השוואה בין שלושת ועדות הביקורת : ועדת ביקורת של הועד המקומי, ועדת ביקורת של המועצה האזורית וועדת ביקורת של האגודה השיתופית.


             פעולות של המוסדות הציבוריים, חייבות להיות שקופיות לקהל הרחב. כבוד הנשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק נהג לצטט את השופט האמריקאי ברנדיס  "אור השמש שהוא המחטא הטוב ביותר". בזמן האחרון יותר ויותר אי סדרים צפים מעל פני השטח. כדי לחנוק את אי הסדרים באיבם, כדאי להנהיג  בלמים, שנקראים "ביקורת". יש מספר סוגים של ביקורות. יש ביקורת חיצונית, ביקורת פנימית, ועדות ביקורת.

           מבקר חיצוני, בדרך כלל מבקר דוחות פיננסיים. הוינו  רואה חשבונות. הביקורת היא בין אחת לרבעון עד אחת לשנה. אינו עובד בארגון אותו הוא מבקר.

           מבקר פנים -  עובד בארגון אותו הוא מבקר. הוא עצמאי בעבודתו, מדווח בדרך כלל רק לראש הארגון. לא בכל הארגונים, חובה למנות מבקר פנים. מבקר פנים בודק באופן שוטף את פעילות הארגון, האת ניהולו התקין, טוהר מידות , האם ההחלטות מתקבלות לפי הנוהלים ועוד. בדרך כלל המבקר ישמש גם בתפקיד של ממונה על תלונות הציבור. מבקר פנים רשאי לדרוש ולקבל כל מסמך וכל מידע של הארגון  ורשאי להיכנס לכל נכס ולכל מקום השייך לארגון.

           ועדת ביקורת : אנשים הבאים מתוך הארגון, יש מקומות בהם חברי הועד מתנדבים, יש מקומות שיש פילוח של חברי ועדת הביקורת  לפי הסיעות בשותפות בארגון. הם עובדים באופן שוטף  לאורך כל השנה. הביקורת נעשית בסמוך למועד האירוע, ומכאן חשיבותה ויעילותה, שכן ניתן לתקן ליקויים שנתגלו במהירות ומבלי שיגרם נזק בלתי הפיך. לועדת  הביקורת  אין  תפקיד  ביצועי  וכל  עבודתה  מתמקדת  אך  ורק  בנושא הפיקוח והביקורת.

           כאשר יש לארגו ועדת ביקורת ומבקר פנים, רצוי שמבקר פנים יקח חלק בדיוני הועדה. המבקר ישתף פעולה עם הועדה, יענה לשאלותיהם, יסביר את ממצאי הביקורת שערך. כמו כן, אנשי הועדה, יכולים לבקש מהמבקר לבדוק נושאים מסוימים. זהות מטרות ועדת הביקורת והמבקר מאפשרת ליצור מערכת יחסי שותפות וסיוע מקצועי הדדי.

 

לעתים קיימות  שתי (או אפילו שלוש)  ישויות מנהלות: הועד המקומי וועד האגודה. שלכל גוף יש ועדת ביקורת משלו.

           נוצר לפעמים מצב של זהות ועדים חברי ועד ההנהלה של האג"ש מכהנים אף כחברי הועד המקומי, בנסיבות אלו מודע די תהיה זהות פרסונלית אף בין חברי ועדת ביקורת של האג"ש לחברי ועדת ביקורת של הועד המקומי. אך יש לזכור שהליכי המינוי הם שונים.

ועדת הביקורת של הועד המקומי ממונה ע"י המליאה.

ועדת הביקורת של האגודה: נבחרת ע"י האסיפה הכללית ומחויבת בדיווח לאסיפה הכללית.

לפעמים מצב זה אפילו עדיף, כי אז הועדות מבקרות את אותו "המצב" משתי זוויות שונות, כאשר המידע ברשותן הוא מלא.

 

 

ועד מקומי

מועצה אזורית

אגודה שיתופית

חובה/

זכות

האם יש

חובה

למנות

ועדת

ביקורת.

ועדת הביקורת הינה ועדת חובה.

המועצה תמנה ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב. בעניין זה חשוב להדגיש כי הכוונה היא שהגוף הממנה את ועדת הביקורת הוא מליאת המועצה האזורית ולא ראש המועצה.

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( סעיף 130א(א)

 

חובה על המועצה לבחור וועדת ביקורת.

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( סעיף 130א

ועדת הביקורת היא רשות רצונית, זאת במידה ותקנון האגודה אינו מחייב את בחירתה.

הרכב 

וכשרות

מספר

האנשים

בועדה

ומי

כשיר

לכהן בה.

 

מספר חברי ועדת ביקורת לא יפחת מ-3 (עד 5.) כשירים יהיו תושבי הישוב שאינם חברי הוועד ואשר הציעו מועמדותם.  הם יבחרו על ידי מליאת המועצה.

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( סעיף 130א(א-ב)

 המועצה תבחר מבין חבריה ועדת בקורת.

ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת הביקורת.

מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה, ובלבד שבמועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה או במועצה שראש המועצה שלה לא נבחר בקולותיהם של נציגי כל הסיעות בה, יהיה לפחות חבר אחד של ועדת היבקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת בועדת ההנהלה או שלא הצביעה בעד בחירתו של ראש המועצה.

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 1958 סעיף 39

מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה.

תקופת   כהונת   ועדת   הביקורת   היא  כתקופת  הכהונה  של  הועד  ההנהלה   בהתאם   לתקנון  האגודה.

הכשרות:

מי שהוא חבר אגודה.

 מי שאינו חבר ברשות מרשויות האגודה ובכלל זה חבר באחת מועדותיה.

 מי שלא משמש כחבר בועדת קלפי.

מי שלא משמש כבעל זכות חתימה בשם האגודה.

 מי שלא משמש בכל תפקיד ביצועי, מנהלי, כספי או חשבונאי בכל תחום מתחומי עילות האגודה וחבריה הן בתוך האגודה והן מחוצה לה. 

מי  שחלות  עליו  עילות  הפסלות  לכהונה  בועד  האגודה  כפי  המעוגן בתקנות   רשויות האגודה.

קרובי  משפחה  מדרגה  ראשונה  לא  יכהנו יחד בועדת הביקורת.

 

תפקידי

ועדת

ביקורת

והסמכות

סמכותם של חברי ועדת הביקורת לדרוש מסמכים והסברים, רחבה יותר מזכותם של תושבי היישוב ומשלמי המיסים, וכוללת גם זכות לדרוש את פרוטוקולי הישיבות שהתנהלו בדלתיים סגורות, והם רשאים בנוסף לדרוש מסמכים מהסברים גם מחברי הועד המקומי ומעובדי הועד המקומי

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות) סעיף 130 א (ד)

אין זה מתפקידה של ועדת הביקורת לבחון את סבירות החלטות הועד המקומי או את אופן קבלתן.  תפקידה של ועדת הביקורת הוא לבדוק האם החלטות הועד המקומי הוצאו אל הפועל כדין, והאם יש לפעולה כיסוי במסגרת התקציב המאושר.

תבדוק את חשבונות הוועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר.

תבדוק אם סדרי הבקרה והוראות הנוהל, הנהוגים בוועד, מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

תקיים מעקב אחר תיקון הליקויים בפעולות הוועד המקומי שנמצאו בביקורות קודמות. (בכל ביקורת שנעשתה ע"פ דין ובכללן: מבקר המדינה, מבקר משרד הפנים, מבקר הוועד המקומי, מבקר המועצה).

אין זה מתפקידה של ועדת הביקורת לבקר את חשבונות הועד המקומי. לשם כך ממנה המועצה רואה חשבון והוא מגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד המקומי, עם העתק לממונה על המחוז.

 

ועדת הביקורת במועצה האזורית מבצעת הלכה למעשה את עבודת הביקורת ברשות. בנוסף, ועדת הביקורת דנה ומטפלת בדוחות ביקורת שנערכו ע"י משרד מבקר המדינה, מנהל אגף הביקורת במשרד הפנים וגופים אחרים.

תפקידה של ועדת הביקורת במועצה הוא לבקר את עסקי המועצה באופן שוטף לאורך כל השנה. הביקורת נעשית בסמוך למועד האירוע, ומכאן חשיבותה ויעילותה, שכן ניתן לתקן ליקויים שנתגלו במהירות ומבלי שיגרם נזק בלתי הפיך למועצה.

האחריות ה"פרלמנטרית" לתחום הביקורת ברשויות השונות, היא על המועצה, אך בוועדה נעשית העבודה היותר מעמיקה, יותר מפורטת ויותר מקצועית של הביקורת.

.תפקידה של הוועדה בשמירה על חוקיות פעולות וועד המקומי, דומה לתפקידו של מבקר המועצה. כמו כן היא בודקת את חשבונות המועצה ומוודא באם בוצעו במסגרת התקציב המאושר

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות, סעיף 39 א

תפקיד הועדה הוא  הפיקוח והביקורת.

מתפקידה של הועדה לבקר את עסקי האגודה ורשויותיה במשך כל השנה ובאופן שוטף.

ועדת  הביקורת  היא רשות מרשויות האגודה ונבחרת ישירות על-ידי האסיפה הכללית, בדרך  שבוחרים   ועד בהתאם לתקנון האגודה ותקנות רשויות האגודה.

ועדת הביקורת לא  תבדוק:   פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית או  ענין הנמצא בחקירה משטרתית.

 ועדת  הביקורת  אינה  גוף  בעלת  סמכויות  ביצועיות  ומכאן  שאין  בסמכותה  בדיקת פעולות האגודה בכל התחומים בהם עוסקת האגודה ובכלל זה בדיקת רישום נכון ובזמן של הפעולות החשבונאיות.

תפקידה יהיה :

בדיקת ניהול נכסי האגודה והתחייבויותיה ובכלל זה שמירת הרכוש, החזקת הכספים ואופן השקעתם.

שמירה על טוהר המידות של נבחרי האגודה ועובדיה.

בדיקת תקינות פעולות רשויות האגודה והחלטותיה.

ועדות משנה הנבחרות ע"י ועד הנהלה.

ועדות אד-הוק הנבחרות ע"י האסיפה הכללית.

בדיקת תקינות ספרי הפרוטוקולים ומסמכים אחרים.

בדיקה ופיקוח על יישום החלטות רשויות האגודה.

קבלת תלונות החברים והטיפול בהם.

 

דיווח

וכפיפות

בתוך חמישה חודשים מתום כל שנה, תמציא ועדת הביקורת לידי הועד המקומי, ראש המועצה ולידי ועדת הביקורת של המועצה את דוח הביקורת הסופי. דוח הביקורת יהא פתוח לעיון כל תושב ביישוב וסיכום תמציתי ממנו יופץ לכל תושבי היישוב בתוך 14 ימים ממועד הגשתו למועצה.

במידה והועד המקומי התקשר בחוזה הכרוך בהוצאה כספית ללא הקצבה מתאימה, תפקידה של ועדת הביקורת לבדוק האם הועד המקומי קיבל את אישורם הכתוב של הועד המקומי ומליאת המועצה.

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות) ,סעיף 130 א (ג-ו)

ועדת הביקורת היא רשות מרשויות המועצה והיא כפופה רק לאסיפה הכללית.

קביעת הרכב ועדת הביקורת במועצה שונה מזה של הועד המקומי. סעיף 39 לצו קובע, כי ועדת הביקורת של המועצה תיבחר על ידי האסיפה הכללית במועצה באופן ישיר.

אולם, הסעיף מסייג וקובע כי ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת הביקורת.

ועדת הביקורת כפופה לסמכות הביקורת של מבקר המועצה.

 

ועדת הביקורת היא עצמאית בעבודתה וכפופה רק למרות האסיפה הכללית. 

מחובת  ועדת  הביקורת  למסור דו"ח על פעולותיה לאסיפה הכללית אחת לשנה .

 

מבקר פנים

אין.

יש מינוי חובה. למבקר פנים יש מעמד עצמאי

כאשר בישובי המועצה יש מעל  20,000 איש , מבקר פנים יהיה  במשרה מלאה. אם יש

פחות מ 20,000 איש מבקר יהיה בחצי משרה.

תפקידיו : בדיקה פעולות המועצה התקינות, האם שומרים על ניהול תקין, טוהר המידות , בדיקת  חסכון, בדיקת יעילות. האם ההחלטות מתקבלות לפי נהלים.

מגיש את בדוח לראש המועצה.

(חוק ביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992)

ברית פיקוח או רו"ח חיצוני.

בא להבטיח שמירה על שלמות הנכסים, על בקרה פנימית ומינהל תקין ועל שקיפות מדיניות .

 מבקר הפנים כפוף,  לועד ומתמנה על-ידו, או לועדת הביקורת של האגודה.

ממצאי מבקר הפנים הם בגדר המלצה בלבד בפני הועד בעוד ממצאי ועדת הביקורת. הם בגדר המלצה בפני האסיפה הכללית.

 

                                                                                                 בברכה,

                                                                                    מימוני שלוש ושות'

                                                                                    משרד עורכי דין

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: