ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

חוות דעת- גיוס וקבלה של תרומות על ידי רשות מקומית 

נתבקשנו לחוות את דעתנו בשאלה האם מועצה אזורית רשאית לבצע גיוס המונים, ואם כן באילו תנאים? להלן חוות דעתנו:

 

א.      המסגרת הנורמטיבית:

 

1.       חוזר המנהלת הכללית 4/2016 ל' בניסן התשע"ו, 8 במאי 2016 (להלן:" החוזר" ו/או "הנוהל") מסדיר את זכותה של רשות מקומית (ובכלל זה מועצה אזורית), ותאגיד הנשלט על ידה, לקבל ולגייס תרומות.

 

2.       כמו כן, הנוהל קובע את התנאים, המגבלות והחריגים המוטלים על הרשות, נבחריה ועובדיה על קבלת תרומות, גיוסם ואישורן על ידי ועדות של המועצה.

 

3.       יצוין כבר עתה כי הנוהל קובע כי בכל הנוגע לגיוס וקבלת תרומות על ידי הרשות המקומית יש לפעול אך ורק ע"פ ההוראות המפורשות של הנוהל (ראה ס' 3 לנוהל).

 

4.       עתה נעבור על כללי גיוס, קבלה ואישורן של התרומות על ידי הרשות המקומית.

 

ב.      הגדרות ועקרונות יסוד:

 

5.       משרדנו סבור כי קיימת חשיבות רבה לעבור על סעיפי ההגדרות הנוגעות לגיוס וקבלת תרומות על ידי המועצה או תאגיד הנמצא בשליטתה ונפרט:

 

6.       "תרומה" – היא כל הענקת נכס, מענק, שירות או סיוע אחר, בכסף או בשווה כסף, לרשות מקומית או בתאגיד הנשלט על ידי רשות מקומית, ללא תמורה, בין אם נתקבל ביוזמת התורם או עקב פנייה יזומה של הרשות המקומית או תאגיד הנשלט על ידיה.

 

7.       "תורם"- כל יחיד או תאגיד, ולרבות גוף קשור לתורם.

 

8.       "קרוב": בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי- הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות, או הורה של בן זוג,  או בן זוגו של כל אחד מאלה.

 

9.       גוף קשור לתורם: קרוב של תורם (אם התורם הוא יחיד), בעל עניין בתאגיד תורם, בין במישרין ובין בעקיפין,(למשל, חברת אם או "חברת" סבתא"), וקרוביו.

 

10.   הנוהל המצ"ב בזאת, מונה רשימה סדורה של גוף קרוב, ויש להתייחס אליה בכל הליך של גיוס או קבלת תרומה, ועל המועצה לעבור על כל אחד מהגדרות בטרם אי מאשרת, תרומות וזאת על מנת למנוע מצב של ניגוד עניינים, ראו להלן.

 

 

ג.       גיוס תרומות והקפדה על מנהל תקין:

 

11.   כפי שנכתב לעיל בתחילת  בתחילת הדברים, ראשות מקומית ותאגיד הנשלט על ידה, רשאים לקבל תרומות ואף לפעול לגיוס תרומות, באופן פעיל, זולת אם עצם הפנייה של המועצה לתורם ו/או קבלת התרומה על ידי המועצה, וזאת ככל שהפנייה עלולה לעורר חשש ממשי להשפעה בלתי הוגנת, לניגוד עניינים, לפגיעה בטוהר המידות, לפגיעה באמון הציבור, ברשות המקומית או בתדמיתה של הרשות, או לפגיעה אחרת באינטרס הציבורי. (סעיף 3 לנוהל).

 

12.   ברי, לרשות המקומית מותר לקבל תרומות או לפעול לגיוס תרומות באופן פעיל ככל שאין באלו בכדי לפגוע בנאמנות של עובדי המועצה ונבחריה בציבור.

 

ד.      ועדת התרומות חבריה ותפיקידיה

 

13.   על הרשות המקומית חלה החובה  להקים ועדת תרומות יחד עם ראש הרשות המקומית (להלן: "הועדה") אשר תבחן כל תרומה המתקבלת למועצה בין אם היא פרי יוזמת התורם לבין אם היא פרי יוזמת המועצה כמגייסת תרומות.

 

14.    הועדה תורכב מהחברים הבאים:

 

א.      מנכ"ל או מזכיר הרשות המקומית או נציגו- יו"ר הועדה. 

ב.       היועץ המשפטי לרשות המקומית או נציגו.

 

ג.        וגזבר הרשות המקומית או נציגו.

 

 

15.   חל איסור על חבר ועדה שהיה מעורב באופן אקטיבי בגיוס תרומה, להשתתף בישיבות של הועדה הנוגעות לקבלת תרומה שהיה מעורב בה באופן אקטיבי, ובמקומו ישתתף בגנו או ממלא מקומו. 

 

16.   תפקידה של ועדת התרומות הוא לבחון את כל תרומה שתגיע למועצה, והאם היא עומדת בכללים כפי שאלו מפורטים בנוהל, והיא תביא את המלצותיה לראש הרשות המקומית, האם זה מן הראוי לקבל התרומה.

 

17.   על יסוד חוות דעתה של הועדה, יכריע ראש הרשות המקומית בשאלת קבלת התרומה, ככל שראש הרשות המקומית הכריע בניגוד לחוות דעת הועדה, חלה עליו החובה לפרט את החלטתו.

 

ה.     שיקולים וחריגים לעניין קבלת התרומה:

 

18.   הועדה תבחן את השיקולים הבאים בכל הנוגע לתרומה אשר אמורה להתקבל בידי המועצה:

 

א.      התרומה תתקבל בדרך ובמידה שלא ישבשו את התנהלותה הכספית של המועצה.

 

ב.      הועדה תבחן האם ניתן יהיה להבטיח את קבלתה של התרומה בתקופת שמיועדת לכך.

 

ג.        הועדה תבחן האם קיים חשש כי התרומה תיצור תלות של המועצה ו/או תאגידיה בתרומה המדוברת במימון שאינו כדאי, והאם קבלת התרומה כשלעצמה עלולה להטיל על המועצה או תאגידיה עלויות והוצאות נלוות בעתיד.

 

ד.      הועדה תבחן את זהותו של התורם, בין אם מדובר בפעילות עסקית או האם מדובר בפעילות בעלת אופי עסקי או פעילות פילנטרופית.

 

ה.      הועדה תבחן, האם בעת קבלת התרומה האם בעלי התפקידים ברשות עלולים להיות במצב של ניגודים עניינים, האם התרומה ניתנת לרשות או לתאגיד ללא תמורה, או האם קיימת ציפייה מצד התורם לקבלת תמורה בעתיד, וכן האם יש בעצם מעשה התרומה בכדי לקדם את עסקו או ענייניו של התורם בקידום עסקיו.

 

ו.        האם תדמיתה, שמה הטוב של הרשות ואמון הציבור ברשות עלולים להיפגע מקבלת התרומה.

 

 

ו.        איסור על קבלת תרומה:

 

19.   הועדה לא תאשר קבלת תרומה כאמור במקרים הבאים:

 

א.      התורם התקשר בחוזה עם הרשות המקומית ו/או תאגיד הנשלט על ידה או עם הוועדה המקומית, למעט חוזה לקבלת שירות מהשירותים שרשות מקומית או תאגיד על ידה מספקים לתושביה.

 

ב.      התורם הגיש הצעה במכרז שהתפרסם על ידי הרשות המקומית, תאגיד הנשלט ידיה והליך המכרז טרם הושלם.

 

ג.       התורם מנהל משא ומתן לקראת התקשרות חוזית עם המועצה ו/או תאגיד הנשלט על ידה.

 

ד.      התורם מנהל הליכים משפטיים מול הרשות המקומית, תאגיד הנשלט על ידיה, או הוועדה המקומית, או שבין הצדדים מתנהל משא ומתן לקראת הליכים אלו.

 

ה.     התורם הגיש בקשה בעניינו לרשות המקומית, לתאגיד, או לוועדה המקומית לתכנון ובניה וטרם עברו 12 חודשים מיום מתן ההחלטה בענייננו.  הכלל הנ"ל לא יחול אם הבקשה בעניינו נדחה במלואה.

 

ו.        התורם עוסק בבנייה או בייזום פרוייקטים של בניה, ובשנתיים שקדמו למתן התרומה עסק בנושא זה בהיקפים משמעותיים.

 

ז.       התורם לא הזדהה בפני המועצה.

 

 

ז.       חריגים לאיסור לקבלת תמורה:

 

20.   האיסורים שפורטו לעיל לא יחולו אם:

 

א.      התרומה משמשת לרווחתם של תושבי הרשות כגון חבילות מזון ושי לחג והיא אינה עולה על 50,000 ₪ לתקציב שנתי אחד.

 

ב.      התרומה שערכה הכלכלי גבוה במידה ניכרת מן התועלת העשויה לצמוח לו ממגעיו עם הרשות המקומית כפי שאלו פורטו בפרק ו'.

 

21.   רוצה לומר, כי אם המדובר בתרומה לנזקקים שאינה עולה על חמישים אלף ₪ לשנה, או תרומה חריגה מבחינת תועלתה הכלכלית לא יחולו ההגבלות שפורטו בפרק ו' שלעיל.

 

ח.      סיכום

 

22.   מותר למועצה מקומית לקבל ולגייס תרומות.

 

23.   גיוס התרומות יתבצע באמצעות ועדת התרומות.

 

24.   ועדת התרומות כפופה לכללים ולמגבלות ולחריגים שפורטו לעיל.

 

 

25.   אנו כאן לכל שאלה ו/או הבהרה.

 

 

 

 

 

בכבוד רב,

 

 

איתן מימוני, טבק ושות'

משרד עורכי דין

                                                                                   

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: