ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

חוות דעת- המותר והאסור בצילום באמצעות רחפנים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בצילום באמצעות רחפנים במרחב הציבורי הפתוח של יישוב. להלן חוות דעתנו:

א. רקע

 1. בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש בכלי טיס בלתי מאוישים קטנים וטיסנים המוטסים מרחוק (להלן: "רחפנים"), המשמשים למטרות שונות- שימוש אישי, מסחרי, ציבורי ועוד.
 2. בכל רחפן קיימת מערכת שליטה מרחוק, המאפשרת תצורות שונות של קליטת ואגירה של אינפורמציה מהמרחב הציבורי, מבלי להיות כפוף למגבלות פיזיות וגיאוגרפיות. כמו כן, ברחפן טכנולוגיות של בינה מלאכותית ושליטה מרחוק המאפשרות לתכנת את הרחפן לבצע משימות ניטור באופן אוטונומי וכן לבצע ניתוחי ביג דאטה מתוחכמים.
 3. בשל כך, השימוש ברחפנים במרחב הציבורי מעלה את החשש כי הדבר יהווה פגיעה בזכות לפרטיות.
 4. על מנת להתגבר על קושי זה, ביום 29.3.2020 פורסמו "המלצות הרשות להגנת הפרטיות: היבטי פרטיות בשימוש ברחפנים" (להלן: "המלצות הרשות"), אשר נועדו להסדיר את השימוש ברחפנים במרחב הציבורי.
 5. למען הנוחות, תובא להלן סקירה תמציתית של עיקרי הנחיית המלצות הרשות.

ב. המסגרת הנורמטיבית

 1. זכותו של אדם לפרטיות קבועה בשלושה חוקים עיקריים: חוק יסוד כבוד האדם וחירותו; חוק הגנת הפרטיות וחוק האזנות סתר.
 2. בהתאם להוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אין לפגוע בזכותו של אדם לפרטיות אלא לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש- מבחן המידתיות. ראו לעניין זה סעיף 8 לחוק זה:

"אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו".

 1. כמו כן, נקודת המוצא של המלצות הרשות הינה כי חלות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-  1981 (להלן: "החוק").
 2. תחולתן הישירה והמרכזית של המלצות הרשות היא על הפעלה של רחפן היוצרת "מאגר מידע" (סעיף 7 לחוק), כלומר, אוסף של צילומים או של נתונים אחרים אודות אדם מזוהה או ניתן לזיהוי, הנקלטים בחיישנים המותקנים על הרחפן ונשמרים בפורמט דיגיטלי הניתן לעיבוד ממוחשב.
 3. במצב זה, יש לפעול בהתאם להוראות החוק, הכוללות חובה לפעול לרישום מאגר המידע, אבטחת המידע בו, שמירה על סודיות המידע ועוד (ראו התייחסות בהמשך).
 4. יצוין, כי הפרתם של דיני הפרטיות מעמידה את המפעיל בחשיפה משפטית לסנקציות פליליות ואזרחיות.
 5. כמו כן, על השימוש ברחפנים חלות הוראות שונות ביחס להטסת כלי טיס בלתי מיואשים אותם פרסמה רשות התעופה האזרחית בישראל מכוח חוק הטיס, התשע"א-2011.

ג. המלצות הרשות להגנת הפרטיות בדבר שימוש ברחפנים

 1. המלצות הרשות מפנות להנחיית רשם מאגרי המידע מס' 4/2012 "שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן" (להלן: "ההנחיה הכללית"), בה נקבעו מספר עקרונות מנחים לעניין הצבת מצלמות מעקב במרחב הציבורי. בשים לב לשינויים המחייבים, חלות המלצות ההנחיה הכללית גם על שימוש ברחפנים.

ג.1 אופן קבלת ההחלטה

 1.  כפי שמבהירה ההנחיה הכללית ביחס למצלמות, גם את ההחלטה העקרונית על עצם השימוש ברחפנים רצוי לקבל באופן מושכל ומודע לאחר בחינה מדוקדקת של צרכים וחלופות.
 2. לצורך כך, יש לבחון מה השפעת השימוש ברחפן על פרטיות הציבור :יש לבחון את השפעת השימוש בטכנולוגיה על פרטיות נושאי המידע, לעמוד על מכלול הסיכונים לפרטיות, ולבחון מה הן הדרכים לצמצם אותם למינימום.
 3. דרישת המידתיות אוסרת על פגיעה בפרטיות המצולמים במידה העולה על הנדרש. לפיכך, יש לוודא שהשימוש ברחפן הינו האמצעי המידתי בנסיבות העניין ושפגיעתו היא הפחותה ביותר. השימוש ברחפן יעמוד בדרישת המידתיות אם יקיים את שלושת הקריטריונים הבאים:
 • האם הרחפן מהווה אמצעי מתאים להשגת המטרה המבוקשת?
 • האם אפשר להשיג את המטרה באמצעי שפגיעתו בפרטיות פחותה?
 • האם התועלת מהשגת המטרה עולה על הפגיעה בפרטיות העלולה להיגרם מן השימוש ברחפן?
 1. על מנת לעמוד במבחן התכלית הראויה, על מפעיל הרחפן להצביע על הצדקה משמעותית לשימוש בו: אינטרס לגיטימי משמעותי וכבד משקל, אשר התועלת מקידומו תהיה גדולה מספק כדי לעלות על הנזק המוגבר לפרטיות ולהצדיק אותו. יודגש, כי לאחר שהוגדרה התכלית, לא ניתן יהיה לסטות ממנה ולהשתמש ברחפן למטרה אחרת.
 2. שימוש באמצעי חלופי: יובהר, כי ככל שטכנולוגיות האיסוף הינן חודרניות ובעלות פוטנציאל גדול יותר לאיסוף מידע אישי רגיש ולפגיעה חמורה בפרטיות, מן הראוי לערוך בחינה של החלופות הקיימות לשימוש ברחפן.

ג2. מידתיות בהפעלת הרחפנים לשם איסוף מידע ועיבודו

 1. בחינת המידתיות אינה מסתיימת עם קבלת ההחלטה הראשונית על השימוש ברחפן. יישום עקרונות ההגנה על פרטיות ובחינה שוטפת של מידתיות השפעתו של הרחפן על הפרטיות צריכים ללוות את הפעלת כלי הטיס בכל משך השימוש בו.
 2. יש להפעיל את הרחפן באופן מידתי, כך שיצמצם למינימום ההכרחי את היקף המידע האישי שנאסף, או את המשך העיבוד שלו, אם נאסף. ביישום האיזון המידתי, ניתן להיעזר בקריטריונים הבאים:
 • יש להימנע מהקלטה ושמירה של מידע אם איננה חיונית.
 •  יש להימנע מאיסוף מידע עודף שאיננו נדרש למטרת הפעלה.
 • יש להפעיל את המצלמה או החיישנים רק מעל האזורים הרלוונטים ובזמנים הרלוונטים.
 • יש לצמצם ככל האפשר צילום ואיסוף מידע אישי מעל מתחמי מגורים ואזורים מיושבים ומאוכלסים אחרים.
 • סעיף 3(2) לחוק אוסר על צילום אדם במרחבו הפרטי.
 • צילום במתחמים רגישים (מוסדות לחינוך קטינים, מוסדות רפואיים וכו') תעשה בזהירות יתרה.
 1. ראוי שמפעיל הרחפן יקבע נהלים ברורים להפעלתו ויקיים לעובדים הדרכות על היבטי הפרטיות המיוחדים להם.
 2. במידה ומתבצעת התקשרות עם קבלן לשם הפעלת רחפנים, יש לדרוש לכלול בהסכם התייחסות לכללים החלים על שימוש ברחפן.

ג.3 דגשים לבחירת סוג הרחפן

 1. רצוי כי גורם המבקש להפעיל רחפן יבחן האם הטכנולוגיות המותקנות על הכלי אותו הוא רוכש מתוכננות ומעוצבות כבר מלכתחילה לצמצום הפגיעה בפרטיות. להלן רשימה של דוגמאות אפשריות למאפיינים של חומרה או תוכנה העשויים לצמצם את סיכוני הפרטיות הנובעים מאיסוף מידע באמצעות רחפן:
 • הפחתה טכנולוגית של רמת הרגישות של החיישן כך שהאיכות לא תאפשר זיהוי בני אדם.
 • טשטוש אוטומטי של כל אובייקט מצולם שזוהה כאדם, לוחית רישוי של רכב, מספר טלפון, חלון של בית מגורים וכו'.
 • קביעת גובה טיסה מינימאלי שרק מעליו תופעל המצלמה המותקנת ברחפן.
 • פונקציה להגבלת הצילום באזורים רגישים.
 • פונקציה המאפשרת הפסקת צילום באזורים מהם שודרו אותות המביעים התנגדות מחזיק השטח לצילומו.
 1.  מומלץ לשלב דרישות בעניין עיצוב לפרטיות כתנאים מהותיים בהתקשרויות לרכישת רחפנים.

ג.4 שקיפות וידוע הציבור

 1. ההנחיה הכללית מדגישה את החובה ליידע את הציבור על הפעלת מצלמות מעקב ומציגה דרכי יידוע רלבנטיות. כאשר עסקינן ברחפנים, הרי ששלטי אזהרה קרקעיים אינם רלבנטים עוד.
 2. בעניין זה לא ניתן לקבוע מראש רשימה ממצה, ומתכונת הידוע צריכה להיקבע בכל מקרה לגופו לפי מסקנות תסקיר ספציפי של הגנה על הפרטיות. ניתן להיעזר באמצעים הבאים:
 • פרסום באינטרנט של האזורים הגיאוגרפים המכוסים במצלמות הרחפן. ניתן להנגיש את המידע באפליקציות השונות המיועדות לסמארטפונים כך שיתריעו בפני נושא המידע כל אימת שהוא נכנס לתחום גיאוגרפי העשוי להיות מצולם.
 • בדומה, ניתן לשדר מן הרחפן אותות שיקלטו באפליקציות כאמור, כך שיתריעו בפני המשתמש כאשר רחפן מצלם באזור בפועל.
 • ניתן לכלול בהודעה גם את מטרת איסוף המידע, את סוגי החיישנים המורכבים על הרחפן ואת הרזולוציה שלהם.

     ג.5 אבטחת מידע

 1. חובת אבטחת המידע כפי שמפורטת בתקנות הגנות הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז -2017 חלה על מחזור החיים של האיסוף והעיבוד של מידע אישי באמצעות רחפן.
 • בהיותו כלי נייד וקטן מימדים, יש להתייחס לרחפן כהתקן נייד כמשמעותו בסעיף 12 לתקנות, ובהתאם יש לצמצם את משך הזמן בו מידע אישי נשמר על הרחפן עצמו, ולשמור עליו פיזית כל עוד המידע מאוחסן בו.
 • רצוי לאפשר אופציה של מחיקה מרחוק (יזומה או אוטומטית) במקרים בהם רחפן אובד או שניתק איתו הקשר.

ד. המלצות

 1. לאור האמור, כאשר מעוניינים לעשות שימוש ברחפנים במרחב הציבורי הפתוח, נראה כי ההחלטה על כך מצדיקה את קיומו של שימוע ציבורי לאוכלוסיות שיושפעו מהחלטה ובעלי העניין הנוגעים בדבר.
 2. יש להציג לציבור זה תסקיר פרטיות בעניין השלכות השימוש ברחפן והשפעתן על הציבור, ורק לאחר מכן לקבל החלטה מושכלת ע"י הגורמים המוסמכים.
 3. ככל ותתקבל החלטה לעשות שימוש ברחפנים, יש לנקוט משנה זהירות ולוודא כי השימוש ברחפנים הינו מידתי ולמטרה מפורשת וראויה, וכן לנסות לצמצם את הפגיעה בפרטיות הציבור עד כמה שניתן, תוך יידוע הציבור בדבר השימוש ברחפנים וכן בדבר האיזורים בהם השימוש מתבצע.
 4. כמו כן, יש לוודא כי כל הקלטה ו/או צילום נשמר כדין, וכן להקפיד שלא ייעשה בהם שימוש כלשהו בניגוד לחוק, לרבות העברה או העתקה של הצילומים למי שאינו בעל היתר כדין.

                                                                               בכבוד רב,

                                                                         איתן מימוני ושות'

                                                                          משרד עורכי דין

 

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: