בית המשפט מכריע- מי אחראי לפציעתו של גולש בפארק המים בקיבוץ נווה ים

בבית משפט השלום בחיפה תא 23857/06 חורי חנא נ' פארק המים (נווה ים 1999) בע''מ וכלל חברה לביטוח בע''מ

 

העובדות הרלוונטיות:

חורי חנא, באוגוסט 2001 בהיותו בן 18, נפגע במהלך בילוי בפארק מים בקיבוץ נווה ים המנוהל על ידי הקיבוץ. לקראת סיום גלישה במגלשה בת שלושה מסלולים מופרדים המסתיימים בבריכת מים, סטה חורי חנא מן המסלול בו גלש, עף לשולי הבריכה, נחבט ונחבל באזור הפנים והראש ונגרמו לו חתכים ואפו נשבר. לכתב התביעה צורפה חוות דעת רפואית, ממנה עולה כי נכותו של חורי חנא מוערכת בשיעור 5% בגין אובדן חוש טעם וריח.

כלל חברה לביטוח הגישה הודעת צד' ג' כנגד קיבוץ נווה ים וביטוח חקלאי- אגודה שיתופית מרכזית בע"מ צורפו כצדדי ג' לתביעה, והאחרונים הגישו הודעת צד ד' כנגד פארק המים נווה ים, טוביה קסלר, נתן ואריאלה הירש.

טענות חורי חנא:

פארק המים נווה ים התרשל בכך שהתקין בפארק מגלשות פגומות, מסוכנות ולא בטיחותיות והתקין בריכה שאינה מתאימה לקליטה בטוחה ומוגנת של הגולש. פארק המים נווה ים לא פיקח כראוי על הנעשה במגלשה ולא נקט אמצעי בטיחות לשם מניעת התאונה.

 טענות פארק המים נווה ים וכלל חברה לביטוח:

פארק המים נווה ים לא התגונן כלל, הואיל ואינו פעיל, וככל הנראה חדל פרעון. כלל חברה לביטוח הודתה כי ביטחה את פארק המים נווה ים במועד התאונה. אולם, בהתאם לפוליסת הביטוח נקבע כי פארק המים נווה ים יישא בסך 4,000$ הראשונים מכל אובדן או נזק ולכן, חובת כלל חברה לביטוח מתחילה רק מעבר לסכום השתתפות עצמית זו. לטענת כלל חברת לביטוח האחריות לתקינות מתקני פארק המים הייתה מוטלת על קיבוץ נווה ים אשר היה בעל זכות הבעלות בשטח הפארק והבעלים של כל המתקנים הקבועים ושל כל המטלטלין המצויים בו, לרבות המגלשה בה אירעה התאונה.

 

כב' השופט טובי אמיר פסק:

לאחר שהוכיח חורי חנא כי נפגע בנסיבות אותן פירט, אין זה נכון וצודק להטיל עליו את החובה להוכיח כי המגלשה הייתה פגומה או לא בטיחותית. הידע, הניסיון והמשאבים מצויים בידי פארק המים נווה ים להוכיח כי מדובר במתקן תקין ובטיחותי. לכן, הנטל עובר אל פארק המים נווה ים להוכיח כי מדובר מגלשת מים בטיחותית ותקינה.

פארק המים נווה ים לא הביא כל ראיה לכך שמדובר במתקן בטיחותי. נהפוך הוא- מעיון בתצלומים נראה כי קצה המגלשה קרוב לשפת הבריכה באופן היוצר סיכון לאדם הגולש, הנופל אל הבריכה בתנופה חזקה.

על אף העובדה שחורי חנא תיאר באופן כללי את הנסיבות שהובילו לאירוע התאונה וגרימת הנזק, הרי שעיון מדוקדק בגרסתו מלמד כי לא ממש ידע מה גרם לפציעתו- האם קרבת השוליים לקצה המגלשה, האם השיפוע של המגלשה או שמא נעוץ הדבר בסיבה אחרת.

אין חולק כי המגלשה שגרמה לנזק הייתה בשליטתו של פארק המים נווה ים. בנוסף, אירוע המקרה לנוכח מבנה הבריכה וקרבת הדופן שלה לקצה המגלשה, מתיישב יותר עם המסקנה כי פארק המים נווה ים התרשל.

לא עומדת לפארק המים נווה ים טענת הגנה של "הסתכנות מרצון". הגנה זו הייתה חלה לו חורי חנא ידע והעריך את מצב הדברים שגרמו לו לנזק וחשף עצמו למצב זה מרצונו. במיקום המגלשה ביחס לבריכה יש משום יצירת סיכון, ואין לראות בחורי חנא כמי שהסכים לקחת על עצמו אחריות לנזקיו. בהסכם אשר נחתם בין פארק המים נווה ים (שבנעליה נכנסת כלל חברה לביטוח) לבין קיבוץ נווה ים נקבע כי, פארק המים נווה ים יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק גוף או רכוש אשר ייגרמו בפארק כתוצאה מהפעלתו במשך תקופת תוקפו של ההסכם ותשפה את קיבוץ נווה ים בגין כל סכום אשר יאלץ לשלם לצד שלישי כלשהו כתוצאה מגרימת נזק ו/או כתוצאה מהפעלת הפארק וניהולו. לכן, אין מקום לחייב את קיבוץ נווה ים או את ביטוח חקלאי, צדדי ג' לתביעה, לשפות את פארק המים נווה ים בגין כל סכום שבו חויבה כלפי חורי חנא. מכאן, דין ההודעה כנגד צדדי ג' להידחות. כפועל יוצא, דין ההודעה כנגד צדדי ד' להידחות גם כן.

לסיכומו של עניין, פארק המים נווה ים ישלם לחורי חנא הוצאות בסך 44,000 ₪ לפי הפירוט הבא: הטיפולים הנדרשים- סך 2,000 ₪. כאב וסבל כולל פעולת שחזור השבר באפו של חורי חנא- 42,000 ₪.

בהתאם לפוליסת הביטוח בין כלל חברה לביטוח ופארק המים נווה ים- פארק המים נווה ים חייב בהשתתפות עצמית עד לסך של 4,000$, ומעבר לסכום זה נושאת כלל חברה לביטוח יחד עמו בחובת הפיצוי כלפי חורי חנא.

מתוך הסכום האמור תשלם כלל חברה לביטוח לחורי חנא, באופן הדדי יחד עם פארק המים נווה ים, סך 27,072 ₪, זאת לאחר ניכוי ההשתתפות העצמית בסך 4,000$. בנוסף תשלמנה פארק המים נווה ים וכלל חברה לביטוח, יחד ולחוד, לחורי חנא הוצאות משפט בסך 2,000 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪ בתוספת מע"מ.

כלל חברה לביטוח תשלם לקיבוץ נווה ים וביטוח חקלאי הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ בתוספת מע"מ ולפארק המים נווה ים, טוביה וקסלר, נתן ואריאלה הירש מחצית הוצאותיהם ושכ"ט עו"ד סך 1,000 ₪ בתוספת מע"מ.

קיבוץ נווה ים וביטוח חקלאי ישלמו לפארק המים נווה ים, טוביה וקסלר, נתן ואריאלה הירש מחצית מהוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ נוספים בצירוף מע"מ.

כל הסכומים ישולמו בתוך 30 יום ממתן פסק הדין.

ניתן ביום 26/5/2009

לחץ כאן למידע נוסף אודות קיבוץ נוה ים מתוך אתר ויקיפדיה

לדף הבית של כלל חברה לביטוח בע"מ

לדף הבית של ביטוח חקלאי – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: