ביה''ש אסר על קיבוץ פלמחים לסלק מדירה תושב הקיבוץ וחייב הקיבוץ לחדש לדירה אספקת מים וחשמל

בית משפט השלום רחובות בשא (רח') 1682/08 אסף כהן נ' קיבוץ פלמחים אגודה שיתופית בע''מ

 

אסף כהן הגיש בקשה לבית המשפט ליתן צו מניעה המופנה לקיבוץ פלמחים, לפיו על הקיבוץ להימנע מכל פעולה של פריצה, ניתוק מים, ניתוק חשמל או כל פעולה אחרת שיש בה כדי לפגוע בחזקתו ובשימושו בבית מס' 26 שבקיבוץ פלמחים וכן להורות לקיבוץ לחבר את הבית למערכות המים והחשמל.

 

טענותיו של אסף כהן:

אסף הוא תושב קיבוץ פלמחים, המחזיק והמשתמש באופן בלעדי בבית מס' 26 בקיבוץ מכוח היותו בן הקיבוץ.

לאסף כהן ילד הסובל משיתוק מוחין קשה הנזקק לטיפולים רבים הדורשים מאמצים ומשאבים רבים. אסף כהן מטפל בבנו הואיל והוא זקוק להשגחה צמודה 24 שעות ביממה.

לפני כחודש, בעת שאסף כהן ובנו שהו בדנמרק לצורך טיפולים בבן, הורה מר יעקב קירש- מנהל קיבוץ פלמחים, לנתק את החשמל והמים בביתו של אסף כהן, לפרוץ את הדלת ולהחליף את המנעול – והכול במטרה לתפוס את החזקה בבית תוך ניצול העובדה, כי אסף כהן אינו נמצא בבית באותה עת ותוך התעלמות מהוראות הדין. בנוסף, נשלחו לאימו שיק על סך 3,880 ₪ - החזר תשלומי שכר דירה אשר שילם אסף כהן לקיבוץ מראש.

כאשר נודע לאסף על הפריצה, הוא שלח את אביו ואחיו לתפוס את החזקה בבית ולהגיש תלונה במשטרה על התפרצות למגורים וחבלה במזיד.

למרות שהמשטרה הודיעה לקיבוץ כי מעשיהם מהווים עבירה פלילית, המשיכו קיבוץ פלמחים ומר קירש במעשי הפריצה, פרצו פעם נוספת לביתו ואף החליפו את מנעול הבית. כמו כן, ניתקו את אספקת החשמל והמים לבית.

לאור התנהגות זו, שב אסף כהן לביתו לאחר שנאלץ להפסיק את הטיפולים הרפואיים בבנו החולה, והכל כדי לתפוס את החזקה בבית ולהגיש בעצמו תלונה נוספת למשטרה.

אסף כהן טוען, כי בינו לבין קיבוץ פלמחים קיימת מחלוקת קשה לגבי הגדרת מעמדו בקיבוץ וכי שאלה זו נדונה בימים אלה בפני רשם האגודות השיתופיות במסגרת הליך שיפוטי המתנהל בפני הרשם, ואשר במסגרתו אמור הרשם להכריע האם אסף כהן הוא חבר מן המניין בקיבוץ.

אסף כהן מציין, כי לאורך כל תקופת מגוריו בקיבוץ במשך מס' שנים הוא משלם עבור שהותו בקיבוץ למרות המחלוקות הקשות בדבר מעמדו.

אסף כהן טען כי זה מס' שנים הוא ורעייתו רשומים כבעליו של הבית ומשלמים בגינו את כל המיסים. לצורך רישום הבית על שמו שלח קיבוץ פלמחים תשריט של הבית למועצה וכן אישר לה לרשום את הבית על שמו ועל שם רעייתו. 

 

טענות קיבוץ פלמחים:

קיבוץ פלמחים טוען, כי אסף כהן אינו זכאי לסעד המבוקש, וכי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב תוך הסתרת עובדות מרכזיות ומהותיות.

אסף כהן פנה לרשם האגודות השיתופיות בבקשה למנות חוקר לעניין טענתו, כי יש לראות בו חבר קיבוץ, החוקר קבע כי אסף כהן אינו חבר הקיבוץ, אסף כהן ביקש להשיג על מסקנה זו; והשגתו טרם נדונה.

אסף כהן התגורר במשך שנים ארוכות בדנמרק, שם נולד גם בנו הנכה.

לפני כחמש שנים, הגיעו אסף כהן ובני משפחתו לקיבוץ וביקשו להתגורר בו במעמד של תושבים שוכרי דירה. מתוך רצון טוב, נחתם הסכם שכירות בלתי מוגנת בין קיבוץ פלמחים לבין אסף כהן ואשתו.

בשנת 2005 עקר אסף כהן עם משפחתו לדנמרק לתקופה "לא מוגבלת", עד עתה טרם שבו משהותם בדנמרק.

תקופה מסוימת לאחר מכן, הסכים קיבוץ פלמחים לאפשר לאסף להמשיך לשכור את הדירה בתנאי ההסכם הראשון, מבלי לחתום על הסכם לתקופה נוספת.

כאשר עקר אסף כהן עם משפחתו לדנמרק, הוסכם בינו לבין קיבוץ פלמחים, כי הדירה תמשיך להיות מושכרת לו לתקופה של עד שנה אחת בה ישהה בדנמרק.

לאחר מכן, נוהלה התכתבות בין קיבוץ פלמחים לבין אסף כהן אשר לא הגיעה לידי סיום מוסכם של שכירות הדירה.

לאחר שבתחילת 2008 התחוור לקיבוץ כי אסף כהן אינו מעוניין להגיע לפתרון מוסכם סירב הקיבוץ להמשיך את השכרת הבית לאסף, ועל כן הוא נחשב לפולש במושכר והקיבוץ רשאי לפי כל דין לנקוט פעולה להשבת החזקה לידיו.

הקיבוץ טען שהמושכר הוא רכוש הקיבוץ, והרשות שניתנה לאסף כהן להשתמש במושכר- הסתיימה!

מר קירש הצהיר, כי למיטב ידיעתו אסף כהן ומשפחתו מתגוררים בדנמרק מאז 2005 ולמעשה אינם משתמשים במושכר ולאור האמור לא ייגרם להם נזק, לא כל שכן נזק בלתי הפיך אם לא יינתן הצו המבוקש. 

מנגד, קיבוץ פלמחים זקוק למושכר לצורך מגורים של חברי הקיבוץ ומתן הסעד ימנע ממנו להשתמש ברכושו.

 

ביהמ"ש קבע

לצורך הבקשה של אסף אין הכרח להכריע במהות הסכסוך האמיתי שבין הצדדים, הנוגע לשאלת מעמדו של אסף כהן, האם הוא חבר קיבוץ אם לאו.

אין מחלוקת בין הצדדים, כי אסף כהן שכר את הבית האמור מקיבוץ פלמחים לפי הסכם שכירות.

קיבוץ פלמחים אפשר לאסף כהן להמשיך לשכור את הבית מבלי לחתום על הסכם שכירות לתקופה נוספת.

אין מחלוקת, כי כאשר יצא אסף כהן עם משפחתו לדנמרק ב- 2005, הסכים קיבוץ פלמחים להמשיך ולהשכיר לו את הבית לתקופה של שנה.

קיבוץ פלמחים הסכים לשמור את הבית עבור אסף כהן גם לאחר תום אותה שנה, וכן, הסכים הקיבוץ להמתין לבירור עד ינואר 2008.

בשלב מסוים, לאחר שאסף כהן לא חזר לשהות בארץ דרך קבע, החל קיבוץ פלמחים לדרוש את פינוי הבית.

אחיו של אסף כהן, חזי, החל להתגורר בבית בספטמבר 2007 או בסמוך לכך, ובכל מקרה מס' חודשים לפני שקיבוץ פלמחים פעל להחלפת המנעולים ולניתוק אספקת החשמל במושכר.

כמו כן, התברר, כי לאורך התקופה שילם אסף כהן את תשלומי שכר הדירה עבור הבית. קיבוץ פלמחים גבה שכר דירה עד ינואר 2008, והחזיר, על דעת עצמו, את תשלומי שכר הדירה עבור פברואר-מרץ 2008.

יש לדחות טענתו של הקיבוץ, כי הפריצה לדירה, החלפת המנעולים וניתוק החשמל והמים נעשו במסגרת זכותו החוקית להגן על רכושו מפלישה. קיבוץ פלמחים לא רשאי היה להחליף מנעולים במושכר ולגרום לניתוק החשמל בו באופן חד צדדי כפי שהתיימר לעשות.

למרות שאסף כהן הפר את הסכם השכירות בכך, שהתיר לאחיו ולחברתו להיכנס להתגורר בבית וכי מדובר בהפרה יסודית של הסכם השכירות, אין מדובר בפלישה טריה, ולכן, לא רשאי היה קיבוץ פלמחים לעשות דין לעצמו.

בכך שאסף כהן, אביו או אחיו תפסו מחדש חזקה בבית, לאחר שקיבוץ פלמחים עשה זאת, אין כדי לרפא את הפגם בהתנהלותו של קיבוץ פלמחים.

אסף כהן נמצא באופן זמני בדנמרק לצרכי הטיפול בבנו הנכה והוא עתיד לשוב עם משפחתו לבית תוך כחודש, כך, שאם לא יינתן הצו המבוקש עלול להיגרם לו נזק משמעותי ביותר.

מתן הצו המבוקש לא יגרום לקיבוץ פלמחים נזק כנטען על ידו. לא הובאה כל ראיה ממשית לביסוס נזק שכזה לקיבוץ פלמחים.

במידה וקיבוץ פלמחים חפץ בסיום החזקתו של אסף כהן בבית, היה עליו לפנות לבית המשפט בבקשה שכזו- ולא רשאי היה לעשות דין לעצמו.

סוף דבר:

בקשתו של אסף כהן התקבלה, נאסר על קיבוץ פלמחים לסלקו מהדירה והקיבוץ נצטווה לחבר מחדש את אספקת המים והחשמל לדירה, אולם, נקבע כי אין במתן הצו בכדי למנוע מקיבוץ פלמחים נקיטת הליכים כחוק כנגד אסף כהן, ככל שהדבר נוגע לחזקה ושימוש בבית הנ"ל.

ניתן ביום 30/06/2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: