חוות דעת האם יו''ר אגודה שיתופית מחויב לגור בשטחי היישוב?


 

נתבקשנו לחוות דעתנו בסוגיה, האם יו"ר וועד ההנהלה של אגודה שיתופית  מחויב להתגורר ביישוב כל עוד הינו מכהן כיו"ר וועד ההנהלה.

 

א. התשתית העובדתית

להלן הנתונים והעובדות שנמסרו לנו, עליהם ביססנו חוות דעתנו:

1.         ליו"ר וועד ההנהלה של האגודה השיתופית, (להלן:"היו"ר") יש בית מגורים באגודה ואולם הוא אינו מתגורר בו דרך קבע.

 

ב. השאלה המשפטית

2.         האם לנוכח העובדה כי היו"ר אינו מתגורר דרך קבע באגודה השיתופית, הוא מנוע מלכהן בתפקידו?

ג. התשתית המשפטית

3.         התשתית המשפטית בענייננו, מצויה בפקודת האגודות השיתופיות, בתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975 (להלן:"התקנות") שהותקנו מכוח הפקודה בפסיקה ובתקנון האגודה השיתופית ככל וקיימות בו הוראות המסדירות את הנושא.

4.         בסעיף 23 לתקנות נקבע כדלהלן:

 

"(א)האסיפה הכללית תבחר מבין חברי האגודה או מבין נציגי חברים שהם תאגידים את הועד בהתאם לתקנות האגודה.

 

5.         בתקנה 6 (א) (3) לתקנות, נקבע כי:

 

"באגודה שסיווג אותה הרשם ככפר שיתופי לא יראה הרשם אדם כחבר אלא אם הוא בעל משק בתחום הכפר השיתופי וגר דרך קבע בכפר השיתופי;

 

6.         בסעיף 7 לפקודה, נקבע כי:

 

"בהתעורר שאלה אם, לצורך פקודה זו, יושב אדם בעיר או בסביבה הסמוכה לה או אם יושב הוא או יש בדעתו לשבת באותו הכפר או באותו גוש הכפרים בישראל, או בנוגע לסוג שאיזו אגודה שייכת לו, או בנוגע לאזור פעולותיה של האגודה או אם שייך איזה אדם למעמד או למשלח יד מסוים, תוחלט השאלה ע"י הרשם, והחלטתו תהא החלטת גמר."

 

7.         בתקנה 5(א) (3) לתקנות, נקבע כי חברותו של חבר פוקעת כאשר:

 

"אם חדלו בו הסגולות הדרושות לחברות לפי תקנות האגודה, וועד ההנהלה של האגודה, או רשות אחרת שלה שנקבעה לכך בתקנות האגודה, קבעה זאת בהתאם להוראות התקנות;

 

8.         בתקנה 5 (א) 4(4) לתקנות, נקבע כי חברותו של חבר פוקעת כאשר:

 

(4) אם נתקיימו בחבר תנאים על פי הוראות תקנות האגודה לפקיעת החברות מאליה;

 

9.         יצוין כי אגודות שיתופיות רבות כוללות בתקנונן הוראה לפיה חברותו של חבר אגודה אשר הפסיק להתגורר בתחומה פוקעת משעה שעזב את תחומה בכפוף להחלטת מוסדות האגודה המתאימים.

 

10.     פקיעת חברות כתוצאה מנטישת המגורים באגודה, נדונה בשורה של פסקי דין, כאשר פסק הדין המנחה בסוגיה הינו בג"ץ 6627/98 נוימן נ' רשם האגודות השיתופיות פ"ד נד (5) 229 (להלן:"פרשת ניומן").

 

11.     בפרשת נוימן, בה נדונה סוגיית מגורים במושב כפר אז"ר נקבע, כי עצם הימנעות ממגורים במושב אינה מהווה לכשעצמה הוכחה לנטישת החבר את המושב. ההכרעה בסוגית עזיבת המושב מתבצעת באמצעות מבחן משולב - אובייקטיבי – נסיבות המהוות זיקה למושב וסובייקטיבי - כוונה להתנתק ממקום המגורים במושב.

 

12.     עוד נקבע בפרשת נוימן, כי זיקות למושב, יכול שתמצאנה במספר שנות ההיעדרות מן המושב, במקום העבודה, במרכז חיי הקהילה של החבר, בעיבוד הנחלה, במקום חינוך הילדים, ברישום במרשם האוכלוסין, בזיקת המשפחה וכיוצא באלה. את בחינת הנסיבות המתוארות לעיל, יש להותיר בידי חוקר המתמנה ע"י הרשם לצורך מתן ההחלטה בדבר תיקון פנקס החברים.

 

ד. מסקנות והמלצות

13.     לאור האמור לעיל נראה, כי הימנעות ממגורים דרך קבע באגודה שיתופית, מעלה תהיות באשר לסוגיית הכשירות לחברות.

 

14.     לפיכך, אנו סבורים  כי אדם אשר מעמדו כחבר מעורר תהיות, כמו גם צורך לבחינתו, אינו רשאי לכהן  בתפקיד בכיר כיו"ר וועד ההנהלה של  האגודה.

                                                                                 מימוני שלוש ושות'

                                                                                       משרד עורכי דין

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: