ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

חוות דעת - פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

נתבקשנו לחוות את דעתנו בשאלות המפורטות להלן:

 1. האם המועצה מחויבת לפנות את הדחסנים אשר הוצבו בתוך מתקני הכליאה?
 2. האם בסמכות המועצה לקבוע את סוג כלי האצירה אשר יוצבו בנקודות הפינוי

לצורך מענה על השאלה דנן הסתמכנו על המידע אשר הועבר אלינו בקשר למצב העובדתי נכון להיום, הוראות המכרז והפסיקה העוסקת בנושא.

יובהר, ככל וקיים מידע רלוונטי נוסף שלא נמסר לנו, עשויות מסקנות חוות דעתנו זו להשתנות.

להלן חוות דעתנו:

רקע עובדתי (בתמצית)

 1. מהמידע שנמסר לנו עולה כי המועצה התקשרה בהסכם עם קבלן לפינוי אשפה מכוח מכרז -  
 2. בהתאם להתקשרות כאמור, מעניקה המועצה, בין היתר, שירותי פינוי אשפה למתקני כליאה ומפנה את הדחסנים אשר הוצבו בתוך שטח מתקני הכליאה.
 3. עוד נמסר לנו כי המדובר בדחסנים אשר נרכשו על ידי מתקני הכליאה וכי פינוי הדחסנים כיום מתבצע באופן הבא: קבלן האשפה מסיע את הדחסנים המלאים לנקודת ההורקה ולאחר הפינוי חוזר למתקני הכליאה להציבם שוב.
 4. כעת, במסגרת המכרז החדש, אשר נכנס לתוקף בחודש פברואר 2023, התייקרו שרותי הפינוי ונקבע מנגנון חדש בנוגע לשיטת הפינוי:

ככל ויוחלפו המכולות במכולות ריקות במקום (כלומר, לא תידרש נסיעה כפולה) התשלום יהא עבור כיוון נסיעה אחד.

ככל ותידרש הצבת מכולות וחזרה לאיסופן במועד אחר (כלומר, נסיעה כפולה) התשלום יהא דו כיווני.

 1. עוד נקבע, בין היתר, כי המחיר עבור הפינוי כולל את כל עלויות השינוע לאתר והקבלן לא יהא זכאי לתוספת למעט מספר חריגים. נקבע כי קבלן האשפה יהא זכאי לתוספת עבור כל ק"מ חורג, מעל 25 ק"מ, בהתאם לסכום התוספת הנקובה בהצעתו למכרז.
 2. בהתאם למידע שנמסר לנו, נוכח העובדה כי מרחק הנסיעה ממתקן הכליאה לנקודת ההורקה הינו 35 ק"מ לכיוון ונוכח העובדה כי לא מוצבים דחסנים ריקים במועד הפינוי ונדרשת נסיעה נוספת, עלות ההתייקרויות מוערכת בסך של 250,000 ₪ לשנה.
 3. מכאן השאלות נשוא חוות הדעת.

דיון ומסקנות

 1. המועצה הוקמה מכוח צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),תשי"ח-1958( להלן: "הצו"), ובין היתר, חלה עליה חובה לספק שירותים מוניציפאליים בשטח שיפוטה. כמו לדוג': שירותי פינוי אשפה.
 2. מכוח היותה של המועצה הגורם האחראי לפינוי אשפה בתחומה, רשאית לקבוע את ההוראות והכללים בכל הנוגע לפינוי אשפה בתחומה ואף לעגן זאת באמצעות חוקי עזר, הכל בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי, תוך שקילת כלל השיקולים הרלוונטיים.
 3.  יפים לעניין זה הדברים שנקבעו בעעמ 6525/17 זנלכל בע"מ נ' המועצה האזורית עמק יזרעאל שם נקבע כי בסמכות המועצה המקומית עמק יזרעאל לקבוע את הכללים בדבר בפינוי אשפה בתחומה בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.

"מסמכותה לעצב כללים בדבר פינוי אשפה בתחומה לפי שיקול דעתה"

 1. בעת"מ 33702-12-21 מולר ואח' נ' מועצה אזורית מבואות החרמון, אשר גם הוא רלוונטי לעניינו, בית המשפט דן, בין היתר, בשאלה האם יש לחייב את המועצה בהצבת כלי אצירה בסמוך לכתובת מגורי העותרים. במסגרת תשובתה ציינה המועצה כי הציעה לעותרים פתרון לפיו היא תציב כלי אצירה במרחק של כ- 1 ק"מ מכתובתם. העותרים טענו בתגובה, כי המדובר בפתרון שאינו עולה בקנה אחד עם חובותיה הבסיסיות של הרשות המקומית.
 2.  בפסק הדין שניתן קבע בית המשפט כי הפתרון אשר העמידה המועצה לטובת העותרים הוא פתרון אשר יש בו כדי לקיים את החובה החלה עליה לעניין פינוי אשפה בתחום שיפוטה וכל עוד המועצה עומדת בחובתה כאמור, זכותה לקבוע את המנגנוניים לפינוי אשפה תוך שקילת כלל השיקולים  הרלוונטיים:

אין מחלוקת בין הצדדים לעניין עצם חובתה של המועצה לעניין פינוי אשפה של תושבים המתגוררים בתחומה. המחלוקת היא למעשה בשאלה, האם מוטל על המועצה לפנות את האשפה מביתם של העותרים או שמא היא מילאה את חובתה על ידי הצבת כלי האצירה במרחק של כ-1 ק"מ מהחווה ופינוי האשפה ממנו. בעניין האמור מצאתי, כי הפתרון אשר העמידה המועצה לטובת העותרים הוא פתרון סביר אשר יש בו כדי לקיים את חובתה להעניק לתושביה שירות לו הם זכאים ובהתאם למכלול השיקולים הלגיטימיים והסבירים אשר בידי הרשות לשקולאינני מקבלת את טענת העותרים, לפיה החובה החלה על המועצה לעניין חובת פינוי אשפה משמעה, כי חובה עליה לאסוף את האשפה מפתח ביתם. מצאתי, כי המועצה העמידה לרשות העותרים פתרון סביר לעניין פינוי האשפה. בעניין זה אין להתעלם מהעובדה, כי פינוי אשפה אינו מסתכם באיסופה מנקודה כזו או אחרת אלא בטיפול בה בהמשך. אין מחלוקת, כי בהתאם לפתרון אשר מציעה המועצה היא אחראית לטיפול האמור. מצאתי, כי פתרון זה מאזן בין מכלול של שיקולים רלוונטיים וסבירים ובין היתר מיקומה של החווה.

 1.  ואיך האמור מתקשר לעניינו? מן הפסיקה המפורטת לעיל אנו למדים כי בתי המשפט מכירים בזכותן של הרשויות המקומיות לקבוע את הכללים בעניין פינוי אשפה בתחומן תוך שקילת השיקולים הרלוונטיים אשר עשויים להשפיע על פינוי האשפה.
 2.  כפועל יוצא מכך, ניתן לומר כי כל עוד המועצה עומדת בחובתה לעניין פינוי אשפה, ככל הנראה, בית המשפט לא יתערב בשיקוליה לעניין קביעת מנגנוני הפינוי ו/או מיקום מיכלי האצירה ו/או סוג כלי האצירה.
 3. בעניינו, אנו סבורים כי נוכח העובדה כי במסגרת המכרז החדש התייקרו שרותי פינוי האשפה, דרישת המועצה להצבת דחסנים נוספים ו/או הצבת מכולות מסוג אחר אשר ייתרו את הצורך בנסיעה כפולה, אשר עלותה גבוה בהרבה, מהווה דרישה ריאלית ופתרון אשר מאזן בין חובתה של המועצה לדאוג לפינוי אשפה לבין רצונה לדאוג לצמצום נטל עלויות הפינוי.
 4. על משמעות צמצום נטל עלויות פינוי האשפה ניתן ללמוד מדבריו של בית המשפט בבגץ 1756/10 עיריית חולון נ' שר הפנים. באותו מקרה קבע בית המשפט כי אין מניעה, במישור העקרוני, לכך שרשות מקומית תגבה אגרת פינוי פסולת מחוץ לארנונה הכללית, ובלבד, שמדובר בפינוי פסולת הקשורה לתהליכי הייצור של המפעל מעבר לרמת "בסיס" מסוימת שתיקבע.
 5.  ביהמ"ש התבסס בהכרעתו בין היתר, על הטענה כי כלל הציבור אינו צריך לשאת בנטל עלויות הטיפול בפסולת של מפעל פלוני וכי על המזהם להפחית את העלויות הכלכליות הקשורות בכך עד למינימום האפשרי בהתאם לכלל "המזהם משלם". אחרת, תהא מוסמכת הרשות לגבות תשלום בגין הטיפול בפסולת.

"אף שברור כי בענייננו המפעלים אינם מזהמים אלא מייצרים פסולת בלבד, הרי שהתכליות המגולמות ביסוד העיקרון של "המזהם משלם" מתקיימות גם בעניין סילוק פסולת המפעל. בין תכליות אלה ניתן למנות שתיים מרכזיות: האחת – השגת צדק חברתי לפיו הגורם המזהם הוא שישא בעלויות הטיפול בזיהום, ולא כלל החברה (יששכר רוזן-צבי "של מי הפסולת הזו    לעזאזל?! סילוק פסולת וצדק סביבתי בישראל" מחקרי משפט כ"ג 487, 552 ואילך (2007)); השנייה – השגת התייעלות סביבתית באמצעות חיוב הגורם המזהם להפנים את עלויות הזיהום (שם, עמ' 255). הפנמה כאמור תגרום לכך שהמזהם יפחית את ייצור הזיהום עד למינימום הכלכלי האפשרי מבחינתו. בענייננו, אם כלל הציבור יידרש לשאת בנטל עלויות הטיפול בפסולת שייצר מפעל פלוני, התוצאה תהיה לא צודקת, ואף לא יעילה, במובן זה שלא יהיה כל תמריץ למפעל להקטין את ייצור הפסלות או למחזרה. נהפוך הוא – בעולם ללא אגרת פינוי פסולת, אדישות המפעלים לכמות הפסולת שהם מייצרים היא לכאורה רציונלית לחלוטין מבחינה כלכלית".

 1. בפסק הדין בעניין זנלכל, אשר אזכרנו לעיל, התייחס בית המשפט לקביעותיו של בית המשפט העליון בפסק הדין שניתן בעניין עיריית חולון וקבע כי פסק דין זה מחזק את המסקנה כי רשויות מקומיות רשאיות לקבוע בתחום שיפוטן את דרכים שונות ליישום העיקרון "המזהם משלם".

"גם פסק הדין שניתן בעניין עיריית חולון אינו עוזר למערערת. פסק דין זה בא להרחיב את כוחו של השלטון המקומי ולא להגבילו. הוא קבע קביעה חשובה באומרו כי רשות מקומית איננה שותפה עסקית של מפעלים הפועלים בתחומה ובתור שכזו איננה אמורה לחלוק אתם את עלויות הייצור הכוללת הוצאות על פינוי פסולת מפעל. פסק דין זה גם אימץ את עצמאות השלטון המקומי כנקודת מוצא לדיון, שכן עולה ממנו כי רשויות מקומיות חופשיות לקבוע בתחומיהן דרכים שונות ליישום העיקרון "המזהם משלם".

 1.  מן האמור אנו למדים כי על אף חובתה של הרשות לדאוג לפינוי פסולת בתחומה, מסמכותה לקבוע כללים לעניין הפינוי אשר מטרתם, בין היתר, צמצום עלויות הפינוי ככל האפשר, אחרת, עלולה להיגרם תוצאה "לא צודקת", לפיה, כלל הציבור יידרש לשאת בנטל עלויות הטיפול בפסולת שייצר מפעל פלוני וזאת למרות שהוצג בפניו פתרון אשר יש בו כדי לצמצם עלויות אלו.
 2. ובעניינו, ניתן לומר כי על אף חובתה של המועצה לספק שירותי פינוי אשפה, מקום בו התייקרו שירותי פינוי האשפה רשאית לנקוט בפעולות אשר מטרתן לצמצם את עלויות הפינוי.
 3. וביתר פירוט, על בתי הכליאה, שהינם יצרני האשפה, לפעול להצבת דחסנים נוספים אשר יוחלפו בכל פינוי ובכך יתייתר הצורך לבצע נסיעה נוספת בעלות כפולה. קרי, הדחסנים המלאים יוחלפו בדחסנים ריקים במועד הפינוי ולא תידרש נסיעה נוספת למתקני הכליאה לאחר פינוי הדחסן המלא.
 4. סירוב בתי הכליאה לנקוט באמצעים שמטרתם צמצום העלויות הכלכליות של פינוי האשפה משמעו השתת הוצאות הטיפול בפסולת על כלל התושבים המתגוררים בתחומי המועצה.
 5. על כן, אנו סבורים כי במקרה בו ויסרבו בתי הכליאה לנקוט בפעולות אשר מטרתן צמצום העלויות הכלכליות של המועצה בקשר לפינוי האשפה משטחם, בסמכותה להציב מכלי אצירה אחרים מטעמה אשר יאפשרו פינוי האשפה בעלות נמוכה יותר.
 6. אנו עומדים לרשותכם לכל הבהרה שתידרש בעניין.

 

 

בכבוד רב,

מדלן שינחה, עו"ד
איתן מימוני, טבק' ושות'
משרד עורכי דין

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: