האם ניתן לקבוע תנאי איכות למכרז לאחר פתיחת מעטפות המציעים?

בבית משפט המחוזי בחיפה, בפני כב' השו' אברהם אליקים. עת"מ 35980-03-20 – תלמים- תעסוקה בע"מ נ' מועצה מקומית מעלה עירון

המועצה המקומית מעלה עירון פרסמה מכרז פומבי שעניינו הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מגבלות. לאחר פתיחת מעטפות המציעים התקבלה החלטה לפיה נקבעו לראשונה קריטריונים לקביעת הניקוד של כל הצעה.

הרקע

בראשית פרסמה המועצה המקומית מעלה עירון (להלן: "המועצה") מכרז פומבי שעניינו הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מגבלות (להלן: "המכרז"). לאחר פתיחת המעטפות של ארבעת המציעים, התכנסה ועדת משנה מטעם ועדת המכרזים והחליטה לראשונה לבחור "קריטריונים לקביעת הניקוד", לגבי כל אחת מאמות המידה שנקבעו בתנאי המכרז. במסגרת החלטתה נוספו 18 מבחני משנה לפיהם נקבע כיצד לדרג את ההצעות.

לבסוף החליטה הועדה להכריז על חברת "רנד- חברה לרווחה נפשית למשפחה בע"מ", אחת המציעות, כזוכה במכרז. לאחר מכן החלה רנד לתת שירותים למועצה על פי המכרז.

בשל כך עתרה חברת "תלמים- תעסוקה בע"מ", וטענה כי לא ניתן להוסיף תנאים לקביעת האיכות במכרז בדיעבד. עובדה זו מנעה ממנה להתכונן למכרז בהתאם.

דיון והכרעה                                                                                                                       

תחילה הראה ביהמ"ש שמעיון בטבלת הניקוד של הועדה עולים חישובים חסרי היגיון וסדר, באופן שאף הוביל לחישוב לקוי של הנקודות. הניסוח העמום והמעורפל של הקריטריונים החדשים, לו היה מוצג מראש כחלק מתנאי המכרז, גם באופן השגוי הנ"ל, היה מאפשר לעורכי המכרז, ליועץ המשפטי של המועצה ולמשתתפים הפוטנציאלים לבקש הבהרות או תיקון הטעויות.

בנוסף לכך מתייתרת תשובתה של המועצה כי על המציעים היה לפנות בבקשת הבהרה. זאת מפני שסעיפי אמות המידה כפי שנקבעו במסמכי המכרז הם ברורים ואינם טעוני הבהרה ולא ניתן היה לצפות כי ועדת המכרזים או ועדת המשנה תבחר להוסיף 18 קריטריונים חדשים שלא הייתה כל מניעה להגדירם מראש, בטרם היציאה למכרז.

ביהמ"ש פנה לכלל הנורמטיבי לפיו על הרשות המנהלית להודיע מראש על כל הקריטריונים להכרעתה ועל משקלם. נטען כי אמנם לא מדובר במכרז פומבי על פי חוק חובת המכרזים, שכן מדובר במכרז של רשות מקומית עליה חלה התוספת השנייה לצו המועצות המקומיות, אך הכלל המתואר בתקנה 22 לתקנות חובת מכרזים חל גם על מכרז זה, כפי שגם נקבע בפסיקה.

ביהמ"ש אף הוסיף וציין את הפגיעה בשוויון שהינה משמעותית במכרזים, אף עבור משתתפים פוטנציאליים. יש מצד אחד לאפשר לכל מציע להתאים את עצמו לקריטריונים אותם קבעה הרשות, ומצד שני יש למנוע מהרשות להתאים את הקריטריונים למציע אותו היא רוצה לראות כזוכה.

נקבע כי המכרז בדרך בה נוהל על ידי המועצה הוא מכרז פסול ודינו להתבטל.

סיכום

החלטת הועדה לבחור בהצעת רנד כזוכה במכרז התקבלה שלא כדין ומכאן חוזה ההתקשרות שנעשה בין הצדדים יסתיים לא יאוחר מיום 31.12.2020. עם זאת עליה לפתוח בהקדם בהליכי מכרז חדש.

ביהמ"ש חייב הן את המועצה והן את חברת רנד, כל אחת לחוד, לשלם לחברת תלמים שכר טרחת עו"ד בשיעור של 10,000 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום. בנוסף לכך הן חויבו יחד ולחוד להשיב לעותרת את האגרה ששולמה על ידה בעת פתיחת ההליך בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 17.3.2020 ועד וליום ההשבה בפועל. כל הסכומים ישולמו תוך 30 יום.

 

ניתן ביום: כ"ד אלול תש"פ, 13 בספטמבר 2020.

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: