בקשה נגד המשיבים לפי סעיף 49 לפקודת האגודות השיתופיות

 1. מהות הבקשה
 1. ביום 16/09/2020 הגיש המפרק בקשה לחייב בעלי תפקיד, או חברי וועד ההנהלה או חברים אחרים בסכומים שהמשיבים הסבו לקופת האגודה דלעיל, תוך כדי שימושם בכספי ו/או בזכויות ו/או בנכסי האגודה שלא כהוגן. כן ביקש הוא לחייב את המשיבים להחזיר סכומי תביעות חוב שהמפרק אישר והתביעות שולמו לאותם חברים על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 2. המשיב לא הגיש כתב הגנה כלל. בדיון מהיום הציג ב"כ המפרק אישורי מסירה בדבר מסירת הבקשה המקורית למשיב וכן בדבר מסירת הזמנה לדיון של היום. ראה נא המוצגים מב/1 ו- מב/2 .
 1. פקס שנשלח למפרק אתמול:
 1. עו"ד ראניה ציין, כי אתמול בשעה 11:39 התקבל פקס מהמשיב בו הוא מודיע כי אין אפשרות לקיים את הדיון בבקשה בשל שתי סיבות: האחת היא כי הוא חולה ואינו יכול להופיע לדיון להיום, והשנייה היא שהוא מרצה ענוש מאסר של מעל לשנתיים. המשיב עמד על כך כי הדיון יידחה.
 2. ב"כ המפרק ציין עוד, כי המשיב פנה בבקשה דומה למשרד הרשמת. הוא ציין כי מסר למשיב שאין אפשרות לדחות את הדיון, הוא מוכן לשמוע  מהמשיב על אפשרות להסדר בפשרה, אך המשיב עמד על דחיית הדיון.
 3. המפרק הפנה למחדל של המשיב שלא הגיש כתב הגנה. בפן הפורמאלי בכל מקרה יש ליתן נגדו החלטה על מלוא סכום הבקשה בשל אי הגשת כתב הגנה, אף אם היה המשיב מתייצב לדיון. ב"כ המפרק הוסיף כי מהשיחה שלו מול המשיב הוא התרשם כי אין מדובר באמת באדם שאינו יכול להופיע לדיון. בשל כך עומד ב"כ המפרק על חיוב המשיב במלוא סכום הבקשה.
 1. הסוגיה של כתב ההגנה ומסירת כתבי בידין:
 1. אין בכוונתי לקבוע ממצאים על פי התרשמות ב"כ המפרק לפיה מדובר באדם שאינו נשמע כזה שאינו יכול להתייצב לדיון. יחד עם זאת אינני יכול להתעלם מהעובדה שלראשונה נמסרה הבקשה לחיוב המשיב עוד ביום 24/09/2020. המסירה בוצעה באופן אישי. על אף זאת לא הוגש כתב הגנה עד ליום זה.
 2. אני מוכן לקבל כי המשיב סובל מבעיות רפואיות כיום, יחד עם זאת אין לנו כל הוכחה או למצער טענה שמצבו הרפואי לא היה טוב מאז מסירת הבקשה כדין למשיב. אם כך, המחדל באי הגשת כתב הגנה, או עמדה כלשהי, מאז 9/2020 נזקף כולו לחובת המשיב.
 3. גם המסמך הרפואי שהמשיב שלח למפרק ולמשרד הרשמת, רואים שקופת חולים מציינת שני מועדי ביקור, האחד הוא מיום 24/03/2022 והאחר הוא מיום  7/04/2022. שליחת הפקס לב"כ המפרק בוצעה ביום 10/04/2022 בשעה 13:12. זוהי שעה שניתן היה להודיע למפרק או לרשמת. בפועל הועברה ההודעה בפקס רק בחלוף 4 ימים, מהיום שהוא ביקר במרפאה. אין בפניי עדיין סריקת הפקס שהמשיב שלח למשרד הרשמת, אך לבטח לא נשלח לפני 10/04/2022 המועד שנשלח הפקס למפרק עצמו. בכל מקרה גרירת הרגליים אף היא נזקפת לחובת המשיב.

 

 1. לגוף הבקשה:
 1. ב"כ המפרק מציין, כי המשיב הנו הרוח החיה בכל התסבוכת של האגודה עד כדי פירוקה. על פיו יישק דבר, והוא זה שהעביר את כספי, כספות, השיקים והמזומנים של האגודה לביתו. הוא שעשה שימוש בכספים בין לעצמו ובין לאחרים בפקודתו.
 2. הוסף על כך, בתיק הפלילי (31566-10-1 בבית משפט השלום בתל אביב [פורסם בנבו]) ניתנה הכרעת דין בה הורשע המשיב ב- 8 סעיפי אישום. מנגד הודה המשיב ב- 16 סעיפי אישום. בכתב האישום המקורי צוינו 8 אישומים . כב' השופטת דנה אמיר הפנתה את תשומת לב הצדדים לנקודה זו לפני גזירת דינו של הנאשם (המשיב כאן) ובהסכמה תוקן כתב האישום כך שהוא הורשע ב- 16 סעיפי אישום. המשיב הודה בסעיפי האישום המורחבים, ולפי כך נגזר דינו.
 3. תהיה אשר תהיה הנפקות של הגשת כתב הגנה או המחדל באי הגשתו, תהיה אשר תהיה הסיבה שהמשיב לא התייצב לדיון היום, הרי בכל מקרה הוא הודה אף בכפל סעיפי האישום המקוריים שיוחסו אליו בבית משפט השלום. גם בבקשה שהוא שלח למפרק או זו שככל הנראה נשלחה לרשם (לפי הנוסח המצוין על הפקס שנשלח למפרק), אין ולו מילה אחת הגורעת מהיקף החבות או האחריות על פי הסעיפים בהם הוא הודה בבית משפט השלום.
 4. אני ער לכך שכל סכום שיושת על המשיב יהיה קשה מאוד ואולי בלתי אפשרי לגביה. יחד עם זאת, אין אני עוסק במלאכת גביית החוב אלא בתחימתו מכוח סעיף 49 לפקודת האגודות השיתופיות.
 5. אני מאמין, כי גם המפרק ככל שתועבר אליו הצעה סבירה ישקול אותה בכובד ראש, אך אין בכך כדי לחסום את הפעולה נגד המשיב על פי הדין ומכוח הסעיף האמור.
 6. המשיב הנו חבר אגודה ויו"ר הוועד כמעט בכל תקופת ההסתבכות של האגודה. הוא

"השתמש שלא כהוגן בכל כסף מכספי האגודה או בנכס מנכסיה, או שעיכבם אצלו או שנעשה חייב עליהם או האחראי להם, או שאשם באי יושר או במעילה באימון בנוגע לכספים או לנכסים של האגודה".

 1. כל חלופה וחלופה המצוינת בסעיף 49 לפקודת האגודות השיתופיות, להלן: הפקודה כמצוטט לעיל תואמת את פועלו של המשיב. די להפנות למה שהובא בגזר הדין, שהמשיב הודה בו. יש לזכור כי מדובר בממצא עובדתי שהמשיב הודה בו, כולל בסכום הכסף שהוא הנזק שנגרם לאגודה בעטיה של פעילותו.
 2. רלוונטי להפנות לסעיף 42א.(א) לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-, 1971 להלן: פקודת הראיות. זהו נוסח הסעיף:

הממצאים והמסקנות של פסק דין חלוט במשפט פלילי, המרשיע את הנאשם, יהיו קבילים במשפט אזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם אם המורשע או חליפו או מי שאחריותו נובעת מאחריות המורשע, ובכלל זה מי שחב בחובו הפסוק, הוא בעל דין במשפט האזרחי.

 1. לטענה אפשרית כי אין מדובר במשפט אזרחי אענה: ראשית, כשרצה המחוקק להחריג תחולת הסעיף על החלטות ערכאות דיון, הוא עשה זאת מפורשות- בסעיף 42א.(ב). שנית, רשם האגודות השיתופיות הנו בית המשפט של פירוק אגודות שיתופיות וכל ההליך מתנהל בפיקוחו היחיד. ראה גם סעיף 48(2) לפקודת האגודות השיתופיות. שלישית, להחלטות הרשם

"יש תוקף של פסק דין מטעם בית המשפט המחוזי שאינו ניתן לערעור וכך תוצא לפועל בדומה לכך מבוצעות בהוצאה לפועל בדומה לכך".

רביעית, אמת הסעיף 52(5) לפקודת האגודות השיתופיות מתייחס לבוררויות, אך יש לזכור, כי אין בסעיף 49 לפקודה מה שימנע סיווג החלטות הרשם, גם בפירוקים, כהחלטות אזרחיות. חמישית. אמת צוין בסעיף 42ב.(2) כי הממצאים המחייבים בהליך הפלילי הם הממצאים והמסקנות שבהכרעת הדין ולא אלה שבגזר הדין, אך יש לזכור כי המשיב הודה בכל העובדות והנתונים תחילה בהכרעת הדין. בעמ' 88 לפסק הדין נכתב:

"ב"כ הצדדים" אנו מסכימים לתיקון הכרעת הדין  טרם מתן גזר הדין ".

בהחלטת כב' השופטת לגבי התיקון נאמר:

"אני מורה על תיקון הכרעת הדין כך שנוסף לעבירות שבהן הורשע הנאשם בהכרעת הדין, יורשע הנאשם על יסוד הודאתו בשמונה עבירות נוספות...".

ששית, בהכרעת הדין, יש עובדות, ממצאים ומסקנות שבכולם הודה המשיב. אי לכך גם סעיף זה מפקודת הראיות הנו ישים בענייננו.

 1. כדי להתרשם מהיקף הפעילות של המשיב, די להפנות לדברים להלן מגזר הדין נגד המשיב:

"באישום פורט כי על פי תלושי השכר הכוזבים, הכינה שנטרפלר, בהוראת הנאשם, המחאות לפקודת העובדים הפיקטיביים ותלושי שכר כוזבים בהיקף שלא פחת מ-18,444,762 בחלוקה לשנים כמפורט בסעיף 6 לאישום ובנספח ב': בשנת 2004: 1,532,543 ₪ , בשנת 2005: בסך של 2,256,864 ₪ , בשנת 2006: בסך של 2,537,340 ₪ , בשנת 2007: בסך של 2,853,023 ₪ , בשנת 2008: בסך של 3,335,680 ₪, בשנת 2009: בסך של 3,140,928 ₪, בשנת 2010: בסך של 1,993,965 ₪, בשנת 2011: בסך של 794,423 ₪ ."

 1. לאור האמור בכללותו, לא ראיתי לנכון לדחות את הדיון ולדרוש הגשת כתב הגנה. ממילא לא העלה המשיב כאמור, כל הגנה אפשרית שתוכל לעמוד לו גם בקטע של סכום החיוב הראוי ובכלל.
 2. אני מקבל את בקשת המפרק ומצווה על המשיב לסלק ו/או להחזיר את הסכום של 18,500,000 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 16/09/2020 ועד לתשלום המלא בפועל. בחרתי לעגל את הסכום כבקשת המפרק במקום לחשב לפי הפירוט דלעיל. ממילא מדובר בסכום לא גדול מחד, ומנגד חישבתי תוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת הפניה למשרד הרשם ולא מתאריך קודם- בין מיום גזר הדין ובין מיום התגבשות כל סכום וסכום.
 3. אעיר עוד, כי בנסיבות לא ראיתי לנכון לחייב את המשיב

"לתרום סכום לאקטיב של האגודה בתורת פיצוי על השימוש לרעה בכספים או בנכסים, על עיכוב הכספים, על אי היושר או על המעילה באימון"

כמצוין בסיפא לסעיף 49 לפקודת האגודות השיתופיות. אני מסתפק בסכום החיוב כמפורט בהחלטה זו.

סוף דבר, אני מחייב את המשיב לשלם לקופת הפירוק סכום של 18,500,000 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 16/09/2020 וכן הוצאות ההליך, לרבות שכר טרחת המפרק על סך 50,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד לתשלומו המלא בפועל.

‏ניתנה היום ‏י' ניסן, תשפ"ב  ‏11 אפריל, 2022

 

5129371

54678313                                                                           רמזי חוראני, עו"ד

 

                                                               עוזר רשמת האגודות השיתופיות

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: