האם תתקבל השגת קיבוץ פלמחים על המלצת החוקר להכיר באסף כהן כחבר אגודה מיום 5/1/2004?

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות תיק מספר 769/282/09- אסף כהן נ' קיבוץ פלמחים

 

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות                                תיק מספר 769/282/09

 

 

בעניין -

אסף כהן

ע"י ב"כ עו"ד רני לבנה

בית עמגר רחוב ריב"ל 7 תל אביב 67778

טל': 03-6878130 פקס: 03-6878140

המערער

 

נ ג ד

 

קיבוץ פלמחים

ע"י ב"כ עו"ד תמיר סלע ו/או טל סלע

דרך מנחם בגין 48 תל אביב 66184

טל': 03-5371338 פקס: 03-5371339

המשיב

 

 

החלטה

 

בפני השגה מיום 23.7.09 מטעם המשיב קיבוץ פלמחים על המלצות דו"ח החקירה המשלים של מר שרגא פולק (להלן- "החוקר"), על פי הוראת סעיף 43 לפקודת האגודות השיתופיות ותקנה 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) תשל"ג 1973 בסוגיית חברותו של המערער אסף כהן באגודה.

 

השגת המשיב הינה על המלצת החוקר להכיר במערער בתור חבר אגודה החל מיום 05/01/04.

 

לאחר שעיינתי בהשגת הקיבוץ על דו"ח החוקר ובתגובת המערער להשגה באתי לכלל דעה כי אין בידי לקבלה .

 

להלן נימוקי:

 

השלמת החקירה בוצעה על ידי החוקר לאחר שניתנו כבר החלטות בערעורים אשר נדונו בפניי  הן בעניינה של לילך סטייג  והן בענינו של מיקו כהן .

 

החוקר קבע, לאחר שבדק במהלך השלמת החקירה  את העובדות לאשורן, כי עניינו של אסף כהן דומה למקרה של מיקו כהן שבו נקבע בהחלטה סופית שהוא חבר הקיבוץ מיום 5.1.2004, ולא למקרה של לילך סטייג שבעניינה החלטתי כי איננה חברת קיבוץ מאחר ולא הגישה בזמן הרלוונטי בקשה בכתב להתקבל לחברות.

 

דו"ח החקירה המשלים הינו מפורט ומנומק ולא מצאתי בסיס להתערב באמור בו.

 

ממצאי החקירה ומסקנותיה  פורטו ע"י החוקר:

 

" ממצאים/מסקנות

 

אסף כהן הגיש בקשה להתקבל לחברות בתאריך 3.11.03 בעוד ההצבעה לקבלת חברים התקיימה ביום 28.12.03. טרם הגשת הבקשה להתקבל לחברות היינו בחודשים יולי ואוגוסט 03 קדמו התלבטויות אשר באו לידי ביטוי בשיחות שהתקיימו בין אסף כהן לבין מזכירת הקיבוץ דאז הגב' איילת גלס.

 

...

 

עובדתית גם הקיבוץ - ראה דוח החוקר מיום 31.8.05 - אינו מכחיש נחרצות את עצם בקשתו של אסף להתקבל לחברות וזאת טרם ההצבעה. מאידך טוען הקיבוץ כפי שמופיע בדו"ח החקירה מיום 31.8.05 שבשיחות שקוימו לאחר הגשת הבקשה הוחלט להמתין להזדמנות אחרת.

 במהלך החקירה לא מצאתי שבוטלה הבקשה של אסף כהן להתקבל לחברות אלא קוימו שיחות הנוגעות למעמד אסף כהן.

בפועל למרות שהוגשה בקשה לא הועמד מר כהן להצבעה יחד עם המבקשים האחרים.

בהשלמת חקירה זו עולה כאמור שאכן הוגשה בקשה ע"י מר כהן בתאריך 3.11.03         להתקבל לחברות וזאת טרם ההצבעה ב- 28.12.03. אמנם התקיימו שיחות לא פורמאליות לפיהן התלבט מר כהן באשר לעתידו וזאת בתקופה שבין הגשת בקשתו לבין ההצבעה. עם זאת אני  מאמין למר כהן שלא חזר בו מבקשתו ולא הסכים לדחות העלאתו להצבעה. כמו כן לא הוכח בפני לחילופין לא הוצג בפני מסמך בכתב אשר לפיו ביטל מר כהן את בקשתו, והשאלה הנשאלת היא מה תוקף השיחות הלא פורמאליות לפיהן לא הועלה מר כהן להצבעה לעומת בקשתו בכתב מסמך המשמש להוכחת בקשתו להתקבל לחברות. לחילופין נשאלת השאלה מה כוחה של בקשה בכתב, והאם שיחות שמתקיימות לאחר הבקשה מהוות הוכחה או עילה לביטול הבקשה, זאת שאלה שהתלבטתי בה.

 הקיבוץ עמד על כך שפניות להתקבל לחברות תעשינה בכתב אשר על כן ראוי היה שהודעה על חזרה מבקשה כזו תעשה אף היא בכתב. על הקיבוץ היה לעמוד על כך משלא נעשה כך ובמחשבה נוספת רואה אני לחזור בי מהחלטתי בדוח הקודם. בסיכומו של דבר לא הוכח בפני שהייתה הסכמה בכתב לפיה ביקש מר כהן לבטל את בקשתו מיום   3.11.03. בנוסף לכך אני נותן אמון בגרסתו ושוכנעתי כי הוא דובר אמת ואכן לא ביטל את בקשתו ולא הסכים לדחיית העלאתו להצבעה, אשר על כן לא היה בסמכות ההנהלה לסרב ולהעלות להצבעה את מר כהן.

לכן עולה שאכן קופח בזאת שלא הובא בפני האסיפה הכללית.

ממכתב אשר הופנה אל ההנהלה ביום 31.10.04 כותב מר כהן, "בנובמבר 2003 הגשתי בקשה להתקבל לחברות בפלמחים יחד עם 70 בנים" בעצם במכתבו מעלה שוב הפונה ומבקש לקבוע את מעמדו ובפועל מזכיר שוב שאכן הגיש בקשה בנובמבר 2003 ראה דוח החוקר 2005 .

נוכח האמור לעיל ולאור זאת שכל המבקשים התקבלו באסיפה הכללית הן הראשונה והשנייה קיימת ודאות כמעט מוחלטת שהיה גם מר כהן מתקבל באסיפה הכללית.

לפיכך הנני לקבוע שמר אסף כהן חבר מתאריך 5.1.2004 - תאריך האסיפה השנייה אשר בה כל בני המשק המבקשים התקבלו לחברות."

הממצאים העובדתיים הכלולים בדו"ח המשלים מעוגנים היטב בחומר הראיות שהיה בפני החוקר , ולכן ממילא אין בסמכותי להתערב בהם.

עבודת החוקר בוצעה בנאמנות ובמסירות ומתוך דביקות באמת . מובן  שאין   להטיל דופי בהגינותו או בעצמאותו של החוקר.

בדומה לכך יש לדחות את טענות בא -כוח המשיב לפיהן כביכול דו"ח החקירה המשלים הוכן תחת תכתיבים פסולים ובלתי חוקיים ומוטב  שטענות אלו לא היו נטענות כלל.

הבהרתו של החוקר כי עיין בכל החומר שבתיק ובטיעוני הצדדים ולא מצא טענה חדשה שלא נטענה בערעור בענינו של מיקו כהן והוכרעה זה מכבר, מקובלת גם עליי.

 

 בהחלטה מפורטת מיום 1 במאי 08 בעניינו של מיקו כהן  קבעתי כי  יש להוציא צו מלפני הקובע שמיקו כהן חבר קיבוץ פלמחים החל מיום 05/01/04. החלטתי בעניינו פירטה את עיקרי טיעוני הצדדים ואת הנימוקים  שהובילו להכרתי בו בתור  חבר. נימוקים אלה יפים גם למקרה דנן.

 

דו"ח החקירה המשלים הינו הדו"ח האחרון והמכריע בסוגיית חברותו של המערער באגודה.  למרות שקיים שוני בין שני הדוחות - הרי שהן בדו"ח המשלים ובפרט בהתייחסותו של החוקר  מיום 10 במאי 09 לטיעוני הקיבוץ פירט החוקר את הנימוקים שהובילו לכך:

"העובדה שהתוצאה אליה הגעתי שונה מתוצאת הדוח הקודם מיום 31.8.05 אינה צריכה להתמיה שכן במהלך השלמת החקירה התברר לי שהעובדות שעליהן נסמכה חקירתי הקודמת לא היו נכונות.

 

במהלך השלמת החקירה נחה דעתי כי מר אסף כהן לא חזר בו מבקשתו להתקבל לחברות שהוגשה לפני התכנסות האסיפות הרלבנטיות  (הראשונה והשנייה), ולא הוסכם עמו להמתין להזדמנות אחרת . השלמת החקירה בוצעה על ידי באופן יסודי ומעמיק תוך מתן זכות טיעון מלאה לכל הצדדים(נראה לי שאף למעלה מכך). עיינתי בכל החומר המצוי בתיק הכולל את תשובת הקיבוץ להשגות ב"כ אסף כהן על דוח החקירה הקודם. סברתי כי אסף לא הבין ולא קיבל עליו את הדבר בניגוד לאמור בדוח החקירה הקודם. לא יכולתי להשתחרר מן הרושם שנעשה לאסף עוול בכך שלא עלה להצבעה יחד עם כולם כאשר ב- 2 האסיפות  התקבלו כל המבקשים להתקבל לחברות ללא יוצא מן הכלל. הנסיבות והרקע של אותן שתי אסיפות פורטו בהרחבה בדוח החקירה מיום 20.6.07 של החוקר עו"ד אהוד אמיתי וזאת לאחר שנחקרו על ידו כל העדים הרלוונטיים, ובדו"ח זה התייחס עו"ד אמיתי לכלל השאלות בהתאם להחלטה מיום 20.6.06 בעניינו של מיקו כהן.

בנסיבות אלו מיותר היה לחזור על השלמת החקירה שביצע עו"ד אהוד אמיתי"

מכאן שיש להתייחס לדו"ח החקירה המשלים בתור הדו"ח האחרון והמכריע בסוגיית חברותו של המערער בקיבוץ.

אמנם, טענתו המרכזית של ב"כ הקיבוץ גם בהשגה שבפני היא כי לא ניתן לכפות על הקיבוץ קבלתו לחברות של מי שכלל לא הועמד להצבעה , אולם גם לטענתו זו  כבר התייחסתי בהחלטתי הנ"ל בעניינו של החבר מיקו כהן:

"עיקר קצפו של ב"כ הקיבוץ יצא כלפי המלצת החוקר להכיר במערער בתור חבר הקיבוץ  מבלי שנתקבלה החלטה מתאימה על כך באסיפה הכללית של הקיבוץ.

החוקר נימק את אפלייתו של המערער לרעה כי מדובר היה במהלך כולל מצד הקיבוץ בעניין הבנים, לקראת שיוך דירות לחברי הקיבוץ לפי החלטה 751.

 

ובהמשך:

"היתה זו הזדמנות פז להעלאת מיקו להצבעה, כחלק מקולקטיב...

בפרק ההמלצות המליץ החוקר כך:

 

     " המלצות

מיקו היה צריך לעלות להצבעה באסיפה הראשונה (והשניה - לפי הצורך), כחלק מהמהלך הכולל של קבלת  הבנים לחברות לצורך קביעת המועד הקובע לשיוך דירות הקיבוץ לחבריו, על פי החלטה 751 של מינהל מקרקעי ישראל. ייתכן ואפילו היה מתקבל באסיפה הראשונה. נוכח האווירה הקשה שהובילה להצבעה הגלויה באסיפה השניה, בה התקבלו כל המועמדים ברב עצום ופה אחד (פרט להתנגדות בודדת לגבי אחד הבנים), נראה כי בהפעלת מבחן הסבירות, יש לקבוע כי היה מתקבל לחברות ביום 5/1/04, וכי יש להכיר בו כחבר הקיבוץ החל מתאריך זה."

 

בהתאם לפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 05/01/04  תוצאות ההצבעה החוזרת (הגלויה) לקבלה לחברות של בני המשק היו כדלקמן:

 

תוצאות ההצבעה:

שם       בעד      נגד

גל - און יותם      74        0          התקבל

דאובר גל           71        0          התקבל

דאובר מעין        78        0          התקבל

הורן נועה          84        0          התקבל

ואן-דן-ברג שני   71        0          התקבל

זיו אלעד            79        0          התקבל

יפרח שמרית     73        0          התקבל

יפת טל 79        0          התקבל

כוכבי יונתן          83        0          התקבל

מזרחי אלמוג     70        0          התקבל

מילוא מיקה       75        0          התקבל

מילוא שירה       80        0          התקבל

מלניק דביר       67        0          התקבל

נוייר עפרי          86        0          התקבל

עופר ליאור         89        0          התקבל

פיסדל שי           78        0          התקבל

צמח דגן            85        0          התקבל

צמח נופר          89        0          התקבל

קרמר יניב         83        0          התקבל

קרמר רוני         63        0          התקבל

שחק דניאל       81        0          התקבל

שניר אלון           81        1          התקבל

 

 

           

     לאחר שבוחנים את תוצאות ההצבעה שצוטטו לעיל ניתן להסיק שלא זו בלבד  שיש בסיס איתן לקביעתו של החוקר שמערער היה מתקבל לחברות אילו הועלה להצבעה באסיפה זו, אלא דומני שלא תתכן אפשרות אחרת.

 

לאור תוצאות אלה אין זה בגדר ספקולציה בלבד  שהמערער היה מתקבל לחברות באסיפה זו אלא ניתן  לקבוע כמעט בוודאות גמורה ומוחלטת שגם המערער היה מתקבל לחברות באסיפה זו. למעלה מן הצורך אציין שמאחר ובמשפט אזרחי עסקינן די היה אפילו במסקנה שלפי מאזן ההסתברויות  באסיפה זו היה המערער מתקבל  לחברות. "

 

בהתאם לכל האמור לעיל, ומאחר ובמקרה שלפנינו המערער אסף כהן הגיש בקשה בכתב להתקבל לחברות עוד בטרם התכנסה האסיפה הכללית הראשונה, הריני לקבוע כי גם המערער אסף כהן מתקבל היה  לחברות בקיבוץ באסיפה הכללית של הקיבוץ שנתקיימה ביום 05/01/04, כמו יתר בני המשק שהועלו להצבעה.

 

אין בהחלטתי זו משום קביעה  כי  ניתן לקבל חבר באגודה ללא  קבלת החלטה  מתאימה ברשות המוסמכת לכך לפי התקנון ושלא בדרך התנהגות, אלא הכרעה שבנסיבות המיוחדות של המקרה בהצבעה הגלויה באסיפה הכללית של הקיבוץ שנתקיימה ביום 05/01/04 מתקבל היה גם את המערער לחברות בקיבוץ, כמו יתר בני המשק שהועלו להצבעה.

לפיכך, אני קובע ,על סמך חומר הראיות כפי שנאספו וגובשו ע"י החוקר,  כי מר אסף כהן חבר קיבוץ פלמחים החל מיום 05/01/04.

בנסיבות העניין- אין צו להוצאות .

 

ניתן היום,   12 באוקטובר  09                                       טל בראון, עו"ד

המזכירות תעביר החלטתי לצדדים          עוזר רשם האגודות השיתופיות

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: