היקף הייצור המקומי ומנגנון חלוקת מכסת הייצור

בביהמ"ש העליון בפני כבוד הש' י' עמית, נ' סולברג וא' שטיין. בג"ץ 1530/21- פורום קהלת (ע"ר) נ' משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לפנינו עתירה המבקשת לבטל את צו תכנון משק החלב לשנת 2021 תוך התמקדות בשתי סוגיות שונות הנוגעות לתכנון משק החלב בישראל: היקף הייצור המקומי של חלב גולמי ומנגנון חלוקת מכסות הייצור בין יצרני החלב השונים.

הרקע

אחת לשנה, נדרש שר החקלאות לקבוע בצו את היקף הייצור המקומי לאותה שנה לכל היצרנים על פי הערכים המוגדרים בסעיף 4 לחוק תכנון משק החלב (להלן: החוק). המכסה שנקבעה נחלקת בין שתי קבוצות יצרני החלב- המושביים והשיתופיים. חלוקת המכסות בניהם, נקבעת בהסדר המשמר יחס קבוע בין חלקם של היצרנים. הסכם זה מכונה 'החומה הסינית'. הן מכסת הייצור והן עניין חלוקתה בין היצרנים נבחנים בעתירה זו.

העותרים טוענים כי בעת קביעת היקף הייצור המקומי לשנת 2021, השר הממונה לא הפעיל שיקול דעת עצמאי כנדרש  אלא הסתמך על המלצות של גורמים בעלי אינטרסים זרים (מועצת החלב) ובחר כי שיעור היקף הייצור יהיה זהה לזה של שנת 2020. כמו כן, נטען כי מכסת הייצור לשנת 2021 נעשתה שלא כדין, תוך התפרקות משיקול דעת וללא הסתמכות על תשתית עובדתית ראויה.

בהתייחס למנגנון חלקות היצור, נטען כי הסדר ה'החומה הסינית' אינו מעוגן בהוראות דין. נטען כי הסדר זה הינו אשרור מתמשך של מנגנון היסטורי אשר בפועל פוגע באינטרס הציבורי, בחופש העיסוק וביכולת התחרות של ייצרני החלב. 

המשיבים השונים טענו כי יש לדחות את העתירה; על הסף ולגופה. יש לדחות את העתירה על הסף מכיוון שהעתירה מאגדת תחתיה שני ראשים נפרדים ומובחנים ללא הצדקה עיונית, מחמת השיהוי שדבק בה והיעדר זכות עמידה. הבקשה לדחיית העתירה לגופה מבוססת על התעלמות העותרים מהשפעה על היקף הצריכה המקומית, על הצגת מצג שווא העולה כדי חוסר תום לב ואי-ניקיון כפיים ובהעדר עילה להתערבות שיפוטית.

דיון והכרעה

נקבע כי העתירה אכן מאגדת תחתיה שתי טענות משפטיות נפרדות. בפסיקה נקבע בעבר כי טענה זו מספיקה כאמצעי להצדקת דחיית העתירה על הסף. כמו כן, מכיוון שהעתירה עוסקת בצו שתוקפו משך שנה בלבד, השיהוי בדבר הגשת העתירה מהווה גם הוא עילה מספקת לדחייה על הסף.

בהתייחס לראשה הראשון של גוף העתירה, לאחר בחינת מכלול מרכיבי הביקוש, הצריכה, הייבוא ובהלימה להוראות הדין, נפסק כי העותרים מתעלמים מהשפעת היבוא על היקף הצריכה המקומית.

בראשה השני של גוף העתירה ובניגוד לטענת העותרים, קיים עיגון ברור בהוראות סדר הדין להסדר 'החומה הסינית' בסעיף 12(א)(1) לחוק ומעמדה עקרוני ויסודי. על כן, העתירה לוקה בשיהוי במישור האובייקטיבי והסובייקטיבי. בנוסף, טענות על יצירת עיוותי שוק ופגיעה באינטרסים הציבוריים, אינן אמת מידה להתערבות שיפוטית שכן, שיקול הדעת בתחומים אלו מסור לנבחרי הציבור המחוקקים.

סיכום

העתירה נדחית על הסף ולגופה.

ניתן ביום ז' בתמוז התשפ"א, 17 ליוני 2021.

 

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: