בקשות לתיקון טעויות סופר שנפלו בהחלטת רשם האגודות השיתופיות

תב' 31/64/2019, בפני עורך דין רמזי חוראני עוזר רשם האגודות השיתופיות

בעניין:             אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב בע"מ

 

                        ע"י ב"כ ליפא מאיר ושות', עורכי דין

מרח' ויצמן 2, בית אמות השקעות, תל אביב 6423902

טל': 03-6070600 פקס: 03-6070666;

דוא"ל: law@lipameir.co.il

המשיגה;

חותמת עגולה כחולה

 

 

ובעניין:            אלישע חכם ת"ז

                       

                        ע"י ב"כ עו"ד ניר ארנון

                        מרח' בר כוכבא 23 בני ברק

                        טל': 054-2128333; פקס: 077-3229004;

                        דוא"ל: arnon.lawoffice@gmail.com

המשיב;

 

 

 

חקיקה שאוזכרה:

תקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), תשל"ב-1972: סע'  18(ב)

חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984: סע'  81 (א)

פקודת האגודות השיתופיות

 

ה ח ל ט ה

1.      אתחיל בכך, כי לאור עזיבתה של עורכת דין דנה ביאלר, מנהלת מחלקת הבוררויות במשרד הרשם, לתפקיד שיפוטי, עבר המשך הטיפול במחלקת בוררויות בעיקר אלי. מטבע הדברים איזקק לבקשה זו. רק לפני ארבעה ימים הובא אליי התיק ומכאן  ניתנת ההחלטה רק היום.

2.      בפניי שתי בקשות לתיקון טעויות סופר שנפלו, לפי הנטען, בהחלטת עורכת הדין ביאלר וכן תגובת האגודה לבקשת המשיב.

3.      תחילה הגישה האגודה בקשה ביום 26.01.2021 לתיקון טעות אריתמטית. בבקשה מבקשת האגודה לקבוע, כי המשיב זכאי לסכום פדיון מניות על סך 164,985 ₪ ולא 257,843 ₪ כמצוין על ידי עורכת הדין ביאלר (סעיף 6.35 להחלטה מושא הבקשות). המשך הטענה הוא שהמשיב זכאי ל 31.2 מניות כששווי כל מניה הוא 5,288 ₪. אי לכך הזכאות של המשיב היא 164,985 ₪ בלבד.

4.      הן הבקשה של האגודה והן הבקשה של המשיב מבוססות על תיקון טעות אריתמטית בחישוב והיא נכנסת תחת התיבה של "תיקון טעות סופר". מנגנון תיקון החלטה של בורר מעוגן בתקנה 18(ב) לתקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), תשל"ב-1972.

5.      נוסח יותר רחב מתקנה זו מופיע בסעיף 81 (א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984, להלן: חוק בתי המשפט. זוהי לשון הסעיף:

"ראה בית משפט כי נפלה טעות בפסק דין או החלטה

אחרת שנתן, רשאי הוא תוך 21 ימים מיום נתינתם, לתקנם בהחלטה מנומקת ורשאי הוא לשמוע טענות בעלי הדין לעניין זה. לעניין זה: "טעות"- טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה".

6.      מאחר והתקנות מתייחסות לדבר חקיקה ישן מאוד (פקודת האגודות השיתופיות הנה דבר חקיקה משנת 1933!), נוהגים אנו במשרד הרשם להיעזר בדין הכללי, לעיתים וכשהדבר אפשרי, כדי לתת מענה לבעלי הדין שיתאים למוסכמות דהיום. אני בהחלט חושב שניתן להיעזר בסעיף 81(א ) לחוק בתי המשפט בעניין זה.

7.      על פי מוסכמה זו אבדוק את בקשות שני הצדדים. אתחיל דווקא בבקשת המשיב. נכון שבקשתו הוגשה רק אחרי שהוגשה בקשת האגודה, אך אין בכך כדי לחסום את דרכו להגיש את בקשתו, כל עוד היא נכנסת לתנאי הפעלת הסמכות, דהיינו הגשת הבקשה בפרק הזמן שקבע חוק בתי המשפט וכן שבמהות מדובר בטעות התואמת את הגדרת "טעות" בחוק.

8.      המשיב הגיש בקשה לתיקון החלטת מנהלת מחלקת הבוררויות ביום 15.2.2021. לאור תנאי הקורונה, לא אקשה בעניין המועדים ומוכן לראות בבקשה כזו המוגשת במועד. אין לדעת מתיי התקבלה ההחלטה אצל ב"כ המשיב, ובכל מקרה גם אם יש איחור מדובר ביום או יומיים לכל היותר. גם אם יש איחור, מצדיק הדבר את הארכת המועד. בבקשה מציין המשיב כי מאחר ועורכת הדין ביאלר קבעה בסעיף 7.1 כי :

 

"....מקובלות עליי קביעותיו העקרוניות של כב' הבורר בסעיפים 78-79 לפסק הבורר ועל כן האגודה תשלם למשיב 257,843 ₪".

הרי יש טעות בחישוב.

9.      המשך הטענה הוא, כי סכום חישוב זה הנו ללא הוספת הפרשי הצמדה וריבית ולכן זכאי המשיב לסך של 327,843 ₪ ולא מה שפסקה עורכת הדין ביאלר. כב' הבורר קבע זכאות בגין 85 מניות בשווי של 4,410 ₪ לכל מניה (השווי שוערך מהעלות המקורית של 3,333 ₪ מיום 15.01.1997 עד ליום 10.08.2006). מיום 10.08.2006 הוסיף הבורר רק הפרשי הצמדה ללא ריבית (סעיף 48) והמשיב הגיע לסכום של 449,500 ₪.

10. עם כל הכבוד חסר בתיאור של המשיב משהו שתוקן בפסק הבוררות: עורכת הדין ביאלר קבעה , כי המניות שזכאי להן המשיב הן לא 85 מניות אלא 48.76 מניות בלבד. אי לכך הסכום המגיע למשיב הוא 215,032 ש"ח נכון ליום פסק הבוררות ביום 08.08.2019. מאחר והבורר זיכה את המשיב מתאריך זה רק בהפרשי הצמדה בלבד (סעיף 78 לפסק הבוררות), הרי הסכום המעודכן לו זכאי המשיב נכון להיום הוא 212,691 ₪, (הייתה ירידה קטנה במדד מאז).

11. אשר לבקשה של האגודה: זו כוללת שני ראשים, האחד הוא הטיעון נגד קביעת כב' מנהלת מחלקת הבוררויות כי מגיע למשיב 31.2 מניות בשווי שכמעט אינו שנוי במחלוקת ולא 48 מניות כמופיע בהחלטה בהשגה. הראש השני הוא כאמור חישוב הסכומים מפסק הדין ואילך. עם כל הכבוד אינני רואה  שתקיפה בעניין המדד של 0.395 במקום 0.617 מניות לכל טון כנופלת במסגרת בקשה לתיקון טעות סופר. החישוב הנגדי היה בפני כב' מנהלת מחלקת הבוררויות והיא אף התייחסה אליו וקבעה, כי מדובר בטעות. ראה סעיפים 6.32 ו- 6.33, שם קבעה עוה"ד ביאלר קביעה ברורה כי המדד הוא 0.617 לכל טון. סך כל מניות הסוכנות וכורמיה גם יחד הוא 7,500. לכורמים מגיע 16/25 מתוך ה- 7,500 מניות של הכורמים קרי 4,800 מניות. פסק הדין בהשגה פיצל את סך כל המניות (7,500) ל- 4,800, 1,950 ו- 750 באופן פוזיטיבי. מכאן היא חישבה את חלקו של המשיב. אין מדובר בטעות אריתמטית בחישוב אלא בקביעה פוזיטיבית שזה מה שמגיע. תקיפת קביעה כזו אינה נופלת במסגרת בקשה לתיקון טעות סופר. אין אני יושב ערכאת ערעור על החלטת כב' מנהלת מחלקת הבוררויות ונבהיר כי סמכויותינו שוות כעוזרי הרשם לענייני בוררות. גם אם יש טעות בחישוב עוה"ד ביאלר (ולא אמרתי כך) תקיפת החלטה כזו אינה נעשית בפניה לערכאה שנתנה את ההחלטה או מותב אחר שאליו עבר הטיפול בעקבות מינוי עוה"ד ביאלר לתפקיד שיפוטי, אלא בהליך אחר שמן הסתם יודעים באי כוח הצדדים מהו.

12. אשר לחישוב, עוה"ד ביאלר קבעה כי מגיע למשיב 48.76 מניות (שהם נגזרת של 79 טון כפול 0.617 – סעיף 6.34 להחלטה). השווי היה 5,288 ₪ לכל מניה ולכן סכום מניותיו הוא 257,843 ₪.

13. כב' הבורר קבע בסעיף 78 כי הסכום יישא הפרשי הצמדה בלבד, ללא ריבית, מאז 10.08.2006 עד לפסק הבורר ביום 8.8.2019. עוה"ד ביאלר קבלה כעיקרון את קביעת הבורר בסעיפים 78-79, אך קבעה כי הסכום המתקבל מחישוב זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הבוררות עד לתשלום בפועל, כלומר היא שינתה פוזיטיבית את פסק הבוררות בנקודה זו באופן חלקי. המסקנה מכך היא שעל הסכום של 257,843 ₪ יש להוסיף הצמדה וריבית מיום 8.8.2019. (עד אז התווספו כאמור בפסק הבורר רק הפרשי הצמדה). הסכום המתקבל מהצמדה זו וריבית הוא 259,144 ₪. על האגודה לשלם סכום זה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

14. אין צו להוצאות.

15. אני מאפשר לאגודה לשלם למשיב את סכום פסק הבורר בשינויים שהתקבלו, תוך 21 ימים מקבלת החלטה זו.

 

 

 

 

5129371המזכירות תעביר החלטתי זו לצדדים בדוא"ל ובדואר רשום. לאחר העברת ההחלטה לצדדים תסגור המזכירות את תיק הבוררות.

54678313

חותמת עגולה כחולה

 

5129371ניתן היום, ‏ט' באדר תשפ"א           רמזי חוראני, עו"ד  21/02/2021                                                    עוזר רשם האגודות השיתופיות

54678313‏‏‏בירושלים, בהעדר הצדדים.                

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: