ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

חוות דעת בנושא ניגוד עניינים – כהונת חבר ועד מקומי במקביל לעבודתו בתאגיד הנמצא בשליטת המועצה

הנדון: ניגוד עניינים – כהונת חבר ועד מקומי במקביל לעבודתו בתאגיד הנמצא בשליטת המועצה

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונתו של חבר ועד מקומי, לבין עבודתו בתאגיד הנמצא בשליטת המועצה האזורית שהועד נמצא בתחומה, להלן חוות דעתנו:

המסגרת הנורמטיבית

 1. בפסיקה הוכר עקרון יסוד בנושא ניגוד העניינים לפיו "מי שפועל למען אינטרס של אחר, חייב להימנע מניגוד בין אותו אינטרס לבין אינטרס שלו עצמו או אינטרס אחר כלשהו" (בג"צ 595/89 משה שמעון נ' שלום דנינו).
 2. כמו כן נקבע כי "פעולת הרשות הציבורית תוך מצב של ניגוד אינטרסים אינה יכולה לעלות בקנה אחד עם חובת ההגינות ותום הלב, שקיומה חייב לא רק להתקיים אלא גם להיראות" (בג"צ 35/82 ישפאר נ' שר הביטחון).
 3. יתרה מכך, בבג"ץ 531/79 סיעת הליכוד בעיריית פתח-תקוה נ' מועצת עיריית פתח-תקוה, הובהר כי:

"כלל יסוד הוא בשיטתנו המשפטית כי אסור לו לעובד הציבור להימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית של ניגוד עניינים‏ (conflict of interest). לכלל זה מקורות מספר, אשר החשובים שבהם הם כללי הצדק הטבעי מזה וכללי האמון מזה. על-פי כללי הצדק הטבעי אסור לו לעובד הציבור להימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית של משוא פנים או דעה משוחדת...".

 1. צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 (להלן: "הצו") שולל את זכותו של חבר ועד מקומי לכהן כחבר מועצה, אך אין בו התייחסות ישירה לחבר ועד מקומי המכהן כעובד של המועצה או כעובד של תאגיד אשר הינו בשליטת המועצה.
 2. יחד עם זאת, סעיף 19 לצו (אשר הוחל על ועדים מקומיים בסעיף 99 לצו), קובע כי מי שעובד במשכורת ברשות מקומית אחרת, יכול להיבחר כחבר ועד מקומי, בתנאי שאין סתירה או אי התאמה בין שני התפקידים.
 3. מאחר וכאמור אין מקור נורמטיבי מפורש האוסר על חבר ועד מקומי לשמש כעובד של המועצה (אלא אם קיימת סתירה או אי התאמה בין התפקידים), לא כל שכן כעובד של תאגיד אשר בשליטת המועצה, יש לבחון האם נתוני המקרה הספציפיים מעלים חשש ממשי לקיומו של ניגוד עניינים בין שני התפקידים, הן ניגוד עניינים "מובנה" והן ניגוד עניינים במצבים קונקרטיים.
 4. לצורך עניין זה, יש כמובן להסתייע בחוות הדעת של הועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחר ציבור ברשויות המקומיות (להלן: "הועדה" או "הועדה לניגוד עניינים"), אשר הוקמה מכח האמור בכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות.
 5. אמנם נחשבת כועדה מייעצת (בג"ץ 5678/10 גדיאל בלושטיין נ' שר המשפטים), אך מבחינה מעשית, משרד הפנים רואה בהמלצותיה כמחייבות את הרשות המקומית, ואשר ישנה חובה לפעול על פיהן.

ניגוד עניינים מובנה

 1. בחוות דעתה של הועדה לניגוד עניינים מספר 2.2200 שכותרתה "מועצה אזורית והוועדים המקומיים שבתחומה", עסקה הועדה במצב שבו עובד מועצה משמש כחבר ועד מקומי:

"הוועדה חיוותה דעתה, כי אין מקום שעובד המועצה האזורית יכהן כחבר הועד המקומי בתחומי אותה מועצה.

א. הסיבה לכך היא, שעבודתו של חבר ועד מקומי במועצה האזורית מכפיפה אותו למרותם של המועצה, על האורגנים השונים שלה (ולעיתים גם להחלטות עובדיה הבכירים).

ב. סעיף 99 לצו מחיל את הוראות סעיף 19, המסדיר את הזכות להיבחר כחבר מועצה אזורית, גם על בחירות לוועד המקומי. הוועדה סברה, כי קיימת סתירה בין חובתו של חבר ועד מקומי לדאוג לענייניו של הוועד בו הוא מכהן ולעיתים גם לייצג אותו בפני המועצה לבין חובת האמון והכפיפות של עובד המועצה האזורית למועצה, ולפיכך עובד המועצה פסול מכהונה כחבר הוועד המקומי. הנמקה חלופית היא, שנוכח סמכויות הפיקוח הרבות של מועצה אזורית כלפי הוועד המקומי, סברה הועדה שאין לאפשר, לפי דיני ניגוד העניינים הכלליים, שחבר הגוף המפוקח ישמש כעובד הגוף המפקח (ר' פסק הדין בעניין סיעת הליכוד).

ג. בחוות דעת מאוחר יותר, הרחיבה הוועדה את תחולת חוות הדעת גם על חבר ועד מקומי המועסק על ידי חברה שבבעלות המועצה האזורית.

 1. אם כן, עמדת הועדה לניגוד עניינים היא, שאין מקום שחבר ועד מקומי יועסק במקביל על ידי המועצה או על ידי חברה שבבעלות המועצה האזורית, וזאת מכח שלושה נימוקים:
  • שעבודת חבר ועד מקומי מכפיפה אותו למרות המועצה, לרבות עובדיה.
  • שיש סתירה בין חובת חבר ועד מקומי לדאוג לענייני הוועד לבין חובתו למועצה כעובד המועצה.
  • שאין מקום לאפשר לחבר גוף מפוקח (הועד המקומי) לשמש כעובד של הגוף המפקח (המועצה).
 2. באשר לנימוק הראשון – יש לבחון האם התאגיד והתפקיד בו נמצא חבר הועד המקומי במסגרתו נמצאים בעמדה של כפיפות למרות המועצה, או שמא אין במקרה הקונקרטי אין כל סמכות שלטונית ביחס לוועדים המקומיים בתחומי המועצה, שאז אין רלוונטיות לנימוק זה.
 3. באשר לנימוקים השני והשלישי, תחולתם תלויה, בראש ובראשונה, במידת החובה שחב חבר הועד למועצה, בהיותו עובד התאגיד הנמצא בשליטתה, וזאת מכח העיקרון שפסילת אדם מכהונה ציבורית מחמת ניגוד עניינים, מחייבת הנחת תשתית עובדתית לקיומו של חשש לניגוד עניינים מוסדי או אישי:

"פסילת אדם מלכהן בתפקיד ציבורי שאליו נבחר היא צעד חמור. על הטוען לפסילת אדם מכהונה ציבורית מחמת ניגוד עניינים, להניח תשתית עובדתית, שממנה ניתן להסיק – עובדתית ומשפטית – קיומו של חשש לניגוד עניינים מוסדי, אישי, או שניהם". [ע"א 6983/94 פחימה נ' פרץ].

 1. בעניין זה יצוין, כי עיקר נימוקי הועדה מתייחסים לעובד המועצה, ועל אף שחוות הדעת הורחבה אף ביחס לעובד תאגיד שבשליטת המועצה, ברי כי אף לשיטת הועדה, מדובר על ניגוד עניינים בחומרה פחותה.
 2. עוד פורט בדעת הרוב בע"א 6983/94 פחימה נ' פרץ, אילו עניינים יש לבחון לצורך הכרעה בשאלת ניגוד העניינים. הדברים התייחסו לחבר מועצה דתית, אך הם יפים ורלוונטיים גם לועד מקומי:

"איזו השפעה יש למערער כעובד המתנ"ס במעמדו ככזה, על תפקודה של המועצה הדתית ואיזו השפעה יש לו כחבר המועצה הדתית על פעילות המתנ"ס? האם קיים באחד התפקידים מצב של חשש ממשי או סביר לניגוד עניינים אישי? האם קיים חשש ממשי או סביר לניגוד עניינים מוסדי, קיים או צפוי, בין המתנ"ס לבין המועצה הדתית? ...

כשלעצמי, נראה לי שלא הונחה כל תשתית עובדתית לקבוע כי קיים ניגוד עניינים כזה. הטענה שלפיה עלולה חובת הנאמנות שעובד חב כלפי מעבידו להביא את המערער לניגוד עניינים עם המועצה הדתית היא כוללנית וגורפת ואין לה תימוכין בעובדות שהוכחו. מקובל עליי העיקרון הידוע כי עובד חב חובת נאמנות כלפי מעבידו (ער"מ 259/96 שמא נ' מועצה מקומית תמרה [18], בעמ' 842). אולם לא די בטענה שלפיה חובה זו עלולה להעמיד את המערער במצב של ניגוד עניינים, אלא יש להצביע כיצד יכול להיווצר מצב כזה...

"כעובד מתנ"ס אין למערער כל התנגשות מוחשית או חזויה עם המועצה הדתית. כעובד מתנ"ס אין הוא יכול להשפיע באופן כלשהו על משכורתו כחבר המועצה הדתית הבאה לו מן המועצה הדתית, הגם שזו מתוקצבת חלקית על-ידי המועצה המקומית. כחבר המועצה הדתית אין הוא יכול להשפיע על עבודתו במתנ"ס או על ענייני המתנ"ס המתנהל כחברה עצמאית שאינה תלויה במועצה הדתית או קשורה אליה. לא צוינו על-ידי בית-המשפט או על-ידי הצדדים כל עובדות המצביעות על קיום חשש סביר, אובייקטיבי ריאלי, לניגוד עניינים קיים או צפוי. די בכל אלה כדי לקבוע כי לא הוכח חשש כזה וכי מחומר הראיות שקיים בפני בית-המשפט, לא עולה חשש כזה".

 1. הנה כי כן, לא די באמירה העקרונית של הועדה לניגוד עניינים באשר לפסלות חבר ועד מקומי לשמש כעובד של תאגיד שבשליטת המועצה האזורית, אלא יש להוכיח תשתית עובדתית משמעותית להסתברות של ניגוד עניינים בין התפקידים, ובפרט שמדובר על פגיעה בהיותו של חבר הועד נבחר ציבור.
 2. כך או כך, בסופו של יום, הכרעה ברורה בנסיבות הקונקרטיות תתקבל כאשר העניין יובא בפני הועדה למניעת ניגוד עניינים, אשר אמנם נחשבת כועדה מייעצת, אך כאמור מבחינה מעשית, משרד הפנים רואה בהמלצותיה כמחייבות את הרשות המקומית, ואשר ישנה חובה לפעול על פיהן.
 3. יחד עם זאת, אף בהיעדר ניגוד עניינים מובנה בין התפקידים, עדיין יש לבחון האם ישנן נסיבות בהן יתקיים ניגוד עניינים קונקרטי בין תפקידיו של חבר הועד, וכיצד יש לפעול במצבים אלה.

ניגוד עניינים קונקרטי

 1. ניגוד עניינים קונקרטי בין התפקידים יכול להתקיים במצבים הנוגעים להתקשרות בין שני הגופים בהם חבר הועד מכהן – התאגיד הנמצא בשליטת המועצה, והוועד המקומי.
 2. ככלל, במצבים מעין אלה, דרך המלך היא שהגורם המצוי בניגוד עניינים קונקרטי, יימנע מליטול חלק באותם מצבים בהם הוא מצוי בניגוד עניינים.
 3. יחד עם זאת, בענייננו נקבע בצו הסדר ספציפי נוסף, אשר יש לפעול גם על פיו. המדובר הוא בהוראת סעיף 89ב לצו (אשר הוחל על ועדים מקומיים בסעיף 132(ג) לצו), שכותרתו "איסור התקשרות בחוזים".
 4. סעיף זה קובע מגבלה ספציפית בכל הנוגע ליכולת הועד המקומי להתקשר עם גורם אחר אשר אחד מחברי הועד הינו מנהלו או עובד אחראי בו:

89ב.(א) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לענין זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.

(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על –

(1) חוזה בדבר מתן שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים, לאחד מהמנויים בסעיף קטן (א);

(2) הסכם בהליכי רכישה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, או בהליכי העברת מקרקעין במקום רכישה כאמור;

(3) חוזה או עסקה שהמועצה, ברוב של שני שלישים מחבריה ובאישור השר, התירה ובתנאים שהתירה; הודעה על מתן היתר כאמור תפורסם ברשומות.

(ג) חוזה שנערך בניגוד להוראות סעיף זה, ניתן לביטול על פי החלטת המועצה ברוב חבריה או על פי החלטת השר, ומשבוטל כך לא תהא המועצה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה או לשלם את שוויו של מה שקיבלה, ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.

(ד) לענין סעיף זה, דין התקשרות עם תאגיד שלמועצה שליטה בו כדין התקשרות עם המועצה; לענין זה, "שליטה" - כמשמעותה לפי סעיף 2 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963.

(ה)  הוראות סעיף זה לא יחולו על התקשרויות, שנעשו לפני תחילת כהונתו של חבר המועצה שבשלה חל האיסור; אולם עם תחילת הכהונה יודיע חבר המועצה בכתב למועצה על כל התקשרות האסורה לפי הוראות סעיף קטן (א) שנעשתה לפני תחילת כהונתו, וכל עוד לא נסתיימה התקשרות זו לא יעסוק אותו חבר המועצה בתוקף כהונתו במועצה, בכל ענין הנוגע להתקשרות האמורה.

(ו) העובר, ביודעין, על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר ששה חודשים.

(ז) הרשעה בעבירה לפי סעיף זה, תיחשב כהרשעה בעבירה שיש עמה קלון.

(ח) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 89א.

 1. אם כן, על פי סעיפים אלה, ככלל, תאגיד אשר חבר ועד מקומי הינו מנהלו או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הועד המקומי, אלא אם מדובר על חוזה או עסקה שהתקיימו לגביו שלושה תנאים מצטברים:
  • הועד המקומי אישר ההתקשרות ברוב של שני שליש מחבריו;
  • ההתקשרות קיבלה את אישור המועצה;
  • הודעה על דבר ההתקשרות פורסמה ברשומות;
 2. בנסיבות העניין, התקשרות בין הועד המקומי לבין התאגיד הנמצא בשליטת המועצה, צריכה להיעשות תחת המגבלות הללו, זאת כאשר גם באם חבר הועד עומד במגבלות, עדיין עליו להימנע מליטול כל חלק בדברים המשיקים בין שני התפקידים, כגון השתתפות במו"מ המתקיימים בין הועד המקומי לתאגיד וכיו"ב, הן בכובעו כחבר ועד מקומי והן בכובעו כעובד התאגיד המצוי בשליטת המועצה.

סיכום

 1. מכל האמור עולה, כי הסוגיה שבפנינו אינה פשוטה כלל וכלל, וכי יש לבחון כל מקרה בהתאם לנסיבותיו הספציפיות, ולוודא עמידה בתנאים ובמגבלות האמורות לעיל.

 

בכבוד רב,

איתן מימוני ושות'

                                                                                                                                                             משרד עורכי דין

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: