בקשה לקיום בחירות לרשויות האגודה ומינוי וועדת קלפי

תיק מספר: 1410/344/10 בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות

בענין: נחם - מושב עובדים של הפועמ"ז להתישבות חקלאית שיתופית בע"מ

          באמצעות עו"ד משה באדר

            רח' בית הדפוס 12

           ירושלים 95483

           טל: 02-6537799  פקס: 02-6537789

 

 (להלן – "האגודה" או "המבקשת")

 

 

 

ובענין: ה"ה אברהם אלטרגוט ואח'

           באמצעות עו"ד שמעון ביטון

             רח' השבעה 55

            ת.ד. 532

            בית שמש 99000

            טל: 02-9917695  פקס: 02-9910862

 

(להלן – "המשיבים")

 

 

ובענין: קיום בחירות לוועד הנהלה ולוועדת הביקורת

 

(להלן – "רשויות האגודה")

 

 

 

 

ה ח ל ט ה

 

1.     ביום 05/07/10, הגישה האגודה בקשה המקפלת בתוכה את שתי הבקשות הבאות:

1.1.          אישור לקיום בחירות לרשויות האגודה, לפי תקנת משנה (ה) לתקנה 28א לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה - 1975 (להלן – "תקנות רשויות האגודה").

1.2.          מינוי וועדת קלפי בהרכב החברים, אשר נבחרו ביום 13/05/10, כחברי וועדת הקלפי, לבחירות רשויות האגודה.

2.     ביום 08/07/10 הועברה הבקשה לתגובת המשיבים.

3.     ביום 11/07/10 נתקבלה תגובת המשיבים, לפיה הם מסכימים לקיום הבחירות ואולם הם מתנגדים למינוי וועדת הקלפי לפי בקשת האגודה.

4.     ביום 25/07/10 הועברה תגובת המשיבים, לתגובת האגודה.

5.     בין לבין, פעל מר משה יהודה, המפקח האזורי של האגודה (להלן – "המפקח האזורי"), להביא את הצדדים להסכמה בדבר מינוי וועדת קלפי שלא מבין חברי האגודה.

6.     ביום 02/08/10 התגבשה הסכמה בין הצדדים לפיה תמונה על ידי, וועדת קלפי בהרכב מוסכם. הודעות בכתב על ההסכמה האמורה, הועברו היום לידי, על ידי באי כח הצדדים.

7.     לאור כל האמור לעיל ובהתאם לסמכותי לפי תקנת משנה (ה) לתקנה 28א לתקנות רשויות האגודה, הנני נותן בזה את אישורי לקיום בחירות לרשויות האגודה.

כמו כן ולאור ההסכמה שהושגה בין הצדדים ובהתאם לסמכות הנתונה לי, בתקנה 42 לתקנות רשויות האגודה, הנני מחליט למנות לאגודה ועדת קלפי במטרה לקיים את ההליכים לבחירת רשויות האגודה.

8.     בהתאם להסכמה בין הצדדים, הרכב וועדת הקלפי יהיה כדלקמן:

א.                 מר משה יהודה - יו"ר.

 

ב.                  מר שרגא פולק – חבר.

 

ג.                   עו"ד אהוד אמיתי – חבר.

 

ד.                  רו"ח דורון שורר – חבר.

                                                                          

 

                                                                 

                                                              יהב זרח     

 

5129371

 

 

יהב זרח 54678313-/

54678313עוזר רשם האגודות השיתופיות

ניתן על ידי ביום ‏‏‏כ"ג אב, תש"ע

‏3 אוגוסט, 2010

 

5129371

 

5129371

51293715467831354678313המזכירות תעביר העתק החלטתי

54678313זו לאגודה, למשיבים ולחברי וועדת

הקלפי.

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: