ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

חוות דעת בנושא ניגוד עניינים אישי של חבר ועד הנהלה באגודה שיתופית והשתתפותו בהצבעה בעניין הסכם שכירות של קרובו

הנדון: ניגוד עניינים אישי של חבר ועד הנהלה באגודה שיתופית והשתתפותו בהצבעה בעניין הסכם שכירות של קרובו

במסגרת חוות דעת זו, נתבקשנו לחוות את דעתנו בסוגיה המפורטת להלן:

האגודה השיתופית חתמה על הסכם שכירות, שעניינו השכרת קרקע מתוך משבצת  האגודה לשם עיבודה. בתום הסכם השכירות, נתבקשו מורשיי החתימה להאריך את ההסכם לתקופה נוספת. לאחר מכן, חברי ועד הנהלה של האגודה השיתופית אשררו בדיעבד את הארכת ההסכם.

הסוגיה הנדונה עוסקת בחשש לניגוד עניינים של אחד מחברי ועד ההנהלה, אשר היה נוכח בהצבעה לאשרור בדיעבד של הארכת הסכם השכירות, כאשר השוכר בעסקה הנדונה הוא גיסו של אותו חבר ועד הנהלה.

לצורך מענה על השאלה דנן הסתמכו על הוראות החוק והפסיקה העוסקת בנושא ועל המידע שנמסר לנו בקשר למקרה הנדון.

יובהר, ככל וקיים מידע רלוונטי נוסף שלא נמסר לנו, עשויות מסקנות חוות דעתנו זו להשתנות.

דיון

א.    ניגוד עניינים מכוח ס' 23(ג) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה)

1.     סעיף 23(ג) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה)- חקיקה זו קובעת כי על חברי ועד ההנהלה לנהוג לטובת האגודה ולא לנהוג באופן מפלה. מכוח סעיף זה, ניתן להסיק שישנו איסור על ניגוד עניינים בעת כהונתם של חברי ועד ההנהלה, אך לא מספק הוראות ברורות למשל בדבר הימנעות מהשתתפות בהצבעות וחובת הודעה לאגודה בדבר העניין האישי של החבר.

23(ג). "הועד וחבריו יפעלו בתחום סמכויותיהם, בכפוף לתקנות האגודה והחלטות האסיפה הכללית, לטובת האגודה וללא הפליה".

2.     בהסתמך על ס' זה, בית המשפט בפס"ד שפירא (ת"א (מחוזי י-ם) 8126/06 שפירא נ' נחושה - מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (נבו 11.07.2010)) קובע כי על ועד ההנהלה להקפיד על שוויון ההזדמנויות בין חברי האגודה, ועומד על כך שעקרון זה חקוק בדין בס' 23(ג) שלעיל.

3.     בפס"ד קיבוץ צבעון נ' הקיבוץ הארצי השומר הצעיר אגודה שיתופית מרכזית בע"מ[1]  ביהמ"ש קובע כי על פי תקנה 23(ג) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), על הוועד וחבריו לפעול בתחום סמכויותיהם לטובת האגודה וללא הפליה. ביהמ"ש סומך הוראה זו על חובת האמון שחלה על חברי ועד האגודה לאגודה עצמה, וזאת מכוח הכלל הבסיסי לפיו כאשר נתונים לאדם כוח או סמכות על נכסיו של אחר, אותו אדם חב חובת אמון-

"חובת אמון זו נושאת שני פנים. האחד חיובי - לפיו חייב נושא המשרה לפעול לטובת התאגיד, והשני שלילי - לפיו נושא המשרה חייב להימנע ממצב של ניגוד עניינים בינו לבין התאגיד"

 

ב.     ניגוד עניינים מכוח היקש מדיני החברות

4.     סעיף 254 לחוק החברות קובע את האיסור של נושא משרה בחברה להימצא בניגוד עניינים: "נושא משרה חב חובת אמונים לחברה, ינהג בתום לב ויפעל לטובתה, ובכלל זה... יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין עניניו האישיים...".

5.     בהמשך לכך, סעיף 255 לחוק החברות קובע כי על מנת לאשר פעולות הנגועות בניגוד עניינים, יש לפעול בתום לב, לטובת החברה ועל נושא המשרה לגלות לחברה על העניין האישי שלו וכן לעבור הליך של אישור עסקאות המנוי בפרק החמישי לחוק החברות.

6.     לעניין הימנעות בעל העניין האישי מההצבעה, חוק החברות מתייחס לכך בס' 278(א), בקבעו כי על בעל העניין האישי להיעדר מהדיונים וההצבעות בדבר אישורי העסקה האמורה -

278. (א) מי שיש לו ענין אישי באישור עסקה, למעט עסקה כאמור בסעיף 271, המובאת לאישור ועדת הביקורת או הדירקטוריון, לא יהיה נוכח בדיון ולא ישתתף בהצבעה בועדת הביקורת ובדירקטוריון, ואולם נושא משרה שיש לו עניין אישי, רשאי להיות נוכח לשם הצגת העסקה, אם יושב ראש ועדת הביקורת או יושב ראש הדירקטוריון, לפי העניין, קבע כי הוא נדרש לשם הצגתה.

7.     במספר פסקי דין,[2] צוין כי יש לבצע היקש ברור בין דיני החברות לאגודות שיתופיות, תוך החלת ס' 254 לחוק החברות, הקובע כי אין לנהוג בניגוד עניינים, גם באגודה שיתופית, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מדיני התאגידים.

 

ג.      ניגוד עניינים מכוח החלת עקרונות ציבוריים על אגודה שיתופית (גוף פרטי)

8.     רותם ורחל צורן נ' ניתאי ויעל שפירא[3] - פסק דין זה עוסק במקרה בו חברי וועד ההנהלה של האגודה השיתופית בחרו להקצות את הנחלות הפנויות לילדיהם, כאמור משיקולים אישיים. פסק הדין הסתמך על העובדה כי מדובר בהקצאת אדמות מדינה לפרטים, ועל כן יש להחיל את עקרונותיו של המשפט הציבורי על האגודה, על אף היותה גוף במשפט הפרטי, וביניהם עקרונות של הגינות, שוויון, סבירות, יושר ותום-לב. במקרה זה פסק בית המשפט כי ועד ההנהלה פעל בניגוד עניינים, בחוסר תום לב ומשיקולים זרים.

9.     בפס"ד שפירא, ביהמ"ש הוסיף והתייחס לעובדה כי מרבית חברי הוועד מכהנים גם כחברי הוועד המקומי של היישוב, וככאלה נחשבים לעובדי ציבור לכל דבר וענין, לרבות בהקשר של איסור ההימצאות במצב של ניגוד עניינים.

כפי שצוין לעיל, הפסיקה מחילה על אגודות שיתופיות, כגוף פרטי, עקרונות מתוך המשפט הציבורי. על כן, נבחן את החקיקה והפסיקה בנושא ניגוד עניינים ברשויות ומועצות מקומיות, כגופים ציבוריים:

10.   ס' 89א לצו המועצות האזוריות (מועצות מקומיות) – חקיקה זו מתייחסת למקרה בו לחבר מועצה יש עניין אישי בחוזה או עסקה שנעשתה עם המועצה. בהתייחס לכך, הדין אוסר על בעלי עניין אישי השתתפות בדיונים העוסקים בעסקה זו, וכן מורה על חובת הודאה בדבר העניין האישי. חקיקה זו מגדירה "קרוב", כהגדרתו בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963. עפ"י סעיף הגדרות זה, תחת "קרוב" נכללים בין היתר "אח או אחות ובני-זוגם", כאמור גם גיסים.  

"89א.   (א)  חבר המועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו או קרוביהם, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, או בכל ענין העומד לדיון במועצה או בוועדה מוועדותיה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים –

(1)   יודיע על כך למועצה, בכתב או בעל-פה, מיד לאחר שנודע לו כי החוזה, העסק או הענין האמורים עומדים לדיון, וההודעה תירשם בפרוטוקול;

(2)   לא ישתתף בדיונים על החוזה, העסק או הענין במועצה או בוועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם;"

11.   הגדרת גיס כ- "קרוב" על פי כללי הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרים ברשויות המקומיות:

"קרוב" - (א) לעניין הימנעות בענין אישי (סעיף 11) - בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצא של בן-זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה, אח או אחות ובני זוגם, סוכן או שותף (או קרוביהם כאשר מדובר בחבר מועצה מקומית או אזורית או בחבר מוסד תכנון);"                   

12.   חוות דעת של הוועדה לניגוד עניינים מספר : 2629 - בעקבות פניה שהגיעה ליועץ המשפטי לממשלה בטענה כי ישנו חבר מועצה, אשר בשל קשריו לגיסתו שלה תפקיד בכיר במכללה אשר פנתה למועצה לשם קבלת פטור מארנונה, הוא נמצא בניגוד עניינים. היועץ המשפטי חווה את דעתו וטען כי למרות שהחקיקה לא מתייחסת לקרבת משפחה מסוג זה, על רקע העקרונות הכלליים של דיני ניגוד העניינים, הרי שמתעורר חשש לניגוד עניינים של חבר המועצה בהצבעה בעניין מתן פטור מהארנונה, ועליו להימנע מהשתתפות בהצבעה. הוועדה קבעה בעניין זה כי גם במקרים בהם המחוקק לא קבע במפורש מהו הדין לגבי קרבת משפחה מסוים, אין להסיק מכך שיש הסדר שלילי לגביו.

13.   פריד אברהם נ' אריה טל ואח'[4]  – פסק דין זה עוסק במקרה שבו גיסו של ראש רשות מונה למנכ"ל העירייה. בית המשפט העליון פסק כי המינוי פסול בשל קרבת המשפחה בין השניים, למרות שקרבת משפחה בין גיסים לא נאסרה באופן

מפורש בפקודת העיריות (לעומת קרבת משפחה בין בני זוג, אחים, הורים וילדים). נימקו של בית המשפט הסתמך על העיקרון הכללי, האוסר על עובדי הציבור להימצא במצב של ניגוד עניינים.

 

ד.     ניגוד עניינים מובנה מול ניגוד עניינים קונקרטי

14.   ניגוד עניינים מובנה חל כאשר ישנה סתירה מבנית בין כהונתנו של נושא משרה בין שתי תפקידים במקביל. ניתן לראות דוגמא לכך בחוות דעתה של הועדה לניגוד עניינים מספר 2.2200 שכותרתה "מועצה אזורית והוועדים המקומיים שבתחומה", אשר עסקה במצב שבו עובד מועצה משמש כחבר ועד מקומי: "הוועדה חיוותה דעתה, כי אין מקום שעובד המועצה האזורית יכהן כחבר הועד המקומי בתחומי אותה מועצה. הסיבה לכך היא, שעבודתו של חבר ועד מקומי במועצה האזורית מכפיפה אותו למרותם של המועצה, על האורגנים השונים שלה (ולעיתים גם להחלטות עובדיה הבכירים).

15.   ניגוד עניינים קונקרטי מתקיים במצבים הנוגעים לעסקאות ענייניות בהן מעורב אותו נושא משרה, באופן שמציב אותו בניגוד עניינים. ככלל, במצבים מעין אלה, דרך המלך היא שהגורם המצוי בניגוד עניינים קונקרטי, יימנע מליטול חלק באותם מצבים בהם הוא מצוי בניגוד עניינים.

16.   לעניינו, מדובר במקרה של ניגוד עניינים קונקרטי, שכן כפי שתואר בהחלטת רשם האגודות השיתופיות (צבי קליינברג נ' תקומה מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע"מ[5]), לנוכח העובדה שכל עניין באגודה השיתופית המוכרע על ידי ועד ההנהלה נוגע במידה זו או אחרת גם למי מחבריו, יש לפרש "ניגוד עניינים" בצמצום. כב' הבורר הוסיף ואמר כי "אך ורק למקום בו לחבר יש נגיעה אישית וישירה לנושא הדיון, כגון קרבה משפחתית או חברית לקבלן אשר אמור להתקשר עם האגודה, או בעניין מקרקעין שנמכרים לקרובו של חבר ועד".

מכאן, שבשל אופי התאגיד של אגודה שיתופית, לא ייתכן כי חברי ועד ההנהלה ימצאו בניגוד עניינים מובנה כאשר מונחת לפניהם החלטות הקשורות להם או לבני משפחותיהם, אלא מדובר במקרים של ניגוד עניינים קונקרטי, שעמו יש להתמודד בדרך של היעדרות מההליכים הקשורים לעניין האישי.

 

סוף דבר

1. בחוות הדעת כאמור נדרשנו לבחון האם מתקיימת עילה של ניגוד עניינים כנגד חבר וועד הנהלה אשר נכח בהצבעה שעניינה הסכם שכירות בין הקיבוץ לבין גיסו של חבר וועד ההנהלה.

2. כעולה מן החוק העוסק באגודות שיתופיות והפסיקה בעניינה, ישנו איסור אפליה החל על וועד ההנהלה באגודה שיתופית, אשר מכוחה ניתן לגזור ערכים של שוויון, מסירות והגינות וכאמור איסור על ניגוד עניינים.

3. מסקירת חוק החברות, ישנו איסור מפורש על בעלי עניין אישי לקחת חלק בדיונים והצבעות הקשורות לעניינם האישי. מכוח הפסיקה ראינו כי ביהמ"ש מבצע היקש מדיני החברות לאגודה שיתופית בכלל, ובפרט בהיבטים של ניגוד עניינים.

4. מחקיקה, חוות דעת של הועדה לניגוד עניינים וכן מפסיקה בנושא של ניגוד עניינים ברשויות מקומיות, ראינו כי לעיתים החוק אכן מפרש "גיס" כ-"קרוב", ובמקרים אחרים החוק יפורש לחומרה, באופן שלשון החוק אינה הרמטית ויכולה לכלול מקרים נוספים אשר אינם מצוינים במפורש. בנוסף, ראינו כיצד ביהמ"ש מחיל עקרונות ציבוריים על אגודה שיתופית, כגוף פרטי.

5. לעניינו, מדובר במקרה אשר אינו נופל תחת חקיקה ספציפית, אך מכוח חוות הדעת של הועדה לניגוד עניינים, פסיקה בנושא, והיקשים שניתן לבצע מחוק החברות וכן מפסיקה וחקיקה בדבר רשויות מקומיות, ניתן להסיק כי המקרה שלעיל יעלה לכדי ניגוד עניינים.

מסקנה

ממכלול הנתונים שהובאו לידיעתנו ומבחינת הוראות החוק, חוות הדעת והפסיקה בנושא, אנו סבורים כי האשרור בדיעבד בדבר הארכת הסכם השכירות יתברר כחסר-תוקף בעקבות נוכחותו של חבר וועד ההנהלה בהצבעה לשם אישורו, כאשר חבר וועד ההנהלה מצוי בניגוד עניינים עקב קרבתו המשפחתית לשוכר.

 

 

בכבוד רב,

איתן מימוני, טבק ושות'

משרד עורכי דין

 

​[1] ת"א (שלום חי') 38187-07-11 קיבוץ צבעון נ' הקיבוץ הארצי השומר הצעיר אגודה שיתופית מרכזית בע"מ (נבו 20.09.2015)‏‏.

[2] ע"א 393/08 שגיא נגד כפר ביאליק כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ, [פורסם בנבו] (23.2.2010), ע"א 4114/90 בן שושן נגד כריכיה קואופרטיבית בע"מ, פ"ד מח(1) 415, ת.א. 8126/06 (מחוזי - י-ם) ניתאי שפירא נגד נחושה - מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שיתופית [פורסם בנבו] (11.7.2010).

[3] ע"א 7094/10 רותם ורחל צורן נ' ניתאי ויעל שפירא (נבו 18.04.2012).

[4] בג"ץ 2419/94 פריד אברהם נ' אריה טל ואח' (פורסם בנבו 22.8.1994).

[5] 566-187-12 קליינברג נ' תקומה מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע"מ (נבו 23.05.2016)‏‏.

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: