בקשה לשינוי שם אגודה ועדכון פנקס חברים

שאלתיאל שרעבי נ' באיגוד ארצי של מגדלים וצמחי נוי

בפני רשם האגודות השיתופיות

תיק מספר 2112/456/01

1. שאלתיאל שרעבי

2. אברהם דניאל

באיגוד ארצי של מגדלים וצמחי נוי

בן אביגדור 2 ת.ד. 57382

תל אביב 61573

המבקשים

**************

ביום 22.12.01 התקבלה במשרדי פניה מאת הים מיום 18.12.01 המופנית לח"כ יצחק ועקנין, סגן שר העבודה והרווחה, בדבר החלטות שלא ניתנו בנושאים הבאים:

1. בקשה להורות על שינוי שמה של האגודה "ארגון מגדלי פרחים וצמחי נוי 2000 אגודה חקלאית שיתופית בע"מ", בהיותה שם מטעה.

2. קבלת החלטה על בקשה לתיקון פנקס החברים של האגודה כך שהחברים שהודיעו על רצונם לפרוש מהאגודה ו/או על כך שהפסיקו לגדל ימחקו מפנקס החברים.

3. בקשה למתן הוראות בנוגע לבחירות שהתקיימו באגודה, כך שחבר שלא שילם את מסי האגודה לא יהיה רשאי להצביע בבחירות.

לאחר שעברתי על הבקשות הנני קובע כדלקמן:

I. לא צורפה כל החלטה של מוסדותיה הנבחרים של "אגוד ארצי של מגדלי פרחים וצמחי נוי אגודה חקלאית שיתופית בע"מ" (להלן: האגודה), המאשרת למבקשים לפנות אלי בנושאים אלו, די מטעם זה בלבד כדי לדחות את הפניה.

II. ביום 21.10.01 מיניתי חוקר באגודה לצורך עדכון פנקס חברי האגודה ולאחר קיום דיון בפניי קבלתי ביום 31.10.01 החלטה בנושא להכין פנקס החברים שבה קבעתי בין היתר:

"נוכח רצון המגדלים המייצאים באמצעות מועצת הפרחים ו/או אגרסקו להישאר חברי אגודה והעובדה כי חלקם אף המשיך לשלם את מסי האגודה באמצעות מועצת הפרחים ו/או אגרסקו, הנני מחליט לאמץ את מסקנות החוקר בנושא וקובע כי חברותם באגודה לא הופסקה ו/או פקעה ויש לראותם כחברי אגודה לכל דבר ועניין.

אשר על כן הנני מחליט להוציא מפנקס החברים את כל החברים מפורום מגדלי צח"ר ומורה להשאיר בפנקס את כל שאר החברים שלגביהם קבעתי שלא נתקיים הליך ההוצאה.

הנני מורה לועד הממונה לקיים בחירות באגודה על בסיס פנקס החברים המעודכן בהתאם להחלטות לא יאוחר מיום 1.12.00".

3. על החלטתי זו הוגשה עתירה לבג"צ תיק 8521/00 על ידי המבקשים. ביום 22.4.01 משך ב"כ המבקשים את העתירה לאחר ששופטי בג"צ העירו לעותרים במהלך הדיון שאינם מוצאים מקום להתערב בהחלטות הרשם בנושא.

4. ביום 23.5.2001 קבלתי את ההחלטה הבאה:

"1. הוברר לי שהטענה: "מי שהצטרף לאגודה מתחרה, בעלת מטרות זהות לאגודה, הביע בכך את דעתו באופן מפורש שרצונו לפרוש מהאגודה, אינו ראוי להיות חבר באגודה ויש למחקו מפנקס החברים של האגודה" זו טענה שהועלתה בפניי כבר בעבר בעיקרי טיעון מטעם המבקשת מיום 10.9.2000 כשטענו המבקשים "שהסכסוך שבפני כב' הרשם, נובע מרצונה של קבוצת אנשים, שרוב חבריה אינם חברים במבקשת, ואשר הקימה תאגידים מתחרים למבקשת ומטרתה לחבל במבקשת, ועל ידי כך לגרום להצלחת התאגידים שהקימה". (ההדגשה שלי א.ז.) טענה זו הועלתה אף בפני בג"צ ולפיכך אין בנושא כל ראיות חדשות, והנני דוחה טענה זו.

2. נוכח הסברי ב"כ המשיבים הנני קובע כי אין פסול כי חבר יהיה חבר ב2- אגודות, כל עוד הנו מודיע כי בכוונת החברים בארגון החדש אם יתאפשר להם לבחור ולהיבחר להתאחד לגוף אחד שימנע פילוג והחלשת כוחם של המגדלים במאבקי חיים והישרדות.

3. אין לי ספק כי הבקשה הנוכחית נועדה לסחבת נוספת העלולה לפגוע במגדלים, בגלל מאבקי כוח מיותרים, נוכח הודעת ב"כ המשיבים בסעיף 10 ג' לתגובתו, אין כל צורך לדון בטענת המבקשת לגבי חברות כפולה בארגון החדש והישן, היות והתברר כי החברים הצטרפו לארגון בלית ברירה ואין בכוונתם להתמיד בחברות כפולה.

4. חברי המבקשת לא דאגו לקיומם של בחירות באגודה לאחר שפגה תקופת הועד ביום 24.5.00 והם אינם מעונינים בקיומם של בחירות דמוקרטיות באגודה, ולצורך זה מעלים טענות שמטרתם היחידה לסחבת מיותרת שתשאיר בעינו את המצב הנוכחי.

5. מאז מינוי הועד הממונה ביום 5.9.2000 יותר משנה שלמה לא התקיימו ישיבות ועד סדירות, חברי המבקשת גרמו על ידי מעשיהם לשיתוקו של הועד הממונה ועושים באגודה כבתוך שלהם, דבר גורם לפילוגם של המגדלים בענף הפרחים דבר שמנוגד לאינטרסים של האגודה.

6. ענף הפרחים נמצא כיום במשבר קשה, ושיתוק פעולתה של האגודה בעת זו עלול לגרום לנזקים כבדים למגדלים.

7. בועד הממונה הקודם 28 חברים מתוכם 16 תומכי המשיבים ו12- תומכי המבקשת, ביחס זה לא ניתן כלל לנהל אגודה.

8. למניעת סחבת מיותרת יש לגרום לכך כי יתקיימו בחירות לאלתר באגודה. עד לקיומם של הבחירות הנני קובע כי הועד הממונה המכהן באגודה, פקידיה ורשויותיה לא יקבלו כל החלטות מהותיות אלא רק החלטות לצורך תפעולה השוטף של האגודה, הועד הממונה לא יטפל כלל בהליך הבחירות, בכל הליך הבחירות תטפל ועדת קלפי שאמנה.

מאחר ואין דרך בנסיבות הקיימות וביחסי הכוחות בועד לבחור ועדת קלפי הנני ממנה בזאת ועדת קלפי המורכבת כולה מעובדי האגף לאיגוד שיתופי בהרכב כדלקמן:

I. מר זרח יהב יו"ר.

II. מר שרגא פולק חבר.

III. מר שלומי טופז חבר.

הנני מורה לועדת הקלפי לסיים את הבחירות לרשויות האגודה לא יאוחר מ21- יום מהיום, ומורה לועד הממונה באמצעות מזכיר האגודה להעביר תוך 3 ימים מהיום לועדת הקלפי את רשימת חברי האגודה, בהתאם להחלטתי מיום 31.10.2001.

5. מאז עושים המבקשים כל מאמץ למנוע את הבחירות ולדחותם ע"י פניות מיותרות בנושאים שעליהם קיבלתי כבר החלטות.

6. לפיכך הנני דוחה את פנית המבקשים וקובע כדלקמן:

1. אין שמה של האגודה החדשה שנרשמה מטעה. מדובר בנושא זהה וקיימת הבחנה ברורה בין שתי האגודות. יתירה מזו כפי שהודיעו חברי האגודה החדשה, האגודה הוקמה לאור מניעת הליך הבחירות באגודה, וסוכם עם מייסדיה כי לאחר עריכת הבחירות יאוחדו האגודות.

2. נושא פרישת חברים מאגודה מוסדר בתקנון האגודה ועל מוסדות האגודה הנבחרים לקבל החלטות בנושא בהתאם לתקנון האגודה.

3. אין אפשרות להוציא מחברות באגודה מי שלא שילם מיסים אלא בהתאם להליך הקבוע בסעיף 14 בתקנון האגודה.

לפיכך הנני דוחה את פנית המבקשים, ומורה לועדת הבחירות לקיים לאלתר את הבחירות באגודה.


ניתן היום 25.12.2001

אורי זליגמן, עו"ד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: