ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

חוות דעת- היקף זכות העיון של חברי ועדת ביקורת בעמותה עירונית

נתבקשנו לחוות דעתנו האם חבר ועדת ביקורת בעמותה עירונית זכאי, מכוח תפקידו, לעיין במסמכים אישיים הנוגעים להסכמים ושכרם של עובדים, ובמידה ורשאי, מה היקפה של זכות זו.

לצורך מענה על השאלה דנן ניגשנו לבחון את הוראות החוק והפסיקה העוסקים בנושא.

להלן חוות דעתנו:

א. דיון

 1. בכל הנוגע לזכות העיון וגילוי מסמכים נקודת המוצא הינה גילוי מירבי, תוך שקיפות ומתן מידע לחברי וועדת הביקורת על מנת שיוכלו למלא את תפקידם כראוי.
 2. הפסיקה לא עורכת "מדרג" באשר להיקף זכות העיון העומדת לחבר מועצה, חבר וועדת ביקורת ועובד מועצה אלא האבחנה העיקרית עוסקת בשאלה האם המסמכים שמבוקש לעיין בהם משמשים נושאים לדיון במועצה או בועדה מוועדותיה שהמבקש חבר בה. ככל ומדובר בעיון במסמכים הנוגעים לדיון בוועדה או במועצה, הנטייה תהא להרחיב את זכות העיון.
 3. יפים לעניין זה הדברים שנקבעו בבג"צ 6546/97 עמית ואח' נ' שבו ואח':

"עניינים רבים נמצאים בסמכותו של ראש העיר ולא רק ענין המינוי וקביעת השכר של עובדים רגילים אך גם בעניינים אלה, ואולי אף במיוחד בעניינים אלה, נתון ראש העיר לביקורת המועצה. ביקורת יעילה בענין כלשהו מותנית באפשרות לעיין במסמכים הנוגעים לאותו ענין. לכן חובה היא, לפי סעיף 140 א' (ב) לאפשר עיון במסמכי העיריה הנוגעים לתנאי ההעסקה של עובד העיריה, לצורך דיון במועצה, גם כאשר מדובר בעובד רגיל המתמנה ע"י ראש העיר ו/או רק כאשר מדובר בעובד סטטוטורי המתמנה ע"י המועצה. זכות העיון במסמכי העיריה לצורך דיון במועצה, גם כאשר יש בכך כדי לפגוע בפרטיות של אדם מסויים, היא הכלל הרחב".

 1. בטרם נדון בסעיפי החוק הרלוונטיים לעניינו, יצוין כי סעיף 34א' לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] מחיל הוראות מפקודת העיריות על מועצות מכוח צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח- 1958. על כן, ההסדרים מכוח פקודת העיריות הנוגעים לעמותות עירוניות רלוונטיים גם למועצות אזוריות.
 2. בעת"מ (י-ם) 35927-08-15 ורטון נ' מר ניר ברקת – ראש עיריית ירושלים עלתה השאלה, האם יש להכליל במסגרת זכות העיון גם מסמכים הנמצאים בידי תאגידים עירוניים ובית המשפט פסק כי מסמכי התאגיד העירוני נכללים בגדר פנקסי העירייה ומסמכיה.
 3. ומהכלל אל הפרט, סעיף 140(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש] מגדיר את זכות העיון הרחבה הנתונה לחברי מועצה וחברי וועדות. בהתאם לסעיף זה, "פנקסי העיריה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה".
 4. בהוראתו של סעיף 140א(ב) מעוגן הכלל המפורט לעיל, לפיו, ההגבלה על זכות העיון - הנובעת מאיסור הפרסום על-פי כל דין - אינה חלה לעניין מסמכים אשר "משמשים נושא לדיון במועצה או בוועדה מוועדותיה שמבקש העיון חבר בה".
 5. כלומר, קיימת אבחנה בין זכות העיון בשכר עובדים אשר עניינם עולה לדיון במועצה או בוועדה מוועדותיה, שאז הסייג לא חל וזכות העיון תהא רחבה, לבין עובדים שעניינם אינו עומד לדיון במועצה או בוועדה מוועדותיה שאז זכות העיון תהא מוגבלת ביחס למידע החוסה תחת הגנת הפרטיות.
 6. רלוונטיים לעניין זה הדברים שנקבעו בעתמ (נצ') 1042/06 אילן שוחט נ' עיריית צפת שם העותר, חבר מועצת העיר וחבר ועדת ביקורת, ביקש להורות למשיבים לאפשר לו לעיין במסמכים שעניינם שכרם ותנאי העסקתם של עובדים. באותו הקשר, עלתה השאלה האם חל החריג הקבוע בסעיף 140(א)(ב) לפקודת העיריות.
 7. בית המשפט דחה את העתירה וקבע כך באשר לדרישת העותר:

"בענייננו, המסמכים בהם מבקש העותר לעיין אינם משמשים נושא לדיון בפני המועצה או אחת מועדותיה, שהעותר חבר בה או קשורים לדיון כזה. ועל כן אין מקום לגלותם בשלב זה בו טרם נקבע דיון בנושא שכרם ותנאי העסקתם של העובדים שצוינו על ידי העותר. בנוסף, לעותר לא קיימת זכות מכח חוק חופש המידע שכן, א. העותר לא עמד בפרוצדורה המותווית לבקשות ע"פ חוק זה. ושנית, מדובר בפגיעה בפרטיות העובדים. וע"פ סעיף 9.(א)(3) לחוק חופש המידע, הרי רשות ציבורית אינה רשאית למסור מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן – חוק הגנת הפרטיות), אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין; משנקבע כי העותר אינו עומד בתנאי הסיפא של ס' 140א(ב), הרי שאין הוא זכאי לקבל את המידע, לא מכח סעיף 140 א לפקודת העיריות ולא מכח חוק חופש המידע".

 1. כלומר, על מנת שזכות העיון במסמכים אישיים הנוגעים לתלושי שכר תעמוד לזכות חבר וועדת ביקורת, עליו להוכיח כי מסמכים אלו דרושים לו לצורך מילוי תפקידו ודיון בוועדה באחת מהוועדות הקשורות במסמכים אלו. במידה ולא הוכיח זאת, מדובר בפגיעה בפרטיות העובדים ואין לאפשר זאת.
 2. באותה עתירה, בחן בית המשפט הנכבד את זכות העיון מכוח חוק חופש המידע וכך נפסק:

"ע"פ סעיף  9.(א)(3) לחוק חופש המידע, הרי רשות ציבורית אינה רשאית למסור מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן – חוק הגנת הפרטיות), אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין; במקרה דנן לא יכול להיות חולק כי חשיפת המידע המבוקש ע"י העותר יש בו חדירה ופגיעה בפרטיות של העובדים. לפי הס' הנ"ל על העותר להצביע על הדין שמתיר את חשיפתו של המידע המבוקש ע"י על אף שיש בחשיפה זו משום פגיעה בפרטיות העובדים ( ולמעשה ההוראה הרלוונטית בענייננו אשר מתירה את הגילוי על אף הפגיעה היא הוראת ס' 140א(ב) ), ומשקבעתי כי העותר אינו עומד בתנאי הסיפא של ס' 140א(ב), הרי שאין הוא זכאי לקבל את המידע, לא מכח סעיף 140 א לפקודת העיריות ולא מכח חוק חופש המידע". 

 1.  בכל הנוגע לזכות העיון העומדת לחברי וועדת ביקורת וחברי מועצה, רלוונטיים הדברים שנקבעו בעתמ (ת"א) 1192/06 יצחק קאול נ' יצחק רוכברגר שם העותרים-חברי מועצת העיר רמת השרון וחברי ועדת הביקורת של העיריה, עתרו ליתן צו עשה שעניינו מתן היתר עיון והעתקת מסמכים, בהתאם לסעיף 140א לפקודת העיריות.

"בית-המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים קיבל את העתירה ברובה מן הטעמים הבאים:

נקודת המוצא בנושאי גילוי מסמכים הינה של גילוי מירבי, תוך שקיפות ומתן מידע לחברי המועצה כדי שיוכלו, בין היתר, למלא את תפקידם כאופוזיציה וכועדת ביקורת. כך, זכות הציבור למידע עפ"י חוק חופש המידע, תוך שקיפות, תקינות והרחבת חובת הגילוי גם לדיונים פנימיים, תוך הנחת מוצא שחומר המצוי בידי הרשות חובה על הרשות לגלותו לציבור, כשהכלל הוא הגילוי והחסיון הוא היוצא מן הכלל, במטרה ליצור שקיפות, לקדם את תרבות השלטון ולשפר את אמון הציבור ברשויות הציבוריות המשמשות כנאמן של הציבור. המסגרת הנורמטיבית הינה דו שלבית: אם המסמכים משמשים נושאים לדיון במועצה או בועדה מועדותיה שמבקש העיון חבר בה, חל כלל הגילוי שבסעיף 140 א' (א) לפקודת העיריות, בעוד אם לא מדובר במסמכים כאלו, יש לבחון את האיזון והפגיעה בזכויות הפרט בהתאם לסע' 140 א' (ב) לפקודת העיריות".

 1. בהקשר של שכר עובדים בכירים, ביהמ"ש התיר עיון רחב במקרה שבו נדון במועצה נושא משכורתם של עובדים סטטוטוריים, כעולה מבג"ץ 4402/91 בן ציון מורדוב נ' ראש עיריית-תל-אביב-יפו, מר שלמה להט:

"פשיטא, שאם נדון במועצת עירייה הסכם בדבר משכורתם של עובדים סטטוטוריים, מוכרת זכותו של חבר מועצה לעיין בהסכם עצמו על-פי הסיפא האמור. לדעתי, אין זכות העיון הסטטוטורית מוגבלת אך להסכם בדבר המשכורת עצמה. זכות זו משתרעת על כל מסמך, הרלוואנטי לגיבוש עמדתו של חבר מועצה באשר למסמך המיוחד המשמש נושא לדיון...

איזון זה נמצא בכך כי זכותו הכללית של חבר המועצה לעיין במסמכים של העירייה מתוחמת על ידי זכות הפרטיות, פרט לדיונים במועצת העירייה עצמה. במסגרת דיון זה ניתנים לחבר המועצה הכלים הדרושים לעבודתו... הן על מסמכים שעניינם נדון במישרין והן על מסמכים שעניינם נדון בעקיפין, אך שמידע לגביהם חשוב הוא וקשור למסמכים הנדונים במועצה. כמובן, אין להרחיב את זכות העיון ולהקיף במסגרתה כל מסמך של העירייה. זכות כזו מוכרת אמנם על-פי סעיף 140א(א) רישא לפקודת העיריות [נוסח חדש], אך זכות זו סויגה, ונקבע, כי אין היא חלה על מסמכים אשר פירסומם אסור הוא על-פי כל דין, למעט מסמכים המשמשים נושא לדיון במועצה. עם זאת, אין לצמצם את הסיפא לסעיף 140א(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] ולהחילו אך על המסמך המיוחד שנדון בישיבת המועצה. פירוש מצמצם זה ימנע מחבר המועצה לבצע את תפקידו כראוי. ביצוע ראוי של התפקיד מחייב כי לחבר המועצה יהא מידע מלא ומקיף וכי תהא לו תמונה כוללת של הנושאים המשמשים נושא לדיון המועצה. כאשר נושא הדיון הוא משכורתו של עובד, זכאי חבר המועצה לקבל מידע על כל שאלה סבירה, הנוגעת למשכורת או לשכר בפועל, יהא כינוים של אותם משכורת או שכר אשר יהיה...

לעומת זאת, אין זכות העיון משתרעת על ניכויים, הבאים על-פי הוראת העובד והמשקפים את ענייניו הפרטיים, כגון תכניות חיסכון והחזרי הלוואות (למעט הלוואות מהעירייה עצמה)..."

 

ב. סיכום ומסקנות

 1. מול זכות העיון עומדת הזכות לפרטיות, שהינה זכות יסוד במשפט הישראלי, נראה כי אין מקום להרחיב את זכות העיון יותר משהתירה הפסיקה עצמה במפורש.
 2. התשובה לשאלת היקף העיון משקפת איזון בין השיקולים השונים. כלומר, היקף העיון צריך לאפשר לחבר ועדת הביקורת למלא כראוי את תפקידו, בהלימה לעקרונות של הגנת הפרטיות וחופש המידע.
 3. במסגרת זו יש משקל משמעותי אפוא לסוג המידע המבוקש ולרלוונטיות שלו לתפקוד חבר וועדת הביקורת.
 4. ההנחה הרלוונטית לעניינו היא, כאשר חבר וועדת ביקורת מבקש לעיין במסמכים הנוגעים להסכמים ותלושי שכר של עובדים, עליו להצביע על כך שהדבר נחוץ לו לצורך מילוי תפקידו והשתתפות בוועדות הדנות באותו נושא הקשור בשכר.
 5. במידה והחבר לא הצביע על כך, ולא הצביע על מקור חוקי אחר מכוח חוק חופש המידע המאפשר את גילוי המידע, הדבר מהווה פגיעה בפרטיות.
 6. מכאן ניתן להסיק כי חבר ועדת ביקורת בעמותה עירונית, המעוניין לעיין במסמכים הנוגים להסכמים ותלושי שכר של עובדים, צריך להצביע על כך שהעיון דרוש לו לצורך דיון באחת מוועדות המועצה. קרי, עליו להוכיח כי מתקיים החריג המוגן בסעיף 140(א)(ב) לפקודה או להצביע על מקור חוקי אחר, מכוח חוק חופש המידע המאפשר לו לעיין במסמכים. במידה ולא עשה זאת, הדבר מהווה פגיעה בפרטיות ואין לאפשר לחבר לעיין במסמכים.

 

 

 

                                                                                                                     בכבוד רב,
                                                                                                              מדלן שינחה, עו"ד
                                                                                                        איתן מימוני, טבק ושות'
                                                                                                               משרד עורכי דין

 

 

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: