ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין

בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע''מ

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                                                  

תיק מספר 1068/133/01

 

בעניין-

                        בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית

                        ע"י ב"כ עו"ד ויקטור תשובה

                        רח' היצירה 3 בית ש.א.פ רמת גן 52521.

                        טלפון: 03-6138484 פקס: 03-6138585.

המבקשת

 

נ ג ד

 

                        תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

                        ע"י ב"כ עו"ד עוזי מור ו/או שי תמר ליפא מאיר ושות', עו"ד

                        רח' איתמר בן אבי 4 תל אביב 64736

                        טלפון: 03-6070600 פקס: 03-6070666.

המשיבה

 

החלטה

 

 

בפני בקשה מטעם המבקשת, שעניינה הוא ביטול הסכם פשרה שנחתם בין המשיבה למבקשת ושביום 30/12/2001 קיבל תוקף של פסק דין שאושר על ידי.

עוד עולה מבקשתה של המבקשת, כי לטענתה, הינה זכאית להשתתף על פי שיעור החזקותיה היחסי באגודה, המשיבה להלן, כפי שהיה אמור להיות בחודש אוגוסט 2001 בכל הכנסה, תמורה, זכות ו/או תגמול אשר יתקבל במסגרת מכירת ההחזקות בתנובה.

 

 

עיקר טיעוני המבקשת-

1.      בית עזרא הינו מושב עובדים אשר היה חבר בתנובה עוד משנת 1953.

2.      בשנת 2001 התגלה למבקשת, כי המשיבה הוצאה מחברותה באגודת המשיבה עוד בשנת 1970. אולם, על אף הטענות, לא הומצאה למבקשת אף אסמכתא בדבר הוצאתה מחברות בתנובה עוד בשנת 1970.

3.      לאחר מספר פניות לרשם, ניהלו הצדדים משא ומתן לשם סיום העניינים שבמחלוקת בין הצדדים ובסופו של יום נחתם הסכם פשרה בו שולם למבקשת תמורת מניותיה באגודה המשיבה סך של 56,656 ₪.

4.      במסגרת המו"מ הובהר למבקשת, כי המשיבה תנהג באופן שווה ושוויוני עם כל חבריה וכי כל החברים, אשר סטטוס קשריהם עם המשיבה זהה או דומה למערכת היחסים של תנובה עם המבקשת הוצאו או יוצאו מחברותם בתנובה.

5.      להפתעתה של המבקשת התברר, כי המשיבה אינה נוהגת באופן שוויוני עם כל חבריה ומאפשרת למי שסטטוס קשריו עם המשיבה זהה או דומה למערכת היחסים של המשיבה עם המבקשת, להמשיך את חברותם בתנובה, או לחלופין מאפשרת למי שחברותם הופסקה באגודת המשיבה, לקבל את חלקם בתמורת המכירה.

6.      בנוסף, במסגרת המו"מ הסתירה המשיבה את שוויין האמיתי של מניותיה המוחזקות על ידי המבקשת ולפיכך ניתן לאחרונה פיצוי בשווי 56,656 ₪ עבור המניות.

7.      אין מחלוקת, כי הייתה קיימת חובה על המשיבה על פי דין ו/או על פי נוהג ו/או על פי הנסיבות, לגלות את שוויין האמיתי של מניותיה המוחזקות על ידי המבקשת.

8.      על כן מודיעה המבקשת, כי הסכם הפשרה שנערך עם המשיבה מבוטל ומבקשת לראות בהודעתה, כהודעת ביטול להסכם שנערך עם המשיבה.

9.      הליך הוצאת המבקשת מאגודת המשיבה, נעשה שלא כדין, תוך הפלייתה ותוך שלילת זכות הטיעון העומדת למבקשת.

10. לסיכום, מתבקש מהרשם להורות כפי שפורט לעיל, או לחלופין להורות על ביטול הסכם הפשרה שנחתם בין המבקשת למשיבה, על השבת המבקשת לחברות באגודת המשיבה ועל תשלום השווי המלא של מניות המבקשת באגודת המשיבה.

 

 

עיקר טיעוני המשיבה-

11. טענות המבקשת בקשר לזכויות הנטענות באגודת המשיבה, כבר הובאו ונשמעו בפני הרשם במסגרת התיק הנדון.

12. בסיום ההליך הנ"ל, הושג בין הצדדים הסכם פשרה אשר סילק את טענות המבקשת במלואן והביא אל קיצה את ההתדיינות בינה לבין המשיבה.

13. בין היתר, הוסכם כי חברותה של המבקשת הופסקה כדין ביום 1 בספטמבר 1970 באגודה המשיבה וכי בגין הפסקת החברות זכאית המבקשת לפדיון ערך מניותיה בסך של 56,656 ₪.

14. ביום 30/12/2001 אושר על ידי הרשם הסכם הפשרה וניתן לו תוקף של פסק דין.

15. עם אישור הסכם הפשרה, שולמו למבקשת דמי פדיון המניות כמוסכם ובכך מוצו באופן סופי כל זכויותיה בנוגע לחברותה בתנובה או בקשר אליה.

16. והנה, לאחר למעלה מחמש שנים, מתכחשת המבקשת להסכם הפשרה שנכרת בינה לבין המשיבה, מתיימרת לטעון לביטולו החד צדדי של הסכם הפשרה, שקיבל תוקף של פסק דין ושוב מעלה טענות בנוגע להחזקותיה באגודת המשיבה.

17. המבקשת אינה זכאית למקצה שיפורים בפני הרשם, לאחר שכבר הסכימה לסילוק כל טענותיה, לאחר שהצהירה כי חברותה בתנובה הופסקה כדין בשנת 1970 ולאחר שקיבלה את דמי פדיון מניותיה בשיעור שהוסכם בין הצדדים.

18. המבקשת הייתה מיוצגת על ידי עו"ד, בחרה לקבל את הסכם הפשרה מרצונה החופשי והעצמאי ואיש לא כפה עליה לקבל הסכם זה. על כן לא יעלה על הדעת כי תתכחש לו בדיעבד.

19. על כן, אין להודעת הביטול מטעם המבקשת כל תוקף, לאור העובדה שלהסכם ניתן תוקף של פסק דין חלוט, ולאור העובדה שביצוע ההסכם הושלם והמבקשת קיבלה את מלוא הסכום שסוכם כי תקבל.

20. עוד יש להדגיש, כי הסכומים שקיבלה המבקשת כדמי פדיון מניותיה, משקפים נאמנה את שווי מניותיה ביום הפסקת חברותה בתנובה- בשנת 1970. דרישת המבקשת לקבלת דמי פדיון מניות, כנגזרת משוויה של תנובה בשנת 2007 הינה דרישה אבסורדית מופרכת ובלתי מתקבלת על הדעת.

21. לסיכום, יש לדחות על הסף ו/או לגופם של דברים את טענות המבקשת ולקבוע כי ההסכם שנכרת בין הצדדים הינו תקף ומחייב לכל דבר ועניין וכי המושב מנוע ומושתק מלהעלות טענה כלשהי בקשר לזכויותיו הנטענות בתנובה.

 

לאחר שעברתי על כל החומר שהוגש על ידי הצדדים הנני קובע כדלקמן:

 

22. מעיון בבקשתה של המבקשת, עולה כי יש לטענתה לראות בהסכם שנערך בינה לבין המשיבה כבטל ומובטל, על השבת המבקשת לחברות באגודת המשיבה ועל תשלום השווי המלא וההוגן של מניות המבקשת באגודת המשיבה.

23. ביום 17/12/2001 הוגשה בקשה מטעם ב"כ המבקשת עו"ד אלדד שורק שנחתם בידי ב"כ הצדדים ובו נאמר:

 

א.      הצדדים מתכבדים להודיע לכב' הרשם כי הגיעו להסכם פשרה לתשלום פדיון ערך המניות של המבקשת על פי ההסכם המצורף להודעה זו.

ב.      הצדדים מתבקשים מכב' הרשם לתת להסכם הפשרה זה תוקף של פסק דין.

 

24. בין יתר ההסכמות, נאמר כי חברותה של המבקשת באגודת המשיבה הופסקה כדין ביום 01/09/1970.

25. לאחר שהצדדים הגיעו להסכמות ביניהם בדבר עצם חברות המבקשת באגודת המשיבה ובדבר סכום פדיון המניות שהגיע למבקשת תמורת אחזקותיה באגודה, ניתן להסכם תוקף של פסק דין שנחתם על ידי ביום 30/12/01.

26. לאחר שניתן להסכם תוקף של פסק דין ועבר המועד לערער עליו, הרי שתוקפו הוא כתוקף פסק דין חלוט שאין עליו עוד ערעור.

27. יתר על כן, משסיימתי לדון בנושא הנדון וניתנה החלטתי, אין בסמכותי לשנות או לבטל את ההחלטה לאחר למעלה מ- 5 שנים.

28. משלא פנתה המבקשת בבקשת ביטול במועד וישנה על זכותה במשך זמן רב, אינה יכולה לפנות אלי כעת בבקשת הביטול.

29. דברים יפים לעניין אומד דעתם של הצדדים ואופן ביטולו של הסכם נאמרו על ידי ביהמ"ש בבש"א 3515/00 קיבוץ אורים - אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נגד מדינת ישראל מפי כבוד השופט י. עדיאל:

 

ללשון החוזה יש משמעות, היא מקבעת את התכנים המחשבתיים בביטויי      הלשון המקובלים והיא מעידה על אומד דעתם של הצדדים. ההתעלמות ממנה תעשה את מלאכת הפרשנות פלסטר . אכן, יכול שנסיבות העניין תשמענה קול שונה מזה שמשמיעה לשון החוזה ותארנה את לשון החוזה באור שונה. אף זאת, רק אם מנסיבות העניין עולה כי הצדדים הבינו את החוזה בצורה שונה מזו שבה השתמשו בניסוחו.

 

30.  

31. 5129371

32. 54678313במקרה שלפנינו, לשונו של החוזה ברורה וחד משמעית, ומעידה על כך שמדובר בהסכם ברור בו נטלה חלק המבקשת והייתה שותפה לניסוחו ולהסכמות שבו.

33. לאור כל האמור לעיל הנני דוחה את כל טענות המבקשת.

34. אין צו להוצאות.

 

 

 

 

ניתן היום 29/05/07 בהיעדר,       

אורי זליגמן, עו"ד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: