ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

רישיון עסק לבריכה הפועלת במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם הדרישה להוצאת רישיון עסק לבריכה הפועלת במושב.

א. רקע

 1. מהמידע שנמסר לנו עלה, כי המדובר בבריכה המיועדת לשימוש חברי המושב ואורחיהם, כאשר עלויות התפעול ממומנות בחלקן מתקציב המושב וחלקן באמצעות גבייה וולנטרית של דמי מנוי חודשיים ממשפחות חברים.
 2. בנוסף, בגין אורח של משפחת חברים נגבים דמי כניסה, ובגין חבר שאינו משלם דמי חודשיים נגבים דמי כניסה. יצוין כי גביית דמי הכניסה כאמור לעיל, נעשית בהתבסס על דיווח של באי הבריכה ולא באמצעות תשלום בכניסה לבריכה וכיו"ב.
 3. כמו כן, בבריכה פועל מזנון בעל רישיון עסק המופעל על ידי מפעיל חיצוני וחוג שחייה המיועד לילדי המושב (לא נמסר לנו האם בגין השתתפות בחוג נגבה תשלום נוסף).
 4. יובהר כי חוות דעתנו זו מבוססת על המידע הנ"ל שנמסר לנו. ככל וקיים מידע רלוונטי נוסף שלא נמסר לנו, עשויות מסקנות חוות דעתנו זו להשתנות

ב. רישיון עסק לבריכה - רקע נורמטיבי

 1. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 (להלן: "הצו") קובע מהם העסקים שלהפעלתם נדרש רישיון עסק וכן מהן מטרות הרישוי של אותם עסקים.
 2. פריט 7.4א לצו קובע כי קיימת חובת רישוי לעסק מסוג "בריכת שחייה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים".
 3. באשר לשאלת היקף המונח "עסק", קובע סעיף 32 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים"):

"לענין חוק זה יראו כעסק גם כל עיסוק של חבר-בני-אדם, בין מואגד ובין לא מואגד, אף שאיננו לשם הפקת רווחים, אם נתקיים בו אחד מאלה:

(1)  הנהנים היחידים ממנו הם חבריו שהצטרפותם מותנית למעשה בתשלום דמי חבר בלבד;

(2)  אילו היה מקום העיסוק פתוח לקהל הרחב – היה נחשב כעסק."

 1. כפי שניתן לראות, סעיף 32 לחוק רישוי עסקים, קובע מפורשות כי אין הכרח שמקום כלשהו ישמש להפקת רווחים על מנת שיוגדר כעסק הטעון רישיון עסק. בהקשר זה, פסק בית המשפט העליון ברע"פ 4270/03 מדינת ישראל נ' תנובה, מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ:

"החוק נועד להשיג תכליות מסוימות. אופי הפעילות שלעניין, הוא שיקבע אם 'עסק' לפנינו אם לאוהוא ולא המסגרת הפורמאלית שבתוכה מבוצעת אותה פעילות... מבחני הצביון המסחרי והרווח למשל, לא נועדו אלא כדי להצביע על תכונות אופי של פעילות הנצרכות לכאורה לרישיון עסק, שכן מניחים אנו שצביון מסחרי ופעילות לשם רווח נעשית בהיקף הדורש פיקוח ובקרה, ואולם אלא מבחני ראָיָה ולעולם כופפים עצמם כל מבחנים אלה כולם לתכליתו של החוק ולשכל הישר".

 1. רוצה לומר – קיום תכליותיו של חוק רישוי עסקים (כגון: שמירה על בריאות הציבור ובטחונו, מניעת מטרדים וכיו"ב) הוא השיקול המוביל בסיווגו של מקום כעסק טעון רישוי, כאשר מבחני הרווח הצביון המסחרי, משמשים רק כמבחני עזר לבחינת אופי הפעילות המתבצעת במקום.
 2. בת"פ 10804-06-14 מדינת ישראל נ' קיבוץ רמת יוחנן ואח' (להלן: "פס"ד רמת יוחנן") נדונה בהרחבה שאלת תחולתם של חוק רישוי עסקים ובמיוחד של סעיף 32 הנ"ל, על בריכת שחיה המצויה בקיבוץ.
 3. במסגרת פסק הדין נקבע:

"בריכת השחייה השייכת לנאשמת 1, ואשר נוהלה ע"י הנאשם 2, נמצאת בשימוש חברי הקיבוץ, שוכרי הדירות בקיבוץ, ואורחי שני הנ"ל. הבריכה אינה פתוחה לקהל הרחב, ואין גובים דמי כניסה לבריכה. לא שוכנעתי שהתנהלה בבריכת פעילות בעלת אופי וצביון מסחרי, ולא שוכנעתי שהבריכה מופעלת ע"י גוף שחבריו יצאו ברווח כתוצאה מהפעלת הבריכה. פתיחת הבריכה לקהל חברי הקיבוץ, שוכרי יחידות הדיור, ואורחיהם, אינה הופכת את הבריכה באופן אוטומטי לעסק, וזאת שעה שאין צביון מסחרי בפעילות הבריכה. אילו היו הנאשמים גובים דמי כניסה לבריכה, היה הדבר יכול להעיד על צביון מסחרי. יחד עם זאת – אין באי-גביית דמי כניסה כדי לשלול העדר אופי מסחרי, ויש לבחון את הצביון לפי פרמטרים נוספים, כגון סוג הקהל המורשה להיכנס לבריכה, והאם הבריכה פתוחה לכל דורש, או שקיימות הגבלות על הכניסה אליה, ומהן אותן הגבלות.  במקרה שבפניי, הכניסה לבריכה מוגבלת לאנשים עם זיקה ממשית לקיבוץ, כך שקהל היעד הוא הקיבוץ ואורחיו בלבד."

 1. הנה כי כן, מסקנתו של פסק הדין היא כי לשם בחינת צביונה המסחרי של בריכה (וכפועל יוצא – לשם סוגיית דרישת רישיון העסק) יש לבחון את הפרמטרים הבאים: אופי הפעילות בבריכה, גביית דמי מנוי ו/או דמי כניסה, סוג הקהל המורשה להיכנס לבריכה ונגישות הבריכה לקהל הרחב.
 2. בשל כך פסק בית המשפט כי פעילות הבריכה הנמצא בקיבוץ אינה דורשת רישיון עסק.
 3. במסגרת הערעור על פסק הדין הנ"ל (ע"פ (חי') 38096-06-15‏ מדינת ישראל נ' קיבוץ רמת יוחנן, אגודה שיתופית) נקבע כי הגם שהמבחנים שנקבעו לבחינת צביונה העסקי של הבריכה נכונים הם, יש לקבל את הערעור ולקבוע כי לשם הפעלת הבריכה נדרש רישיון עסק, זאת בין היתר בשל השימוש שעושים בה גורמים חיצוניים כמו שוכרי דירות, אורחי יחידות נופש וילדים המשתתפים בחוגים.

וכך נפסק במסגרת הערעור:

"למי ששוכר יחידות דיור, כאשר לשכירות נלווית זכות שימוש בבריכה ולמי ששולח את ילדיו לחוגים המתקיימים בבריכה בקיבוץ, ציפייה סבירה שהבריכה תעמוד בכל דרישות הבטיחות, הבריאות וכיוצ"ב, ממש כמו בריכה ציבורית הנמצאת מחוץ לקיבוץ. אין הדבר דומה, כלל ועיקר, למי שבא להתארח בבית פרטי, בו מצויה בריכת שחייה ואין צורך להרחיב בכך את הדיבור.

 המסקנה מכל האמור לעיל היא, כי לבריכת הקיבוץ, הנדונה כאן, "צביון עסקי", המכליל אותה בחובת הרישוי."

ג. דיון

 1. לשם קביעת צביונה של הבריכה, נבחן להלן את הפרמטרים שנקבעו בפס"ד רמת יוחנן הנ"ל:

   א. סוג הקהל ונגישות הבריכה לקהל הרחב – הואיל והבריכה מיועדת לשימוש חברי המושב ואורחיהם בלבד, אנו סבורים כי אין בכך בכדי להעיד על צביון מסחרי.

   ב.אופי הפעילות בבריכה – כאמור לעיל, בבריכה מתקיימים חוג שחייה וכן פועל בה מזנון המשרת את באי הבריכה. אנו סבורים כי פעילויות אלו (בצירוף דמי המנוי ו/או דמי הכניסה הנגבים מבאי הבריכה, כפי שיפורט להלן) עשויות להעיד על צביון מסחרי.

   ג.גביית דמי מנוי ו/או דמי כניסה – בשל העובדה כי בעבור השימוש בבריכה נגבים ממשפחות החברים דמי מנוי וכן נגבים דמי כניסה מאורחים של משפחות החברים, קיים קושי ממשי להחריג את הבריכה מתחולתו של סעיף 32 לחוק רישוי עסקים.

אמנם ניתן לטעון כי תשלום דמי המנוי על ידי משפחות החברים מהווה "דמי השתתפות" שמטרתם לממן את הפעלת הבריכה מכספי החברים (זאת חלף מימון הפעלת הבריכה ישירות מכספי מיסי האגודה) ללא כוונה להפקת רווחים. יחד עם זאת, בשל העובדה לשון החוק אינה דורשת שעסק יהיה לשם הפקת רווחים לצורך סיווגו כעסק טעון רישוי, הרי שאין בטענה זו די בכדי להחריג את הבריכה מתחולת החוק.

 1. יצוין, כי נוכח תוצאותיו של הערעור בפסק הדין רמת יוחנן, ייתכן כי די בקיומם של חוגים בתשלום בבריכה ובגביית דמי כניסה מאורחים שאינם תושבי המושב, בכדי להטיל חובת רישוי בענייננו, שכן גביית תשלום בגין שירותים אלוף עשויה להקים ציפייה לעמידה בדרישות הנכללות ברישיון עסק.
 2. לאור האמור לעיל, נראה כי לא ניתן להחריג את פעילות הבריכה מגדרו של סעיף 32 לחוק רישוי עסקים ומשכך – פעילות הבריכה טעונה רישיון עסק.

ד. המלצות

 1. כאמור לעיל, בשל גביית דמי המנוי ודמי כניסה לבריכה, נראה כי פעילות הבריכה היא בעלת צביון מסחרי ולכן נדרש רישיון עסק.
 2. על מנת להחריג את הבריכה מתחולתו של סעיף 32 לחוק רישוי עסקים ולעמוד בתנאים שנקבעו בפס"ד רמת יוחנן כאמור לעיל, אנו סבורים כי על המושב לחדול מגביית דמי מנוי מהחברים ולממן את מלוא ההוצאות התפעוליות של הבריכה מקופת האגודה, אם באמצעות הגדלת מסי חבר או בכל דרך אחרת.
 3. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יש לבחון את המשך גביית דמי כניסה מאורחים של חברי מושב וכן קיום חוגים בתשלום (ככל ואכן נגבה תשלום ממשתפי החוג), שכן ייתכן ויש בפעילויות אלו בלבד בכדי להקים חובת רישוי.

 

   בכבוד רב,

                                                                                                                 איתן מימוני ושות'

                                                                  משרד עורכי דין

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: