ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

חוות דעת- מעמדו של חבר מושב אשר זכויותיו במשק טרם נרשמו

התבקשנו לחוות דעתנו בסוגיות שונות הנוגעות לזכויותיו של חבר אשר זכויותיו במשק טרם נרשמו:

 1. האם החבר זכאי לקבל כספים בגין עיבוד נחלות חקלאיות השייכות למשק שבבעלותו?
 2. האם החבר זכאי לקבלת דיבידנדים ותשלומים נוספים מאת המושב?

להלן חוות דעתנו:

א. רקע עובדתי

 1. עסקינן בחבר אשר רכש את הזכויות באחד ממשקי המושב.
 2. ב"כ המושב אישר את תקינות ההסכם וציין כי ניתן להמשיך בהליכי קליטה לחברות בהתאם להוראות תקנון האגודה. בהתאם לכך, אישר ועד האגודה את קבלת החבר ולחברות באגודה, וקבע כי למשק ישויכו שטחים חקלאיים.
 3. בשנים שלאחר מכן, התגורר החבר במשק לסירוגין, זאת עקב נסיעות תכופות וממושכות לחו"ל, באופן אשר שאינו עונה על הגדרת "מגורים באופן קבע במושב", הקבועה בתקנון.
 4. לאור זאת, הודיעה האגודה לחבר כי השטחים החקלאיים יועברו לאגודה ויעובדו על ידה.  יובהר, כי בשלב זה הליך רישום זכויותיו של החבר במשק טרם הושלם.

ב. השפעת אי רישום הזכויות במשק על מעמד החבר באגודה

 1. תקנון האגודה (הקובע את כשירותו של אדם לחברות) קובע כי על החבר להיות בעלים, חוכר או מחזיק באופן אחר במקרקעין בשטח העולה על גודל מסוים.
 2. כפי שניתן לראות, רישומה של זכות הבעלות או החכירה אינו מהווה תנאי לכשירות החבר ודי כי החבר יהיה מחזיק, על מנת שיהיה כשיר לחברות.
 3. כמו כן אין כל ספק כי בהתאם להוראות להסכם המכר, עברו הזכויות לידי החבר לאחר קבלתו לחברות.
 4. לעניין זה יובהר, כי אין באי רישומן של זכויות בכדי להשפיע מעמדו של חבר כבר רשות במשק (ראה: הפ (חי') 31618-09-14 שלמה מזרחי נ' עופר מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ).
 5. כמו כן ראוי לציין לעניין זה, את פסק הדין שניתן בעניין תא (נצ') 9460-06-12‏ ‏ אילניה כפר שיתופי בע"מ נ' שמואל שקד, שם נקבע לעניין הזכויות בנחלה:

"לפיכך, אף אם ישנו נגף ומכשול אותו מעמידה האגודה בעת הזאת בפני רישום הזכויות על מנת לסיים את הליך הרכישה ולהקנות לזכויות מעמד קנייני, הרי שנגף זה אינו מפקיע את זכויותיו של הנתבע בנחלה."

 1. הואיל ואין חולק כי החבר נתקבל לחברות, הרי שהוצאתו מחברות יכולה להיעשות רק בדרך הקבועה בתקנון האגודה.
 2. ברי אם כן, כי כל עוד לא התקיימו כל ההליכים הנ"ל, הרי שלא ניתן להוציא החבר מהאגודה ו/או לבטל את חברותו בה.
 3. ויודגש לעניין זה – כל עוד לא הסתיימה חברותו באגודה כאמור לעיל, הרי שהינו זכאי לכל הזכויות העומדות לחבר אגודה, הן מכוח התקנון והן מכוח כל החלטה אחרת, ובכלל זה הצבעה באסיפת האגודה והקצאת שטחים חקלאיים.

לעניין זה ראו האמור בתא (חי') 36302-07-11‏  אמיר פרדון נ' שזור - מושב עובדים להתיישבות‏:

"כל שהתובעים יתקבלו כחברים באגודה על האגודה לחלק בחלוקה שוויונית את קרקעות האגודה כך שגם התובעים יקבלו נחלות בשטח שווה ליתר חברי האגודה, ובהמשך עליה למסור לתובעים את הקרקעות. מיום קבלתם כחברים יהיו התובעים זכאים לכל הזכויות להן זכאים בעלי הנחלות האחרים במושב."

ג. הפקעת השטחים החקלאיים

 1. תקנון האגודה קובע את העילות אשר בגינן ניתן להפקיע שטחי קרקע מחברי האגודה, וכן את הפיצוי שיש לשלם לחבר בגין הפקעה זו.
 2. מהסעיפים הנ"ל עולה כי ככל ולא עובדו השטחים החקלאיים על ידי החבר כבדרך קבע, אזי רשאית האגודה להעביר שטחים אלו לאחר על מנת שיעבדם, ובגין זה לשלם לו פיצויים, שיקבעו על ידי ועדת שומה שתמונה על ידי האסיפה.
 3. יצוין כי הגם שהאגודה הינה תאגיד מתחום המשפט הפרטי, בשל אופייה הייחודי נהוג ליחס לה אופי דו מהותי ולהחיל עליה חלק מעקרונות המשפט הציבורי, לרבות החובה לנהוג בשוויון כלפי כל חבריה (ראה: ע"א 10419/03 דור נ' רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ; ת.א. (חיפה) 548/96 כפר האמנים אגודה שיתופית בעין הוד בע"מ נ' אלקרא).
 4. כפועל יוצא מהאמור לעיל, ברי כי על האגודה חלה החובה לנהוג בשוויון כלפי כל חבריה הן בהחלטה לגבי הפקעת השטחים החקלאיים והן בהחלטה על מתן הפיצויים וגובהם.
 5.  משמעות הדבר היא כי האגודה אינה רשאית להחליט על הפקעת השטחים החקלאיים ששויכו למשק שבבעלות החבר, אם לא עשתה כן במקרים אחרים שבהם נסיבות דומות, והיא גם אינה רשאית לנקוט כפלי החבר ביד מפלה בעת קביעת גובה הפיצוי.
 6. יוער, כי דרישה לקבלת תשלום למפרע בגין הפקעת השטחים החקלאיים מוגבלת לתקופה של 7 השנים האחרונות, זאת בשל הוראות סעיף 5 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

ד. חלוקת דיבידנדים

 1. תקנון האגודה קובע כי לאסיפת האגודה תינתן סמכות להחליט בדבר חלוקת רווחים או הטבות לחברים.
 2. בשל מעמד החבר, כחבר אגודה, הרי שהחבר זכאי לקבל כל תשלום שלו זכאים כלל חברי האגודה ואשר לא נקבעו לגביו קריטריונים נוספים.
 3. יתרה מכך, ככל ונקבעו קריטריונים שבגינם החבר אינו זכאי לקבלת כספים, הרי שיש לבחון האם המדובר בקריטריונים רלוונטיים שאין בהם משום פגיעה בעיקרון השוויון שנקבע מכוח התקנון ומכוח הדין כאמור. 
 4. יובהר כי גם כאן, הדרישה לקבלת תשלומים למפרע, מוגבלת לתקופה של 7 השנים האחרונות.

ה. מסקנות והמלצות

 1. לאור כל האמור לעיל, אנו סבורים כי אין באי רישום זכויות במשק בכדי לפגוע בכשירות לחברות באגודה, או בכדי להביא להוצאת חבר מחברות באגודה.
 2. בהינתן כי חבר אגודה לא הוצא מחברות באגודה, אזי הינו זכאי לזכויות ככל חבר אחר ובכלל זה הצבעה באסיפת האגודה וקבלת שטחים חקלאיים.
 3. ככל והופקעו מהחבר שטחים חקלאיים, הינו זכאי לקבלת פיצוי כספי, בהתאם למנגנון הפיצוי הקבוע בתקנון.
 4. בנוסף החבר זכאי לקבלת כל תשלום או דיבידנד ששולמו ליתר חברי האגודה מכוח חברותם.
 5. חשוב לזכור כי זכות התביעה לקבלת פיצוי בגין הפקעת השטחים החקלאיים, או בגין תשלומים ודיבידנדים שלא שולמו, מוגבלת לתקופה של 7 השנים האחרונות.

 

 

איתן מימוני ושות'

  משרד עורכי דין

 

 

 

 

 

 

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: