העסקת חבר ועד מקומי כמזכיר הועד המקומי


 

האם ועד מקומי רשאי להעסיק את אחד מחברי ועד הנהלת הועד המקומי בתפקיד מזכיר הועד המקומי ?

 

1.      סעיף 19 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 (להלן: "הצו") קובע כי:

 

         "19. (א)   מי שנתקיימו בו הוראות סעיף קטן זה וכפוף להוראות סעיף קטן   

                 (ב), זכאי להיכלל ברשימת מועמדים באזור ולהיבחר כחבר מועצה:

        (1)   שמו רשום בפנקס הבוחרים של אותו אזור;

        (2)   ביום הגשת מועמדותו הוא בן 21 שנים ומעלה;

     (3) מקום מגוריו הקבוע, ביום הגשת מועמדותו, הוא בתחום אותו אזור;

        (4)   הוא אינו עובד המועצה במשכורת;

        (5)   השאר לא מענייננו;

 

2.      סעיף 99 לצו קובע כי:

         "99. סעיף 19 יחול על הזכות להיבחר כחבר ועד מקומי בשינויים אלה:

          (1)  כל מקום שנאמר בו "מועצה", יראו כאילו נאמר בו "ועד מקומי".

               (2)   בכל מקום שנאמר בו "אזור", יראו כאילו נאמר בו "ישוב"."

  

3. מצירוף סעיפים 19 ו-99 לצו אנו למדים כי מי שהינו עובד הועד המקומי במשכורת, אינו זכאי להיבחר כחבר הועד המקומי.

 

4.  יובהר כי הכלל הקבוע לעיל חל גם במקרה שהעסקת חבר הועד המקומי החלה לאחר בחירתו לועד המקומי. בעניין זה קובע סעיף 106 לצו כי:

 

"106. (א) פסול לכהונה —

(1)  מי שלא היה זכאי לכתחילה להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר לחבר ועד מקומי או לחבר נציגות בהתאם לאמור בסעיף 99, או שלאחר שנבחר השתנו לגביו הנסיבות כך ששוב אין מתקיימות בו כל דרישות הזכאות להיות מועמד;"

 

5.  לסיכום, חבר ועד מקומי אינו יכול להיות מועסק ע"י הועד המקומי. אם הוא עובד הועד המקומי הוא אינו זכאי להיבחר כחבר ועד, ואם נבחר לחבר ועד ולאחר מכן הועסק ע"י הועד המקומי, כהונתו כחבר ועד פוקעת.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: