ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

תזכיר תיקון תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשפ"ד – 2024

הצבעה באסיפה הכללית באופן אלקטרוני – תקנה 11 לתקנון האגודות השיתופיות (רשויות האגודה)

(א)  ההצבעה באסיפה הכללית יכולה להתנהל באופן גלוי או באופן חשאי, אם תקנות האגודה קובעות זאת. אם לא נקבע בתקנות האגודה, תהיה ההצבעה באופן גלוי, אלא אם כן החליטה האסיפה הכללית לקיים הצבעה חשאית.

(ב)   הצבעה גלויה או חשאית יכולה להתקיים בדרך אלקטרונית. אם החליטה האגודה על הצבעה בדרך אלקטרונית, עליה לקיים את התנאים הבאים:

(1)  על הוועד לקבל את ההחלטה על ההצבעה בדרך אלקטרונית ברוב. הוועד רשאי להחליט כי ההחלטה דורשת גם את אישור האסיפה הכללית, או שנקבע בתקנות האגודה כי החלטה על הצבעה אלקטרונית תתקבל באסיפה הכללית. החלטה כאמור יכולה לקבוע שההצבעה תהיה משולבת, פיזית ואלקטרונית, אך חייב שתתקיים באותו מועד.

(2)  הוועד נקט את האמצעים הדרושים כדי לוודא שההצבעה בדרך אלקטרונית מאפשרת הצבעה כללית ושוויונית, יכולת זיהוי של חבר האגודה המצביע, יכולת מניעת כפל הצבעות, ויכולת בקרה על מהימנות תהליכי ההצבעה.

(3)  הוועד נקט את האמצעים הדרושים כדי לוודא שההצבעה בדרך אלקטרונית מאפשרת יכולת לשקלל את תוצאות ההצבעה;

(4)  הוועד נקט את האמצעים הדרושים כדי לוודא שהצבעה חשאית בדרך אלקטרונית מאפשרת יכולת שמירה על חשאיות ההצבעה ויכולת לאחזר את המידע באופן המזהה את הצבעת חבר האגודה;

(5)  הוועד נקט את האמצעים הדרושים לוודא שחברי האגודה יכולים להשתתף בהצבעה בדרך האלקטרונית, מבחינת ההסבר שניתן להם על האמצעים האלקטרונים והנגישות שלהם לאמצעים;

(6)  הוועד נקט את האמצעים הדרושים כדי לוודא שהודעה על ההחלטה בדבר אופן ההצבעה, נמסרו לידיעתם של חברי האגודה.

(ג)   החלטת הוועד על הצבעה בדרך אלקטרונית תפרט את האופן שבו עומדת החלטתו בהוראות אלה.

(ד)   הרשם רשאי, לאחר שביצע חקירה, להורות לאגודה על קיום בחירות בדרך אלקטרונית באגודה שיתופית, אם סבר כי אי־קיום בחירות בדרך אלקטרונית תפגע בזכותם של חברי האגודה לבחור או להיבחר.

(ה)  נוכח הרשם לדעת, לאחר שביצע חקירה, כי קיום הבחירות בדרך האלקטרונית עלול להפר הוראות תקנה זו, רשאי הוא להורות לאגודה לנקוט את האמצעים הדרושים כדי לעמוד בהוראות התקנה או לקיים בחירות שלא בדרך אלקטרונית.

הנחיות משרד הכלכלה לוועדת ביקורת באגודה שיתופית

הנחיות עדכניות אשר פורסמו ביום 15.04.18 מטעם משרד הכלכלה.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: