הסרת שלטים המהווים פרסום לשון הרע


 

 

 

אחד מלקוחות משרדנו פנה אלינו בבקשה לחוות דעתנו בשאלה- האם הצבת שלטים ביישוב מהווה עבירה על חוק העזר המסדיר את נושא הצבת מודעות ושלטים בתחום הרשות המקומית, ואם כן, מהן דרכי הפעולה למניעת המשך ביצוע העבירה.

 

העובדות הרלוונטיות (מטעמי צנעת הפרט נמחקו פרטים מזהים)

 

1.      ביישוב שפנה אלינו, שבו שכונת הרחבה קהילתית, תלה אחד התושבים שני שלטים גדולים בחזית ביתו, הפונה לכביש.

 

2.      על השלט הראשון נכתב הנוסח שלהלן:

 

"לאור הנהול המוצלח של הנהלת הישוב ובשם הדו קיום עם שכנינו להשכרה או למכירה בהזדמנות רק לערבים"

 

3.      על השלט השני נכתב הנוסח שלהלן:

 

"פלוני ואלמוני אתם לא ראויים לתפקידכם"

                       

4.      תמונה ובה שני השלטים שתלה התושב הועברה למשרדנו.

 

 

המסגרת הנורמטיבית

 

5.      סעיף 2 לחוק העזר קובע:

 

"2.לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט או לוחית פרסומת אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון."

 

6.      סעיף 5 לחוק העזר קובע:

 

5. לא יינתן רשיון אלא אם כן נתמלאו תנאים אלה:

)1( אין בפרסום המודעה או בהצגת השלט או לוחית הפרסומת משום עבירה על הוראות חוק עזר זה או כל דין אחר;

 

(ההדגשה הוספה)

 

7.      סעיף 12 לחוק העזר קובע:

 

12.)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב מאת אדם שפרסם מודעה או שהציג שלט או לוחית פרסומת בלא רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה, השלט או לוחית הפרסומת, ולקבוע מועד להסרתם.

)ב( לא מילא האדם האמור אחר דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )א(, רשאי ראש המועצה להורות על הסרת המודעה, השלט או לוחית הפרסומת ועל סילוקם, ולגבות את הוצאות ההסרה, ההריסה והסילוק מאותו אדם.

 

(ההדגשות הוספו)

 

8.      חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 קובע:

 

1.       לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –

(1)      להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;

(2)      לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

(3)     לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;

(4)     לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו;

בסעיף זה "אדם" – יחיד או תאגיד;

"מוגבלות" – לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית.

 

מיום 28.2.1997

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ז מס' 1612 מיום 28.2.1997 עמ' 70 (ה"ח 2579)

(4) לבזות אדם בשל מוצאו או דתו גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית;

 

מיום 27.12.2007

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ח מס' 2123 מיום 27.12.2007 עמ' 97 (ה"ח 141)

1. לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –

(1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;

(2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

(3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;

(4) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו;

בסעיף זה "אדם" – יחיד או תאגיד;

"מוגבלות" – לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית.

2.     (א)    פרסום, לענין לשון הרע - בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר.

(ב)  רואים כפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות:

(1)  אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגע;

(2)  אם היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות להגיע לאדם זולת הנפגע.

 

(ההדגשות הוספו)

 

דיון והמלצות

 

9.      מתוך התמונה שהועברו לעיוננו עולה בירור שהשלטים נועדו לפגוע בפלוני ובאלמוני במשרתם הציבורית ביישוב.

 

10. סביר מאוד להניח כי השלטים הגיעו לידיעת הציבור הרחב.

 

11. לפיכך, סברנו כי יש לראות בשלטים משום פרסום לשון הרע, שהינו עבירה על חוק איסור לשון הרע.

 

12. סעיף 5 לחוק העזר קובע שלא ינתן רשיון אם יש בפרסום השלט משום עבירה על חוק העזר או על דין אחר. כאמור לעיל, יש בפרסום השלטים משום עבירה על חוק איסור לשון הרע, ולכן לא ניתן לתת רשיון לפרסום השלטים המדוברים, ככל שיתבקש רשיון כזה.

 

13. בנסיבות אלה הואיל ומדובר בשלטים שהוצבו ללא רשיון, ניתן לפעול בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק העזר ולדרוש בכתב ממי שהציב את השלטים להסירם, תוך מועד שיקבע בדרישה.

 

14. היה ומציב השלטים לא יסיר אותם במועד שיקבע בדרישה, ניתן לפעול לפי סעיף 12 (ב) לחוק העזר, כלומר להורות להסיר את השלטים ולגבות את הוצאות הסרתם ממציב השלטים.

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: