ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

כמו כן נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס למחויבות המועצה האזורית לדאוג לתפעול הכולל של הגנים, ובפרט לדאוג להסעתן של סייעות הגנים לעבודתן.

 

בנוסף, נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לאפשרות היישוב לדרוש מהמועצה כיסוי של גירעונות שנוצרו ליישוב כתוצאה מהפעלת הגנים בתחומו ובאופן ספציפי כיסוי הוצאות הסעתן של סייעות הגנים לעבודתן.

 

ולהלן חוות דעתנו:

 

 1. רקע עובדתי
 1. היישוב והמועצה החליטו כי מערכת הגנים ביישוב תעבור מניהול המועצה לניהולו של היישוב. לצורך כך, הועבר סכום שנתי ע"י המועצה כהשתתפותה בהוצאות ניהול הגנים שבתחום היישוב, וכן הועבר סכום שנתי לצורך השתתפות המועצה בהסעת הסייעות העובדות בגנים. סכום שנתי נוסף נגבה ע"י היישוב מההורים כאגרת חינוך.
 2. נתגלה ליישוב כי המועצה החליטה מבלי להודיע מראש שאין בכוונתה להעביר ליישוב את סכום השתתפותה בהסעת הסייעות לגנים. היישוב הבהיר למועצה כי לא ניתן לבטל חד צדדית תקציב שבו התחייבה המועצה, וכי אם יימשך המצב יחזיר היישוב את האחריות על גני הילדים לידי המועצה.

 

 1. מסגרת נורמטיבית
 1. בהתאם לסעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, מוגדרת רשות חינוך מקומית כדלקמן:

""רשות חינוך מקומית" – פירושה –

לגבי תחום שיפוטה של רשות מקומית - אותה רשות מקומית; אולם רשאי השר לקבוע בצו שפורסם ברשומות, כי אדם או חבר-בני-אדם, המקיימים מוסד חינוך לגילאי לימוד חובה בתחום מועצה אזורית, יהיו רשות חינוך מקומית נפרדת לגבי שטח המוסד שיוגדר בצו, אם ראה לעשות כן מטעמים מיוחדים, ולאחר שנתן למועצה האזורית הזדמנות לטעון טענותיה;מיום 11.7.1969תיקון מס' 6

 

 1. סעיף 1 לחוק הפרשנות מגדיר מהי רשות מקומית, וכולל בתוכה גם ועד מקומי:

"רשות מקומית" - עיריה, מועצה מקומית, ועד מקומי או איגוד ערים;

 

 1. לפי סעיף 132(א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (להלן: "הצו"), סמכויות הוועדים המקומיים הן בהתאם לסמכויות שהואצלו להם על ידי המועצה:

"132.(א) לועד מקומי יהיו בתחום הנהלתו, כל סמכויות המועצה שבתחומה, לפי סעיף 63, ככל שאצלה לו המועצה על פי החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה, לרבות התנאים והמגבלות בסמכויות אלה ובכפוף לסעיף 63(ה); הועד המקומי יהיה רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו, ככל שלא יהיה בכך סתירה להחלטות המועצה שהודיעה עליהן לועד ולחוקי העזר שלה."

 

 1. באשר לסמכויות בענייני חינוך קובע סעיף 63(א)(3) לצו:

"63. סמכויות המועצה

(א) המועצה מוסמכת, בשים לב להוראות השר ובמידה שאין בכך משום סתירה לכל דין, לטפל ולפעול בכל ענין הנוגע לציבור בתחום המועצה, בכלל זה יהיו לה הסמכויות הבאות:

(1);

(2);

(3) לדאוג לפיתוח תחום המועצה ושיפורו ולקידום הענינים הכלכליים, החברתיים, התרבותיים והחינוכיים, של תושביו או של כל חלק מהם; ובלבד שהמועצה לא תטפל בעניני תרבות וחינוך הנוגעים לישוב אחד או לישובים אחדים אלא אם היתה דעתם של הועדים המקומיים, שלהנהלתם נתונים הישובים הנוגעים בדבר, נוחה מטיפול כזה;"

 

 1. לפי הוראות חוק לימוד חובה, ילדים החל מגיל 3 זכאים ללימוד חינם (סעיף 6 לחוק), ואילו האחריות לקיום מוסדות רשמיים אשר יפעלו במסגרת חינוך חינם הינה של המדינה ושל רשות החינוך המקומית, קרי המועצה בענייננו. וכך קובעות הוראות סעיף 7 לחוק לימוד חובה:

"7. א. המדינה אחראית למתן חינוך חובה לפי חוק זה.

ב. קיום מוסדות חינוך רשמיים למתן חינוך חובה חינם לפי חוק זה לילדים ולנערים הגרים בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית מסויימת, יהא מוטל על המדינה ועל אותה רשות חינוך מקומית במשותף. השר, בהתיעצות עם שר הפנים, ועם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת יקבע, בצו שיפורסם ברשומות, לגבי כל שנת לימודים ולגבי כל רשות חינוך מקומית, את שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשות החינוך המקומית בקיום מוסדות החינוך הרשמיים שבהם ניתן חינוך חובה לילדים ולנערים הגרים בתחום שיפוטה על אותה רשות חינוך מקומית.

 

 1. כמו כן, על פי ס' 3א(ד) לחוק לימוד חובה:

"רישום שנערך שלא על ידי רשות חינוך מקומית, בתוקף צו שניתן לפי סעיף זה – תישא רשות החינוך המקומית בהוצאותיו, שייגבו ממנה בדרך שהשר יקבע; ותעודה חתומה בידי השר הקובעת את סכום ההוצאות האמורות תשמש ראיה חותכת לכך."

 

(כל ההדגשות אינן במקור)

 

 

 1. דיון

 

אחריות להחזקת גני הילדים ביישוב

 1. על פי הוראות חוק לימוד חובה, בהיעדר הוראה אחרת של שר החינוך, האחריות על קיומם של מוסדות חינוך, יהא מוטל במשותף על המדינה ועל רשות החינוך המקומית. כפי שצוין לעיל, רשות החינוך המקומית הינה המועצה האזורית.

 

 1. מן האמור לעיל משתמע כי המועצה היא האחראית על קיום חוק לימוד חובה ולא היישוב (האגודה הקהילתית בענייננו) ולפיכך המועצה היא האחראית על קיום מסגרת הלימוד גם בגני הילדים בתחומו.

 

 1. יתכן כי המועצה תטען שבמידה שהאגודה הקהילתית איננה מעוניינת להפעיל עוד את גני הילדים בתחום היישוב, אזי על הועד המקומי מוטלת החובה והאחריות להפעלתם, בהיותו "הרשות המקומית" בתחום היישוב לפי חוק לימוד חובה ו/או מכוח האצלה של המועצה לועד המקומי ו/או מכוח סעיף 63(א)(3) לצו המועצות.

 

 1. אם כי פרשנותה של המועצה לסעיפי החוק הינה אפשרית ומשתמעת מסעיפי החוק שאוזכרו, אנו בדעה כי המועצה איננה מוסמכת להכריז על ועד מקומי כרשות חינוך מקומית ו/או להאציל לו מסמכויותיה, מכיוון שסמכות זו שייכת לשר החינוך, וזאת רק במסגרת צו שפורסם ברשומות.

 

כמו כן, מתוך סעיף 63(א)(3) לצו אנו למדים כי ברירת המחדל לעסוק בענייני חינוך בתחום יישוביה נתונה למועצה, אך עליה להתחשב בדעתם של הוועדים המקומיים באותם ישובים.

 

 1. לפיכך ניתן לקבוע, כי למרות שהפעלת מוסד החינוך "הואצלה" בפועל על ידי המועצה לוועד המקומי ואף מועברים אליו תקציבים לצורך הפעלת גני הילדים, האחריות לקיומו של מוסד החינוך מוטלת על רשות החינוך המקומית לפי חוק לימוד חובה – המועצה האזורית.

 

 1. יצויין כי למיטב ידיעתנו גם משרד החינוך רואה במועצה האזורית כרשות החינוך בתחומה המוניציפאלי, ולא בוועדים המקומיים בכל יישוב.

 

אחריות להסעת הסייעות לגנים

 1. העסקת סייעות בגני ילדים מוסדרת בחוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל, הקובעת כי סייעות הגנים יהיו עובדות הרשויות המקומיות. על פי סעיף 104.412 לחוקת העבודה, כל התנאים הסוציאליים המגיעים לכלל עובדי הרשויות המקומיות, מגיעים גם לסייעות הגנים.

 

 1. מכיוון שעל פי הוראות חוקת העבודה האחריות להעסקת הסייעות בגנים מוטלת על המועצה, ניתן לקבוע כי תשלום משכורתן מוטל על המועצה. בנוסף לכך משתמע גם כי האחריות למימון הסעתן של הסייעות מוטלת על המועצה, בין אם באמצעות ארגון הסעות ובין אם באמצעות החזר תשלום נסיעות לסייעות.

 

 1. יודגש כי לא נמצאה בחוקת העבודה הוראה המחייבת את מעסיקיהן של הסייעות בגנים לדאוג להסעת הסייעות לעבודתן. לפיכך, בהיעדר הסכם מפורש הקובע את חובת מעסיק הסייעות לדאוג להסעתן לעבודה בגנים, נראה כי על המועצה חלה החובה לשלם את דמי הנסיעות לסייעות, כפי שמחייבת חוקת העבודה לשלם לכל עובד אחר ברשות המקומית.

 

 1. במקרה שלפנינו ועל פי הנתונים שנמסרו לנו, המועצה התחייבה כלפי הסייעות לתנאי העסקה עדיפים על האמור בחוקת העבודה, הכוללים גם הסעות מאורגנות למקום העבודה. לפיכך על המועצה לעמוד בהתחייבותה, ללא קשר לחוקת העבודה ולדין הכללי הנוהג בעניין הסעת עובד לעבודתו. כך גם במצב שבו התחייבה המועצה כלפי היישוב, אשר התחייב בהתאם כלפי הסייעות. במצב זה על המועצה להעביר לידי היישוב את התשלומים בגין הסעת הסייעות לגנים, שבה התחייבה המועצה לשאת.

 

 1. יצוין בנוסף כי על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך מיום 27.8.2013 בנושא הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים, בס' 3.3(א), משרד החינוך אינו מחויב בארגון הסעות לעובדי הוראה:

 

"לא חלה על משרד החינוך חובה על פי חוק, ואף לא על פי הסכמים פרופסיונליים, לארגן ולממן הסעות של עובדי הוראה... ובהעדר אפשרויות להשתמש בקווי תחבורה ציבורית, המשרד רשאי להחליט על הסעה מאורגנת."

 

 1. לפיכך, מימון המועצה להסעת הסייעות לעבודתן אינו תלוי בקבלת תקציבים ממשרד החינוך ועל המועצה לממן את ההסעות מתוך תקציבה. כמו כן במקרה של הסעת הסייעות, המועצה לא יכולה לטעון כי נמנעה מהעברת התשלומים לכיסוי הסעות הסייעות עקב עיכוב בהעברת תקציבים ממשרד החינוך.

                                                

כיסוי גירעונות מפעילות העבר

 1. כאמור לעיל, החובה לדאוג לקיומם של מוסדות חינוך מוטלת על רשות החינוך המקומית – המועצה האזורית במקרה שלפנינו. לצורך כך אף מקבלת המועצה תקציב ממשרד החינוך.

 

 1. לפי הוראות ס' 7 לחוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000, המדינה תעביר תקציב מטעמה לרשות החינוך המקומית, באופן ישיר ולחשבון שנפתח לצורך העניין לפי הוראות החוק:

"המדינה לא תעביר הקצבות לרשויות חינוך מקומיות, למטרות חינוך, אלא במישרין לחשבון שנפתח לפי הוראות חוק זה והמנוהל על פי הוראות חוק זה."

 

 1. בהתאם לכך על היישוב לדרוש מהמועצה את קבלת מלוא הסכומים שהועברו למועצה על ידי משרד החינוך, לצורך קיום גני הילדים שביישוב. במידה וסכומים אלו נמוכים מהסכומים אותם התחייבה המועצה להעביר לידי היישוב בגין הפעילות שנעשתה בעבר, ביכולתו של היישוב לדרוש את קבלת הכספים לפי התחייבות המועצה ולפי עילת תביעה חוזית.

 

 1. יודגש כי המועצה היא האחראית, ביחד עם משרד החינוך, על קיום הוראות חוק לימוד חובה, בהן גם החזקת גני ילדים. לפיכך הימנעות משרד החינוך מהעברת כספים לידי המועצה אינה יכולה לשמש תירוץ למועצה לצורך עיכוב העברת תשלומים לידי היישוב.

 

 1. נוסף על כך, על פי ס' 3א(ד) לחוק לימוד חובה, רישום לפי החוק שנערך שלא על ידי רשות חינוך מקומית, כפי שנעשה במקרה שלפנינו, תישא רשות החינוך המקומית בהוצאותיו. כלומר – במצב שלפנינו שבו ועד היישוב הוא עורך הרישום לגני הילדים שבתחומו, רשות החינוך המקומית (המועצה) תישא בהוצאותיו.

 

 1. סיכום ומסקנות
 1. נוכח האמור לעיל ובהיעדר צו של שר החינוך הקובע כי הוועד המקומי של היישוב יוכר כרשות חינוך מקומית עצמאית, הרי שעל המועצה, כרשות חינוך מקומית, לדאוג לקיום מסגרות חינוך עבור הילדים המתגוררים בתחומה, לרבות דאגה להחזקת גני הילדים בתחומה, מכוח חוק לימוד חובה.

 

 1. כאמור, על היישוב לדרוש במצב זה את מלוא התקציבים שהועברו למועצה לצורך קיום הוראות חוק לימוד חובה בנוגע לגני הילדים שבתחום היישוב, בתקופה שבה היישוב הוא שדאג לקיום גני הילדים. במידה והסכומים שהועברו על ידי משרד החינוך למועצה נמוכים מהסכומים שהתחייבה המועצה להעביר לידי היישוב, ניתן לתבוע את אכיפת ההתחייבות להערת הכספים, לפי עילת תביעה חוזית.

 

 1. כאמור, על פי הדין אין על היישוב חובה לדאוג להסעתן של סייעות הגנים לעבודתן. במידה והמועצה התחייבה לשאת בעלות הסעתן - על המועצה לעמוד בהתחייבותה ולכסות את עלות ההסעה מוך תקציבה השוטף.

 

 1. לעניין שאלת העברת כספים ליישוב לצורך כיסוי גירעונותיו שנוצרו כתוצאה מלקיחת האחריות על גני הילדים מידיה של המועצה, על היישוב לדרוש לקבל לידיו במלואם את הכספים שהועברו לידי המועצה על ידי משרד החינוך, וכן לעמוד על קבלת כל תשלום אליו התחייבה המועצה (ובפרט תשלום בגין הסעת הסייעות), ללא קשר לתקצוב משרד החינוך.

 

 1. במידה וסכומים אלו נמוכים מהסכומים שהתחייבה המועצה להעביר ליישוב, על היישוב לדרוש את אותם סכומים גבוהים יותר שהובטחו לו על ידי המועצה, שכן נוצרה ביישוב הסתמכות על כספים אלה ועל בסיס אותה הסתמכות הסכים היישוב ליטול על עצמו את האחריות להפעלת הגנים.

 

 1. ויודגש – גם ללא קשר להוראות חוק לימוד חובה ולצו המועצות האזוריות, המועצה התחייבה להעברת תשלומים לוועד המקומי וכבר מתוקף כך עליה להעביר את התשלומים. הוראות חוק לימוד חובה וצו המועצות האזוריות רק מוסיפות משנה תוקף להתחייבויות אלו.

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: