ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

חוות דעת- הצבת מצלמות מעקב במרחב הציבורי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לחוקיות הצבתן של מצלמות מעקב במרחב הציבורי הפתוח של מבנה ציבור המשמש בעיקר בני נוער, וזאת על מנת להבטיח את ההרתעה הנדרשת נוכח ריבוי מקרי הוונדליזם באזור המבנה. להלן חוות דעתנו:

 

 1. מורכבותה של שאלת הצבתן של מצלמות ברשות הרבים נובעת מהחשש כי הדבר יהווה פגיעה בזכות לפרטיות. הזכות של האדם לפרטיות קבועה בשלושה חוקים עיקריים: חוק יסוד כבוד האדם וחירותו; חוק הגנת הפרטיות וחוק האזנות סתר.
 2. בהנחיית רשם מאגרי המידע מס' 4/2012 "שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן" (להלן: "הנחיית הרשם"), נקבעו מספר עקרונות מנחים לעניין הצבת מצלמות מעקב במרחב הציבורי, לפיה החלטה על השימוש במצלמת מעקב צריכה לעמוד בתנאי פסקת ההגבלה החוקתית ולפיכך, עליה להתקבל באופן מושכל ומודע, לאחר בחינת הצרכים והחלופות הקיימות לשימוש במצלמות המעקב.
 3. במסגרת הבדיקה יש לעמוד בשני מבחנים עיקריים:
   
  • תכלית הצבתן של המצלמות והשימוש בהן- יש להגדיר תכלית ספציפית ומפורשת וראויה. הוגדרה התכלית, לא ניתן יהיה לסטות ממנה ולהשתמש במצלמות למטרה אחרת.
    
  •  מידתיות- יש לוודא שהצבת המצלמות הינה האמצעי המידתי בנסיבות העניין ושפגיעתו היא הפחותה ביותר. מצלמות מעקב מטבען הינן אמצעי שפוגע בזכות לפרטיות ומשכך, על מנת לעמוד במבחן המידתיות יש לוודא כי התועלת מהתקנתן של המצלמות תהיה גדולה יותר מהפגיעה בפרטיות.
    
 4.  בהקשר זה יוער, כי התקנת מצלמות אבטחה באזורים המיועדים להתקהלות קטינים טעונה משנה זהירות בעת קבלת ההחלטה, וזאת לאור הרגישות והזהירות שיש לנקוט בכל הנוגע לזכויות קטינים.
 5. למען הנוחות, תובא להלן סקירה תמציתית של עיקרי הנחיית הרשם בכל הנוגע להצבת מצלמות במרחב הציבורי.

א. קבלת החלטה

 1. ההחלטה על התקנת מצלמות מעקב במרחב הציבורי מצדיקה את קיומו של שימוע ציבורי לאוכלוסיות שיושפעו מהחלטה זו. יחד עם זאת, במקרים בהם לא ניתן לערוך שימוע, יש להיוועץ ברשויות המוסמכות ובעלי העניין הנוגעים בדבר.
 2. ככל ולא קיימת מניעה לעריכת שימוע ציבורי בעניין התקנת המצלמות כאמור, יש להציג לציבור תסקיר בעניין השלכות הצבת המצלמות והשפעתן על הציבור.
 3. כמו כן, הצבת המצלמות צריכה להיות קצובה בזמן ולהיבחן מעת לעת בהתאם לנסיבות. יש לבחון לאחר כל פרק זמן האם תכלית הצבתן של המצלמות עודנה קיימת והאם יש בהמשך הפעלתן כדי לענות על מבחני המידתיות.

ב. הצבת המצלמות

 1. בעת תכנון השימוש והצבת המצלמות, יש לדבוק בעיקרון של צמצום הפגיעה בפרטיות ככל האפשר תוך התייחסות, כמפורט להלן:
  • מיקום המצלמות וזווית הצילום- יש להתקין את המצלמות ולקבוע את זווית הצילום באופן שמכסה את השטחים הרלוונטיים בלבד.
  • כמות המצלמות- מומלץ להתקין את מס' המצלמות המינימאלי הנדרש להשגת התכלית.
  • זמני הצילום- יש לצמצם את זמן פעילות המצלמות לזמנים הרלוונטיים לצורך השגת תכלית הצבתן. כך למשל, אם עיקר הפעילות עליה מבקשים לפקח מתקיימת בשעות הערב, יש לצמצם את פעילות המצלמות לשעות אלו בלבד.
  • איכות הצילום- איכות הצילום נדרשת להתאים לתכלית המבוקשת. צילום ברזולוציה גבוהה, ובאופן המאפשר זיהוי פנים וכיו"ב, כאשר הדבר אינו נדרש, יהווה שימוש בלתי מידתי.
 2. בכל מקרה, אין להשתמש במצלמות מעקב המקליטות קול, שכן הדבר אסור לפי חוק האזנת סתר, התשל"ט- 1979.

ג. חובת היידוע

 1. הוראות סעיפים 1 ו-11 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 (להלן: "החוק") מטילות חובה ליידע את הציבור על התקנת מצלמות המעקב. אמצעי היידוע המינימלי הינו שלט בכניסה לאזור המצולם, כאשר השלט צריך להיות קריא וברור, וכן רצוי שיכלול ציור/ סמל גרפי של מצלמה; את שם הגורם האחראי להצבתה; תיאור בסיסי של מטרת הצבת המצלמה ופרטי מס' טלפון ודוא"ל למענה על שאלות בנוגע למצלמות.
 2. כמו כן, בהיעדר מניעה חוקית או חשש ממשי לפגיעה בתכלית הצבת המצלמות, יש לפרסם רשימה מרוכזת של כלל המקומות בהן מוצבות המצלמות.

ד. שמירת הצילומים

 1. שמירת סרטוני הצילום שאינם נחוצים מהווה פגיעה בזכות לפרטיות ומפרה את עקרון המידתיות, ולכן לכתחילה יש לבחון האם הקלטת הצילומים אכן נחוצה או שמא ניתן להסתפק בצילום חי בלבד.
 2. ככל וישנו צורך בהקלטה, יש לקבוע את משך התקופה שבה יישמרו ההקלטות ואף רצוי להגדיר במערכת מחיקה אוטומטית של הצילומים בפרקי זמן קבועים. קביעת משך הזמן לשמירת הצילומים תיעשה לפי מבחני המידתיות בהתאם לנסיבות העניין.

ה. אבטחת מידע וזכות העיון

 1. סעיף 17 לחוק הגנת הפרטיות מטיל על בעל מאגר המידע, מנהל מאגר המידע והמחזיק בו, חובה לדאוג לאבטחת המידע הקיים במאגר הצילום, וכן למנוע את השימוש בו, העתקתו וחשיפתו ללא היתר כדין. האמצעים המינימאליים הנדרשים לאבטחת המאגר קבועים בסעיף 3 לתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו- 1986.
 2. יובהר, כי למצולמים יש זכות עיון בצילומים בהם הם מופיעים, המוסדרת בסעיף 13 לחוק ובתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א- 1981.
 3. ואולם, בעת מימוש זכות העיון של המצולם יש להקפיד על מס' דגשים:
  • חובה לזהות את מבקש העיון ע"י תעודה מזהה עם תמונה.
  • ניתן לדרוש ממבקש העיון שבקשת העיון תהיה ספציפית, תוך פירוט השעה והמועד המדויק בהם הוא מבקש לעיין והסבר באשר לבקשה.
  • כאשר בצילום שמבקשים לעיין בו מופיעות דמויות נוספות, יש לנקוט במשנה זהירות ולנסות למחוק דמויות אלו מהצילום. ככל שהמחיקה אינה אפשרית, יש לאפשר למבקש לצפות בהקלטה אך אין למסור למבקש עותק שלה.
  • ברם, הרשם סבור כי בד"כ זכות העיון לא תינתן מקום שמדובר במאגר הקלטות בו לא בוצע עיבוד של המידע המאפשר אחזור לפי זהות המצולמים, ובלבד שההקלטות נשמרות עד 30 יום בלבד ולאחר מכן נמחקות.

ז. סיכום

 1. לאור האמור, כאשר מעוניינים להציב מצלמות במרחב הציבורי הפתוח של המבנה באופן העלול לפגוע בפרטיות העוברים והשבים, אשר לרוב הינם בני נוער קטינים, נראה כי תחילה עליו לערוך שימוע ציבורי בעניין זה (אלא אם קיימת מניעה לכך), ולאחר מכן לקבל החלטה מושכלת ע"י הגורמים המוסמכים.
 2. ככל ותתקבל החלטה להציב את המצלמות, יש לנקוט משנה זהירות ולוודא כי הצבת המצלמות הינה מידתית ולמטרה מפורשת וראויה, וכן לנסות לצמצם את הפגיעה בפרטיות הציבור עד כמה שניתן, תוך יידוע הציבור בדבר הצבתן ומיקומן של המצלמות.
 3. כמו כן, יש לוודא כי המצלמות אינן מקליטות קול וכי הצילומים נשמרים כדין, וכן להקפיד שלא ייעשה בהם שימוש כלשהו בניגוד לחוק, לרבות העברה או העתקה של הצילומים למי שאינו בעל היתר כדין.

 

 

                                                                                              בכבוד רב,

                                                                                          איתן מימוני ושות'

                                                                                           משרד עורכי דין

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: