חוות דעת – הקלטת ישיבות ועד מקומי וכתיבת פרוטוקול

חוות דעת

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - האם מותר לחבר ועד מקומי להקליט את הישיבה על מנת לפרסם את תוכנה לתושבים? האם יש כללים ברורים לגבי כתיבת פרוטוקול, כמו למשל האם יש חובה לציין מה כל אחד אמר או דברים מסוג זה? ולהלן חוות דעתנו:

לגבי ההקלטה –

א.      חובת הרשות המקומית להפעיל אתר אינטרנט ולפרסם בו פרוטוקולים, הקלטות ותמלילים - בשנת 2007 התווסף לפקודת העיריות סעיף 248ב המטיל על עיריה להקים ולהפעיל אתר אינטרנט נגיש לציבור, ללא תשלום, שבו היא תפרסם, בין היתר, פרוטוקולים של ישיבות המועצה בדלתיים פתוחות וכן הקלטות או תמלילים של ישיבות אלה. במקביל, החיל סעיף 13ו לפקודת המועצות המקומיות חובה זו אף על מועצות אזוריות.

תכליתו של סעיף זה, הינה ליצור שקיפות ולאפשר לתושבים נגישות למתרחש בישיבות הרשויות המוניציפאליות, וכפישנאמר בחוזר מנכ"ל מס' 1/2009:

"הרשויות המקומיות מחויבות להקים ולהפעיל אתר אינטרנט נגיש לציבור ללא תשלום. זאת במטרה להגביר את שקיפות פעולותיה של הרשות המקומית, לאפשר את מעורבות הציבור ואת חיזוק הדמוקרטיה המקומית".

ב.      חובת הרשות והועד המקומי לאפשר עיון בפרוטוקולים - בנוסף, קובע סעיף 236 לצו המועצות האזוריות, כי כל משלם מיסים או תושב, זכאי לעיין, בין היתר, בספרי הפרוטוקולים של ישיבות המועצה שנערכו בדלתיים פתוחות, והוראות סעיף זה הוחלו בסעיף 132(ג) לצו המועצות האזוריות אף על ועדים מקומיים.

ג.        מכל האמור לעיל יוצא, כי החובה להפעיל אתר אינטרנט אינה חלה על ועד מקומי, וממילא הוא אינו חייב לפרסם הקלטות או תמלילים של ישיבותיו, וחובתו, לעניין זה, מסתכמת במתן אפשרות עיון בפרוטוקולים לתושבי הועד.

יחד עם זאת, נראה לומר, כי לא קיימת הצדקה למנוע מחבר ועד להקליט את ישיבות הועד הנערכות בדלתיים פתוחות, בכדי לפרסם את תוכנן לתושבים, לכל הפחות, בדרך של תמליל. ומסקנה זו מתחזקת לאור התכליות שנזכרו לעיל.

 
לגבי הפרוטוקולים -

ד.      סעיף 54 לצו המועצות האזוריות קובע הנחיות שונות לגבי הפרוטוקול בישיבות של המועצה או של ועדה, ואף הוראות אלו הוחלו בסעיף 132 לצו, על ועדים מקומיים. ואלו הוראות סעיף 54:

"בכל ישיבה של המועצה או של ועדה יש לרשום פרוטוקול שיכיל את שמות חברי המועצה או הועדה הנוכחים בישיבה, את מהלך הדיונים, את ההצעות ואת תוצאות ההצבעה. הפרוטוקול ייחתם באותה ישיבה או בישיבה הבאה על ידי יושב ראש הישיבה. הפרוטוקול יישלח לחברי המועצה או הועדה לפחות 7 ימים לפני הישיבה הבאה. היה ערעור על פרט מפרטי הפרוטוקול, יועמד הערעור לדיון בראשית הישיבה".

ה.      כלומר - פרוטוקול של ישיבת ועד מקומי צריך לכלול: את שמות חברי הועד הנוכחים בישיבה; את מהלך הדיונים; את ההצעות; ואת תוצאות ההצבעה; ועליו להישלח לחברי הועד לפחות 7 ימים לפני הישיבה הבאה.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: