ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

חוות דעת- היקף שעות הלימודים ואחריות הרשות המקומית לתלמידה הנעזרת בסייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם היקף שעות הלימודים של אשר לומדת בבי"ס יסודי, וכן עם אחריות הרשות המקומית ומחלקת החינוך שלה כלפי התלמידה, לאור מצבה הבריאותי והזדקקותה לסייעת רפואית. להלן חוות דעתנו:

רקע עובדתי

 1. התלמידה מוגדרת כבעלת תסמונת רפואית המחייבת השגחה צמודה עליה ואף עשויה להימצא בסכנת חיים אם תישאר ללא השגחה. בביה"ס בו לומדת התלמידה, חל חוק יום חינוך ארוך (להלן: "יוח"א"), ובסה"כ 45 שעות שבועיות במהלכן דרושה התלמידה לליווי צמוד.
 2. לתלמידה אושרה זכאות לסייעת רפואית המסייעת לה עם צרכיה המיוחדים בהיקף של 30 שעות שבועיות (להלן: "הסייעת") כאשר לפי המידע שנמסר לנו המדובר בהיקף הסיוע המירבי האפשרי, ולכן היא נותרת ללא ליווי למשך 15 שעות לימודים בכל שבוע. לאור זאת, ביה"ס מתקשה להעניק לתלמידה את הסיוע המתאים כפי שמתחייב ממצבה. 
 3. נתבקשנו לבחון מהן האפשרויות העומדות לרשות הרשות המקומית ובפרט האם ניתן לקצר את יום הלימודים של התלמידה כך שיתאים לשעות עבודת הסייעת וכן להתייחס לשאלת אחראיות הרשות המקומית על התלמידה באותן שעות בהן הסייעת לא נמצאת והתלמידה נותרת ללא השגחה רפואית.

 

 1. מסגרת משפטית ודיון
  1. בחינת האפשרויות העומדות לרשות הרשות המקומית
 1. המדינה מקצה תקציב למימון ליווי אישי, קרי סייעת רפואית, לצורך ביצוע הפעולות הייחודיות               הנחוצות בעת שהות תלמידים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים במוסד החינוכי. את אישור הזכאות לליווי אישי לתלמיד עם צרכים מיוחדים מעניקה וועדה בין-משרדית בה חברים נציגי משרד החינוך ומשרד הבריאות (להלן: "הוועדה").
 2. בחוזר מנכ''ל משרד החינוך תשעב/1(ב), ב' באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011 "2.2-76 סייעות רפואיות בחינוך הרגיל" נקבע בסעיף 1.1.3 מספר מירבי של 30 שעות סיוע. ואולם, חוזר מנכ"ל זה בוטל. בחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעו/1(א), י"ז באלול התשע"ה, 01 בספטמבר 2015, "2.2-87 סייעות רפואיות בחינוך הרגיל", (להלן: "חוזר המנכ"ל העדכני") לא נמצאה הגבלה כלשהי על מספר שעות הסיוע. לפי חוזר המנכ"ל העדכני, היקף הסיוע והגילאים בהם יינתן ייקבעו "בהתאם למדיניות הנקבעת ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים" וכי מקרים חריגים יידונו בוועדת ערר שתוקם במשרד החינוך.
 3. יתר על כן, גם מבדיקה מול הגורמים האחראיים על תחום הסייעות הרפואיות במשרד החינוך, עולה כי אין היקף שעות הסיוע מוגבל ל-30 שעות שבועיות. מן הבירור כאמור, עולה כי מספר שעות הסיוע היומי המירבי הוא 5 שעות ואילו לתלמידים הלומדים במסגרת יוח"א ניתנות בין 2.25-2 שעות נוספות. מכאן עולה כי מספר שעות הסיוע המירבי אשר ניתן להקצות לתלמיד המבקש ליווי סייעת אישית הלומד במשך 6 ימים בשבוע עומד על 43.5 שעות שבועיות. לפיכך, יתכן כי במסגרת בקשה לשעות סיוע אשר תוגש בנוגע לשנת הלימודים תשע"ז, תקבע הוועדה לתלמידה זכאות למספר שעות סיוע רב יותר וכך תפחית את מספר השעות החסרות.
 4. כן נשאלנו לגבי אפשרות קיצור יום הלימודים של התלמידה מ-45 ש"ש ל-30, בהתאם לשעות עבודתה של הסייעת. בצורה כזו, התלמידה לא תישאר ללא השגחה אך תפסיד שעות לימודים. לעניין זה יש לפנות אל הוראות חוזר מנכ"ל תשעד/12(א), כ"ד באב התשע"ד, 20 באוגוסט 2014, "3.7-82 שעות הפעילות במוסדות החינוך הרשמי של מדינת ישראל". נקבע בסעיף 3.3.6 לחוזר, כי בחינוך היסודי במקרים מיוחדים וחריגים, כגון מקרים של בעיות בריאות, כאשר התלמיד זקוק לטיפולים הניתנים לו מחוץ למסגרת בית הספר במהלך יום הלימודים וכן במקרים חריגים אחרים שאינם אירוע חד-פעמי ומתבקשת בהם הוצאת התלמיד לפני סיום יום הלימודים, ניתן לפנות בבקשה אל מנהל המחוז הרלוונטי, או למי שהוא הסמיך לצורך העניין, לקבלת אישור.
 5. מבירור עם משרד החינוך עולה, כי בפנייה יש לציין את תעודת זהות התלמיד, הסיבות והקשיים בעטיין מתבקשת הוצאתו וחוסר יכולת ביה"ס ליתן מענה לבעיה. מסתמן כי תמיכת ביה"ס בהוצאת התלמיד כאמור, תסייע לקבלת הבקשה ע"י מנהל/ת המחוז אך אין הדבר מהווה תנאי להגשת הבקשה.

 

 1. אחריות הרשות המקומית וביה"לשלום התלמידה
 1. בפסיקה נקבע זה מכבר, כי בין מורה לתלמיד שוררים יחסים מיוחדים, המקימים חובות וזכויות הדדיות כאשר חובתו של המורה אינה מוגבלת אך לחינוך התלמידים:

"[...] מבחינת חובתו של המורה – זה אינו נדרש אך לחנך את תלמידיו, להקנות להם ידע ולהטביע בהם ערכים; יש והוא נדרש גם לשמור על בריאותם של התלמידים ולהגן עליהם מפני סכנות האורבות להם, לא אחת, הן בד' אמותיו של בית הספר הן מעבר לשעריו. בית משפט זה הכיר אפוא לאורך השנים בחובת הזהירות הקיימת בין מורה לתלמידו, והיה מי שאמר, כי חובה זו כמוה כמו חובתו של הורה כלפי ילדו )[...]". (ע"א 10083/04 חגי גודר נ' המועצה האזורית מודיעים (15.09.2005)) (להלן: "גודר").

 1. במקרה דנן, נראה כי היות מחלתה של התלמידה, וכן היעדר השגחה על התלמידה במשך שליש מן הזמן אותו היא מבלה בביה"ס, מגבירים את חובת הזהירות המוטלת על צוות ביה"ס והרשות המקומית:

"היקפה של חובת הזהירות, וטיב אמצעי הזהירות בהם יש לנקוט, מושפעים מכלל נסיבות העניין ומן השאלה מהם הסיכונים הצפויים. "אך מובן הוא כי ממדיה והיקפה של חובת פיקוח זו [של מורה על קטין] משתנים בהתאם לנסיבותיו של הענין, ובהתאם לגילו ותכונותיו של מי שנתון לפיקוח. אין דומה חובת הפיקוח אשר את קיומה ניתן לדרוש בתוככי חדר הכיתה לזו אותה יש לקיים בחצר משחקים [...] "ע"פ 402/75 אלגביש נ' מדינת ישראל, פ"ד ל(2) 561)." (גודר).

 

 1. סיכום והמלצות
 1. לאור כל האמור לעיל, המלצתנו היא להגיש בקשה לוועדה הבין-משרדית האחראית על הקצאת שעות הסיוע לתלמידים בעלי צרכים רפואיים תוך הדגשת הקשיים והצורך בסיוע רב יותר לתלמידה.

יש להמתין להחלטת הועדה בקשר עם מספר שעות הסיוע אשר יוקצו לתלמידה, בתקווה כי אלו יענו על צרכיה ובעיית היעדר הפיקוח על התלמידה במהלך הלימודים.

 1. נראה כי ככל ששעות הסיוע אשר יוקצו לתלמידה ע"י הוועדה הבין-משרדית לא יענו על מלוא צרכיה, פיתרון אפשרי בנסיבות העניין לבעיית היעדר השגחה מתאימה על התלמידה, יושג באמצעות פנייה אל מנהל/ת המחוז במשרד החינוך בבקשה לאשר את הוצאתה לפני תום יום הלימודים בה יודגשו הקשיים של התלמידה, חוסר יכולת ביה"ס לספק את מלוא ההשגחה הנדרשת לתלמידה והיעדר מענה מתאים מן הוועדה הבין-משרדית.
 2. הרשות המקומית באמצעות מחלקת החינוך וכן ביה"ס וצוות המורים אחראים לתלמידה וחבים בחובת זהירות כלפיה. נראה כי בנסיבות העניין, חובת הזהירות מתגברת היות והתלמידה סובלת ממצב בריאותי קשה. על כן, ברי כי יש למצוא פיתרון להיעדר ההתאמה בין שעות הסיוע הניתנות לתלמידה והשעות הנדרשות בפועל, הן לאור החשיבות של הקפדה על מצבה הבריאותי של התלמידה במהלך לימודיה והן לשם צמצום החשיפה של הרשות המקומית וביה"ס מפני תביעות לאור אחריותם לתלמידה.

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: