ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

חוות דעת- האם יש צורך בתקופת צינון במעבר מכהונה בתפקיד חבר ועד מקומי למשרת אמון במועצה האזורית?

הנדון:  האם יש צורך בתקופת צינון במעבר מכהונה בתפקיד חבר ועד מקומי למשרת אמון במועצה האזורית?

 

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות בחירתו של חבר ועד מקומי,  אשר מכהן באחד מיישובי המועצה הנמצא בתחומי מועצה אזורית, למשרת אמון במועצה האזורית, בכפוף להתפטרותו.  

א. מסגרת משפטית ודיון:

 1. סעיף 122א לפקודת העיריות [נוסח חדש] עוסק במגבלות החלות על חבר רשות מקומית להתקשר בהסכם עם הרשות המקומית:

122א. (א) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענין זה, "קרוב" – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.

(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול –

(1) לגבי חוזה בדבר מתן שירות מהשירותים שהעיריה מספקת לתושביה, לאחד מהמנויים בסעיף קטן (א);

(2) לגבי הסכם בהליכי רכישה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, או בהליכי העברת מקרקעין במקום רכישה כאמור;

(3) לגבי חוזה או עסקה שהמועצה ברוב של שני שלישים מחבריה ובאישור השר התירה ובתנאים שהתירה; הודעה על מתן היתר כאמור תפורסם ברשומות.

...

(ט) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, על מי שכיהן כחבר מועצה, במשך שמונה עשר חודשים מיום שתמה כהונתו בשל אחד מאלה:

(1)   הוא חדל לכהן כחבר המועצה לפי סעיף 123;

(2)   הוא התפטר מכהונתו כחבר מועצה לפי סעיף 124;

(3)   הוא אינו מכהן עוד במועצה לאחר קיומן של בחירות למועצה.

 1. הוראות מקבילות קיימות גם ביחס למועצות אזוריות, במסגרת סעיף 89ב לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 (להלן: "הצו"), וזאת פרט לתקופת הצינון המפורטת בסעיף 122א(ט) לפקודת העיריות.

[כאן המקום לציין כי במסגרת סעיף 128 לצו, הוחלו הוראות סעיף 89ב הנ"ל גם על ועדים מקומיים בשינויים הבאים: במקום "מועצה" יראו כאילו כתוב "ועד מקומי"; במקום "השר" יראו כאילו כתוב "ראש מועצה"; במקום "חבר מועצה" יראו כאילו כתוב "חבר הועד המקומי"]

 1. יחד עם זאת,  עמדת משרד הפנים היא – ועמדה זו מקובלת עלינו - שאותו רציונל, המצריך תקופת צינון על של חבר עירייה בטרם יוכל להתקשר עם העיריה, חל גם על מועצות אזוריות מכוח הפסיקה, ומכוח הלכת ניגוד העניינים הכללית.

ובדומה לכך, אנו סבורים כי את אותה מגבלה יש להחיל ביחס לתקופת צינון הנדרשת מחבר ועד מקומי ביחס לאפשרותו להתקשר עם הועד המקומי, לרבות העסקתו כעובד הועד המקומי.

 1. אלא שבמקרה שלפנינו מדובר על מצב שונה לחלוטין – ולגביו מתעוררת השאלה האם יש מקום להרחיב את תקופת הצינון כך שתחול ביחס לאפשרותו של חבר ועד מקומי לשעבר, להתקשר עם המועצה האזורית אשר הועד המקומי הינו אחד מיישוביה.

 2. בעניין זה אנו סבורים (וכפי שיפורט להלן) כי אין מקום להרחבת המגבלה גם על מצב זה, ובאם עמדת יועמ"ש המועצה היא שיש להחיל את תקופת הצינון גם על מצב זה, הרי שלכל הפחות יש להביא הסוגיה לבחינת משרד הפנים (ובמידת הצורך גם לבחינת ערכאה משפטית), שאם לא כן – תיגרם פגיעה בלתי מידתית (וייתכן אף חסרת בסיס חוקי) בחופש העיסוק של אותו אדם.

 3. הרציונל המחייב תקופת צינון בין חבר רשות לבין הרשות הינו ברור ומובן, ונועד למנוע ניגוד עניינים (או מראית עין של ניגוד עניינים). רציונל זה אינו מתקיים בענייננו, שכן אין כל יכולת של חבר ועד מקומי להשפיע על שיקוליה של המועצה על בחירתה להעסיקו כעובד שלה וקל וחומר על הגורם הבוחר את המינוי, כאשר מדובר על משרת אמון .

 4. האמור יפה גם ביחס למינוי מנכ"ל מועצה, כמשרת אמון של ראש הרשות, שכן לאור המנגנון הייחודי הקיים, הרציונל העומד בבסיס תקופת הצינון (אשר בכל מקרה, כאמור, אינו רלוונטי בענייננו), עוד הולך ופוחת.

 5. נימוק נוסף, המחזק אף הוא את האמור, ניתן למצוא גם מתוך חוות הדעת של הועדה למניעת ניגוד עניינים.

 6. במסגרת חוות הדעת של הועדה למניעת ניגוד עניינים, הרחיבה ועדה זו את המגבלות החלות על אפשרות כהונת אדם במקביל במועצה האזורית ובועד המקומי שבתחומה.

 7. כך, במסגרת חוות דעת 2.2200, נכתב כך:

"הוועדה סברה, כי נוכח עיקרון זה [שמילוי שני תפקידים שלטוניים על ידי אדם אחד מעמיד את אותו אדם במצב של ניגוד עניינים – הח"מ] ונוכח אופיים של היחסים בין המועצה האזורית לבין הוועד המקומי, כפי שפורטו לעיל, יש לשמור על הפרדה פרסונלית בין חברי שני הגופים ועובדיהם. יש להדגיש, כי ניגוד העניינים מתעורר בשל הסמכויות המוענקות למועצה לגבי פעולותיו של הוועד המקומי כגוף פוליטי ושלטוני בפני עצמו, ולא נוכח העובדה שליישוב המנוהל על ידי הוועד יש אינטרסים בנושאים מסויימים, השונים מן האינטרסים של היישובים האחרים במועצה.

נגזר מכך, כי אין מקום -

א. שעובד הוועד המקומי יכהן כחבר המועצה האזורית (בפרט כאשר מדובר במזכיר הוועד);

ב. שעובד המועצה האזורית יכהן כחבר בוועד המקומי;

ג. שאותו אדם יכהן כנבחר בשני הגופים הללו;"

 1. עוד הוסיפה הועדה כי:

"אין מקום שעובד המועצה האזורית יכהן כחבר הוועד המקומי בתחומי אותה מועצה.

א. הסיבה לכך היא, שעבודתו של חבר ועד מקומי במועצה האזורית מכפיפה אותו למרותם של המועצה, על האורגנים השונים שלה  (ולעיתים גם להחלטות עובדיה הבכירים).

ב. סעיף 99 לצו מחיל את הוראות סעיף 19 המסדיר את הזכות להיבחר כחבר מועצה אזורית, גם על בחירות לוועד מקומי. הוועדה סברה, כי קיימת סתירה בין חובתו של חבר ועד מקומי לדאוג לענייניו של הוועד בו הוא מכהן ולעיתים גם לייצג אותו בפני המועצה לבין חובת האמון והכפיפות של עובד המועצה האזורית למועצה, ולפיכך עובד המועצה פסול מכהונה כחבר הוועד המקומי. הנמקה חלופית היא, שנוכח סמכויות הפיקוח הרבות של מועצה אזורית כלפי הוועד המקומי, סברה הוועדה אין לאפשר, לפי דיני ניגוד העניינים הכלליים, לחבר הגוף המפוקח ישמש כעובד הגוף המפקח...".

 1. הנה כי כן - עצם המגבלה על אפשרותו של חבר ועד מקומי לשמש במקביל לכהונתו זו כעובד המועצה האזורית הינה הרחבה על מגבלות החוק, אשר יסודה בקביעות הועדה למניעת ניגוד עניינים. לאור זאת, נראה כי יש קושי רב להרחיב מגבלה זו אף מעבר לקביעות הועדה, גם לדרישה של תקופת צינון, ובפרט במצב של משרת אמון.

ב.  סיכום והמלצות:

13.   לאור כל האמור לעיל, אנו סבורים כי אין מקום לדרוש תקופת צינון בין כהונה כחבר ועד מקומי לבין מינוי לעובד המועצה, קל וחומר לתפקיד של משרת אמון.

14.   בהינתן שעמדת יועמ"ש המועצה הינה שונה, הרי שיש להפנות הסוגיה לקבלת עמדת משרד הפנים, ובמידת הצורך גם לבחינת ערכאה משפטית. 

                                                                                                                                          בכבוד רב,

                       איתן מימוני ושות'

                                                                                                                                                 משרד עורכי דין

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: