בית המשפט כפה על חבר אגודה שיתופית שתבע את האגודה לעבור למסלול בוררות ולבטל תביעתו נגד האגודה בבית המשפט

בית משפט השלום חיפה בשא (חי') 5221/08 ''חקלאי'' גבעת עדה אגודה שיתופית בע''מ נ' חיים דוד

 

רקע:

בקשה שהוגשה על ידי גבעת עדה אגודה שיתופית בע"מ להעביר תביעה שהוגשה על ידי מר חיים דוד כנגד גבעת עדה לדיון בפני בורר שיתמנה על ידי רשם האגודות השיתופיות.

חיים דוד הינו תושב גבעת עדה והינו חבר "חקלאי" גבעת עדה שהינה אגודה שיתופית חקלאית.

חיים דוד טוען כי מנהל מקרקעי ישראל יזם תכנית מפורטת לצורכי רישום המשקים על שם החברים השונים באגודה וכי תשריט המדידה אשר הוכן על ידי המנהל אינו תואם את זכויותיו לפי המפה המקורית וכי אורך החזיתות הדרומיות במשקיו הוקטן.

חיים דוד טוען כי גבעת עדה קיבלה את תשריט המדידה החדש שהוכן על ידי המנהל לצורך אישורו. ועד גבעת עדה אישר את תשריט המדידה החדש בשם גבעת עדה ושלח אותו לצרכי רישום אל המרכז לרישום משבצות חקלאיות שבמינהל.

חיים דוד טוען בתביעתו כי פנה אל וועד גבעת עדה לתיקון המעוות, אולם הוועד סירב לנקוט בהליך יזום לתיקון הטעות שנפלה לטענת חיים דוד ולא פעלה להוצאת תשריט מתוקן, שכן לטענת גבעת עדה המדובר בסכסוך שכנים ועל כן הינה מנועה מליזום הליכים.

עוד טוען חיים דוד כי מנהל מקרקעי ישראל פעל ברשלנות עת שהמליץ לרישום מפת מדידה שאינה תקינה ולא פעל למנוע אי דיוקים משמעותיים בקביעת גבולות החלקות. חיים דוד טוען כי גבעת עדה בהתנהגותה זו פעלה תוך הפרת התחייבויותיה, תוך הפליה ופגיעה בעקרון השוויון. לאור האמור מבקש חיים דוד מבית המשפט שיפסוק כי:

תשריט המדידה החדש של החלקות בגבעת עדה, שהוכן לצורכי רישום המשבצת צריך להיות העתק נכון, הן מבחינה גראפית והן מבחינה מילולית, של מפת המדידה המקורית של החלקות, שבוצעה עבור הסוכנות היהודית.

עוד מבקש חיים דוד מביהמ"ש כי גבעת עדה תתחייב להזמין ממנהל מקרקעי ישראל את תיקון תשריט המדידה החדש. ותתקנו באופן שיהיה תואם למפת המדידה המקורית, וכי עליה לעשות כן בטרם יאושר לצורכי רישום.

טענות הצדדים:

גבעת עדה טוענת כי דין התביעה להתברר בפני בורר שיתמנה על ידי רשם האגודות השיתופיות, שכן עניינה של התביעה הוא סכסוך בין חבר לאגודה, שעה שהחבר מבקש כי גבעת עדה תפעל לשינוי גבולות חלקתו מול מינהל מקרקעי ישראל ומכאן שמדובר בסכסוך פנימי הנובע מעסקי האגודה אשר בהתאם לתקנונה דינו להתברר במסגרת הליך בוררות.

חיים דוד מתנגד לבקשה. לטעמו הוגשה התובענה כדין כנגד גבעת עדה, וכי אין המדובר בסכסוך פנימי שבין חבר לאגודה ויש בתביעה עקרונות חוקתיים הטעונים בירור כגון טענותיו לפגיעה בעקרון השוויון והפליה, ומכאן שאין הסכסוך בא בגדר סעיף הבוררות הקבוע בתקנון האגודה, על כן- יש לברר את התובענה בביהמ"ש.

דיון:

השאלה העיקרית העומדת לדיון בבקשה דנן הינה השאלה האם מוסמך בורר לפתור סכסוך זה.

המחלוקת בין הצדדים נטושה למעשה לגבי השאלה מהי הפרשנות אשר יש להעניק למילים "סכסוכים הנוגעים לעסקי האגודה" ואשר יובילו למסלול הבוררות במקום מסלול בית המשפט.

המבחן שנקבע בפסיקות קודמות של בית המשפט לצורך האבחנה בין המקרים הנכנסים לגדר "סכסוכים הנוגעים לעסקי האגודה" לעומת אלה שאינם באים במסגרתם הינו: אותם סכסוכים הנובעים מניהול עסקים במובן הרחב של האגודה עם חבריה. היינו- ניהול יומיומי, וזאת להבדיל מעניינים "חוקתיים" המעלים שאלות של חוקיות כגון חוקיות מוסדות האגודה, חוקיות פעולותיה או שאלת תוקף בחירתם ו/או מינויים של חברי מוסדות האגודה.

כלומר- כאשר מתעורר סכסוך שבמהותו הוא פנימי, הרי שהעניין ראוי להיות מובא בפני בורר וזאת אף אם ניתן להצביע על מחלוקות חוקתיות העולות אגב הסכסוך הכללי באורח צדדי למחלוקת בלבד. די לשם כך שהסכסוך לאמיתו הנטוש בין הצדדים הוא סכסוך בדבר זכויות כספיות, כדי שיראוהו כנושא "פנימי" הכפוף לסעיף הבוררות, אפילו אם בדרך אגב מתעוררת גם שאלה חוקתית.

ביהמ"ש קבע:

תביעתו של חיים דוד הינה לפסק דין הצהרתי שחיים דוד מבקש שיינתן כלפי גבעת עדה ואולם  עולה בבירור כי המחלוקת נסובה ביחס לגבולות חלקת חיים דוד כאשר גבעת עדה הינה החוכרת של המשבצת וחיים דוד הינו בר רשות בה והמדובר בסכסוך פנימי שכיח שקיים בין אגודה לחבריה ושעניינו גבולות חלקותיהם של חברי האגודה. מכאן, שאף אם מעלה חיים דוד בשולי התובענה טענות בעלות אופי עקרוני- חוקתי כגון "פגיעה בעקרון השוויון" ו"הפליה", אין אלה אלא טענות אגביות אשר אין בהן כדי לפגוע בסיווג הסכסוך כסכסוך פנימי שבין האגודה לחבריה.

סוף דבר:

הסכסוך יעבור לדיון בפני בורר אשר יתמנה על ידי רשם האגודות השיתופיות. כמו כן על חיים דוד לשלם לגבעת עדה הוצאות משפט בסך כולל של 2,000 ₪.

 ניתן ביום20/05/2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: