ביהמ"ש מחוזי חיפה לא אישר שינוי אורחות החיים בקיבוץ עד להתקבל ההחלטה בקיבוץ ברוב של שבעים וחמישה אחוזים מהחברים

כב' השופט יצחק עמית, בית משפט מחוזי חיפה, תא (חי') 392/08 יוראי (ג'ורג') פועם נ' קבוץ עברון ד''נ גליל מערבי

 

בקשת למתן צו מניעה האוסר על קיבוץ עברון להפעיל את התוכנית לשינוי אורחות החיים בקיבוץ, עד לקבלת הרוב הדרוש לשינוי תקנון קיבוץ עברון ועד לקבלת אישור רשם האגודות השיתופיות לשינוי תקנון קיבוץ עברון.

רקע כללי והעובדות הצריכות לעניין

ג'ורג', כבן 58, בעל מספר תארים אקדמיים וחבר קיבוץ עברון מזה כ-24 שנים, לאחר שהצטרף לקיבוץ כבר לפני 33 שנה, עם נישואיו לבת קיבוץ עברון. 

בבסיס קיבוץ עברון עומדים ערכי השיתוף והשוויון, ומוכרת לכל האמירה "לכל אחד לפי צרכיו ומכל אחד לפי יכולתו". קיבוץ עברון נתפס כמעין משפחה גדולה, עם "קופה משותפת" המספקת את צרכי החברים.

בשנים האחרונות אנו עדים לתהליכי שינוי בקיבוצים רבים, הן בשל משבר כלכלי חריף אליו נקלעו חלק מהקיבוצים, והן בשל שינויים ערכיים שהביאו לירידת קרנה של האידיאולוגיה הקיבוצית "הקלאסית".

גם קיבוץ עברון לא קפא על שמריו ונערך לשינוי אורחות החיים. במהלך השנים האחרונות קודמו תהליכי שינוי, והוקמו צוותי חשיבה במשותף עם יועצים חיצוניים, על מנת לגבש הצעה לשינוי אורחות החיים במשק. באסיפה כללית שנערכה, העניק רוב של 85% מהמצביעים, מנדט לצוות ההיגוי להמשיך בהכנתו של מודל תגמול דיפרנציאלי. ההצעה שגובשה כתום שלוש שנות עבודה, הועלתה עלי חוברת מהודרת הנושאת את השם "מודל עברון – הצעה מפורטת להתחדשות באורחות החיים הסדרים לשנת ניסיון".

בקליפת אגוז, מודל עברון כולל חלוקת שכר בהתאם לתרומתו של החבר,  הפרטה של חלק מהשירותים המשותפים, קביעת רשת בטחון לאוכלוסיות החלשות בקיבוץ, הסדרי דיור תוך "תשלומי איזון" בין החברים, וחלוקת רווחים. מאליו מובן כי עצם קביעת השכר, שהוא שכר אישי הנגזר מהתפקיד בו מועסק החבר וההכנסה ממנה, משמעו נטישת הכלל הבסיסי של שיוויון בצריכה, כלל המהווה אבן הראשה באידיאולוגיה הקיבוצית "הקלאסית", לפיה אין קשר בין התרומה של החבר לתמורה שמקבל החבר.

המודל המוצע הוצג באסיפה הכללית. באסיפה נכחו 95% מהחברים, והמודל אושר ברוב של 68% מהמצביעים, שהם כ-65% מכלל חברי קיבוץ עברון. המודל המוצע הוא לשנת ניסיון, והכוונה המוצהרת היא כי בתום שנת הניסיון, תיערך הצבעה נוספת לאישור המודל באופן קבוע ולשינוי התקנון בהתאם.

התומכים במודל עברון היו מודעים לכך כי לא ניתן להשיג כיום רוב של 75% לשינוי המוצע. מכאן הרציונל העומד בבסיס תקופת הניסיון, כמעין "תקופת הרצה" מעשית, על מנת לאפשר לחברים להתנסות במודל החדש, וכדי לתת למודל המוצע סיכוי אצל חלק מהחברים החוששים מהבלתי נודע.

ג'ורג' פנה קודם להצבעה לחברי קיבוץ עברון, באמצעות פרסום בעלון קיבוץ עברון, והתריע כי קבלת ההחלטה ללא תיקון התקנון ברוב נדרש של 75%, אינה חוקית.

לאחר ההצבעה, פנה ג'ורג' אל רשם האגודות השיתופיות וביקש כי יחווה דעתו אם ההחלטה להנהיג למשך שנת ניסיון שכר דיפרנציאלי היא תקפה. על כך השיב רשם האגודות השיתופיות במכתבו  כי שינוי תקנון קיבוץ עברון יאושר רק לאחר שימלא קיבוץ עברון אחר הנחיות והדרישות לתיקון תקנון, ובכלל זה השגת הרוב הדרוש; אין להנהיג חלוקת תקציב לא שוויונית בין החברים – גם לא לתקופת ניסיון בלבד – מבלי לעגן את השינויים באורחות החיים בתקנון קיבוץ עברון.

ג'ורג' חזר ופנה להנהלת קיבוץ עברון בצירוף מכתבו של רשם האגודות השיתופיות. בעקבות המכתב נערכה פגישה בהשתתפות ג'ורג', ובתום הפגישה הודיעה הנהלת קיבוץ עברון לג'ורג' כי בכוונתה להתחיל ביישום מודל עברון.

ג'ורג' לא השתהה ולו במעט, וכבר למחרת הונחה בפני בית המשפט בקשה דחופה למתן צו מניעה זמני האוסר הפעלת מודל עברון. ביהמ"ש דחה את הבקשה למתן סעד במעמד צד אחד, וקבע דיון בנושא במעמד הצדדים.

בישיבה שהתקיימה במועד זה, העלו הצדדים את טענותיהם ובית המשפט העלה הצעה כי יינתן פסק דין כנגד קיבוץ עברון שתוקפו עוד שנה, המותנה בכך שהמודל המוצע לא יאושר ברוב של 75% ועל ידי רשם האגודות השיתופיות. קיבוץ עברון הסכים להצעה, אך ג'ורג' הודיע על סירובו.

הערה מקדמית  

לטענת קיבוץ עברון, מודל עברון שומר על ערכי יסוד של קיבוץ עברון כמו שיתוף, אחווה, ערבות הדדית ודאגה לחלשים, תוך מתן חופש אישי לחברים ועידוד החברים לקחת אחריות על פרנסתם, ויש במודל זה כדי להבטיח את צרכי החברים בהיבט הכלכלי.

אין לבית המשפט את הכלים להעריך אם המודל מיטיב מבחינה כלכלית עם כלל חברי קיבוץ עברון, ויש להניח, לפחות לצורך שלב זה, כי כך הדבר. הסוגיה של הנהגת שכר דיפרנציאלי בקיבוץ, אינה שאלה כלכלית גרידא אלא גם שאלה ערכית השנויה במחלוקת אידיאולוגית, וגם בנושא זה אל לבית המשפט לצדד בעמדה זו או אחרת. רוצה לומר, כי בחינת חוקיות ההחלטה לא תיעשה בהיבט הכלכלי או האידיאולוגי, אלא בהיבט הפורמלי בלבד. קרי, אם ההחלטה עומדת בהוראות התקנון או בהוראות פקודת  האגודות השיתופיות ותקנות האגודות השיתופיות.

ביהמ"ש פסק:

ג'ורג' אינו כופה דעתו על כלל חברי קיבוץ עברון. ראשית, לצד ג'ורג' ניצב "המיעוט הדומם" שהתנגד אף הוא למודל עברון, אך ביקש ככל הנראה להימנע מעימות משפטי ולא הצטרף לעתירתו של ג'ורג' (ייתכן וחלק מהמיעוט סבר וקיבל עליו את הכרעת הרוב, אך נציין כי גם בהצבעה נוספת ערב הדיון בבית המשפט לא הושג הרוב הדרוש).

זכותו של ג'ורג', על פי הדין והתקנון, להתנגד לשינוי המוצע כל עוד לא נתקבל ברוב הנדרש. ודוק: אין המדובר בטיעון פורמאלי גרידא[1]. כללים פרוצדוראליים קובעים את "כללי המשחק" וההתנהלות בכל חברה מתוקנת. קביעת הוראה שנדרש רוב מיוחס לשנותה, אם בתקנון חברה או אגודה שיתופית, ואם בחקיקה רגילה או בחוקי יסוד, היא עניין מקובל, ואין מדובר בעריצות המיעוט כלפי הרוב, כפי שנטען. בחקיקה אנו מוצאים הוראות שנדרש רוב מיוחס של 61 חברי כנסת כדי לתקנם.

משנקבע בתקנון כי לשינוי הוראת חוק/תקנון  נדרש רוב מיוחס, לא תישמע הטענה כי הדבר נוגד את  העיקרון הדמוקרטי של "אחרי רבים להטות".

מים רבים זרמו בקישון מאז אימצו מייסדי קיבוץ עברון את התקנון. דפוסי החיים והערכים של החברה בישראל אינם כשהיו בעבר, והשינויים לא פסחו גם על קיבוץ עברון. הפרטת שירותים, שיוך נכסים וקביעת שכר דיפרנציאלי – כל אלו שינויים שאומצו ברובם או בחלקם על ידי קיבוצים רבים. בתהליכים כואבים אלו, אנו עדים להתנגשות בין רצון הרוב לאמץ שינוי באורחות החיים, לבין אותם שאוחזים ברעיונות ובאידיאולוגיה שעמדו בבסיס קיבוץ עברון.

למרות הנטייה של בית המשפט שלא להתערב בסכסוכים פנימיים שבין חברי קיבוץ עברון, הרי שבהיעדר הסכמה בקרב החברים, אין מנוס מלשמור על "כללי המשחק", כפי שנקבעו בתקנון ובחקיקה.

סוף דבר

החלטת אסיפת קיבוץ עברון לאמץ את "מודל עברון" לתקופה של שנה, התקבלה לכאורה בניגוד לרוב הנדרש לשינוי תקנון קיבוץ עברון, ושלא בדרך של שינוי התקנון.

אשר על כן, יש לעכב את יישום החלטת האסיפה הכללית הנ"ל,  וזאת עד לקבלת המודל המוצע ברוב של 75% כנדרש ועד לקבלת אישור רשם האגודות השיתופיות לשינוי התקנון.

קיבוץ עברון מחויב בשכר הטרחה של עורך דינו של ג'ורג', בסך של 10,000 ₪.

ניתן ב- 28/04/2008.

לסיקורים נוספים בנושא[1] קיבוץ עברון טען כלפי ג'ורג' כי הטיעון שלו הוא טיעון פורמאלי גרידא וככזה, אינו עומד לו בכדי לבטל החלטת הרוב להנהיג את השינוי המיוחל.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: