים שעניינם אינו נושא בפני המליאה (עובדים מן המניין).
 4. באשר לגילוי פרטי שכר של עובדים מן המניין, בית המשפט דחה עתירה שבה התבקש גילוי בנושא זה, בשל הסייג האמור. ראו לעניין זה בעת"מ (חי') 4011/07 אילן גלבסקי נ' מר יעקב פרץ ראש עירית קרית אתא:

"סעיף 140א(א) לפקודת העיריה קובע אמנם כי "פנקסי העיריה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה", אך אותו סעיף עצמו ממשיך וקובע כי זכות העיון אינה חלה על מסמך "שגילויו או פרסומו אסור על-פי כל דין" (סעיף 140א(ב)) ואיסור זה קיים בענייננו בנוגע לדוחות השכר של עובדי העירייה, החברה הכלכלית ועובדי המתנ"ס, וכן בנוגע לשכ"ט ששולם למשרד עו"ד נתן מאיר, זאת לאור הוראותיו של חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981...".

 1. בהקשר זה נקבע בפסק הדין כי האמור מתייחס גם לדוחות השכר של עובדי הרשות:

לעניין דוחות השכר של עובדי העירייה..., כאמור ב"מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות" (סעיף 9(א)(3) לחוק חופש המידע) ומאחר שהעותר לא הוכיח כי "הגילוי מותר על פי דין" (סעיף 9(א)(3) הנ"ל) וזאת משום שלא הראה כי המידע דרוש לו לשם שימוש בתוקף תפקידו בוועדה שבה הוא חבר, לצורך דיון ספציפי העתיד להתקיים במסגרת הוועדה, הרי שגם כאן חל האיסור הקבוע בחוק הגנת הפרטיות ואין לגלות את המידע."

 1. ובדומה לכך נפסק בעת"מ (חי') 11980-08-09 אריה מצליח פרג'ון נ' עיריית טירת הכרמל:

"בשים לב לאמור יש לבחון את הדרישה לעיון בתלושי השכר של העובדים. אין חולק כי מקום בו קיים חשד שמא משולמים תשלומים חורגים לעובדים כלשהם יש הצדקה לאפשר דיון במועצת העירייה בעניין ולשם כך לעיין במסמכים רלבנטיים. עם זאת אין מקום לאפשר עיון בתלושי שכר של עובדים בלי שקיים חשש שכזה, ואין להתיר "מסעות דיג" של חבר מועצה המבקש לפגוע בראש העיר...".

 1. לעומת זאת, בהקשר של שכר עובדים בכירים, ביהמ"ש התיר עיון רחב במקרה שבו נדון במועצה נושא משכורתם של עובדים סטטוטוריים, כעולה מבג"ץ 4402/91 בן ציון מורדוב נ' ראש עיריית-תל-אביב-יפו, מר שלמה להט:

"פשיטא, שאם נדון במועצת עירייה הסכם בדבר משכורתם של עובדים סטטוטוריים, מוכרת זכותו של חבר מועצה לעיין בהסכם עצמו על-פי הסיפא האמור. לדעתי, אין זכות העיון הסטטוטורית מוגבלת אך להסכם בדבר המשכורת עצמה. זכות זו משתרעת על כל מסמך, הרלוואנטי לגיבוש עמדתו של חבר מועצה באשר למסמך המיוחד המשמש נושא לדיון...

איזון זה נמצא בכך כי זכותו הכללית של חבר המועצה לעיין במסמכים של העירייה מתוחמת על ידי זכות הפרטיות, פרט לדיונים במועצת העירייה עצמה. במסגרת דיון זה ניתנים לחבר המועצה הכלים הדרושים לעבודתו... הן על מסמכים שעניינם נדון במישרין והן על מסמכים שעניינם נדון בעקיפין, אך שמידע לגביהם חשוב הוא וקשור למסמכים הנדונים במועצה. כמובן, אין להרחיב את זכות העיון ולהקיף במסגרתה כל מסמך של העירייה. זכות כזו מוכרת אמנם על-פי סעיף 140א(א) רישא לפקודת העיריות [נוסח חדש], אך זכות זו סויגה, ונקבע, כי אין היא חלה על מסמכים אשר פירסומם אסור הוא על-פי כל דין, למעט מסמכים המשמשים נושא לדיון במועצה. עם זאת, אין לצמצם את הסיפא לסעיף 140א(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] ולהחילו אך על המסמך המיוחד שנדון בישיבת המועצה. פירוש מצמצם זה ימנע מחבר המועצה לבצע את תפקידו כראוי. ביצוע ראוי של התפקיד מחייב כי לחבר המועצה יהא מידע מלא ומקיף וכי תהא לו תמונה כוללת של הנושאים המשמשים נושא לדיון המועצה. כאשר נושא הדיון הוא משכורתו של עובד, זכאי חבר המועצה לקבל מידע על כל שאלה סבירה, הנוגעת למשכורת או לשכר בפועל, יהא כינוים של אותם משכורת או שכר אשר יהיה...

לעומת זאת, אין זכות העיון משתרעת על ניכויים, הבאים על-פי הוראת העובד והמשקפים את ענייניו הפרטיים, כגון תכניות חיסכון והחזרי הלוואות (למעט הלוואות מהעירייה עצמה)..."

 1. יחד עם זאת, בפסיקות נוספות נראה כי גם זכות עיון זו מוגבלת לכך שהנושא עולה בפני המועצה ולא סתם כך כל אימת שחבר המליאה יחפוץ בכך, כמפורט בעת"מ (מרכז) 7330-04-19 קארין ברגינסקי נ' רחמים מלול, ראש עיריית רחובות:

"תכליתה של זכות העיון לפי סעיף 140א' לפקודה היא לאפשר לחברי מועצת העיר לקבל כל חומר הדרוש להם לצורך עבודתם...,  ועל כן, מקום שמדובר בנושא העומד לדיון במועצת העיר (או בוועדה) זכות העיון של חבר מועצת העיר גוברת אף על הפגיעה בפרטיות...

בענייננו, הדרישה לקבל (בין היתר) את הסכמי ההתקשרות עם עורכי הדין והיועצים הכלכליים, ואת התשלומים ששולמו להם, הועלתה ע"י העותר 2 במכתבו...,  וזאת,  כנאמר  שם,  "בהמשך  לישיבת  המועצה  שהתקיימה  ביום 18/2/19".  עיינתי בפרוטוקול ישיבת המועצה מיום 18/2/19, ומצאתי כי בישיבה זו לא עלה ולא נדון, ולא היה כלל על סדר היום, נושא ההתקשרויות של העירייה עם עורכי דין או עם יועצים כלכליים. העותרים גם לא טענו ולא הראו כי ענין זה עומד כיום או יעמוד בקרוב לדיון במועצה או בוועדה מוועדותיה.

לפיכך, חל הסייג שבסיפא לסעיף 140א'(ב), ואין מקום לחייב את העירייה כיום למסור מסמכים אלה לעיון.  תחת זאת יינתן הסעד שניתן בבג"ץ 6546/97 הנ"ל.

באשר להסכמי ההתקשרות עם עורכי הדין והיועצים הכלכליים, ופירוט התשלומים ששולמו להם, אינני מורה לאפשר עיון בהם כיום, אולם אני קובע, כי אם נושא זה יעלה על סדר היום של מועצת העירייה, או של ועדה מוועדותיה שמי מהעותרים חבר בה, יהיה על העירייה וראש העירייה להעמיד לעיונם של העותרים גם את המסמכים הללו, מבעוד מועד לפני הדיון.

 1. באשר לשאלה האם אישור תקציב המועצה מהווה העלאת נושא שכר עובדים בכירים בפני המליאה, ומשכך מאפשר עיון במסמכים הנוגעים להם – אנו סבורים כי התשובה לכך שלילית, ונפרט נימוקינו בקצרה:
  1. ראשית, מאחר ואל מול זכות העיון עומדת הזכות לפרטיות, שהינה זכות יסוד במשפט הישראלי, נראה כי אין מקום להרחיב את זכות העיון יותר משהתירה הפסיקה עצמה במפורש.
  2. שנית, אילו נראה באישור התקציב כהעלאת כל סעיף מסעיפי התקציב כנושא לדיון בפני המליאה, המשמעות היא שניתן יהיה לבקש לעיין במסמכי כלל עובדי הרשות, שכן התקציב כולל גם תכלול ההוצאה בגין העסקת כלל העובדים ברשות – וזאת, כאמור, לא הותר, אלא רק גילוי מסמכים של עובדים אשר שכרם עולה לדיון בפני המליאה, ורק במועד שבו הדבר עולה בפני המליאה.
  3. שלישית, שכרם של העובדים הבכירים והסטטוטוריים הקיימים נקבע ואושר כבר, ולכן אין באישור התקציב כדי להשפיע באופן ממשי על נושא זה.
 2. באשר לאפשרות הגילוי של התקשרויות המועצה עם נותני שירותים – הפסיקה אינה חד משמעית:
  1. מחד, בעת"מ (חי') 4011/07 אילן גלבסקי הנ"ל נקבע כי יש צורך בכך שהנושא יעלה לדיון בפני המליאה וכן שנותני השירותים יצורפו כמשיבים לעתירה לנוכח הפגיעה בפרטיות:

"גם בנוגע להסכמי שכר הטרחה ששולם למשרד עו"ד נתן מאיר היה על העותר לצרף את משרד עורכי הדין כמשיבים ולהצביע על נימוק לחשיפת המסמכים או דיון ספציפי שאמור להתקיים בעניין זה במסגרת הוועדה בה הוא מכהן, דבר שלא נעשה ועל כן גם לעניין זה יש לדחות את העתירה."

 1. ומאידך, קיימות פסיקות הקובעות כי מידע על תשלומים ששולמו לקבלנים אשר התקשרו עם העירייה, כלל אינה נהנית מהגנת הפרטיות:

"העותרים ביקשו במכתב זה קבלת מידע ומסמכים על הטבות ותשלומים ששולמו לקבלנים שונים העוסקים עם העירייה. אין חולק כי פרטים על תשלומים ששולמו לקבלן הינם פרטים חשובים לביקורת על פעולות העירייה וחבר מועצה רשאי לבקש לעיין בהם.

איני סבור גם כי זהו מידע הנהנה מהגנת פרטיות, שכן אפילו אם יש במידע כדי ללמוד על הכנסותיהם של הקבלנים, הרי ברי כי מי שמתקשר עם גוף ציבורי יודע וצופה כי המידע על התקשרויותיו ועל התשלומים שקיבל יפורסם ברבים. פרסום מידע זה מתחייב מחובת השקיפות של הפעולה השלטונית".

 1. הדברים שבו ונקבעו בפסק דין אשר ניתן לאחרונה בעת"מ (ב"ש) 53144-02-20 רחמים סופר נ' עיריית אשקלון, בית המשפט קבע כי יש למסור לחבר המליאה המבקש זאת את המידע הנוגע להתקשרויות עם נותני השירות, שכן כלל אין במסירת מידע זה משום פגיעה בפרטיות, ולפיכך גם לא נדרשת הסכמתם/צירופם של נותנים השירותים להליך:

איני סבור גם כי יש בכך כדי לפגוע בפרטיות ובחיסיון כלכלי של המתקשרים: ראשית, אפילו יש במידע כדי ללמוד על הכנסותיהם של הקבלנים בתמורה לשירות שסיפקו לעיריה, הרי סביר, כי מי שמתקשר עם גוף ציבורי יודע וצופה, כי המידע על התקשרויותיו ועל התשלומים שקיבל יפורסם ברבים. פרסום מידע עשוי להתחייב, בשל דרישת השקיפות של הפעולה השלטונית. עצם התקשרות של גורם פרטי עם רשות ציבורית, כרוכה אפוא בהסכמה מכללא של אותו גורם פרטי כי פרטי ההסכם, שאינם מהווים עניין אישי חסוי על פי דין, יהיו חשופים וגלויים לעיניו הבוחנות של הציבור ולביקורתו. משכך, יש לראות מסירת פרטים על אודות תשלומים ששולמו לספק חיצוני, כמסירה למטרה שלשמה נמסר, כאמור בסעיף 2(9) לחוק הגנת הפרטיות.

...

העירייה לא הפנתה להוראות סודיות בהסכמים עם נותני השירות. אם אין נכללות הוראות מפורשות בדבר סודיות בהסכמים, ממילא לא מתקיים התנאי שבסעיף 2(8) לחוק הגנת הפרטיות (הפרה של חובת סודיות שנקבעה בהסכם).

נזכיר שוב, כי הוראות חוק הגנת הפרטיות המגינות על מידע שמסר אדם מפני גילוי, מטעמי שמירה על פרטיותו, אינן חלות על מידע שמסר תאגיד.

 1. וכן בהמשך –

סבורני, כי מידע על תשלומים ששולמו לספקים הינו חיוני, לביקורת על פעולות העירייה וחבר מועצה רשאי לקבלם. איני סבור, כי מידע מסוג זה חוסה תחת הגנת פרטיות, שכן גם אם יש במידע כדי ללמוד על הכנסותיהם של הספקים, הרי ברי לסברתי, כי מי שמתקשר עם גוף ציבורי יכול לצפות, כי המידע על התקשרויותיו ועל התשלומים שקיבל יפורסם ברבים. פרסום מידע זה נדרש, נוכח חובת השקיפות של הפעולה השלטונית.

 1. בהקשר זה, סייג ביהמ"ש מסירת חוזים שבהם ישנו סעיף סודיות מפורש:

בהנחה כי אין באיזה מן ההסכמים הוראה מפורשת בדבר סודיות מידע, נראה, כי אין טעם סביר למנוע מן העותר עיון במסמכים אלה. ואולם, מחמת זהירות ומשהספקים לא היו צד לעתירה, הרי ככל שאיזה מן ההסכמים, שנכרת עם ספק שאיננו תאגיד, כולל הוראה בדבר סודיות, תמסור העיריה תוך 14 ימים הצהרה בעניין, תוך הפניה למס' הסעיף הרלוונטי בהסכם, ותהיה פטורה מהעמדת המידע החסוי ע"פ אותו הסכם לעיון העותר.

אציין, כי לא מצאתי בנסיבות מקום לסלק העתירה על הסף מחמת אי צירוף הספקים כצדדים להליך, נוכח הפרשנות דלעיל לעניין הוראת סעיף 2(9) לחוק לענייננו, ונוכח ההוראה שניתנה, לעניין אי גילוי מידע החסוי ע"פ הסכם עם מי מהספקים שאינו תאגיד.

 1. בשים לב לכך שהפסיקות העדכניות יותר מתירות גילוי מידע הנוגע להתקשרות נותני שירותים, והן גם עוסקות בנושא זה ביתר הרחבה ביחס לפסיקה המצמצמת, וכן נוכח המגמה המרחיבה חשיפת מידע לכל אדם מכח חוק חופש המידע, נראה כי יש מקום לאפשר קבלת המידע, הן ביחס לנותני שירותים שהינם תאגיד והן ביחס לנותני שירותים שאינם תאגיד, וזאת למעט במקרים שבהם מדובר על הסכם שנכרת עם ספק שאיננו תאגיד, הכולל הוראה בדבר סודיות – במקרה זה, אין להעמיד את המידע החסוי על פי אותו הסכם לעיון חברי המליאה.

 

סיכום ומסקנות

 1. ככל ומדובר בפנייה לקבלת מסמכים ו/או מידע אשר יש בהם פגיעה בפרטיות, יש לאזן בין חובת הגילוי הרחבה לבין הפגיעה בפרטיות.
 2. כך, ביחס למידע הנוגע לעובדים מן המניין, נראה כי חל איסור למסור פרטים אודות שכרם לחברי המליאה.
 3. ככל ומדובר על עובדים בכירים ו/או עובדים סטטוטוריים, אזי ככל ונושא זה עולה לדיון במועצה, ניתן לחשוף המידע בפני חברי המליאה המבקשים זאת, אלא שכאמור – אנו סבורים כי אישור התקציב כשלעצמו אינו מהווה העלאת הנושא לדיון במועצה.
 4. באשר למסירת פרטי התקשרות עם יועצים וספקים – נראה כי יש מקום למסירת המידע, למעט ביחס למידע שנקבע בהסכם ההתקשרות כי הוא חסוי (וגם זאת כאשר מדובר בנותן שירותים שאינו תאגיד).

 

בכבוד רב,

איתן מימוני

איתן מימוני, טבק ושות'

משרד עורכי דין

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: