אילו כלים יש לוועד המקומי לגביית חובות?

 1. גביית חובות – אילו כלים יש לוועד המקומי לגביית:
 1. חובות רגילים: תושבים המסרבים לשלם מיסי יישוב:

קודם כל על הוועד לוודא כי הוא שולח דרישות תשלום חוקיות אחת לשנה בתחילת השנה, ישנם שני סוגי דרישות תשלום:

 1. ארנונת וועד מקומי – צריכה לעמוד בכמה סטנדרטים:
 • החל מהשנה 2004 נדרש אישור מליאה ולאחר מכן אישור שני שרים פנים ואוצר להטלה ראשונה.
 • אם בוצעה הטלה ראשונה לפני 2004, היישוב רשאי לגבות ארנונת וועד מקומי כמו המועצה ללא אישור.
 • סך הארנונה לא יעלה על התעריפים המקסימליים מאותו סוג (מגורים וכו'), משרד הפנים מאשר לגבות רק עבור נכסים בסיווג  מגורים ולא יותר מ 30% מארנונת מגורים של המועצה, ללא עסקים ואחרים.
 • ארנונת ועד מקומי וארנונת מועצה הנגבים יחד מבעל נכס לא יכולים לעבור את המקסימום הקבוע בחוק, כלומר אם המועצה גובה תעריף מקסימום הועד לא יוכל לגבות ארנונת ועד מקומי.
 • בסיס הנתונים של החישוב חייב להיות לפי בסיס הנתונים הרשום בספרי המועצה ולא למה שקיים בשטח בפועל, אם השטח לא תואם הוועד צריך לעדכן את המועצה חובתו זו מקורה בחובת ניהול תקין וגבית מס אמת.
 • החל משנת 2005 ארנונת הוועד המקומי נגבית ע"י המועצה כברירת מחדל (פחות הוצאות הגביה). הוועד המעוניין לגבות, יגיש בקשה למליאה והמועצה תאציל את הסמכות לוועד.

לאחר שליחת הודעת תשלום כחוק, ניתן להתחיל הליך עיקול נגד תושב שלא משלם (לפי פקודת המיסים (גביה) ), הוועד יכול להוציא צו עיקול לחשבון הבנק של התושב חתום ע"י יו"ר הוועד, הבנק חייב לכבד את הצו ולהעביר תשלום. על הוועד לוודא כי אכן קיים חוב טרם החתימה על הצו ושליחתו לחייב כדי להימנע מתביעת דיבה, ואכן חובה להתנהל בצורה אחידה מול כלל התושבים.

                מאיפה מוציאים צו עיקול?

הצו יוקלד על גבי מסמך לוגו של הוועד, ניתן להשתמש בדוגמה של צו העיקול של מחלקת הגביה של המועצה (מצ"ב למייל). יש לפרט את התהליך (התראה וכדומה), קיים תרשים זרימה לפני שמעקלים.

אחריות להטלה הראשונה הינה על הוועד, יש להעביר בקשה לפי הנהלים (המצורפים למייל) לידי עוזר ראש המועצה אלי סבג ולאשר את הבקשה במליאה.

 1. חובות שנוצרו כתוצאה מאי חיוב התושב לאורך שנים – האם וכמה ניתן לחייב רטרואקטיבית?

אם ישנה ידיעה לוועד על חוב של התושב ולא שלח דרישת תשלום/חיוב, לא ניתן לחייב רטרואקטיבית ולא משנה מי בעלי התפקידים בוועד ואם התחלפו. אם הוועד לא ידע על הנכס, ניתן לגבות עד 7 שנים (לפי חוו"ד יועמ"ש לממשלה מס' 7.1002 – מצ"ב למייל).

לפי מקרה זה, האם לא חלה החובה על הוועד המקומי לוודא כי הודעות החיוב ארנונת וועד מקומי נשלחות לכל התושבים? וגם נגבים?

בתיקון שנת 2005 הפכו לברירת מחדל שהמועצה היא תגבה את ארנונת הוועד המקומי מהסיבה שהתהליך יהיה יעיל יותר ותתבצע גביה ולרשות המועצה עומדים יותר כלים בנושא הגביה. אם ישנו יישוב עם ועד מקומי חזק ומתנהל בצורה תקינה ניתן לתת לו את הסמכות לנהל ולגבות.

האם יש בשם המנהל התקין חובה על הוועד/המועצה שכל התושבים יקבלו חיוב?

אין סעיף ברור שמגדיר זאת אבל הדבר ברור מכח עקרונות הדין. לא יתכן שתהיה גביה בררנית או חלקית.

 1. האם ניתן להכריז על "חובות אבודים", אם כן באילו מקרים וכיצד? תוספת לשאלה, האם ניתן לדרוש תשלום מחובות ישנים שיצאו להם דרישות תשלום?

ניתן להגיע לפשרה בעניין ולאשרה בוועדת הנחות תמורת תשלום כלשהו מהחוב, החוב יימחק בחלקו. בכל זאת הוועד יעביר למועצה פרוטוקול עם חוו"ד משפטית לוועדת הנחות של המועצה ולאחר מכן יועבר למליאה ולבסוף למשרד הפנים. אין תהליך התיישנות, לגבי מחיקה מלאה קיים קושי לקבל אישור משרד הפנים שכן הדרישה היא לממש את ביתו של הנישום או נחלתו החקלאית לטובת פרעון החוב בטרם תאושר מחיקה.

 1. האם ניתן לבצע את גביית מיסי היישוב דרך מיסי הארנונה?

אם הכוונה בביטוי מיסי ישוב למיסי אגודה שיתופית הקיימת בישוב ומטילה מס על חבריה, התשובה היא שלילית.

 1. ביטוח נושאי משרה:
 1. מה המשמעות אם לחברי הוועד אין ביטוח כזה?

תשובת יועץ הביטוח: אם אין ביטוח כזה, כל אחד מחברי הוועד חשוף לתביעות אישיות לא מצד תושבים ביישוב, אלא גם ספקים וגורמים חיצוניים.

 1. האם חברי הוועד המכהנים, מבוטחים באמצעות המועצה והאם הכיסוי זהה לביטוח נושאי המשרה?

תשובת יועץ הביטוח: חברי הוועדים המקומיים אינם מבוטחים באמצעות המועצה ועליהם לבצע לעצמם ביטוח נושאי משרה.

 1. מהי העלות השנתית לביטוח נושא משרה?

תשובת יועץ הביטוח: אני מניח שהעלות השנתית היא כ 12,000 ₪ על גבול האחריות של 2,000,000 ₪ (לכל אחד מנושאי המשרה ביחד ולחוד).

אם תובעים רטרואקטיבית לשנה שבה המכהן בתפקיד היה מבוטח אך כיום (ביום הגשת התביעה) הוא סיים את תפקידו ולא קיים ביטוח לבעל התפקיד החדש. האם יש כיסוי?

תשובת יועץ הביטוח: הכיסוי בפוליסת אחריות נושאי משרה בכירה, מתייחס ליום הגשת התביעה וכולל כל מי שהיה, או בהווה נושא משרה ובתנאי שבמועד אירוע הרשלנות(של נושא המשרה) הנטען ע"י התובע, היה ביטוח בתוקף.

*מוצע שהוועדים יתאגדו מול חברת ביטוח אחת כדי לקבל הצעה זולה יותר.

עו"ד איתן מימוני: ביטוח צד שלישי וביטוח נושאי משרה חובה לכל ועד לפני הכל.

 1. נזקים בתשתיות ציבוריות:

מהי המחויבות של הוועד המקומי כלפי התושב בכל הקשור לנזקים בתשתיות ציבוריות כגון: מדרכות, ביוב, חשמל וכו'.

עו"ד איתן מימוני: קיימת פסיקה שכנגד ארנונה אין חובה על הוועד/מועצה לספק שום שירות בניגוד למשל לאגרת ביוב שמחייבת מתן שירותי ביוב.

בעניין אחריות על נזק בגלל תשתיות – התביעה תהיה נגד הוועד והמועצה, אם הסמכויות לטיפול בליקויים הואצלו לוועד – הוועד יטפל ויישלם, אם לא, המועצה תטפל. אם הוועד ידע ולא דיווח על המפגע המועצה תטפל ותוריד מהחו"ז של הוועד. אך במידה והוועד דיווח וביצע את המוטל עליו האחריות הינה על המועצה (במקרה שהסמכות אצל המועצה).

יש לחדד מי בפרקטיקה מטפל במה.

מה אם התושב עושה נזק לתשתיות?

עו"ד איתן מימוני: תגיש תביעה נגדו.

 

 1. קליטת חברים ליישוב:

האם הוועד המקומי רשאי לעצור/לבטל מכירת נכס (בית/קרקע), במידה והקונה לא עבר את תהליך ועדת הקליטה כפי שמתבקש בתקנון (ועדת קליטה ישובית, אבחון, וועדות קליטה של המועצה)?

אסור! יש לפעול לפי התקנון. תיקון 8 לפקודת האגודות השיתופיות (מצ"ב למייל) הכניס ב 2011 את כל נושא קבלת הוועדה האזורית. תיקון 8 חל רק בנגב, בגליל וביהודה ושומרון ביישובים קהילתיים עד 400 משפחות שיוכלו לצור/לבטל מכירת נכס (בית/קרקע) בהתאם לנהלים המפורטים בו.

הרעיון שכל אחד יוכל לגור איפה שהוא רוצה ולא ניתן למנוע ממנו. במקרה שהחוזה משבצת שייך לאגודה החקלאית היא רשאית להחליט למי למכור. אדם זכה במכרז קרקע שיכון, לאחר תשלום כל המיסים והנדרש, חייב לעבור ועדת קבלה ואבחון התאמה לקהילה. ליישוב אין שום מעורבות חוץ משליחת שני נציגים לוועדה. לאחרונה המנהל פרסם תיקון שהיישוב יכול לקיים ועדת הכרות (אין לה שום סמכויות חוץ מלהכיר למתעניין את היישוב ולענות על השאלות).

רוב הקרקעות שנכנסו לתכנית המתאר הינם בבעלות תושבי בית ג'ן שמוכרים לכל המרבה במחיר, האם יישוב עין אל אסד המונה 220 משפחות יכול למנוע מכירת קרקעות לכל דורש מחוץ ליישוב?

עין אל אסד הינו יישוב קהילתי המונה 220 משפחות לכן הוא יכול לקיים ועדת קליטה ולעצור מכירת קרקעות לכל דורש מחוץ ליישוב. מציע להוציא מכתב לטאבו לפי תיקון 8: "לא תבוצע עסקה ביישוב קהילתי או בהרחבה לפי החוק חייב לעבור ועד קבלה אזורית" – מול מזל אלקלעי. בנוסף, שיועמ"ש הוועד ישאל איך נרשמו עסקאות בניגוד לסעיף 6 ב' רבתי.

 1. אכיפת חוקי עזר:

האם וכיצד יש לוועד סמכות לקנוס תושבים בגין עבירות על חוקי עזר עירוניות כגון: חניה במקום אסור, השלכת פסולת בניין במרחב הציבורי, השלכת גזם לא במועד, השתלטות על שטחים ציבוריים וכדומה. במידה ואין בידו הסמכות מהם כלי האכיפה באמצעותם ניתן להתמודד עם סוגיות אלו.

לא, רק המועצה רשאית לאכוף את חוקי העזר. למועצה יש מפקחת שניתן להיעזר בה.

 1. מה הסמכות של הוועד לבקש מתושבים לגזום עצים ולהיערך לאש?

בהתאם לצו המועצות האזוריות סעיף 63, יש סמכות וניתן לחייב תושבים לטובת ביטחונם בתנאי שהוועד קיבלת האצלה לפעול בתחום. אם כן, הוועד מוציא מכתב דרישה לפעול ואם התושב לא מבצע, הולכים לבית משפט. או שהוועד יבצע בעצמו בשטח הפרטי (חצרות) כדי להסיר צמחיה וגורמי סיכון ולהעביר חשבון לתושב.

אם ידוע ששורפים פלסטיק בקמינים מה ניתן לעשות?

להפעיל את המועצה.

 1. אם התקציב של הוועד זעיר, למה לשאוף שיאצילו לי סמכויות?

תבדילי בין העובדה שקיבלת סמכות לבין החובה שלך להפעיל את הסמכות, מותר לך לעשות רק מה שהתקציב מאפשר לך.

אם אין לך את הסמכות בהאצלה, גם אם יש כסף אסור לך לפעול. הסמכות צריכה להיות רחבה יותר מהתקציב, הוועד צריך לקבל החלטות סבירות לשימוש בתקציב.

 1. תקציב הוועד השנתי עומד על 42,000 ₪ עבור גינון, מי אמור לתחזק את הכפר ולנקות כבישים בתקציב זה?

אף אחד, שירותים של המועצה – פינוי אשפה, חינוך, גזם, גינון.

 1. אחת הדרכים לגבות יותר משאבים הינה להקים אגודה קהילתית.

זהות ועדים זה ברירת מחדל מי שנבחר לנהל אגודה שיתופית ינהל באופן אוטומטי ועד מקומי ולא נדרש לדווח לאף גורם. לפי תיקון 67 אם קיימת זהות ועדים, אין בחירות לוועד המקומי.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: