ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

שאלה 1:

 

בחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה מחודש 7/2012 נקבע כי שיהוי בגבייה אקטיבית אינו מאפשר גבייה של חובות מעבר ל-3 שנים. האם השיהוי חל במידה והועד המקומי יניח כרטסת עם יתרת החוב בתיבת הדואר של חייב כל שנה?

 

1. סעיף 8 להנחיות היועמ"ש 7.1002 (להלן: "הנחיות היועמ"ש") קובע כי לאחר פתיחת הליכי הגבייה (עם שליחת מכתב הדרישה הראשון) יש לנקוט בהליכי גביה בשקידה ראויה, כך שהפעלת אמצעי הגבייה צריכה להיעשות במרווחי זמן סבירים:

 

1.1.בין מכתב הדרישה הראשון למכתב הדרישה לתשלום מיידי – חצי שנה;

 

1.2.ולאחר מכתב הדרישה לתשלום מיידי - מן היום שנודע לרשות על נכסים שניתן לעקל ובין משלוח ההודעה על הטלת עיקול ראשון – שנה.

 

2. מכאן שאין בהנחת כרטסת עם יתרת החוב כדי לעצור את השיהוי, ואף ספק אם הדבר נחשב כנקיטת הליכי גבייה.

 

3. יתרה מכך, על פי ההלכה הפסוקה, בכדי לעצור את מרוץ ההתיישנות, על הרשות להוכיח, כי היא ביצעה הליכי אכיפה ממשיים לגביית החוב במהלך התקופה של 7 שנים ממועד היווצרות החוב, כגון עיקולים וכיו"ב, כך שלא די בשליחת מכתבים. וגם מכך ניתן להקיש שאין די בהנחת כרטסת או בשליחת מכתבים בלבד בכדי לעצור את מירוץ השיהוי.

 
 
 
שאלה 2:
 

תחילת תקופת השיהוי – לחלק מהתושבים ישנן תנועות בכרטסת, תשלום של דיירים באותו המשק או תשלום של בעל המשק, ממתי נספרת תקופת השיהוי?

 

4. תקופת השיהוי נספרת ביחס לכל חייב וחייב, ועל כן ככל ומדובר על חוב של בעל המשק, תקופת השיהוי נספרת ביחס לחובו הוא, וככל ומדובר על חובו של דייר, תקופת השיהוי נספרת ביחס לחובו הוא.

 

5. באשר לתחילת תקופת השיהוי, הרי שעל פי סעיף 4 להנחיות היועמ"ש, המועד ממנו מתחילים לספור את תקופת השיהוי הוא המועד שבו רשאית הרשות לפתוח בהליכי גבייה, על ידי שליחת מכתב הדרישה בראשון. מועד זה, על פי פקודת המסים (גביה), הינו בחלוף 15 ימים מן המועד שבו הפך החוב לסופי, קרי – כאשר מוצו הליכי ההשגה והערעור או שחלפו המועדים להגשתם.

 
 
 
שאלה 3:
 

זקיפת תשלומים לחובות היסטוריים, לפי חוק ההסדרים כל תשלום של חייב נזקף לאחור לתחילת כרטסת החוב שלו. אם הועד רשאי לגבות חוב באופן מנהלי למספר מוגבל של שנים האם תשלומים ששולמו במהלך השנים האחרונות יזקפו לחלקו הקודם של החוב?

 

6. נראה כי התשובה לכך חיובית, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה):

 

"סכום ששולם לסילוק חובות שונים שאדם חייב לרשות מקומית, ייזקף תחילה כנגד תשלום החובה שמועד החיוב שלו הוא המוקדם ביותר מבין חובותיו בתוספת תשלומי הפיגורים החלים עליו...".

 
 
 
שאלה 4:
 

לחלק מהתושבים ישנה כרטסת מורכבת כ-15 שנה כיוון שמעולם לא איפסו את חובם. עם זאת, הם משלמים מידי פעם סכומים קטנים (כגון מיסי דייר), האם על חובות אלו חל חוק ההתיישנות?

 

7. ככלל, בחלוף 7 שנים ממועד היווצרות החוב חלה עליו התיישנות, אלא אם מירוץ ההתיישנות נעצר במהלך תקופה זו. כאמור לעיל, בכדי לעצור את מרוץ ההתיישנות, לא די בשליחת מכתבים, אלא על הרשות להוכיח, כי היא ביצעה הליכי אכיפה ממשיים לגביית החוב במהלך התקופה של 7 שנים ממועד היווצרות החוב.

 

8. יחד עם זאת חשוב לציין, כי התיישנות הינה טענה דיונית (אשר תהא תקפה רק אם הנתבע יטען אותה בהזדמנות הראשונה בפני ביהמ"ש), אשר אין בכוחה להביא למחיקת החוב מספרי הרשות.

 
 
 
שאלה 5:
 

האם ניתן ליו"ר ועד למחוק חוב שמקורו מעל 7 שנים (בניכוי תשלומים ששולמו במהלך השנים), ולחייב את התושב לשלם את החוב (ללא ניכוי תשלומים) אותו צבר ב-7 השנים האחרונות?

 

9. כאמור לעיל, אין בכוחה של התיישנות להביא למחיקת החוב מספרי הרשות.

 

10. כל תחום מחיקת חובות ברשויות מקומיות הוסדר בנוהל מחיקת חובות לרשות המקומית, אשר פורסם במסגרת חוסר מנכ"ל 5/2012. נוהל זה חל גם על ועדים מקומיים, ומפאת חשיבותו הוא מצ"ב כנספח לחוות דעת זו.

 

11. לצורך מחיקת חובות בועד מקומי יש לפעול בהתאם לנוהל, על פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה, אך בקציר האומר יצוין, כי הנוהל מבחין בין סוגים שונים של מחיקת חובות:

 

11.1. מחיקת חובות שאינם ניתנים לגביה (חובות אבודים) - כמפורט בסעיף 2 לנוהל, לצורך כך צריכים להתקיים מספר תנאים: היעדר זכות של החייב בנכס, החוב בפיגור של למעלה מ-3 שנים, ומוצו הליכי הגביה.

 
11.2. מחיקת חובות שאינם חובות אבודים:
 

11.2.1. סעיף 3 לנוהל מפרט לגבי עניין זה, וקובע את התנאים למחיקת חובות שאינם חובות אבודים. כאשר לועד מקומי נדרש אישור של המועצה האזורית, ועליו להגיש לה בקשה בהתאם לטופס 2 המצורף לנוהל.

 

11.2.2. סעיף 3.4 לנוהל מפרט בנוגע להסדרי פשרה בין הרשות לחייב, ואת הכללים הנדרשים לכך, כאשר במקרה זה על הועד להגיש בקשה למועצה על פי טופס 3 המצורף לנוהל.

 
 
 
שאלה 6:
 

האם רשאים יו"ר הועד או הגזבר, להגיע להסדר עם חייב ולמחוק הצמדות ו/או ריבית (גביית קרן בלבד)?

 

12. סעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) קובע כי:

 

7. לענין הגביה, דין ריבית והפרשי הצמדה לפי חוק זה כדין תשלום החובה שעליו הם נגבים.

 

13. מכאן נראה, שגם הסדר הנוגע למחיקת הצמדות וריבית בהתאם לחוק, צריך להיעשות בהתאם להוראות הנוהל לעניין מחיקת חובות והסדרי פשרה.

 
 
 
שאלה 7:
 

האם רשאי יו"ר הועד למחוק חובות שמקורם מעל 7 שנים (חייבים ללא תנועה בכרטסת) כאשר סיכויי הצלחה במשפט הם אפסיים?

 

14. ראו תשובתנו לשאלה 5.

 
 
 
שאלה 8:
 

האם הסדר עם חייב זה או אחר מחייב את הוועד להגיע לאותו הסדר עם חייבים אחרים?

 

15. כאמור, כל הסדר צריך להיעשות בהתאם לנוהל מחיקת חובות, והוא מצריך אישור המועצה. במסגרת בקשת האישור יש לפרט מהן המחלוקות והשיקולים אשר השפיעו על סכום הפשרה בנסיבות המקרה הספציפיות, ועל כן לא נראה שיש בהגעה להסדר עם חייב אחד כדי לחייב להגעה להסדר עם חייב אחר.

 

16. יחד עם זאת, במידה והועד יתנהל באופן שונה ללא הצדקה במקרים בהן הנסיבות הרלוונטיות הן זהות, ניתן יהיה להעלות כלפיו טענות בדבר אפליה וכיו"ב.

 
 
 
שאלה 9:
 

האם בחירה באפשרות של גביית מנהלית מונעת תביעה לבית המשפט?

 

17. גם לאחר נקיטת הליכי גבייה מינהלית, ניתן להגיש תביעה לביהמ"ש.

 

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: