ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

חוות דעת בנושא הליך הקליטה ליישוב קהילתי

 

א. רקע:

התבקשנו לחוות דעתנו ביחס למספר סוגיות הקשורות להליך הקליטה של מועמד ליישוב הקהילתי. בין היתר נתבקשנו להשיב על השאלות הבאות:

 1. מה הן הוראות החוק המחייבות ביחס להליך קליטת מועמד ליישוב טרם זימונו לועדת הקבלה האזורית (להלן: "הועדה")?
 2. מה הוא תפקיד האגודה השיתופית הקהילתית בהליך?
 3. מינוי נציגי היישוב לועדת הקבלה - מי מוסמך למנות את נציגי הישוב לועדת הקבלה וכיצד?
 4. הליך האבחון- מי הגורם המפנה את המועמד למכון אבחון, מי רשאי לעיין בתוצאות ומתי, מה ניתן לחשוף בפני כלל היישוב מתוצאות אלו ובאיזה פורום?
 5. שיקול דעת חברי ועדת הקבלה- מה מידת שיקול הדעת של חברי הועדה בהצבעתם בועדה, והאם הם כפופים להנחיות מוקדמות מהיישוב או מגורם אחר כלשהו?

ב. המסגרת הנורמטיבית

 1. בשנת 2011 נכנס לתוקפו תיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן: "הפקודה"), המוכר יותר כ"חוק ועדות קבלה".
 2. תיקון זה לפקודה כלל התייחסות לסוגיות רבות הנוגעות לפעילותה של ועדת הקבלה ליישובים, לרבות הרכב הועדה, השיקולים אותם היא רשאית לשקול וכיו"ב.
 3. הנושא הראשון אליו נתייחס הוא שאלת תחולתו הגיאוגרפית של התיקון לחוק. וכך נקבע בסעיף 6ב(א) לפקודה:

6ב.(א) (1) הקצאת מקרקעין לאדם לשם רכישת זכות במקרקעין ביישוב קהילתי שבו פועלת ועדת קבלה, תיעשה לאחר קבלת אישורה של ועדת הקבלה;

 (2) העברה של זכות במקרקעין שהוקצו לאדם או של זכות במקרקעין שהועברה לפי דין, ביישוב קהילתי כאמור בפסקה (1), תיעשה לאחר שהמעביר קיבל את אישורה של ועדת הקבלה בנוגע לנעבר; הוראות פסקה זו יחולו, בשינויים המחויבים, גם על נעבר המעוניין להעביר את זכותו במקרקעין לאחר;

(3) העברת זכות במקרקעין בירושה, בין על פי דין ובין על פי צוואה, ביישוב קהילתי כאמור בפסקה (1), אינה טעונה את אישורה של ועדת הקבלה; ואולם הוראות פסקה (2) יחולו על יורש, בין על פי דין ובין על פי צוואה, המעוניין להעביר את זכותו לאחר.

 1. אם כן, על פי הסעיף, הקצאת מקרקעין ביישוב קהילתי שבו פועלת ועדת קבלה, תיעשה לאחר קבלת אישורה של ועדת הקבלה. אך מיהו אותו יישוב קהילתי שבו פועלת ועדת קבלה? על כך עונה הגדרת "יישוב קהילתי" בסעיף 2 לפקודה אשר נוספה אף היא במסגרת התיקון לפקודה:

"יישוב קהילתי" – יישוב בגליל או בנגב המאוגד כאגודה שיתופית שהרשם סיווג אותה כיישוב קהילתי כפרי או כאגודה שיתופית להתיישבות קהילתית (בהגדרה זו – יישוב), או הרחבה של קיבוץ, של מושב שיתופי, של מושב עובדים או של כפר שיתופי (בהגדרה זו – יישוב מקורי), המאוגדת כאגודה שיתופית שהרשם סיווג אותה כיישוב קהילתי כפרי או כאגודה שיתופית להתיישבות קהילתית, ומתקיימים כל אלה:

(1) מספר בתי האב ביישוב, או ביישוב המקורי ובהרחבה יחד, אינו עולה על 400;

(2) המספר המרבי של בתי האב ביישוב, או ביישוב המקורי ובהרחבה יחד, הוגבל בהתאם להוראות תכנית מיתאר ארצית או תכנית מיתאר מחוזית, כמשמעותן בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965;

 1. נמצאנו למדים, שהוראות הפקודה המתייחסות לועדת קבלה רלוונטיות רק ליישובים קהילתיים בנגב או בגליל (לרבות הרחבות של קיבוצים ומושבים), אשר מספר בתי האב בהם אינו עולה על 400.

ג. הוראות החוק המחייבות ביחס להליך קליטת מועמד ביישוב (טרם זימונו לועדת הקבלה האזורית) ותפקידה של האגודה השיתופית בהליך:

 1. תיקון 8 לפקודה איננו מטיל על האגודה או על היישוב הוראות מחייבות ביחס להליך הקליטה טרם זימון המועמד לועדת הקבלה.
 2. יחד עם זאת, בשנת 2019 פרסמה רשות מקרקעי ישראל את החלטת הנהלה מספר 4672 בה נקבעו "דגשים לדרך עבודתן של ועדות קבלה ליישובים קהילתיים" (להלן: "החלטת רמ"י").
 3. בהחלטת רמ"י מוצע כי היישוב יקיים הליכי היכרות מקדמיים עם המועמד:

"8.  מוצע כי היישוב יקיים הליכי היכרות עם המועמד טרם זימונו לועדת הקבלה וטרם גיבוש עמדת היישוב בועדת הקבלה. חשוב שהן ליישוב והן למועמד תינתן הזדמנות סבירה להכיר זה את זה, ולקבל החלטה בדבר ההתאמה לחיי הקהילה ביישוב. במסגרת זו מוצע, בין היתר,  כי המועמד יבקר ביישוב, ייפגש עם תושביו וכן יתקיים כל הליך היכרות המקובל על הצדדים.

9. מוצע כי יבוצע תיעוד של הליך ההיכרות. כך, למשל, מוצע לרשום את הליכי ההיכרות, את התרשמות נציגי היישוב מההליך ואירועים מיוחדים, אם היו. "

 1.  יודגש, כי הוראות אלו אינן מהוות חובה, ושיקול הדעת באשר לקיומם או אי קיומם של הליכים מקדמיים שמור ליישוב ולאגודה השיתופית באמצעותה הוא מאוגד.
 2.  חשוב להבהיר כי אין בהליכים מקדמיים אלו בכדי להוביל לפסלות המועמד טרם הבאתו בפני הועדה, אף אם נציגי היישוב סברו כי המועמד אינו מתאים ליישוב, וכי לכל מועמד עומדת הזכות לדיון בפני ועדת הקבלה. כך נקבע במסגרת החלטת רמ"י:

" 11. יצוין כי גם אם נציגי היישוב סברו כי המועמד אינו מתאים ליישוב, לכל מועמד ומועמדת הזכות לדיון בפני ועדת הקבלה, שאישורה הוא שנדרש בהתאם לפקודה. אי לכך, על נציגי היישוב לעדכן את המועמד בדבר זכותו לפנות לועדת הקבלה, רצוי בכתב".

ד. מינוי נציגי היישוב לועדה

 1. בהתאם לסעיף 6ב((ב)(1)) לפקודה, ועדת קבלה של יישוב קהילתי תורכב מחמישה חברים, בינם שני נציגי היישוב הקהילתי. כמו כן, במקרה והיישוב הקהילתי אינו מסונף לאף תנועה, יכהן נציג שלישי בועדה מטעם היישוב הקהילתי.
 2.  יחד עם זאת, במסגרת תיקון 8 לא  נקבע מי בעל הסמכות למנות את אותם נציגי היישוב, וניתן אך להקיש מתוך החוק מה היא כוונת המחוקק.  
 3. כאמור, סעיף 6ב מציב תנאי מחייב לפיו ועדת קבלה תוכל להתקיים רק ביישוב קהילתי, כאשר יישוב קהילתי מוגדר כ- " יישוב בגליל או בנגב המאוגד כאגודה שיתופית " .  
 4. הנה כי כן, שלא קיומה של אגודה שיתופית ביישוב, שהרי כלל אין תחולה לחוק ועדות הקבלה.
 5. אשר על כן, אנו סבורים כי כוונת המחוקק הייתה להאציל את הסמכות לבחירת נציגי היישוב לועדת הקבלה לאגודה השיתופית באמצעותה היישוב מאוגד. 

ה. הליך האבחון

 1. סעיף 6ג(א)(4) לפקודה קובע כי לא ניתן לפסול מועמד בגין אי-התאמה לחיי חברה בקהילה ללא חוות דעת מקצועית של מי שהתמחותו באבחון התאמה. 
 2. בהתאם להחלטת רמ"י, הגורם היחיד אשר מוסמך להפנות את המועמד למכון אבחון הינה ועדת הקבלה:

" 10. מודגש כי ועדת הקבלה בלבד מוסמכת להפנות את המועמד למכון אבחון, ולא גורם ביישוב המטפל בהליכי ההיכרות".

 1. כמו כן, העתק מחוות הדעת יישלח רק לועדת הקבלה האזורית ויו"ר ועדת הקבלה יוודא שליחת חוות הדעת לכל חברי הועדה האזורית לפני הדיון בועדה.
 2. יובהר, כי היישוב ושום גורם אחר אינם רשאים ליצור קשר עם מכון האבחון בעניין חוות הדעת. אולם,  ככל שיתעורר צורך בשאלות הבהרה לחוות הדעת שהועברה לועדת הקבלה - יו"ר ועדת הקבלה בלבד יעביר למכון האבחון בכתב שאלות אלה.

ו. שיקול דעת חברי ועדת הקבלה:

 1. סעיף 6ג לפקודת האגודות השיתופיות מגדיר מהם השיקולים אותם ועדת הקבלה רשאית לשקול בבואה להכריע האם לאשר את מועמדותו של המועמד או לדחותה:

6ג.  (א) ועדת קבלה רשאית לסרב לקבל מועמד ליישוב הקהילתי בהתבסס על אחד או יותר משיקולים אלה בלבד:

(1) המועמד הוא קטין;

(2) המועמד נעדר יכולת כלכלית להקים בית ביישוב הקהילתי בתוך פרק זמן הקבוע בהסכם הקצאת המקרקעין;

(3) אין למועמד כוונה לקבוע את מרכז חייו ביישוב הקהילתי;

(4) המועמד אינו מתאים לחיי חברה בקהילה; החלטת ועדת קבלה לסרב לקבל מועמד בשל שיקול זה, תהיה על סמך חוות דעת מקצועית של מי שהתמחותו באבחון התאמה כאמור;

(5) חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי-תרבותי של היישוב הקהילתי, שיש יסוד להניח כי יהיה בו כדי לפגוע במרקם זה;

(6) מאפיינים ייחודיים של היישוב הקהילתי או תנאי קבלה הקבועים בתקנות האגודה, אם ישנם כאלה, ובלבד שקיבלו את אישור הרשם.

(ב) בשוקלה את השיקולים האמורים בסעיף קטן (א), תיתן ועדת הקבלה את דעתה לגודל היישוב הקהילתי, לוותקו, לחוסרו ולאופי האוכלוסייה בו.

(ג)   ועדת הקבלה לא תסרב לקבל מועמד מטעמי גזע, דת, מין, לאום, מוגבלות, מעמד אישי, גיל, הורות, נטייה מינית, ארץ מוצא, השקפה או השתייכות מפלגתית-פוליטית.

 1. אין ספק שרשימת המגבלות החלות על ועדות הקבלה ארוכה ומפורטת (ראו סעיף 6ג(ג) המצוטט לעיל), וכוללת בתוכה: גזע, דת, מין, לאום, נטייה מינית, ארץ מוצא וכיו"ב, אך מנגד, גם השיקולים אותם הותר לשקול במפורש הינם שיקולים "פתוחים" המאפשרים גמישות לועדת הקבלה, ובתוך כך השיקול של אי התאמה לחיי חברה בקהילה של אי התאמה למרקם חברתי-תרבותי, ומאפיינים ייחודים של היישוב שהוכרו על ידי רשם האגודות השיתופיות.
 2. בהתאם לסעיף זה, ניכר כי שיקול דעתם של חברי הועדה הוא עצמאי, והם אינם כפופים לאף גורם. 
 3. יצוין, כי הועדה צריכה לתת למועמד החלטה מנומקת בכתב בתוך תקופה סבירה.
 4.  כמו כן, ככל והועדה החליטה לסרב לקבל את המועמד, ההחלטה צריכה לכלול את העילה לפיה הוחלט לסרב לקבלו לפי סעיף 6ג(א) לפקודה ואת הנימוקים לעילה זו. אם ההחלטה התקבלה ברוב דעות, יש לציין זאת בהחלטה.
 5. יש לציין בהחלטה שלמועמד יש זכות להשיג על ההחלטה בפני ועדת ההשגות בתוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה בידי המועמד ולצרף להחלטה כל חומר רלוונטי שלא נמסר לו קודם לכן, לרבות, המסמכים שהיו בפני הועדה ובכלל זה חוות הדעת של מכון האבחון, ההתכתבות עם המכון, ככל שנעשתה, ופרוטוקול הדיון. מומלץ לשלוח את ההחלטה גם בדואר וגם באמצעי אלקטרוני. על הועדה לוודא כי ההחלטה הגיעה לידי המועמד.
 6. ועדת ההשגות רשאית לבטל את החלטת ועדת הקבלה, לאשרה, להחזיר את הנושא לדיון מחודש בועדת הקבלה או לקבל החלטה אחרת במקומה.

 

איתן מימוני ושות'

  משרד עורכי דין

 

 

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: