ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

השאלות

 1. בטרם נוכל להשיב על שאלת הסעדים העומדים לרשותנו בעניין הנדון, עלינו להקדים ולשאול את עצמנו שאלה בסיסית והיא: האם הפרסום בעיתון מהווה תעמולת בחירות אסורה, או בלשון המשפטית "שימוש אסור במשאבי רשות מקומית לצרכי בחירות", הן מבחינת מהות הפרסום והן מבחינת המועדים?
 2. במידה ונשיב כי כן הדבר, אזי נפנה לבחון את סוגי הסעדים או הדרכים העומדים לרשותנו לצורך תקיפה או הפסקה של תעמולת בחירות אסורה.

מסגרת נורמטיבית

 1. ההוראות המנחות בענייננו קבועות, בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 (להלן- החוק), כאשר סעיף 1 לחוק קובע כהאי לישנא:

"חוק זה יחול על הבחירות לכנסת, והוא יחול, אם אין בו הוראה אחרת לענין זה, גם על הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות."

 1. סעיף 2א לחוק קובע איסור שימוש בקשר עם תעמולת בחירות בכספים של גוף מבקר, כך:

"לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (1), (2), (3), (4) ו-(9) של סעיף 9 לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב], או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה, למעט שימוש כמפורט להלן:

(1)      שימוש, בתמורה או שלא בתמורה, באולמות ובמקומות פומביים פתוחים העומדים כרגיל לשימוש כאמור;

(2)      שימוש בנכסים שהועמדו על ידי המדינה לרשותו של שר, סגן שר או חבר הכנסת, או שהועמדו על ידי הרשות המקומית לרשותו של ראש הרשות; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהגבלות על שימוש בנכסים כאמור שהוטלו לפי כל דין או כללי אתיקה."

[ההדגשות אינן במקור]

 1. כאשר נפנה לסעיף 9 בחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958, נמצא כי במסגרת הגופים המבוקרים נמצאת גם רשות מקומית, ובענייננו המועצה:

"ואלה הגופים (בחוק זה – גוף מבוקר), אשר יעמדו לבקרתו של המבקר:

...

(4) כל רשות מקומית;"

 

 1. עתה, לאחר שמצאנו כי המועצה הינה בין הגופים המבוקרים, עלינו לבחון אילו שימושים ייתפסו כשימושים אסורים במשאבי המועצה לצרכי בחירות.

כללים בנוגע לסוגי פרסום אסור

 1. ודוק, אומנם אין התייחסות חד-משמעית מה ייחשב בגדר שימוש אסור, ואולם, את עיקרי הקווים המנחים לכך נוכל למצוא, בין היתר, בהנחיה הכללית בנושא שניתנה על-ידי היועץ המשפטי לממשלה (הנחיה מס' 1.1900) (להלן- ההנחיה) שלשונה כך:

"חל אפוא איסור על עשיית שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות במישרין או בעקיפין, בכספי אחד מהגופים האמורים, או בנכסים של הגופים הללו, על פי הסעיף, ובכלל זה איסור על הוצאת פרסומים שיש בהם תעמולת בחירות.

הריני שב ומזכיר את עיקרי הקווים המנחים בענין האיסור האמור:            

האיסור על שימוש בכספי המדינה בקשר עם תעמולת בחירות חל גם על  פרסום המתיימר לסכם, או לתאר, את פעילותו של אותו  גוף  מבוקר,  אם  יש בו, מבחינת העיתוי, התוכן והנוסח, משום תעמולת בחירות למי שמתמודד  במערכת הבחירות לכנסת [ראה: ער"מ 2/83 נאות ואח', נ' עירית  חיפה,  ואח', פ"ד לז(4)  183,  188  מול  האות  ז';  לענין  העיתוי, השווה:  תב"כ  4/84 חשאי נ' סיעת הליכוד ואח', פ"ד לח(3) 45, 47]."

                     [ההדגשות אינן במקור]

 1. כלומר שימוש אסור חל גם על פרסומים מסוגים שונים, וביניהם גם חוזרים לתושבים, מודעות בעיתונים, הודעות טקסט, פרסום באתר האינטרנט של הרשות המקומית וכד'.
 2. כללים פרטניים יותר לגבי פרסום - אם מותר הוא אם לאו - נוכל למצוא בער"מ 2/83 פרופ' יהודית נאות נ' עיריית חיפה, לז (4) 183 (להלן- עניין נאות), בו נקבע, בין היתר, בזו הלשון :

"יכולה, כמובן, להישאל השאלה - האם פירוש הדבר, שראש-עיר או הנהלת העירייה, שסיימו תקופת כהונה, אינם רשאים לפרסם ולסכם פעולותיהם על חשבון תקציב העיריה? התשובה לכך צריכה להישאב מעקרונותיו של המינהל התקין ובעיקר מן החובה להקפיד על קביעת חיץ ברור בין תקציבה של רשות מקומית והשימוש בו לבין תקציב בחירות מפלגתי והשימוש בו; ובשינוי נוסח: אם ראש העיר או רשימתו נוטלים חלק במערכת בחירות, רשאים הם ואף זכאים הם לפרסם את מה שנראה בעיניהם כחשוב וכראוי לפרסום בקשר לפעולותיהם בעבר, אך עליהם לעשות זאת מתקציב רשימתם ולא מתקציב הציבור בכללותו. קיומה של מערכת בחירות מונע פרסום סיכומי פעולות, המפארות מועמד ורשימתו על חשבון העירייה, כפי שאסורה גם כל פעולה אחרת על חשבון העירייה, המשרתת תעמולת בחירות. כל דבר נבחן. כאמור, על-פי מועדו והקשרו ועל-פי משמעותו הגלויה בעיני כל אדם סביר, ואם ראש העיר ורשימתו נוטלים אותה שעה חלק במערכת בחירות, אין הם יכולים לפרסם בו בזמן סיכום פעולות הסברתי בעל אופי תעמולתי ברור ­על חשבון העירייה. אם נהגו בעבר בצורה אחרת, הרי הגיע המועד לתקן את המעוות ולנהוג בדרך שונה לפחות מעתה ואילך.

החוברת, בה מופיעה כעשרים פעם תמונתו של ראש העיר המתמודד בבחירות אלו, מסכמת הישגי העבר לפי נקודת הראות של ראש העיר ומתווה מגמות לעתיד, אשר הן בגדר תכנית לעתיד של מי שמבקש לבצען, והיא משתלבת באופן ברור וגלוי עם תעמולת הבחירות של המשיבים."

[ההדגשות אינן במקור]

 1. מן המקובץ נמצאנו למדים לגבי פרסום אסור כי הוא מתבצע באמצעות כספי הרשות; הוא מכיל פרסום סיכומי פעולות, המפארות מועמד ורשימתו על חשבון הרשות, המשרתת תעמולת בחירות ושהכל נבחן על-פי מועד הפרסום, הקשרו ומשמעותו בפני האדם הסביר שנחשף אליו.
 2. ויודגש, כי אישור תקציבי שניתן לפרסום אין בו כדי להכשיר את השימוש בכספים, אם השימוש במהותו נועד למטרה אסורה של תעמולת בחירות (ראו: עניין נאות לעיל).
 3. בנוסף, יש להקפיד על כך, שהמידע שבפרסום יהיה מידע שלאותו גוף מבוקר, יש ענין אמיתי בהפצתו. כאשר נקיש מן הכללים שניתנו לגבי שרים או משרדים בממשלה, נוכל ללמוד כי אסור שפרסום יכלול את אחד הפרטים המנויים להלן:

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

 1. ויודגש, רשימת הסימנים דלעיל איננה ממצה, כמובן, ואפשר שפרסום ייראה כתעמולת בחירות אף באין בו סימן מן הסימנים האמורים לעיל ולהיפך. כאמור, הכל תלוי בהקשר, במועד, בתוכן הדברים, בנוסח המפורסם ובשאר נסיבות – בעיני האדם הסביר.
 2. עוד נקבע בהנחיה כי במקרה של ספק בשאלה אם פרסום מסוים יש בו משום תעמולת בחירות אסורה, אם מבחינת התוכן או הצורה ואם מבחינת העיתוי, מן הראוי להתייעץ עם היועץ המשפטי של המשרד הממשלתי הנוגע בדבר או עם היועץ המשפטי של הרשות המקומית או של משרד הפנים לפי העניין.

כללים בנוגע למועדים בהם הפרסום אסור

 1. איסור עשיית שימוש בכספים או הרכוש של המועצה בקשר עם תעמולת בחירות הוא איסור תמידי ואינו מוגבל לתקופה מסוימת שלפני הבחירות[1]. עם זאת, לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2008 (7 ביולי 2008) המתבסס על הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.1900, 1.1901, 1.1902, 1.1908 ו- 1.1704 (הנחיות הנוגעות לאיסור על שימוש במשאבי רשות מקומית לצרכי בחירות) (להלן- חוזר מנכ"ל), הרי שעל נבחרי הציבור ועובדי הרשויות, להיזהר במיוחד בנושא זה במהלך השנה הקודמת למועד הבחירות, וככל שמועד הבחירות מתקרב, אפוא יש להימנע מכל פרסום, או מעשה אחר, המעלה חשד לשימוש במשאבי הרשות כחלק ממערכת הבחירות.
 2. מאחר ובתקופה של ערב בחירות עלול כל פרסום מטעם המועצה המזכיר את שמו, או תוארו של נבחר ציבור, או שכולל את תמונת נבחר הציבור, להיתפס כתעמולת בחירות אסורה, מנחה שר הפנים כי במהלך ששת החודשים שקודמים למועד הבחירות, לא יפורסם, ככלל, על ידי הרשות המקומית, פרסום בשמו או בתארו של נבחר הציבור. במהלך ששת החודשים שקודמים למועד הבחירות, יועבר כל פרסום מטעם הרשות המקומית, לאישור היועץ המשפטי לרשות המקומית (שנתמנה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו-1975.
 3. במאמר מוסגר יצוין, כי בחוזר מנכ"ל צוין שבמקרה של ספק או בנסיבות מיוחדות שבהן רואה היועמ"ש של הרשות כי יש מקום לחריגה מהנחיה כאמור, יהיה עליו להיוועץ ביועמ"ש למשרד הפנים או במפקח על הבחירות במשרד הפנים.
 4. בענייננו, ככל שיוכח כי הכתבות שפורסמו בעיתון הוכנו או נכתבו על-ידי עובדי המועצה הרי שיש בכך גם הפרת האיסור על שימוש בעובדי רשות המקומית לצרכים פוליטיים במסגרת שעות העבודה. לצד איסור זה ובנוסף לו, על בכירי המועצה, ובפרט על הדרג הנבחר, להימנע מלפנות לכפופים להם גם בבקשה שיתנדבו לפעילות פוליטית שלא במסגרת שעות העבודה (ראו חלק ב' להנחיה 1.902).

הדרכים לתקוף או למנוע תעמולת בחירות אסורה

 1. ישנן מספר דרכים לתקוף או למנוע תעמולת בחירות אסורה:

19.1.במישור הפלילי

19.2.במישור האזרחי

 1. במאמר מוסגר אציין כי למשרד הפנים אין סמכות אכיפה במקרים של תעמולת בחירות אסורה מכיון שהוא אינו מוסמך לאכוף את ביצועו של החוק, והינו גוף מנחה בלבד.

סיכומו של דבר

 1. עיון בעיתון המועצה מעלה חשד ממשי של שימוש במשאבי המועצה לצורכי תעמולת בחירות, והפרט לאור סוגי הפרסומים ומועדם, ואולם המלצתי הינה, למען הסר כל צל של ספק, לפנות בשאילתא למפקח על הבחירות במשרד הפנים על-מנת שיחווה, בנוסף, את דעתו על המקרה הנדון.
 2. במידה ותתקבל תשובה חיובית מטעמו, לפיה אכן מדובר בעבירה על החוק, הרי שניתן לפעול בשני מישורים (אזרחי ופלילי), כמפורט בסעיף 19 לעיל.

 

 

[1] ראו גם לוח זמנים הגבלות ואיסורים בתעמולת הבחירות, כפי שמפורסם באתר האינטרנט של הכנסת בכתובת http://www.knesset.gov.il/elections18/heb/law/PropagandaTimetable.pdf

[2] ראו בעניין זה הוראות סעיפים 17 ו17א' לחוק, המטילות אחריות פלילית ועונשים על מי שמפר, בין השאר את הוראת סעיף 2א' לחוק.

[3] ראו בעניין זה סעיף 17ב' לחוק.

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: