האם מועצת עובדי צים וצים שירותים יחוייבו בחלק מזכר טרחת מפרק האגודה

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 8843/85/2012 קופת תגמולים של פקידי "צים" בחיפה אגודה שיתופית בע"מ – בפירוק נ' ד"ש ניהול קופת גמל בע"מ
בפני רשם האגודות השיתופיות                                  תיק מספר 843/85/2012
 
בעניין שבין:                 קופת תגמולים של פקידי "צים"

                        בחיפה אגודה שיתופית בע"מ –בפירוק

                        ע"י המפרק רו"ח צבי ורדי

                        רחוב היצירה 1, רמת-גן-52521

                                                                (להלן: "האגודה")

ל ב י ן :              ד"ש ניהול קופת גמל בע"מ ח.פ. 51-20652-2

                        ע"י עו"ד איריס אדרת

                        רחוב יהודה הלוי 23 (מגדל דיסקונט) תל אביב

                            

                                                                (להלן:" ד"ש")

ל ב י ן :              מועצת עובדי צים שירותי ספנות בע"מ

                        וצים שירותי ספנות משאבים בע"מ

                        ע"י ב"כ עו"ד כרמית פלד

                        ממשרד עו"ד ש. פרידמן ושות'

                        מגדלי מת"מ 1, מת"מ     מרכז תעשיות מדע

                        ת.ד 15065 חיפה 31905

                                                                (להלן: "מועצת עובדי

                                                                צים, וצים שירותים")    

לבין:                  משרד האוצר

                        נציג האוצר יניב פרץ                      (להלן: "יניב פרץ")

ה ח ל ט ה
         

1.      בפני בקשה מאת מועצת עובדי צים וצים שירותים לעיון חוזר בהחלטתי מיום 19.12.2011 (להלן: "ההחלטה") לעניין קביעת חלוקת משא תשלום שכר טרחת מפרק.

2.      טענת מועצת עובדי צים וצים שירותים היא כי אין לחייבם בחלק משכר טרחת מפרק האגודה כפי שקבעתי בהחלטתי.

 

עיקרי טענות "מועצת עובדי צים וצים שירותים":

3.      לטענת מועצת עובדי צים וצים שירותים ההסכם אשר נחתם ביום 16.4.2012 להעברת זכויות ניהול בקופת גמל (להלן: "ההסכם") בינם לבין ד"ש והאגודה קובע מפורשות כי ד"ש תישא בכל הוצאות הפירוק לרבות שכר טרחת המפרק, ממועד החתימה על ההסכם בין הצדדים וכי יש לתן תוקף להסכם .

4.      לטענתם, מסעיף 4.5 להסכם עולה כי ד"ש אכן התחייבה כי תישא בעלות הוצאות הפירוק :

" החברה המנהלת תפעל לפירוק האגודה בהתאם להוראות הדין, כך שהאגודה תחדל מלהתקיים כאישיות משפטית נפרדת והיא תישא בכל ההוצאות הכרוכות בהעברת הקופה לחברה המנהלת כמפורט בסעיף 4.1 לעיל וביצוע הפירוק כאמור והכל בכפוף להוראות סעיף 7 להלן."

עוד ניתן לראות את התחייבות ד"ש בסעיף 7.1 להסכם :

"החברה המנהלת תישא בכל העלויות הקשורות בביצוע הפעולות הנדרשות לשם ההליך, הביצוע והשלמת העסקה, החל ממועד חתימת הסכם זה".

5.      בסעיף 6 להחלטתי מיום 8.3.2010 קבעתי :

"לנושא שכר טרחת המפרק שעל פי ההסכם מיום 16.4.2007 בין חברי הקרן לד"ש התחייבה ד"ש לשלמו, הסכום יקבע רק אם סיום הליך הפירוק במו"מ בין המפרק לד"ש, לא הגיעו הצדדים לסכום בנושא שכר הטרחה יתקיים דיון בפני בנושא זה".

לפיכך, ברי כי שכר טרחת המפרק ישולם על ידי ד"ש בלבד, וכי ד"ש והמפרק יקיימו משא ומתן בעניין שכר הטרחה ללא צים.

6.      ממכתב צים למפרק מיום 9.3.2010 וכהמשך לישיבה שהתקיימה במשרדי ביום 23.2.2010, עולה כי צים התחייבה לשאת בהוצאות האגודה אשר אינן הוצאות פירוק, אלא הוצאות שנובעות מניהול שוטף של האגודה וכתנאי לפירוק האגודה .

7.      לטענתם, ההתחייבות אשר נטלו צים והאגודה במסמך ההתחייבות מיום 9.3.2010 לא נכנסה לתוקף, כניסת ההתחייבות לתוקפה הייתה מותנית בין היתר, בהעברת הכספים בקופת האגודה לד"ש וחתימת המפרק על מסמך ההתחייבות והסכמת המפרק לתוכנו.תנאים אלו לא התקיימו.

 

עיקרי טענות "ד"ש":

8.    לטענת ב"כ ד"ש הסתמכותם הייתה על מסמכים כתובים, וכי החלטתי מיום 19.12.2010 נכונה.

9.     לטענתם, צים התחייבה במסמך ההתחייבות למפרק כי תישא בכל ההוצאות .

10.ד"ש טענה כי שילמה כפי שהתחייבה ועל צים לשלם בהתאם להחלטתי.

 

עיקרי טענות המפרק:

11.     לטענתו, אין לפנות לד"ש לתשלום בגין עלויות התפעול עד להעברת הכספים אליהם, ד"ש שילמה את התמורה מיום העברת הכספים אליה כפי ששילמה במקרים אחרים של העברת קופות גמל.

12.     טענת המפרק לעניין כניסת מסמך ההתחייבות מיום 9.3.2012 בין צים לאגודה לתוקף היא כי ההתחייבות נכנסה לתוקפה, הייתה הסכמה מלאה, והמועצה נדרשה למתן בטחונות או ערבות להתחייבות.

 

עיקרי טענות נציג משרד האוצר- יניב פרץ

13. לטענתו, במסגרת הליך הפירוק משרד האוצר קיבל חוזה העברת זכויות ניהול מיום 16.4.2007 בו התחייבה ד"ש לשאת בעלויות הפירוק. מנגד, התחייבה צים כי תישא בהוצאות שאינן הוצאות פירוק, וזאת העסקה שאישרו.

14.  עוד טען כי, משרד האוצר לא היה מאשר עסקה אשר תפגע בזכויות העמיתים ולכן אין לחייבם בגין שכר טרחת המפרק.

 

דיון והכרעה:

15. לאור בקשת ב"כ מועצת עובדי צים שירותי ספנות משולבים בע"מ וצים שירותי ספנות משולבים בע"מ מיום 13.2.2012 לעיון חוזר בהחלטתי  ולאחר עיון בטיעוני הצדדים אני קובע כדלקמן:

16. הכספים בקופת האגודה לא הועברו לד"ש, המפרק לא חתם על מסמך ההתחייבות, ולכן התחייבות צים לא נכנסה לתוקף.

17.  החלטתי מיום 8.3.2010 בה קבעתי כי כספי האגודה יישארו בקופת הפירוק לשם הוצאות בלתי צפויות עד לסיום הפירוק רוקנה מתוכן את מסמך ההתחייבות שנשלח לחתימת המפרק.

18. ניתן לראות כי מסמך ההתחייבות בין האגודה וצים אשר לא נכנס לתוקף, לא נועד לכיסוי שכר טרחת המפרק, ומכוחו לא ניתן להשית על צים חלק מהוצאות שכר הטרחה.

19. מהמסמך עולה בבירור כי ההתחייבות הינה לכיסוי הוצאות שאינן חלק מהוצאות הפירוק ואשר אינן נוגעות להליך הפירוק, אלא התחייבות לשאת  בהוצאות אשר נובעות מניהול שוטף של האגודה עד להעברת הזכויות לד"ש.

20. מהאמור לעיל עולה כי נפל פגם בהחלטתי מיום 19.12.2010 בה קבעתי כדלקמן:

"על מועצת עובדי צים וצים שירותים לשאת בחלק משכר המפרק לתקופה מיום מתן צו הפירוק ועד יום העברת כספי העמיתים לד"ש, שהיה ביום 30.9.2010 בסך של -.30,000₪, בצירוף מע"מ, כפי שהתחייבו לעשות במכתבם מיום 9.3.2010 קופת האגודה שבפירוק תישא ביתרת שכר המפרק בסך -30,000 ₪ בצירוף מע"מ."

21.  

22. 5129371

23. 54678313התחייבות צים במכתבם מיום 3.9.2010 לא נכנסה לתוקף, ולכן אין לחייבם לשאת בחלק משכר טרחת המפרק .

24. מהסכם העברת זכויות הניהול בקופת הגמל שנחתם בין ד"ש לצים ביום 16.4.2007 עולה כי ד"ש התחייבה לפעול לפירוק האגודה וכי היא תישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בכך. לפיכך, אני קובע כי ד"ש תישא ביתרת שכר המפרק בסך 30,000 ₪ בצירוף מע"מ, וזאת בתוך 45 ימים מיום מתן החלטה זו.

 
 
5129371
 

אורי זליגמן 54678313-/

54678313 ניתן היום ‏‏ד' אב תשע"ב,                                 אורי זליגמן, עו"ד ‏23 יולי 2012 רשם האגודות השיתופיות.

בהעדר המזכירות תעביר החלטתי

לצדדים.                                                 
 

בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: