האם מזכיר מושב עין-ורד התפטר עקב הרעת תנאים והתנכלויות פוליטיות? אם הוא חתם על כתב ויתור האם הוא יכול לחזור בו? האם מגיעים לו עוד כספים מהמושב?

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו. בפני : כב' השופטת ד"ר אריאלה גילצר-כץ. תע"א 11797-07 יאיר גבאי נ' עין ורד-מושב עובדים להתיישבות שיתופית
הרקע והעובדות מושב עין-ורד מתנהל באמצעות שני גופים מרכזיים: ועד האגודה של המושב והוועד המקומי של המושב. כל חברי הנהלת האגודה לרבות יו"ר האגודה וכל חברי הוועד המקומי לרבות יו"ר הוועד, מתנדבים ואינם מקבלים שכר עבור התנדבותם. האגודה מעסיקה מספר עובדים, שהמרכזי שבהם הוא מזכיר הוועד. יאיר גבאי (להלן: "גבאי") הועסק כמזכיר ועד האגודה במושב עין-ורד (להלן "מושב עין-ורד") עד ליום 31.1.07, תחילה כממלא מקום מזכיר ולאחר מכן כמזכיר בפועל. טרם העסקתו בתפקיד מזכיר, שימש גבאי כיו"ר ועד ההנהלה של המושב. על פי תקנות המושב, יו"ר ועד ההנהלה הינו תפקיד התנדבותי. לתקופה של חודשים 12/04-10/04שולמו לגבאי החזרים בגין הוצאות. ביום 26.12.04 התקיימה ישיבת הנהלה אשר בה הודיע גבאי כי הוא מתפטר מתפקיד יו"ר ההנהלה. כן נקבע כי "עד לגיבוש הסכם העסקה, ימונה גבאי יאיר כממלא מקום מזכיר. התפקיד בתשלום שכר, ותחילתו ביום 27/12/2004" ביום 11.2.05 נחתם הסכם עבודה בין הצדדים. בתלושי השכר של גבאי נכתב כי תקופת העסקתו של הינה מיום 1.1.05. בסוף חודש 10/06 התפטר גבאי. בישיבת ההנהלה הוחלט על סיום עבודתו של גבאי כמזכיר המושב החל מיום 31.12.06 והוא נתבקש להמשיך ולמלא את תפקידו עד ליום 31.1.07. ביום 2.2.07 שולמו לגבאי 2 חודשי הסתגלות. באותו יום חתם גבאי על כתב קבלה וסילוק. מושב עין-רד שילם לגבאי פיצויי פיטורים. ביום 7.2.07 שלח גבאי מכתב למושב עין-ורד. במכתב דרש בין השאר תשלום שכר עבור חודשים 12/04-11/04, שכר בגין שעות נוספות ודרש מכתב פיטורים. ביום 11.2.07 הודיע גבאי על ביטול כתב הקבלה והסילוק, שעליו חתם. ביום 20.2.07 המציא מ"מ יו"ר ועד האגודה, לגבאי מכתב שכותרתו "סיום יחסי עובד ומעביד". בין השאר נכתב במכתב "בהמשך לישיבה משותפת במזכירות המושב, ... והוסכם לקבל את התפטרותך עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתך שדינה כדין מפוטר,"גבאי הגיש תביעה לאבטלה למל"ל ביום 22.2.07. ביום 26.2.07 קיבל גבאי מכתב מהמל"ל ובו נכתב בין השאר כי אם גבאי ימציא אישורים מתאימים באשר להפסקת עבודתו בשל הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, תיבחן תביעתו לדמי אבטלה בשנית. ב- 29.3.07, צירף גבאי את מכתבו של מ"מ יו"ר ועד האגודה למסמכי התביעה למל"ל. לבסוף קיבל דמי-אבטלה מהמל"ל..
טענות יאיר גבאי:  החל מחודש 8/06 החל מושב עין-ורד להתנכל לגבאי ממניעים פוליטיים, שהתבטאה בפגיעה בעבודתו ובכרסום בסמכויותיו. הובטח לגבאי כי יקבל מכתב פיטורים ויקבל את כל זכויותיו.חברי ועד האגודה והועד המקומי טרפדו לגבאי העסקה במקומות עבודה חלופיים. גבאי אולץ להתפטר עקב אפליה פסולה, בשל מניעים פוליטיים, קרי השתייכותו למפלגת האופוזיציה למפלגת יו"ר הועד המקומי והתנכלות כלפיו. לפיכך התפטרותו בנסיבות אלה מהווה פיטורים בחוסר תום לב. כלל עריכת שימוע חל על מושב עין-ורד לפיכך היה עליו לערוך לגבאי שימוע בטרם הוחלט על ידה להביא להתפטרותו. מושב עין-ורד הבטיח לגבאי מכתב פיטורין אם יתפטר עקב הרעת תנאים. לפיכך סבור גבאי כי זכאי הוא לפיצויים עונשיים, ללא הוכחת נזק, בגין פיטורים מפלים מחמת השקפה או השתייכות למפלגה. גבאי לא קיבל שכר עבודה לתקופה שבין 19.10.04 ועד 31.12.04. הוא זכאי לפיצוי בגין הפסד השתכרות לשנה ממועד הפיטורים. גבאי מבקש לפצותו  על הנזקים שנגרמו לו בסך 434,638 ש"ח.
טענות מושב עין-ורד: כתב הקבלה והסילוק הינו בעל תוקף משפטי ולא הייתה כל עילה לביטולו. כנגד חתימתו על כתב קבלה וסילוק שילמו לגבאי כספים. גבאי החל לעבוד ביום 1.1.05, כפי שנקבע בהסכם העסקה. טרם העסקתו, שימש גבאי כיו"ר ועד ההנהלה של המושב ועם התפטרותו מתפקיד זה ועד שנחתם עימו הסכם העסקה לתפקיד מזכיר הנתבעת, שימש כממלא מקום מזכיר המועצה. גבאי העלה לראשונה טענות בדבר הפרשי שכר לאחר סיום יחסי העבודה בין הצדדים. על העסקתו לא חלות הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה בשל היותו בתפקיד בכיר השקול לתפקיד מנכ"ל בחברה. בדפי הנוכחות, שהוגשו על ידי גבאי, אין פירוט שעות עבודה. בעת מסירת ההודעה על התפטרותו מהעבודה לא נטענו על ידו הטענות כפי שמועלות בתביעה אלא גבאי טען כי התפטרותו נובעת מתחושתו כי הוא אינו מוערך מבחינה מקצועית על ידי חלק מהממונים עליו וחברי המושב אינם נותנים בו אמון. גבאי ביקש מכתב פיטורים לצורך קבלת דמי אבטלה מהמל"ל ומושב עין-ורד לא הסכים מאחר שמכתב כזה אינו תואם את המציאות. אילו התפטר גבאי מעבודתו בשל הרעת תנאים מוחשית, היה עליו להעמיד את המושב על כוונתו להתפטר, אם לא תתוקן כביכול ההרעה המוחשית. לא ניתן ליישם את הלכות השימוע במקרים של התפטרות. מושב עין-ורד לא נהג בדרך של אפליה פסולה ולא פגע בגבאי  בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
ממתי החל התובע לעבוד כמזכיר ועד האגודה?מהמסמכים שצורפו לתיק בית הדין עולה כי גבאי החל את עבודתו אצל ביום 1.1.05 או מספר ימים קודם לכן. לפני שהחל לעבוד כמזכיר האגודה, שימש גבאי כיו"ר ועד ההנהלה של המושב בהתנדבות. לפיכך טענתו כי זכאי הוא לשכר, דינה להידחות כל עוד שימש כחבר הנהלה, עד ליום 26.12.04. גבאי פנה אל מושב עין-ורד ביום 3.3.05 וביקש החזר הוצאות לשנת 2004, כלומר, גבאי בעצמו לא ראה עצמו כעובד בשנת 2004. לא נאמר דבר וחצי דבר על חוב כביכול של מושב עין-ורד בגין משכורות לשנת 2004. בהסכם העסקה שנחתם בין הצדדים נכתב כי תחילת תקופת עבודתו תהא ביום 1.1.05. בתלושי השכר שקיבל גבאי לאורך כל תקופת עבודתו נכתב: "תחילת העבודה:  1/1/05". דו"חות נוכחות שצורפו על ידי גבאי כלל אינם מתייחסים לשנת 2004.
האם התפטר גבאי עקב התנכלות מצידו של מושב עין-ורד?גבאי לא הודיע לוועד האגודה במישרין על התפטרותו מהעבודה, אלא עשה זאת באמצעותיו"ר האגודה. גבאי לא העלה באותו שלב כל טענה בדבר התנכלות או שיקולים זרים מצד המושב. גבאי, אשר נכח בישיבת ועד האגודה, לא ציין נימוק בהקשר לסיום העבודה. בסמוך להתפטרותו היו לגבאי הזדמנויות רבות על מנת להעלות את טענותיו, אולם לא עשה כן. הפעם הראשונה שהעלה טענות אלה, הייתה רק ביום 7.2.07, חודשיים אחרי התפטרותו. גבאי לא העלה כל טענה בדבר אפליה פסולה או התנכלות בטרם נותקו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים, לא איפשר למושב לבדוק את הטענות ואולי לתקן את הדרוש תיקון, אם נדרש תיקון כזה. מושב עין-ורד סירב למסור לגבאי מכתב פיטורים כפי שהוא ביקש, מאחר שמכתב כזה לא תאם את המציאות, ולפיה גבאי לא פוטר מעבודתו.
האם התפטר התובע עקב הרעת תנאים?עובד המבקש להתפטר עקב הרעת תנאים עליו לעמוד בשני תנאים. התנאי הראשון,  שההתפטרות נבעה מהרעת תנאים מוחשית בתנאי עבודתו, כאמור בחוק פיצויי פיטורים, והתנאי השני כי על העובד להודיע למעביד על כוונתו להתפטר, על מנת שהמעביד יפעל לסילוק הסיבה שגרמה להתפטרות, ורק אם המעביד לא יעשה כן, ותהא הסיבה לכך אשר תהא, ויתמלאו התנאים בחוק, תוכר זכאות המתפטר לפיצויי פיטורים. מהמסכת העובדתית עולה, כי גבאי ביקש להתפטר ולא עמד בשני התנאים דלעיל, על מנת שתתגבש זכותו לזכויות הנובעות מהיותו מתפטר בדין מפוטר. גבאי התפטר מעבודתו, בלא שהזכיר הרעת תנאים או אפליה שננקטה כלפיו ובנוסף חתם על כתב-ויתור ובו הוא מאשר שאין לו טענות או תביעות כלפי מושב עין-ורד. לגבאי שולמו כל זכויותיו, לרבות פיצויי הפיטורים.
מהי נפקותו המשפטית של כתב הוויתור?גבאי חתם על כתב הוויתור ובו אישר שקיבל את כל המגיע לו בגין תקופת עבודתו וסיומה וכאמור לעיל, קיבל מענק הסתגלות. גבאי לא הציג עילה הקבועה בחוק החוזים לביטול כתב הוויתור (טעות, הטעייה, כפיה וכד'). גבאי אישר  בתצהיר אומנם נערך לו גמר חשבון והוא קיבל כספים עם סיום עבודתו. לפיכך לגבאי ניתנה תמורה כנגד חתימתו על כתב הוויתור. אשר על כן אין כל עילה לביטול כתב הוויתור והוא עומד בעינו.
האם כדין שילמה הנתבעת את דמי ההסתגלות לתובע?גבאי קיבל שני חודשי הסתגלות. הענקת שני חודשי דמי הסתגלות לגבאי על פי הוראתו של יו"ר ועד האגודה, ללא החלטה מסודרת של ועד האגודה וללא תשלום בתלוש המשכורת אלא לחשבונו של גבאי המתנהל במושב, הינה לכאורה מעשה בניגוד לכללי מנהל תקין.
האם זכאי התובע להפרשי שכר בגין עבודה בשעות נוספות למעשה, תביעתו של גבאי איננה תביעה לגמול שעות נוספות אלא טענתו היא שעבד בהיקף משרה גדול יותר מזו שהתחייב לה בתחילת עבודתו קרי, יום עבודה נוסף בכל שבוע עבודה (יום ד'). גבאי שימש למעשה כמנהל או כמנכ"ל ועל כן חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל עליו. כעולה מדו"חות הנוכחות שנערכו ע"י גבאי, לא צויינו שעות אלא נוכחות ביום כזה או אחר. גבאי כמנהל ניהל את זמנו וברי מיומנו כי עבד בשעות ובימים על פי שיקול דעתו. ואף אם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על גבאי, הרי ככלל, על פי הפסיקה בטרם תוקן חוק הגנת השכר על התובע גמול שעות נוספות היה מוטל הנטל להוכיח את מספר השעות שבהן עבד בפועל, על מנת שבית הדין יוכל לפסוק לתובע סכום קצוב במקרה דנן, נוכח הראיות שהובאו לא הרים גבאי  את הנטל הדרוש לצורך רכיב תביעה זה.
סוף דבר: התביעה נדחית במלואה. גבאי ישלם למושב עין-ורד שכ"ט עו"ד בסך 25,000 ₪ והוצאות משפט בסך 2,000 ₪.
ניתן היום, י"ג בשבט תשע"א, 18 בינואר 2011, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.
לאתר עין ורד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: