ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

חוות דעת - איוש משרות במועצה אזורית בתקופת בחירות

 

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין איוש משרות במועצה האזורית בתקופת הבחירות. להלן חוות דעתנו:

  1. הרקע הנורמטיבי

1.1. התשתית הנורמטיבית הרלוונטית לחוות דעתנו זו מצויה בחוזרי המנכ"ל שמפרסם משרד הפנים, העוסקים בגיוס, קליטה וקידום עובדים בשנת בחירות.

1.2. חוזר מנכ"ל מיוחד 1/2013 מיום 14.2.2013 (להלן: "החוזר"), הוא האחרון שפורסם בעניין זה והרלוונטי ביותר לענייננו שכן, הוראותיו מחליפות את ההוראות שנקבעו בחוזרי מנכ"ל 1/2008 ו-4/2008 והנחיות אחרות שקדמו לו, וקובע נהלים חדשים לעניין קליטת עובדים חדשים בשנת בחירות.

לחץ כאן להצגת חוזר המנכ"ל המיוחד.

2. שנת הבחירות

2.1. "שנת הבחירות" כהגדרתה בחוזר, היא תקופה שתחילתה ביום 1 בינואר של אותה שנת תקציב שבה מתקיימות הבחירות, או לפחות 9 חודשים לפני מועד הבחירות, לפי המוקדם מביניהם

2.2. היות ויום הבחירות של המועצות האזוריות נקבע ליום 30.10.18, הרי ש"שנת הבחירות" בענייננו תחל ביום 1.1.2018.

2.3 בהתאם להוראות החוזר, נחלקת "שנת הבחירות" עצמה לשתי תתי תקופות וככל שמתקרבים למועד הבחירות, הרי שחלים כללים מחמירים יותר:

2.3.1."תת התקופה הראשונה של שנת הבחירות" - נמשכת עד שישה חודשים לפני יום הבחירות, כך שבבחירות הקרובות, תת התקופה הראשונה הינה החל מיום 1.1.18 ועד ליום 30.4.18.

2.3.2."תת התקופה השניה של שנת הבחירות" - תחילתה חצי שנה לפני מועד הבחירות וסופה ביום הבחירות, דהיינו, מיום 1.5.18 ועד ליום 30.10.18.

  1. סוגי המשרות כהגדרתן בחוזר

3.1. במסגרת החוזר ישנו פירוט של 4 סוגי משרות, כאשר קיימים הבדלים בין המשרות השונות בכל הנוגע למותר והאסור בשנת הבחירות:

3.1.1.  "משרה ייעודית" היא משרה מתוקננת ומתוקצבת (גם באופן חלקי) ע"י המשרד הממשלתי המופקד עליה.

3.1.2. "משרה מוניציפאלית" היא כל משרה שאינה ייעודית.

3.1.3. "משרה בכירה" היא כל משרה ברמה של מנהל מחלקה ומעלה, בהתאם לרמת הרשות המקומית ולהסכמי השכר החלים עליה.

3.1.4. "משרה קיימת" היא כל משרה אשר ערב שנת הבחירות התקיימו לגביה שני תנאים מצטברים:

  • המשרה תוקצבה ותוקננה בתקציב המאושר של הרשות המקומית ערב תחילת שנת הבחירות.
  • המשרה היתה מאוישת בפועל ערב תחילת שנת הבחירות.

3.1.5. "משרה חדשה" היא כל משרה שאינה משרה קיימת.

  1. הנהלים לאיוש משרות קבע בשנת הבחירות:

4.1. בתת התקופה הראשונה של שנת הבחירות (1.1.18-30.4.18), ההגבלות הן מעטות ביותר ונקבע, כי אין כל מניעה לאייש משרות קבע ברשות המקומית בהתאם לנהלים וההנחיות הרגילים, למעט משרה מוניציפאלית חדשה בכירה. לעניין איוש משרה ע"י מילוי מקום זמני, קיימות הגבלות נוספות גם בתת התקופה הראשונה, כמפורט בסעיף 5 להלן.

4.2. ככל שהרשות מעוניינת לאייש משרה מוניציפאלית חדשה בכירה בתקופת הבחירות, עליה לקבל את אישורו של מנהל אגף כח אדם ושכר במשרד הפנים. על פי הנוהל שנקבע בחוזר, הרשות תגיש למנהל אגף כח אדם ושכר בקשה מנומקת באמצעות "טופס בקשת נחיצות משרה", המפרט את ההכרח באיוש המשרה בתקופה זו ללא דיחוי. 

"טופס בקשת נחיצות משרה" נספח לחוזר מנכ"ל 1/2013, המצורף לחוות דעת זו.

4.3. בתת התקופה השניה של שנת הבחירות (1.5.18-30.10.18), ההגבלות החלות על איוש משרה הן רבות יותר, כפי שיפורט להלן:

4.3.1. במהלך תקופה זו לא ניתן לאייש באורח קבע משרה מוניציפאלית חדשה (גם אם אינה בכירה) או משרה בכירה קיימת ולשם כך, יש לקבל אישור מנהל אגף כח אדם ושכר במשרד הפנים (בכפוף לנוהל המפורט בסעיף 4.2 לעיל).

4.3.2. בתקופה זו ניתן להמשיך ולאייש משרות ייעודיות חדשות וכן משרות קיימות שאינן בכירות, בהתאם לנוהל הרגיל של איוש משרות החל ברשות המקומית.

4.4. להלן טבלה המרכזת את ההנחיות לאיוש קבע של משרות בשנת הבחירות, כפי שהיא מופיעה בחוזר:

 

משרה מוניציפאלית חדשה בכירה

משרה מוניציפאלית חדשה רגילה

משרה קיימת בכירה

משרה קיימת רגילה

משרה ייעודית

תת תקופה ראשונה

נדרש אישור מנהל אגף כח אדם ושכר

איוש כרגיל

איוש כרגיל

איוש כרגיל

איוש כרגיל

תת תקופה שניה

נדרש אישור מנהל אגף כח אדם ושכר

נדרש אישור מנהל אגף כח אדם ושכר

נדרש אישור מנהל אגף כח אדם ושכר

איוש כרגיל

איוש כרגיל

 

  5. הנהלים לאיוש משרה באמצעות מילוי מקום זמני בשנת הבחירות:

5.1. ככלל, לא ניתן לאייש משרות מוניציפאליות חדשות ע"י מילוי מקום זמני בכל שנת הבחירות.

5.2. איוש זמני של משרה ייעודית חדשה יוגבל לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים, בכפוף לקבלת אישורו של מנכ"ל/מזכיר הרשות, המפרט את:

  • חיוניות המשרה ואת נחיצות איושה באופן מיידי;
  • הסיבות לכך שלא ניתן היה לקלוט עובד במכרז כדין למשרה זו;
  • התאמתו של ממלא המקום למשרה ועמידתו בתנאי הסף הנדרשים עבור המשרה;

כמו כן, נדרש אישורו של גזבר הרשות, המאשר כי המשרה מתוקצבת בתקציב המאושר של הרשות (ככל שברשות מכהן חשב מלווה, יש לקבל גם את אישורו וחתימתו).

5.3. איוש זמני של משרה קיימת (מוניציפאלית או ייעודית) ייעשה בכפוף לאישור מנהל אגף כח אדם ושכר של משרד הפנים (בהתאם לנוהל המפורט בס' 4.2 לעיל). איוש זמני של משרה קיימת אשר התפנתה באופן קבוע יוגבל לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים במצטבר, ואילו איוש זמני של משרה קיימת שהתפנתה באופן זמני, יוגבל לתקופה שלא תעלה על שנה, או עד לשובו של העובד הקבוע, לפי המוקדם מביניהם.

5.4 להלן טבלה המרכזת את ההנחיות לאיוש משרה באמצעות ממלא מקום זמני, כפי שהיא מופיעה בחוזר:

 

משרה מוניציפאלית חדשה

משרה ייעודית חדשה

משרה מוניציפאלית קיימת

משרה ייעודית קיימת

התפנתה באורח קבע

לא ניתן לאייש

עד 3 חודשים במצטבר, בכפוף לקבלת כלל האישורים הנדרשים כמפורט לעיל

עד 3 חודשים במצטבר, בכפוף לקבלת כלל האישורים הנדרשים כמפורט לעיל

עד 3 חודשים במצטבר, בכפוף לקבלת כלל האישורים הנדרשים כמפורט לעיל

התפנתה באופן זמני

לא רלוונטי

לא רלוונטי

עד שנה או עד חזרת העובד הקבוע, לפי המוקדם, בכפוף לקבלת כלל האישורים הנדרשים כמפורט לעיל

עד שנה או עד חזרת העובד הקבוע, לפי המוקדם, בכפוף לקבלת כלל האישורים הנדרשים כמפורט לעיל

 

5.5 חשוב לציין, כי בהתאם להוראות החוזר, ההנחיות בסעיף 5 זה לעיל, חלות במהלך שנת הבחירות בכללותה. דהיינו, החלוקה של שנת הבחירות לתתי תקופות אינה רלוונטית לאיוש משרות באמצעות מילוי מקום זמני.

  1. חוזים אישיים בשנת הבחירות

6.1. עוד נקבע בחוזר, כי לא ניתן להעסיק עובדים בחוזים אישיים בשנת הבחירות, למעט במקרים חריגים בהם הדבר נחוץ והכרחי ובכפוף לאישורו של מנהל אגף כח אדם ושכר של משרד הפנים.

6.2 בנוסף, נקבע בחוזר כי לא תאושר העברה של עובדים קיימים מהעסקה בדרך של דירוג דרגה, להעסקה על ידי חוזים אישיים באותו תפקיד במהלך שנת הבחירות.

בכבוד רב,

מימוני שלוש ושות'

משרד עורכי דין

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: