ביהמ"ש פסק – על הנתבע לסלק קרוואן שהציב בשטח מושב זיתן ללא אישור האגודה

003935/04 זיתן מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע'מ תובע נ דבוש יפתח

בתאריך כלשהו בשנת 2003 הציב יפתח דבוש בנו של חבר המושב מר מני-קוט דבוש, קרוון בחלקה ב' של מושב זיתן, חיבר אותו למים וחשמל זמניים באמצעות בתים סמוכים, ומאותה עת הוא מתגורר בקרוון. יפתח לא הכחיש עובדה זו, ובעדותו הודה בכל עובדות אלו.

האגודה פנתה בתלונה למשטרה כנגד אביו של יפתח בגין הפרת צו המניעה שניתן בבית המשפט בת"א. (במקרה קודם בו אביו של יפתח ניסה למקם קרוואן בשטח האמור) המשטרה הפנתה את האגודה לבית המשפט, בטענה  לביזיון בית משפט, ואכן כך עשתה האגודה. ב"כ אביו של יפתח אמר את דברים אלו:

"...מרשי לא יכול להיות אחראי לפעולות של אחרים לרבות של ילדיו הבוגרים שכן יש לו 16 ילדים והוא אדם מבוגר ואין לו שליטה עליהם.   ... "

לאור דבריו אלו של ב"כ אביו של יפתח, בית המשפט היפנה את מושב זיתן לנקוט הליכים כנגד מי שהציב את הקרוון, והוא יפתח דבוש שבפנינו.

האגודה עתרה ליתן צו כנגד יפתח לסלק על חשבונו את קרוון המגורים מחלקה ב' של משק מס' 10 ולהרוס על חשבונו את התשתית להנחת מבנה או קרוון כאמור על חלקה כלשהי מחלקות ב' במושב, ולהימנע בעתיד מלבצע כל פעולה דומה היוצרת עובדות בשטח.

בכתב ההגנה טען יפתח מספר טענות: 1. בינו לבין האגודה אין כל יריבות, והאגודה ויתרה על השטח כבר בשנת 1986, בהתאם למכתב אשר נתן יו"ר הועד דאז לאביו. 2. קיימת במושב הפלייה מול אחרים, כל הפרשה החלה בעת שהאגודה סירבה לאשר את אחיו, מר משה דבוש, כבן ממשיך. 3. החלקה שניתנה לאביו של יפתח כתחליף לחלקה שהובטחה לו היא החלקה בה הוצב הקרוון. 4.יש כנגד מושב זיתן טענת מניעות השתק וחוסר תום לב.

המושב טוען להגנתו כי : 1. המושב נחשב מחזיק, ועל כן רשאי להגיש את התביעה. 2. מדובר בשטח שייעודו חקלאי, ולא ניתן לבנות על חלקה זו. 3. מי שחתם אל על ההבטחה לאביו של יפתח לא היה מוסמך לחתום עליו. 4. העובדה שיפתח טוען שעליו לקבל את הסכמת האגודה לצורך בקשה להיתר בניה - מעידה על זכויות האגודה בקרקע עליה מוצב הקרוון. 5. מושב זיתן חייבת לפעול כנגד פולשים. 6. בהסכם המשבצת  נכתב שאסור לבנות על המשבצת של המושב ללא קבלת אישור המינהל והסוכנות בכתב.

ביהמ"ש קבע כי יש לקבל את תביעת מושב זיתן במלואה ולדחות את הגנת יפתח. על יפתח לסלק על חשבונו את קרוון המגורים מחלקה ב' של משק מס' 10, להרוס על חשבונו את התשתית, להימנע בעתיד מלבצע פעולה דומה ולשלם למושב את הוצאות המשפט+ שכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪. – וסיבותיו של ביהמ"ש כדלהלן:

העד מיוזמתו של יפתח אישר בחקירתו שהאגודה מנהלת הליכים משפטיים כנגד פולשים אחרים לקרקעות של המושב, דבר המלמד על הגשת תביעות כנגד פולשים לקרקעות המושב, בכלל, וכנגד יפתח בפרט . ומכאן למדים כי אין הפלייה.

יפתח מסתמך על מסמכים אשר עליהם יש את חותמת האגודה וחתימת יו"ר הוועד באותה עת. מכתבים אלו מופנים "לכל המעוניינים", ולהלן תכנם:

"דבוש מני משק 10":

"מאחר והנ"ל בעל משפחה ברוכת ילדים ומאחר ובמשק הנ"ל אין כל אפשרות לבנות בית לבן ממשיך בקרבת משק הוריו, אין לוועד המושב התנגדות שיבנה בית לבן ממשיך בחלקה ב' בגלל שבחלקה הנ"ל יש קו חשמל מים וכביש."

גם אם יתקבלו המסמכים הנ"ל כראיה לנכונות תוכנם, אין במסמכים אלו כדי לסייע בידי יפתח, מהנימוקים כדלקמן: 1. המכתבים הנ"ל הינם בבחינת הצהרת כוונות. לצורך קבלת האישור היה להגיש בקשה להיתר לוועדה המקומית לתכנון ולבניה. 2. בתצהיר לביהמ"ש הצהיר יפתח שהציב את הקרוון ללא רשותו של אביו ועל דעת עצמו. במסגרת הדיון בבקשת הביזיון אמר ב"כ אביו כי מרשו לא יכול להיות אחראי לפעולות של בניו הבגירים. – מדבריו משתמע כי אביו של יפתח לא הירשה לו להקים את הקרוון. אם כבר קיימת זכות כלשהי- היא של אביו של יפתח, וללא רשותו- גם לזה אין משמעות. 3. בהתאם לתכנית המתאר של המושב, לא ניתן לבנות על חלקה ב'. משמע מכך שהקרוון הוצב במקום ללא היתר.

טוען יפתח שמושב זיתן מושתקת ומנוע מלטעון טענותיו בתובענה זו, וכי התובענה הוגשה בחוסר תום לב.

יש לדחות טענות אלו מהסיבות כדלקמן: 1. טענות של השתק ומניעות הינן טענות מדיני היושר, שעל הטוען אותן לבוא בניקיון כפיים לבית המשפט. יפתח עשה דין לעצמו, ולא בא בניקיון כפיים לבית המשפט. 2. בתביעתו זו מושב זיתן מקיים את התחייבותו כלפי המינהל לסילוק פולשים. 3. מושב זיתן פועלת לא רק כלפי יפתח, אלא גם כלפי פולשים אחרים.

סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, יש לקבל את תביעת מושב זיתן במלואה ולדחות את הגנת יפתח.

על יפתח לסלק על חשבונו את קרוון המגורים מחלקה ב' של משק מס' 10, להרוס על חשבונו את התשתית, להימנע בעתיד מלבצע כל פעולה דומה ולשלם לתובעת את הוצאות המשפט+ שכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: