ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

 1. רקע עובדתי
 1. הרשות המקומית מבקשת לקבוע מנגנון מסודר לעניין בקשות הורים להעברת תלמידים מחטיבת ביניים אזורית אחת (להלן: "החטיבה האזורית") לחטיבת ביניים אזורית אחרת (להלן: "מנגנון העברות").
 2. במסגרת מנגנון ההעברות, מבקשת הרשות המקומית לקבוע כי הורים המבקשים להעביר את ילדיהם חטיבה אזורית ידרשו להגיש בקשה מסודרת למועצה עד אמצע חודש ינואר.
 3. עוד מבקשת הרשות המקומית לקבוע כי ככל שהתקבלה בקשת ההעברה, ואושרה העברת התלמיד לחטיבה אזורית אחרת, לא מובטחת חזרתו לחטיבה האזורית בה למד, אלא בכפוף לקיומו של מקום פנוי.
 4. נתבקשנו לחוות דעתנו האם הרשות המקומית רשאית לפעול בהתאם להחלטות הנ"ל.
 1. המסגרת הנורמטיבית
 1. רישום התלמידים במסגרת חינוך החובה, מסדירות התקנות הבאות להלן:
 1. תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט- 1959 (להלן: "תקנות הרישום").
 2. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי"ט- 1959 (להלן: "תקנות העברה").
 1. הן תקנות הרישום והן תקנות ההעברה מגדירות רשות חינוך מקומית כדלהלן:

"רשות חינוך מקומית"

(1)  לענין מוסד – רשות החינוך המקומית המקיימת את המוסד;

(2) לענין תלמיד – רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה גר התלמיד;

(3) לענין שטחם של מושב, קבוצה או קיבוץ – למעט מועצה אזורית שבתחום שיפוטה הם מצויים;"

 1. על פניו דומה כי תקנות הרישום מחריגות מועצה אזורית מהיות רשות חינוך מקומית בשטחם של מושב, קבוצה או קיבוץ ככלל. אלא שהפסיקה אשר דנה בסוגיה זו קבעה כי אין לפרש את הגדרת רשות החינוך המקומית כשוללת את מעמד הרשות המקומית כרשות חינוך מקומית לגבי ענייני החינוך שבאזור שיפוטה.
 2. כך למשל נקבע בעת"מ 602/07 קיבוץ אורטל נ' מנכ"ל מרד החינוך , (1.8.07):

"לעניין זה מקובלת עלי עמדתם של המשיבים, שמשמעותו של סעיף זה היא ששלילת מעמדה של מועצה אזורית כרשות חינוך מקומית לגבי שטחם של קיבוץ או מושב, חלה רק במקום שבו בשטח שיפוטו של הקיבוץ נמצא מוסד חינוכי, מה שאינו מתקיים במקרה שלפנינו".

(ראו עוד לעניין זה: עתמ 648/02 אורי בן יהודה נ' המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער (26.3.03))

 1. נוכח האמור, לעניין תקנות הרישום וההעברה, הרשות המקומית היא רשות החינוך המקומית גם ביחס למושב קיבוץ או קבוצה, ככל שאין בשטח שיפוטם מוסד חינוכי. על כן, נתייחס למועצה כאל רשות החינוך המקומית בחוות דעת זו להלן, וזאת כאמור ביחס לכלל תחום שיפוטה למעט מושב, קיבוץ או קבוצה אשר בהם מוסד חינוכי.
 2. בראש ובראשונה, החלוקה לאזורי רישום ברשויות החינוך המקומיות מתבצעת על ידי רשות החינוך המקומית, לפי תקנות הרישום הקובעות בתקנה 7א (א) כי "כל רשות חינוך מקומית תקבע, באישור מנהל המחוז, בשביל בתי-הספר של חטיבת-הביניים של שתי המגמות הממלכתיות ובשביל כיתות ט' רשמיות שבתחום שיפוטה, רובעים "
 3. כמו כן קובעת תקנה 7א1(ב) כי ככל שנרשמו תלמידים לחטיבה אזורית במספר העולה על מספר המקומות שנקבע לאותה חטיבה, ישובצו התלמידים בחטיבה אזורית שנבחרה או בחטיבה אחרת, על פי הגרלה שתיערך בין התלמידים שנרשמו.
 4. בית המשפט העליון בבגץ 6437/04 טל תבורי (קטינה) באמצעות אמה רעיה תבורי ו-163 אח' נמשרד החינוך והתרבות, נח (6) 369 (11.8.04), דן בהוראת תקנה 7א1 וקבע כי פועל יוצא מהוראה זו הוא שעל רשות החינוך המקומית לקבוע קריטריונים לשיבוץ המונחים מ"שיקולים חינוכיים ומערכתיים", ובכללם קריטריונים לשיבוץ במקרה של רישום-יתר. קריטריונים אלה אינם מפורטים בתקנה, ומטבע הדברים יכול שיתייחסו לאמות מידה בעלות מכנה משותף רחב, כמו גם לאמות מידה שיסודן במאפייניה הספציפיים של חטיבת הביניים הרלוונטית. 
 5. כך, מעניקות התקנות לרשות החינוך המקומית, את שיקול הדעת לקביעת אזורי הרישום ושיוכם של תלמידים לאזורים המתאימים. בתוך כך, נקבע בתקנות ההעברה, כי במקרים מסוימים ניתן יהיה להעביר תלמידים ממוסד לימודים אחד לאחר, לפי בקשת ההורים.
 6. על בקשות ההעברה להיות מוגשות לרשות החינוך המקומית, במועד ההעברה הקבוע בסעיף 1 לתקנות ההעברה, הקובע כדלקמן:

(1)   לענין ילד - פרק הזמן שמיום א' הראשון לחודש אדר, ובשנה מעוברת - לחודש אדר ב', של השנה הקודמת לשנת הלימודים שלקראתה נעשית ההעברה, ועד תום עשרים יום מאותו יום;

(2)   לענין נער - פגרת הפסח של השנה הקודמת לשנת הלימודים שלקראתה נעשית ההעברה.

(להלן: "מועד ההעברה").

"נער" - מי שבראשית שנת הלימודים היה באחד הגילים 14 או 15.

 1. בהתאם לתקנה 3 לתקנות ההעברה, במועד ההעברה רשאי הורה להגיש בקשה להעביר את התלמיד ממוסד רשמי אחד למשנהו; ממוסד רשמי למוסד פרטי וממוסד רשמי למוסד פטור.
 2. יצוין כי מועד ההעברה בהתאם לסעיף 1 לתקנות ההעברה הינו מועד ספציפי ותחום, אשר אינו מסויג בתנאים. בנסיבות אלה, ונוכח מעמדם הנורמטיבי של התקנות הגובר על החלטות רשות החינוך המקומית, אין בסמכותה של רשות החינוך המקומית לשנות ממועד ההעברה הקבוע.
 3. כמו כן, נוכח מועדי ההעברה הקבועים, ועקב הסמכות הנתונה לרשות החינוך המקומית להעביר תלמידים מחטיבה אזורית אחת לאחרת כמפורט בסעיף 7 לעיל, הרי שככל שהורה מבקש לחזור בו מבקשת העברה שנתקבלה, רשאית רשות החינוך המקומית להפעיל את שיקול דעתה ולהגביל את אפשרות חזרתו של התלמיד, בהתאם למספר המקומות שנקבע באותה חטיבה אזורית.
 4. במאמר מוסגר יצוין כי בהתאם לתקנות הרישום בבוא רשות חינוך מקומית לקבוע שתלמיד ילמד בבית-ספר פלוני בתחום אזורו, עליה להתחשב, בין היתר, בבקשות קודמות של תלמידים הגרים באזור האמור והלומדים בבית ספר שבאזור אחר. משמע לתלמידים אשר מעוניינים לחזור ללמוד באזורם, ישנה מעין "זכות קדימה".
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הוראות תקנה 3 לתקנות ההעברה מאפשרות להורה להגיש, בכל עת, בקשה להעביר את התלמיד, במקרים הבאים להלן:

(א)   ממוסד רשמי למוסד מיוחד;

(ב)   ממוסד פרטי למוסד רשמי;

 (ג)    ממוסד רשמי אחד למשנהו או ממוסד רשמי למוסד פרטי, מטעמים חינוכיים, ואלה הם: אי התאמת התלמיד לחברת הילדים; קשיים של הורים או תלמידים עם מנהל המוסד או מוריו, ובעיות הסתגלות;

 (ד)    ממוסד רשמי אחד למשנהו מטעם העתקת מגוריו של התלמיד בתוך תחום השיפוט של רשות החינוך המקומית;

 (ה)   ממוסד רשמי אחד למשנהו מטעם מחלת התלמיד;

 (ו)    ממוסד פרטי אחד למשנהו.

 1. הווה אומר, מצב בו עונה בקשת ההעברה לאחד המקרים המנויים לעיל, לא ניתן להגביל את ההורים במועדי ההעברה הקבועים והם רשאים להגישה בכל עת.
 1. סיכום ומסקנות
 1. בהתאם לאמור לעיל, אין בסמכות הרשות המקומית להקדים את מועד ההעברה לאמצע חודש ינואר, שכן היא כפופה למועדי ההעברה הקבועים בתקנות ההעברה, ועליה לדבוק בהם.  
 2. בהקשר זה נזכיר כי בהתאם לעמדת הפסיקה בחינת בקשות ההעברה באמצעות הגרלה תיעשה רק לגבי נרשמים אשר אין ביניהם שוני רלוונטי המצדיק העדפת האחד על פני חברו.
 3. כמו כן, נוכח שיקול הדעת הנתון למועצה, רשאית הרשות המקומית לקבוע כי חזרתו של תלמיד לחטיבה האזורית בה למד, לאחר שהתקבלה בקשת ההעברה בעניינו, הינה על בסיס מקום פנוי בלבד.   
 4. עם זאת יצוין כי במקרים מיוחדים כאמור בסעיף 14 לחוות דעתנו, באפשרות ההורים להגיש בקשת העברה בכל עת, גם שלא במסגרת מועדי ההעברה הקבועים וגם מצב בו הבקשה מוגשת לאחר שנידונה והתקבלה בקשה קודמת בעניינו של אותו תלמיד, ועל הרשות לבחון את הבקשה ולקבלה או לדחותה משיקולים ענייניים.

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: