טעות סופר בהחלטה

אהובה כהנא נ' מימי מבואות ירושלים אגודה חקלאית שיתופית בע''מ (בפירוק)

בפני כבוד רשם האגודות השיתופיות

תיק מספר: 2010/206/05

בעניין : אהובה כהנא ת.ז 53925384

מליאון החדשה 116

ע"י ב"כ עו"ד שמואל הירש

מרח' בית הדפוס 12, ירושלים 95483

טל: 6526995 פקס: 6528561

המערערת

- נ ג ד –

מימי מבואות ירושלים

אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (בפירוק)

ע"י המפרק אורן באדר, עו"ד

מרח' נחום חפצדי 5 ירושלים 95484

טל: 02-6595544, פקס: 02-6537789

המשיבה

החלטה

רקע עובדתי

1. ביום 7.4.05 ניתנה החלטת המפרק בעניין תביעת חוב המערערת מאת המשיב.

2. ביום25.5.05 הגישה המבקשת ערעור על החלטת המפרק בפני .

3. ביום 25.5.05 נתתי החלטה כי על המערערת להגיש את עיקרי טיעוניה למזכירות ולצד שכנגד.

4. ביום 13.07.05 הגישה המבקשת את עיקרי טיעוניה לערעור.

5. ביום 14.07.05 הגישה המבקשת הוספת מסמך שנשמט מעיקרי הטיעון של המערערת.

6. ביום ה20.7.05 היה אמור להתקיים דיון בפני, דיון שבוטל ובמקומו החלטתי כי נוכח טענותיו המפורטות של ב"כ המערערת , והעובדה כי לא התקיים בפני המפרק דיון לגופו של עניין ונשמעו בו ראיות ונוכח העובדה, כי מדובר למעשה בתביעה שהוגשה בתחילה לביה"ד האזורי לעבודה, עוד טרם הפירוק,אולם ההליכים בבית הדין לעבודה עוכבו לאור החלטת בית הדין לעבודה לבקשת המפרק, לזמן מחדש את המערערת ולדון בכל תביעותיה, לרבות שמיעת עדים, כפי שבית הדין האזורי לעבודה היה נוהג אלמלא החלטת הפירוק. ורק לאחר שמיעת הראיות ובחינה מחודשת של טענותיה של המערערת , יתן המפרק החלטה חדשה בנושא.

7. עוד באותו יום ה 20.07.06 עת נשלחה החלטתי לצדדים התקבלה בקשה מאת המערערת לתיקון השמטה בהחלטתי.

8. ביום 26.7.05 הגיש המשיב את תגובתו לבקשה לתיקון השמטה מהחלטת כבוד הרשם.

9. ביום 31.7.05 החלטתי כי המפרק יסיים את הדיון תוך 30 יום מקבלת החלטתי זו. וכי נושא ההוצאות יישקל על ידי עם סיום ההליך ו/או ערעור בפני במידה ויהיה.

10. בין התאריכים 03.08.05 ועד 18.8.05 היו התכתבויות בין הצדדים נשוא הערעור.

11. ביום 27.12.05 הוגשה הודעת ערעור חוזרת מטעם המערערת.

12. ביום 11.1.06 החלטתי בה אני קובע דיון במעמד שני הצדדים ליום 13.2.06 וכי על המערערת להגיש למזכירות ולצד שכנגד את עיקרי טיעוניה לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לדיון וכי על המשיבה להגיש את עיקרי הטיעון מטעמה שלושה ימים לפני המועד שנקבע.

13. ביום 06.02.06 הגישה המערערת את עיקרי טיעוניה.

14. ביום 8.2.06 הגישה המשיבה את עיקרי טיעוניה.

15. ביום 13.2.06 התקיים דיון בפני בנוכחות הצדדים נשוא הערעור.

16. ביום 15.2.06 קבעתי בחלטתי ביניים בה אני מורה למפרק לבדוק את הנושאים הבאים:

א. שעות עבודת המערערת – האם פחתו שעות עבודת המערערת מיום מעבר המשרדים להר- טוב, הבדיקה תתבסס על כרטיסי הנוכחות של העובדת.

ב. שעות עבודה גלובליות- מהו התשלום ששולם לעובדת מידי חודש בחודש עבור שעות הנוספות הגלובליות בשנת 1998 ועד להפסקת התשלום(פירוט חודשי למשך 12 חודשים).

ג. קידומה של המערערת בדרגות- מהי דרגתה של העובדת לקראת העברתה ךהר- טוב ומתי ובאלו מועדים קודמה העובדת בדרגה.

ד. קידומה של העובדת הגב' דורינה דנון- מתי עברה הגב' דורינה דנון למשרה מלאה, והאם היה שינוי בשעות עבודתה.

וכו כי על המפרק להמציא לי ולב"כ המערערת את הנתונים תוך 30 ימים מיום קבלת החלטתי זו, לאחר מכן אתן החלטתי על פי החומר שבפני.

17. ביום 19.03.06 נשלחה "מודעה מטעם המפרק" ופירט בהתאם להחלטתי מיום 15.02.06.

18. ביום 02.04.06 נשלחה הודעה נוספת מטעם המשיבה בה מפנת תשומת לבי לעניין סכום השעות הגלובליות.

19. ביום 07.05.06נתנה החלטתי בערעור..

20. ביום 14.05.06 הגישה המערערת בקשה לקצוב את זמן התשלום על פי החלטת י מיום 07.05.06.

21. ביום 06.06.06 ניתנה תגובת המשיבה כי יש לדחות את בקש המערערת בטענה כי אין להעדיף את המערערת על פני נושים אחרים שטרם שולם להם חובם , לרבות שלטונות המס.

22. ביום 06.06.06 נתתי למערערת את רשות התגובה לתשובת המשיבה.

23. ביום 07.06.06 הגיב ב"כ המערערת ואף הוסיף בקשה בטענה חדשה נוספת והפעם "לתקן השמטות ושיבושים בהחלטה" מיום 07.05.06.

24. ביום 12.6.06 העברתי הבקשה לתגובת המשיבה .

25. ביום 29.06.06 הגיש ב"כ המערערת בקשה למתן החלטה עקב אי תגובת המשיבה להחלטתי מיום 12.6.06, תוך שאני מופנה לפסק דין חדש שצרף ב"כ המערערת בעניין פדלון ויקטור נגד מבואות ירושלים .

לאור האמור לעיל ולאחר שעיינתי בחומר שלפני הנני מחליט כדלקמן:

מדובר בערעור שהוגש בפני על החלטת המפרק.

אין ספור של בקשות ומסמכים הוגשו בפני על ידי המערערת מיום בקשת הערעור ועד ליום מתן החלטתי ביום 07.05.06.

ביום 07.05.06 נתנה החלטתי בערעור.

ביום 14.05.06 המערערת הגישה בקשה לקצוב את זמן התשלום בלבד. ולא העלתה כל טענה או בקשה נוספת אחרת.

הוסיפה המערערת והגישה בקשה נוספת ביום 07.06.06 והפעם "בקשה לתקן השמטות ושיבושים בהחלטה" .

ביום 29.06.06 הגישה המערערת בקשה למתן החלטות על ידי, תוך שהמערערת מבקשת להפנות אותי לפסק דין חדש שצרפה לבקשתה זו.

בהחלטתי ציינתי כי :

"המסמכים שלפני מלמדים כי המשיבה אכן הוסיפה סכומי כסף לשכרה של המערערת במהלך השנים, גם עת עברה המערערת למשרדים החדשים בהר-טוב, כך גם המשיבה העלתה את דרגותיה של המערערת החל משנת 1988 ועד לשנת 1999, עד שדרגת השכר של המערערת הגיע לדרגה 11+ , כך גם הוסיפה המשיבה למערערת, רכיבי שכר נוספים שכונו בתלושי שכרה של המערערת "שעות נוספות ג. נטו" כל אלה מבטאים את השלמת החסר בשכרה של המערערת על ידי המשיבה".

מכאן שברור שלפי פסיקתי למערערת שולם מלוא השכר בגין תקופת עבודתה.

אין הסכום שפסקתי לזכות המערערת חלק משכר העבודה שלה כמשמעותו בחוק הגנת השכר ה תשי"ח 1958. אלא, תנאים נלווים שאינם חלק משכרה ועל כן לא ניתן להעדיף את המערערת על פני יתר נושי האגודה.

עוד ראה, סעיף 38 לתקנות האגודות השיתופיות (פירוק), תשמ"ד- 1958 :

" 38(א) על אף האמור בסעיף 48(3)(ג) לפקודה יהיה דין קדימה לחובות האגודה בפירוק לפי סד העדיפות שלהן והם ישולמו מיד במידה שנכסי האגודה מספיקים לתשלומם:

(1) הוצאות פירוק:

(2) (א) שכר עבודה כמשמעותו החוק הגנת השכר תשי"ח- 1958, המגיע לעובד בעד התקופה שלפני מתן צו הפירוק לפי סעיפים 46 או 47 לפקודה, ובלבד שסך כל השכר שיהיה לו דין קדימה לא יעלה על הסכום שקבע שר העבודה והרווחה לעניין זה מעת לעת: "

סיכומו של דבר

משתם הדיון בערעור אין עוד לפרש או להבהיר ו/או לתקן החלטתי, למעט עניין התאריך המוזכר בבקשה שהנו טעות סופר ואין בטעות סופר זו כדי להשפיע על ההחלטה.

עם מתן ההחלטה ביום 07.05.06 תם הדיון בערעור.

ולעניין זה ראה:

"עם מתן פסק דיננו מיום 12.3.98 תם הדיון בעתירה. בית המשפט אינו מבהיר ואינו מפרש את החלטותיו ואת פסקי דינו. הבקשה למתן הבהרה נדחית איפוא." (בג"ץ 4718/97 - מכבסת זהר ארטל בע"מ נ' מדינת ישראל .תק-על 98(3), 433.)

לפיכך ולאור האמור לעיל עם מתן החלטתי ביום 07.05.06 תם הדיון בערעור.

הסכומים שנפסקו ישולמו למערערת בהתאם להוראות הדין ואין להעדיפה על פני נושי האגודה.

אין צו להוצאות

ניתן היום16.07.06

אורי זליגמן עו"ד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: