האם המועצה פעלה כדין כאשר פסלה הצעה אחת במכרז ואז לא קיבלה את השנייה בטענה שהיא ההצעה יחידה.

בית המשפט המחוזי בחיפה בפני כב' השופטת יעל וילנר. ה''פ 36976-01-10 א.ר.ן. (דוקטורי) ניהול ואחזקות בע''מ נ' המועצה האזורית מטה אשר ואח' . ה"פ 38365-02-10 לונה ביץ בע''מ נ' המועצה האיזורית מטה אשר ואח'.
 

שתי המרצות פתיחה שהדיון בהן אוחד מאחר והן נוגעות לאותו מכרז, בו נפסלה הצעתה של המבקשת האחת בשל אי עמידה בתנאי סף, ולא הומלצה הצעתה של המבקשת האחרת בהיותה הצעה יחידה שנותרה.

שתי המבקשות עותרות לביטול החלטת ועדת המכרזים והחלטת יו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית מטה אשר אשר הורה על עריכת מכרז חדש, כל אחת מטעמיה היא.

 

העובדות הרלוונטיות 

בחודש נובמבר 2009 פרסמה "מטה אשר ייזום ופיתוח פרוייקטים בע"מ" (להלן – "החברה הכלכלית") מכרז פומבי למתן הרשאה לשימוש והפעלת חוף רחצה אכזיב תמורת דמי הרשאה שנתיים (להלן – "המכרז הראשון"). 

במועד פתיחת תיבת ההצעות ( 04.01.2010) התברר כי ניגשו שלושה מציעים למכרז: א.ר.ן (דוקטורי) ניהול ואחזקות בע"מ (להלן – "ניהול ואחזקות"); הצעתה של  לונה ביץ בע"מ (להלן – "לונה ביץ");  והצעתו של אלון ירושלמי .

ביום 12.1.10 התקיימה ישיבת ועדת המכרזים, במהלכה הוחלט לפסול על הסף את מסמכי המכרז של לונה ביץ' וירושלמי עקב חוסר במסמכים מהותיים. מסמכי המכרז של לונה ביץ' נפסלו בשל אי צירוף המלצות וראיות להוכחת הניסיון. כמו כן הוחלט שלא להמליץ על הצעתה של  ניהול ואחזקות כיוון שנותרה כהצעה יחידה ועל כן הוחלט לבטל את המכרז הראשון.

החברה הכלכלית פרסמה מכרז נוסף (להלן – "המכרז השני"), בו בוצע שינוי על ידי הוספת סעיף שיאפשר לחברה הכלכלית לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת הצעותיהם למכרז, להשלים מידע חסר וזאת לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שנקבעו במכרז.

נוכח ההחלטה לבטל את המכרז הראשון, על אף שהצעתה של ניהול ואחזקות עמדה בתנאי המכרז, הגישה ניהול ואחזקות המרצת פתיחה, בה עתרה להכריז עליה כזוכה במכרז הראשון וכן להורות על ביטול המכרז השני.

לאחר הגשת הבקשה ואף לאחר שהתקיים דיון בעניינה של ניהול ואחזקות, הגישה לונה ביץ' אף היא המרצת פתיחה בה עתרה להורות על הכרזתה כזוכה במכרז הראשון ועל ביטול המכרז השני.

טענות ניהול ואחזקות

 ניהול ואחזקות טוענת כי מאחר ולא נמצא כל פגם בהצעתה, ראוי היה להכריז עליה כזוכה ולא היה מקום לבטל את המכרז ולקבוע מכרז חוזר תחתיו.

הצעתה של ניהול ואחזקות לא הייתה ההצעה היחידה שהוגשה למכרז אלא אחת מתוך שלוש הצעות, ועל כן לא היה מקום לבטל את המכרז רק מהטעם שהוגשה אליו הצעה יחידה.

לחלופין, נטען כי לא התקיימו התנאים שנקבעו בפסיקה לביטולו של מכרז עקב היות ההצעה הצעה יחידה. ניהול ואחזקות  טוענת עוד כי השינויים שערכה החברה הכלכלית במכרז השני מהווים למעשה עקיפת ההחלטה לפסול את הצעתה של לונה ביץ', וזאת על ידי מתן האפשרות ללונה ביץ' לתקן את הפגם שנפל בהצעתה הראשונה, ולהגיש את המסמכים החסרים במסגרת הצעתה למכרז השני.

 טענות  לונה ביץ'

לטענתה, לא היה מקום לפסול על הסף את מסמכי המכרז שהגישה במכרז הראשון בנימוק של "אי צירוף הוכחות לניסיון" מאחר ומדובר בפגם טכני הניתן לתיקון. אי צירוף המלצות נדרשות אינו נחשב לפגם מהותי שיש בו כדי להביא לפסילת הצעה.  היא צירפה להצעה מסמך כללי בלבד מתוך מחשבה מוטעית ובתום לב, כי די בו לצורך הוכחת ניסיון קודם. כמו כן  היא הסתמכה על ידיעת החברה הכלכלית בדבר ניסיונה הקודם בניהול חופים מאחר ובעלי מניותיה של ניהול ואחזקות ומנהלי הלונה ביץ' היו שותפים בעבר וניהלו במשותף את חוף אכזיב וחופים נוספים.

לחילופין, טוענת לונה ביץ' כי הועדה רשאית היתה להזמין אותה כדי לברר פרטים במסמכי המכרז שהגישה .

תשובת החברה הכלכלית  לטענות לונה ביץ'

נטען כי הדרישה לצירוף מסמכים והמלצות להוכחות הניסיון מהווה תנאי סף בו לא עמדה לונה ביץ' ובהתאם, נפסל מסמכי המכרז שהגישה  כדין.

החברה הכלכלית נסמכת על סעיף 20(ג) לתוספת השניה בצו המועצות האזוריות  הקובע כי מסמכי מכרז שהוגשו שלא בהתאם לתנאי המכרז פסולים.

החברה הכלכלית מוסיפה וטוענת כי השמטת ההמלצות והראיות להוכחת ניסיונה של הלונה ביץ' מהווה פגם מהותי ביותר. 

מסמכים המעידים על ניסיונה של לונה ביץ' אשר צורפו להמרצת הפתיחה הינם ממועד מאוחר למועד הגשת ההצעות ולפיכך פניה אל לונה ביץ' לצורך השלמת מסמכי המכרז כפי שהיא טוענת שראוי היה לעשות, היה פוגע בעקרון השיוויון, מאחר וליתר המציעים לא הועמד פרק זמן נוסף להשלמת המסמכים.

תשובת החברה הכלכלית  לטענות ניהול ואחזקות

החברה הכלכלית טוענת כי לא נפל כל פגם בפעולותיה ובהחלטותיה של ועדת המכרזים אשר נעשו בהתאם להוראות החוק והמכרז. נטען עוד כי הכלל הוא כי אין להמליץ על הצעה יחידה שנותרה לדיון בפניה ועדה והיוצא מן הכלל הוא המלצה עליה כזוכה, ובמקרה כזה, יש לרשום בפרוטוקול את הנימוקים שהביאו להחלטה להמליץ על ההצעה היחידה.

השופטת  יעל וילנר

לונה ביץ'

הכלל הוא כי אי עמידה בתנאי סף, יש בו כשלעצמו להביא לפסילת ההצעה. פסיקה רבה דנה בסוגיה זו. יש הקפדה שכל המציעים במכרז יעמדו בכל תנאי הסף, כדי שלא יווצר מצב בו אחד המציעים יידרש לעמוד בדרישות מחמירות מהאחרים, וזאת כדי לשמור על עיקרון שוויון ההזדמנויות בדיני המכרזים הציבוריים. הדיון האם הפגם הוא פגם טכני או פגם מהותי נדון אף הוא בהרבה פסקי דין. יישום פסקי דין על ענייננו מוליך למסקנה כי הפגם שנפל בהצעתה של לונה ביץ'. הוא פגם מהותי המביא לפסלות ההצעה. הדרישה לצירוף המלצות וראיות להוכחת הניסיון סווג במכרז כתנאי סף די בכך כדי לקבוע כי אי עמידה בתנאי זה מוליכה לפסלות ההצעה. משלא עמדה לונה ביץ' בתנאי הסף של המכרז, אין מקום להתערב בהחלטת ועדת המכרזים אשר הורתה לפסול את הצעתה.

ניהול ואחזקות

האם הייתה רשאית ועדת המכרזים לבטל את המכרז לאחר שנותרה בפניה הצעתה של ניהול ואחזקות  כהצעה יחידה?

החלטה זו של ועדת המכרזים נסמכה על הוראת סעיף 22 (ו) לתוספת השניה של צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח-1958, החל על ענייננו הקובעת כדלקמן:

"לא תמליץ הועדה, דרך כלל, על הצעה אם היתה זו ההצעה היחידה שהוגשה, או שנותרה יחידה לדיון בפני הועדה; המליצה הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה".

מכאן, שברגיל, אין להמליץ על הצעה יחידה כשרה שנותרה אלא אם כן קיימים נימוקים מיוחדים שלא לעשות כן.

לא הוכח בענייננו שהחברה הכלכלית פעלה בניגוד לחובות המוטלות עליה כרשות ציבורית, בחוסר הגינות ובחוסר תום לב. בית המשפט שוכנע כי לא נעשתה כל קנוניה בין החברה הכלכלית לבין לונה ביץ', וכן כי השינויים שנעשו במכרז השני  היו נדרשים, לגיטימיים, ונעשו מתוך שיקולים ענייניים.

סוף דבר - בשים לב לכל האמור לעיל, שוכנעתי כי יש לדחות את המרצות הפתיחה של ניהול ואחזקות  ושל הלונה ביץ'.

 כל אחת מהמבקשות (ניהול ואחזקות  ולונה ביץ') תשלם לחברה הכלכלית הוצאות בסך 8,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

 ניתן היום,  כ"א  באדר תש"ע, 07 מרץ 2010.  

לאתר הבית של המועצה האזורית מטה אשר.     

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: