אתר פינוי אשפה גרם לזיהום. מדינת ישראל ביקשה להרשיע את יו''ר ועד ההנהלה ואת מזכיר מושב עלמה בגין אי מניעת מפגעים תברואתיים במושב

בבית משפט השלום בצפת תפ 1801/03 מדינת ישראל נ' עלמה- מושב עובדים של הפועל המזרחי בע''מ, גרידיש מרדכי וג'רבי עמיקם

 

העובדות הרלוונטיות:

מושב עלמה, מרדכי גרידיש ועמיקם ג'רבי הובאו לדין בגין עבירות של אי נקיטת אמצעים למניעת מפגעים מאתרים לסילוק פסולת בניגוד לתקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), התש"ן- 1990 ואיסור לכלוך והשלכת פסולת ברשות הרבים, בניגוד לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד- 1994.

גרידיש מרדכי וג'רבי עמיקם שימשו בזמנים הרלוונטיים לכתב האישום כמזכיר של מושב עלמה, ויו"ר ועד ההנהלה של מושב עלמה, בהתאמה.

מושב עלמה שימש כבעלים המחזיק ומנהל "רמפה" שהוקמה בשטחו כאתר לפינוי פסולת, ומרדכי גרידיש ועמיקם ג'רבי שימשו כאחראים על ניהול ענייניו של מושב עלמה וכן, תפעול האתר.

מושב עלמה, מרדכי גרידיש ועמיקם ג'רבי הואשמו בכך שבשנת 2000 נמנעו מלנקוט אמצעים, אותם היו מחויבים לנקוט כמפעילי האתר וכמתחייב מהתקנות, על מנת למנוע זיהום אויר וריח בלתי סבירים, בעירת פסולת וכיוצ"ב.

בין היתר נמנעו מלהתקין שער וגדר סביב "הרמפה", החזקת השער והגדר במצב תקין בכל עת, התקנת שלטים באתר וסביב האתר לפיהם "אסור להבעיר אש, העבריין ייענש", וכן החזקתם במצב תקין, קביעת שעות וסדרי עבודה באתר ושילוט המודיע כאמור, החזקת חומר הדרוש לכיסוי יומיומי מהודק, בשכבה שעובייה 15 ס"מ לפחות, וכן בכמות מספקת לתקופת עבודה באתר של שבועיים, ולהפסקת בעירה.

בנוסף מושב עלמה, מרדכי גרידיש ועמיקם ג'רבי נאשמים בכך שבמהלך שנת 2002 הושלכה באתר ובסמוך לו פסולת מעורבת, וכן ביום 17/10/02 או בסמוך לכך, בערה באתר פסולת מעורבת, אשר הושלכה באתר ללא טיפול והפרדה. כתוצאה מהבעירה, נפלטו גזים, עשן ואדים, אשר גרמו לזיהום אויר בלתי סביר, הגורם לריח בלתי סביר ועשוי להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום ולעוברים ושבים. כמו כן, מרדכי גרידיש ועמיקם ג'רבי השליכו פסולת ברשות הרבים ולכלכו את רשות הרבים.

 השאלה המשפטית:

האם מרדכי גרידיש ועמיקם ג'רבי הינם "מפעילי" האתר, כמשמעות מונח זה בתקנות?

 כבוד סגן הנשיא שכיב סרחאן פסק:

מושב עלמה הינו ישוב שיתופי במועצה האזורית מרום הגליל. המועצה, היא הנציגות המוכרת של כלל הציבור בתחום המועצה, בכל עניין שהוא בגדר סמכותה. ויודגש במיוחד, כי שמירת בריאות הציבור, הקמת מוסדות לבריאות הציבור והחזקתם, בהתאם להוראות כל דין, הם מהתפקידים העיקריים והחשובים ביותר של הרשויות המקומיות, ובכלל זה המועצה האזורית. לפיכך, על הרשות המקומית, לקבוע, בכפוף לכל דין, אתרים לסילוק פסולת.

מושב עלמה, ככל יישוב במועצה האזורית מתנהל על ידי ועד מקומי, אשר לו אותן סמכויות, חובות ומגבלות אשר למועצה האזורית, בתחום הנהלתו. אולם, סמכויות הועד המקומי כפופות לסמכויות המועצה האזורית, כך שהועד המקומי פועל בתחום שהותירה לו המועצה האזורית, וזו יכולה בכל עת ליתן לו או ליטול ממנו סמכויות, ובלבד שניתנה לוועד המקומי הזדמנות להשמיע את טענותיו.

הועד המקומי מוסמך למנות עובדים לשם ביצוע סמכויות שהמועצה אצלה לו ובלבד שיש למשרות אלה הקצבה בתקציבו המאושר.

מושב עלמה הינו אגודה שיתופית רשומה, המנוהלת על ידי ועד הנהלה.

עמיקם ג'רבי הינו חבר האגודה השיתופית עלמה, ובזמן הגשת כתב האישום כיהן כיו"ר ועד ההנהלה של האגודה.

מרדכי גרידיש, תושב היישוב דלתון, ואינו חבר באגודה השיתופית עלמה. בזמן הגשת כתב האישום כיהן כמזכיר וגזבר ועד ההנהלה של האגודה השיתופית עלמה. אולם, הוא אינו חבר בוועד המקומי של מושב עלמה.

לפי הדין, מי שמכהנים בישוב שיתופי כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית להתיישבות של הישוב, יכהנו גם כחברי הועד המקומי של הישוב. מדובר רק בזהות פרסונאלית בלבד של שני הגופים האמורים, וועד ההנהלה מהווה אורגן משפטי שונה ונפרד מהוועד המקומי.

וועד המקומי של המושב משמש כאורגן מתחום המשפט הציבורי, שתפקידו וחובותיו נקבעים בדין. הוא משמש כרשות המוניציפאלית של היישוב, וסמכותו פרושה על כל תושביו. לעומת זאת, בפועלו כוועד ההנהלה של האגודה השיתופית משמש הוא כאורגן מתחום המשפט הפרטי, שחובותיו ותפקידיו מוגדרים בחוזה, הוא תקנון האגודה, ומצודתו פרוסה על חברי האגודה בלבד.

הוכח כי המועצה האזורית והוועד המקומי של מושב עלמה היו מפעילים בצוותא של האתר. אולם, מדינת ישראל לא הוכיחה, כי מרדכי גרידיש ועמיקם ג'רבי היו, במועדים הרלוונטיים לכתב-האישום, מפעילי האתר, כמשמעות מונח זה בתקנות. יוצא, כי האשמה לא הוכחה כלל ועיקר.

התפקידים, הסמכויות והחובות, בתחום המוניציפאלי, בתחום המועצה האזורית, מוענקים על-פי הדין למועצה האזורית ולוועד המקומי של כל ישוב וישוב בתחום המועצה (כאורגנים, יציר הדין, במשפט הציבורי), ואין למושב עלמה, כאגודה שיתופית, ואורגן מתחום המשפט הפרטי, כהוא זה, סמכות כלשהי בעניין זה.

לסיכומו של עניין, מדינת ישראל, המאשימה, לא הוכיחה את האשמה. היא לא הוכיחה את יסודות העבירות המיוחסות למושב עלמה, מרדכי גרידיש ועמיקם ג'רבי מעל לספק סביר.

מרדכי גרידיש ועמיקם ג'רבי, כנושאי משרה, הוכיחו כי, עשו כל שניתן ביכולתם כדי למלא אחר חובתם ואינם נושאים באחריות פלילית כלשהי.

מושב עלמה, מרדכי גרידיש ועמיקם ג'רבי מזוכים מן העבירות המיוחסות להם.

ניתן ביום 6/4/2005

לדף הבית של מושב עלמה

למידע אודות מועצה אזורית מרום הגליל מתוך אתר ויקיפדיה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: