ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

חוות דעת - סמכות מחלק חשמל היסטורי לנתק חשמל לצרכנים שאינם משלמים את חוב החשמל שלהם

 

התבקשנו לחוות דעתנו באשר לסמכותו של קיבוץ, כמחלק חשמל היסטורי בעל רישיון חלוקה כדין (להלן: "מחלק רשמי"), לנתק חשמל לחברים אשר אינם משלמים את חובות החשמל שלהם. להלן חוות דעתנו:

א. רקע עובדתי

 1. עקב מספר מקרים בהם חברי הקיבוץ (להלן: "הצרכנים") לא שילמו את חשבונות החשמל שלהם לקיבוץ, עלתה השאלה בדבר סמכותו של הקיבוץ כמחלק חשמל רשמי לנתק את החשמל לצרכנים אשר אינם עומדים בתשלומים אלה.
 2. בהתאם להחלטת הרשות לשירותים ציבוריים חשמל (להלן: "רשות החשמל") מס' 272 מיום 11.8.2009, קיים הבדל מהותי לעניין הסמכויות בין מחלק חשמל היסטורי הפועל ללא רישיון חלוקה, לבין מחלק חשמל היסטורי הפועל בהתאם למתווה שנקבע באותה החלטה להסדרת פעילותם של מחלקי חשמל היסטוריים, ואשר הינו בעל רישיון חלוקה כדין.
 3. לאור האמור, תתייחס חוות הדעת למצב בו הקיבוץ הינו מחלק רשמי הפועל בהתאם למתווה שקבעה רשות החשמל, ובעל רישיון חלוקה כדין בלבד.

ב. דיון ומסקנות

ב.1. סמכות חברת החשמל

 1. ראשית, יש לבחון האם חברת החשמל רשאית לנתק את אספקת החשמל לצרכנים אשר אינם עומדים בתשלומים, או שמא קיימת מניעה כלשהי לביצוע הניתוק בשל חיוניותו של החשמל לקיומו של האדם בתקופה המודרנית.
 2. כך למשל, בעקבות עתירות שהוגשו לבג"ץ נגד ניתוק אספקת המים לצרכנים אשר אינם עומדים בתשלומים, הואיל ואספקת מים הינה זכות יסוד של האדם, נקבע בכללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים) התשע"ה-2015, כי לא יתבצע ניתוק אספקת מים לצרכן אלא באישורו של מנהל רשות המים ובהתקיים כל התנאים המפורטים בכללים אלה.
 3. ברם, בניגוד לגישה המחמירה בכל הנוגע לניתוק אספקת המים, הרי שבשאלת ניתוק החשמל הגישה הרווחת היא כי חברת החשמל מוסמכת לנתק את אספקת החשמל לצרכנים אשר אינם משלמים את חובם. כך לדוגמא, נקבע ברע"א 16557-03-14 חברת החשמל לישראל נ' אבו גבל:

"יובהר ויודגש כי למבקשת, חברת החשמל, סמכות לנתק חשמל לצרכנים אשר אינם משלמים את חובם, זאת בהתאם להוראות הדין.

...

עצם סמכותה של חברת החשמל לנתק חשמל, במקרים המתאימים ובהתאם לחוק ולתקנות, אושררה בפסקי דין רבים של בית משפט השלום [ראו לדוגמה את בש"א 1161/04 סאלח נ' חברת החשמל לישראל בע"מ (פורסם בנבו, 28.4.2004)]"

 1. לאור האמור, כעולה מפסיקת בתי המשפט חברת החשמל רשאית לנתק את אספקת החשמל בגין אי תשלום חוב של צרכן, וזאת בהתאם לסמכותה על פי דין.

ב.2 סמכות מחלק החשמל

 1. על מנת לבחון את סמכותו של מחלק החשמל לנתק חשמל לצרכנים בגין אי תשלום חוב, יש לבחון מיהם הגורמים המוסמכים לנתק חשמל לצרכנים אשר אינם עומדים בתשלומים, והאם מחלק החשמל הרשמי נכלל בין גורמים אלה בהתאם לכללים ולאמות המידה שקבעה רשות החשמל.
 2. ככלל, החלטה על ניתוק החשמל לצרכנים אשר אינם עומדים בתשלומים, מצויה בסמכותו של "ספק השירות החיוני", כפי שנקבע בסעיף 17(ד) לחוק משק החשמל התשנ"ו-1996 (להלן: "החוק") כדלקמן:

"הרשות תקבע אמות מידה שלפיהן יהיה רשאי בעל רשיון ספק שירות חיוני שלא לתת את השירות או שלא לבצע את הרכישה שבהם הוא חייב לפי חוק זה, להפסיקם, לעכבם או להגבילם, אם לא שולמו לבעל הרשיון התשלומים בעדם לפי כל דין או לא נתקיימו התנאים למתן השירות או לביצוע הרכישה כדין".

 1. בהתאם להוראות החוק לעיל, קבעה רשות החשמל אמות מידה בנושא החשמל, המפורסמות בספר אמות המידה של רשות החשמל.
 2. באמת מידה 21- "חובת תשלום" בספר אמות המידה, נקבע כי:

"במקרים בהם לא פרע צרכן חשבון במועד, או שלא כובד שיק ו/או התחייבות אחרת שנתן צרכן לפירעון חשבון, יהיה רשאי ספק שירות חיוני לנתק את אספקת החשמל לצרכן לבצע הקטנת זרם או להתקין מונה תשלום מראש, זאת בחלוף שבעה ימים ממועד שליחת תזכורת לתשלום - התראה לפני ניתוק, כאמור באמת מידה 24 (מועדי תשלום)".

 1. באמת מידה 24- "מועדי תשלום" בספר אמות המידה, נקבע כי:

"בחלוף שבעה ימים מהוצאת תזכורת לתשלום-התראה לפני ניתוק כאמור בסעיף קטן 24(ב)(2) רשאי ספק השירות החיוני לנתק את אספקת החשמל למקום הצרכנות או לבצע הקטנת זרם או להתקין במקום הצרכנות מונה תשלום מראש כקבוע באמות המידה..."

 1. הנה כי כן, בהתאם לאמות המידה שקבעה רשות החשמל, רשאי בעל רישיון ספק שירות חיוני לנתק את אספקת החשמל לצרכנים אשר אינם עומדים בתשלומים, בכפוף להמצאת התראה לפני ניתוק 7 ימים מראש לפחות.
 2. כמו כן, בהחלטת הרשות מס' 5(1176) בישיבה 520 מיום 10.7.2017 נקבע, כי נוסף על האמור באמת מידה 24 כמפורט לעיל, בעת מתן ההתראה לפני ניתוק לתשלום חוב נדרש ספק השירות החיוני לשלוח גם הודעה בכתב אל הגורמים המוסמכים, לרבות למשרד האנרגיה ולרשות החשמל.
 3. לאור האמור, במקרה דנן יש לבחון האם הקיבוץ כמחלק חשמל הפועל בהתאם למתווה של רשות החשמל, נחשב אף הוא לספק שירות חיוני אשר הינו בעל סמכות לנתק את החשמל לצרכן שלא שילם את חובו.
 4. ספק שירות חיוני, כהגדרתו בספר אמות המידה של רשות החשמל, הינו:

"בעל רישיון לניהול המערכת, להולכה או לחלוקה של חשמל".

 1. הגדרתו של המחלק בספר אמות המידה הינה:

"בעל רשיון חלוקה כהגדרתו בחוק משק החשמל, תשנ"ו-1996, לרבות "מחלק" כהגדרתו בהחלטת הרשות לחשמל ביחס למתווה להסדרת פעילות מחלקי חשמל היסטוריים ולפי תנאי ההחלטה (החלטת רשות מס 1 מישיבה מס' 272 מיום 1.9.2009)."

 1. מהאמור עולה, כי מאחר והקיבוץ הינו מחלק רשמי הפועל בהתאם למתווה שקבעה רשות החשמל להסדרת פעילות מחלקי חשמל היסטוריים ובעל רישיון חלוקה כדין, הרי שעל פניו, הוא נחשב לספק שירות חיוני המוסמך לנתק את אספקת החשמל לצרכנים שאינם עומדים בתשלומים, בהתאם ובכפוף להנחיות שקבעה רשות החשמל.

ג. סיכום

 1. סמכותה של חברת החשמל לנתק חשמל לצרכנים אשר אינם עומדים בתשלומים, קבועה בחוק משק החשמל ואף הוכרה בפסיקת בתי המשפט.
 2. באמות המידה שהתוותה רשות החשמל נקבע, כי סמכות הניתוק מוקנית ל"ספק שירות חיוני" המוגדר, בין היתר, כבעל רישיון חלוקה של חשמל.
 3. לאור האמור, מאחר והקיבוץ הינו בעל רישיון חלוקה כדין, הרי שעל פני הדברים, הוא נחשב לספק שירות חיוני המוסמך לנתק את החשמל לצרכנים אשר אינם משלמים את חובם, בהתאם להוראות הקבועות באמות המידה של רשות החשמל.
 4. באשר לאופן ביצוע הניתוק, בהתאם לאמות המידה של רשות החשמל, נדרש הקיבוץ לשלוח לצרכן אשר אינו עומד בתשלומים, מכתב התראה 7 ימים לפחות לפני ניתוק החשמל המתוכנן, ואף להודיע על כך מראש ובכתב למשרד האנרגיה ולרשות החשמל.

בכבוד רב,

מימוני שלוש ושות'

משרד עורכי דין

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: