בקשה לפסילת בורר בשל סירובו לדון בחובות הקשורים במסי ארנונה וועד מקומי

בפני עוזרת הרשם לאגודות שיתופיות עוה"ד דנה ביאלר, תב' 2901/43/2018, נופית ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית ע"ש לודויג פינר ז"ל בע"מ

בפניי בקשת המבקשת לפסילת בורר 'עקב הודעתו על סירובו לדון בחלקים מתביעת האגודה' (להלן – "הבקשה").

הרקע:

ביום 24.7.2018 מונה כבורר יחיד בסכסוך כספי שבין המבקשת (להלן – "האגודה") ובין המשיבים עו"ד גרשון הורוביץ (להלן – "הבורר").

כב' הבורר סבר, כי בין רכיבי התביעה של האגודה כנגד המשיבים מצויים רכיבי חוב הכוללים ארנונה ומסי ועד מקומי, וכי רכיבי חוב אלה – אין מקומם בהליך בוררות סטטוטורית ועל כן הודיע לצדדים כי ברכיבי חוב אלה – לא ידון.

כב' הבורר אף קבע כי האגודה רשאית להגיש כתב תביעה מתוקן.

על החלטה זו של כב' הבורר הגישה האגודה השגה בפניי שנדחתה, מן הטעם כי המדובר בהחלטה אחרת וככזו אין לצד להליך בוררות זכות להשיג בפניי (ראו החלטתי מיום 16.6.2019).

משהאגודה סברה כי החלטת כב' הבורר סותמת את הגולל על חלק מרכיבי התביעה, ועמדתה זו נדחתה על ידי בהחלטתי (16.6.2019), הודיעה לכב' הבורר כי אין בכוונתה להגיש כתב תביעה מתוקן ובדיון אף הודיעה על ציפייתה כי כב' הבורר ידון בכלל התביעה כפי שהוגשה.

מהבקשה עולה כי כב' הבורר סרב לדון באותם רכיבים לגביהם סבר כי הוא חסר סמכות ומכאן הבקשה דנן.

הכרעה:

דין הבקשה להידחות.

מהוראות הדין עולה מפורשות כי העילות לפסילת בורר מצומצמות הן, ואינן כוללות החלטות שאינן עולות בקנה אחד עם רצונו של מי מהצדדים.

על פי ההלכה הפסוקה (ראו פסק דינו המאלף של כב' השופט (כתוארו אז) דנציגר ברע"א 296/08 ארט-בי נ' עזבון המנוח ליברמן (5.12.2010) [פורסם בנבו]) ניתן לפסול בורר ככל שעולה חשש ממשי למשוא פנים. המבחן לכך הוא דואלי: חשש סובייקטיבי ואובייקטיבי.

 

מהבקשה עולות תחושות קשות של האגודה, אם כי דומה שטענות אלה אינן אובייקטיביות כי אם סובייקטיביות. לא מצאתי כי החלטתו מביאה למצב בו אינו ראוי לאמון הצדדים או שהתנהגותו גורמת עינוי דין. כב' הבורר התבסס בהחלטתו על שיקולים מקצועיים גרידא, ופסק לפי שיקול דעתו. העובדה כי התוצאה אינה נוחה לאגודה אינה מביאה לעינוי דין או לכך שכב' הבורר אינו ראוי לאמון הצדדים.

החלטות שאינן נושאות חן בעיניו של צד מהצדדים הם עניין שבשגרה בכל הליך משפטי ובוודאי שאינם עילה לפסילה או להתפטרות של בורר מתפקידו. זאת ביתר שאת מקום בו לאגודה עומדת הזכות לערער על פסק הבורר הסופי בתום ההליך.

לא הובאה בפני כל תשתית עובדתית אובייקטיבית לחוסר איזון בעמדותיו, ואף החלטתו אשר הובאה בפניי מנומקת היטב ולעניין.

פעמים, נדמה לצד כי בורר נוטה לצידו של האחר כאשר ניתנות החלטות מגבילות, מלוות בדרישות שונות וכיוצא באלו. החלטות אלה עלולות להתפרש כפוגעות בצד לבוררות. עם זאת:

"אם מהחלטת הבורר עולה בבירור כי הבורר נתן את החלטתו האמורה כדי לייעל את הדיון, תוך כדי שמירה האיזון הראוי, הרי שאין מדובר בעוינות או בפגיעה"

[שמעוני בספרו, עמ' 123].

מהנמקותיו של הבורר עולה כי זהו אופיין של ההחלטות אותן מפרשת האגודה בטעות ככזו היכולה להביא לפסילתו של כב' הבורר, ולא בצדק [ראו להשוואה: ת"א (חי') 206/05 ורד הזהב 94 בע"מ נ' ישעיהו איל ובמיוחד עמ' 15 לפסק הדין].

  1. יש אפוא לבדוק האם בהחלטה כהגדרתה לעיל, אכן יש כדי "לייעל את הדיון, תוך שמירה על האיזון הראוי" שהרי אז "..אין מדובר בעוינות או בפגיעה".

לא מצאתי כי בענייננו טענות האגודה עומדות באיזה מהמבחנים שנקבעו בפסיקה, כאמור. כב' הבורר נהג כפי שיושרתו המקצועית הורתה לו. בכל הכבוד אין בכך כל עילה לפסלות ובוודאי לא כזו המהווה חשש ממשי למשוא פנים.

בבוררות סטטוטורית קובעת תקנה 3 לתקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), תשל"ב-1972 כי הרשם רשאי להעביר בורר מתפקידו רק ככל שהוא אינו ראוי לאמון הצדדים או שהתנהגותו גורמת עינוי דין. כמו כן לבורר החובה לנהגו כלפי הצדדים בנאמנות.

לא מצאתי כי הבקשה הרימה את נטל השכנוע כי כב' הבורר נכנס באיזה מהדרישות של תקנה 3 או שאינו נוהג בנאמנות כלפי הצדדים.

אני דוחה את הבקשה. הדיון מוחזר בזאת לכב' הבורר.

כב' הבורר ידון בתביעה כפי שהיא, ויקבע לגבי כל רכיב מהתביעה כראות עיניו. ככל שסבור הוא כי חלק ממנה אינו בסמכותו – ייקבע כאמור בפסק הבורר הסופי וינמק.

 

המזכירות תעביר החלטתי זו לצדדים ולכב' הבורר בדוא"ל ותוודא קבלה.

 

ניתן היום, ‏ט"ז חשון תש"פ                                                      דנה ביאלר, עו"ד

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏14 נובמבר 2019                                                           עוזרת רשם האגודות השיתופיות

בירושלים, בהעדר הצדדים                                              ומנהלת מחלקת הבוררויות

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: