בית המשפט קבע כי מנהל מקרקעי ישראל הוא הגוף המחליט על צירוף שטחים למשבצת המושב והוא רשאי לפעול בניגוד להמלצות ועדת הקרקעות של משרד החקלאות

בבית המשפט המחוזי מרכז בפני כב' השופט אהרן מקובר. ה"פ 24682-11-10 ניר צבי אגודה שיתופית של יהודי ארגנטינה בישראל בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל
הרקע

מינהל מקרקעי ישראל השכיר למושב ניר צבי שטח מחוץ לשטח המשבצת של המושב לצורך יעוד חקלאי. החל משנת 2000 ביקש המושב מהמינהל מספר פעמים כי יצרף שטח זה לשטח המשבצת שלו אולם זה סרב בעקביות ולכן פנתה אגודת ניר צבי, המנהלת את המושב, לבית המשפט.  

לטענת המושב, החלטת המנהל נגועה בחוסר סמכות שכן הינו גוף ביצועי בלבד, ותפקידו לנהל את מקרקעי ישראל בהתאם לקביעת מועצת מקרקעי ישראל לפיה, קרקע חקלאית תוקצה בהתאם להמלצת שר החקלאות או ועדת הקרקעות, ומשהמליצה ועדת הקרקעות על צירוף השטח – היה על המנהל לבצע כהמלצתה.

בנוסף, טוען המושב, כי החלטת המינהל מהווה הפרה של הבטחה שלטונית לפיה, היות והמושב הסכים כי לצורך הקמת שכונה בלוד ייסלל כביש עוקף לשכונה וייבנה קיר באורך 1,200 מטר על אדמות המושב, יש לצרף את השטח האמור למושב. כמו כן, מדגיש המושב, אין למינהל תכנית כלשהי המייעדת את השטח לייעודים המצדיקים את החזרתו למינהל.

בנוסף, טוען המושב, כי אין לו שטח מעבר למכסה המגעת לו, שהרי יש בו משקי עזר ושטחים ציבוריים אשר הופקעו מחזקתו, כך ששטח המשבצת שלו נמוך מהמכסה המגעת לו.

לבסוף, טוען המושב, כי ניתנה לו הבטחה שלטונית במהלך פגישה עם מנהל המחוז במינהל, לפיה המינהל יאשר את הבקשה לצירוף השטח הנוסף לשטח המשבצת של המושב.

מנגד, טוען המינהל, כי ועדת הקרקעות הינה גורם ממליץ בלבד אך הנהלת המינהל היא הגורם המוסמך היחיד להחליט אם לצרף שטח מסוים לשטח המשבצת של המושב. כמו כן, טוען המינהל, כי לא ניתן לצרף שטח למושב אשר משבצת המושב שלו עודפת, והיות ומשבצת מושב ניר צבי עודפת מהמכסה המגעת לו, הרי שהוא איננו זכאי לצרף עוד שטח.

לבסוף, טוען המינהל, כי לא ניתנה על ידו כל הבטחה שלטונית למושב בדבר צירוף השטח.

דיון והכרעה

ראשית, מבהיר ביהמ"ש, כי בהתאם לאמור בחוק רשות מקרעי ישראל, המינהל מופקד על ניהול קרקעות המדינה, וכי גם במצב בו החלטת הרשות המוסמכת נעשית ע"פ המלצת גורם כלשהו, היא איננה חייבת לקבל את ההמלצה או לפעול על פיה, וזאת בתנאי שדחייה זו מנומקת על ידה.

בענייננו, ועדת הקרקעות הוסמכה ע"י שר החקלאות, ותפקידה להמליץ על הקצאת קרקעות חקלאיות. המינהל אמנם חייב להביא בחשבון את המלצתה, אך אין בכך כדי לפגוע בשיקול הדעת הנתון למינהל להחליט אם לצרף את השטח אם לאו. ביהמ"ש מציין, כי בענייננו שיקולי המינהל היו כי במקרה בו משבצת המושב נמצאת בעודף, לא מאשר המינהל צירוף שטחים נוספים לשטח המשבצת; המתווה המתאים לפיצוי המושב בגין שטחים שנגרעו ממנו בשל הפקעות הינו ועדת הפיצויים; וכי המינהל בוחן את התכנון העתידי של הקרקע ולא רק את תכניות המתאר התקפות בעת אישור הבקשה, ואלו שיקולים לגיטימיים ומוצדקים.

בית המשפט מציין, כי החלטות המנהל צריכות להתבסס על שיקולי תכנון עתידי, כאשר בענייננו העידו במהלך המשפט כי יש תכנון להפוך בעתיד את הקרקע לאזור תעסוקה, ושיקול זה הוא מוצדק וראוי, שהרי במידה ויש תכנון לשנות את ייעוד הקרקע בעתיד רשאי המינהל לסרב לבקשה לצרף את השטח לשטח המושב שכן צירופו עלול לפגוע באפשרויות המינהל ובשימוש שייעשה בקרקע בעתיד.

בהמשך, מציין ביהמ"ש, כי עמדת המינהל לא לצרף שטח למושב אשר מכסתו גדולה מהמכסה המגעת לו הינו שיקול סביר, ואף חובת המינהל לשקול שיקול זה מתוקף חוק חובת המכרזים. לא רק זו אלא שהמושב לא הצליח להוכיח כי מדובר בהחלטה הלוקה בחוסר סבירות מהותי וכי נסיבות המקרה מצדיקות התייחסות שונה, שהרי יש מושבים רבים אשר להם משקי עזר הנחשבים כחלק מהמכסה המגעת.

לבסוף, פוסק ביהמ"ש, כי בענייננו לא התקיימו התנאים הנדרשים להתקיימותה של הבטחה שלטונית כפי שטוען המושב, שהרי לא הובאה כל ראיה לפיה, מנהל המחוז מוסמך לבדו להחליט ולאשר את בקשת המושב, וכן סיכום הישיבה כפי שנכתב מבטא רק נכונות מצד מנהל המחוז להביא הצעה של המחוז לועדת הקרקעות לצרף את השטח הנוסף לשטח המשבצת של המושב, אך אין בה כל התחייבות או הבטחה של המינהל לאשר את בקשת המושב. כמו כן, מציין ביהמ"ש, כי מדובר בהצהרת כוונות כללית אשר אין בה כדי להקים הבטחה שלטונית מחייבת.

 
סיכום

בית המשפט דוחה את התביעה ופוסק, כי המינהל רשאי להחליט לא לצרף שטח למושב ניר צבי. בנוסף, פסק ביהמ"ש כי אגודת ניר צבי תשלם הוצאות משפט בסך 35,000 ₪.

ניתן ב- ה' כסלו תשע"ג, 19 נובמבר 2012

לאתר מושב ניר צבי.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: