טענות כנגד התנהלות ועדת מכרזים ובחירת זוכה במכרז נדחו במלואן

בבית משפט המחוזי בחיפה, בפני כב' השופטת בטינה טאובר. עת"מ 47230-01-16 מדי ורד בע"מ נ' מ. מ. קציר-חריש בע"מ ועת"מ 7718-02-16 ארד בע"מ נ' רווחה חריש- מועצה מקומית חריש ואח'.

דיון בעתירות נגד החלטת ועדת המכרזים במועצה המקומית חריש להכריז על הצעתה של חברת אפקון, כהצעה הזוכה במכרז שפורסם ע"י חריש, לקבלת שירותים לאספקת והתקנת מערכות מדי מים. זאת, בעקבות ביטול זכייתה של חברת מדי ורד במכרז משהתברר כי היא אינה עומדת בניסיון הדרוש. מדי ורד טענה כי החלטת ועדת המכרזים באשר לזכייתה של אפקון בטלה. ארד בע"מ אשר השתתפה במכרז, הגישה עתירה כנגד ההכרזה על אפקון כזוכה במכרז וכן כנגד ההכרזה הראשונה על זכיית מדי ורד וביקשה להכריז על הצעתה כהצעה הזוכה במכרז ולחלופין לביטול המכרז.

 

הרקע

בעקבות זכייתה של  מדי ורד במכרז לאספקת והתקנת מערכות מדי מים, אותו פרסמה המועצה המקומית חריש, הגישו יתר המשתתפות במכרז השגות שעיקרן אי עמידתה של מדי ורד בתנאי הניסיון בהתקנת מדי מים כנדרש במכרז. נוכח ההשגות שהוגשו, התקיים דיון בפני ועדת המכרזים. ועדת המכרזים שמעה את המשתתפות, קיימה דיון בהשתתפות הנציגים המקצועיים והחליטה על פסילת האישורים של מדי ורד המעידים על ניסיונה. בנוסף, ביצעה בדיקה חוזרת של אישורי ומסמכי כל משתתפי המכרז, בהן גם חברת ארד בע"מ ושיקללה מחדש את הניקוד. כתוצאה מבדיקה זו ולאחר קבלת הבהרות נדרשות מאפקון, הוכרזה אפקון כזוכה.

טענות מדי ורד

במסגרת עתירתה של מדי ורד טענה בין היתר, כי ועדת המכרזים נעדרה סמכות לעריכת הדיון לאחר הגשת השגותיהן של המשתתפות במכרז וכי היה עליה לאפשר למדי ורד להוסיף מסמכים המעידים על ניסיונה, בפרט, שעה שוועדת המכרזים אפשרה לאפקון לצרף לאחר הגשת הצעתה, נתונים ופרטים נוספים. עוד טענה, כי קריטריון הניסיון לא היה חלק מתנאי הסף של המכרז ולפיכך לא מדובר בפגם מהותי המצדיק את ביטול זכייתה וכי ועדת המכרזים יכולה הייתה לבקש ממדי ורד כזוכה, הבהרה או השלמה בעניין זה כמקובל וכפי שהתירה לאפקון לעשות.

 

טענות חברת ארד

ארד טענה בין היתר, כי יש לבטל את זכייתה של מדי ורד במכרז לנוכח פגמים בהצעתה ואישורים מטעים אודות ניסיונה בהתקנת מדי מים. כן טענה, כי אף בהצעתה של אפקון נפלו פגמים יסודיים שחייבו את פסילתה, כך שהחלטת ועדת המכרזים להכשיר את הצעת אפקון חרף הפגמים שנפלו בה, נעשתה בניגוד לעקרונות דיני המכרזים ותוך פגיעה בעיקרון השוויון. בנוסף טענה, כי אסור היה לועדת המכרזים לאפשר לאפקון לשנות את הצעתה ולצרף אישורים נוספים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. לבסוף טענה כי לאור הפגמים שנפלו בניהול הליך המכרז, נדרשת התערבות בית המשפט.

 

טענות חריש

לטענת חריש, משעורך המכרז לא מצא פגמים כלשהם במוצרים אשר הוצעו ע"י המציעות, ראוי כי ביהמ"ש לא ייבחן את הטענות הטכניות שהועלו לגופן ולא יתערב בשיקו"ד ועדת המכרזים המצויות בתחום מומחיותם של עורכי המכרז. עוד טענה, כי ועדת המכרזים ערכה למדי ורד הליך שימוע כדין בטרם ביטול זכייתה במכרז ובו מדי ורד לא הצליחה לענות על השאלה כיצד צרפה מסמכים המעידים על ניסיון של חברה אחרת בניגוד להוראות המכרז. לפיכך, הפגמים שנפלו בהצעתה של מדי ורד אינם ניתנים לריפוי באמצעות הליך הבהרה ו/או כל הליך אחר וכי בתיקון אישורי הניסיון כמבוקש היה שיפור הצעתה באופן מהותי המוביל לפגיעה בשוויון המכרז.  כן טענה, כי ארד לא זכתה במכרז עקב שכלול נקודות נמוך בנוסף לצירוף אישורי ניסיון שאינם שלה. לבסוף טענה, כי היה מקום לוועדת המכרזים להתיר לאפקון הגשת מסמכי הבהרה לאחר ביטול זכייתה של מדי ורד במכרז לאור סעיף ספציפי לתנאי המכרז הקובע במפורש את זכות המועצה לקבל הבהרות.

 

טענות אפקון 

אפקון סברה כי יש לקבוע כי זכייתה של מדי ורד במכרז בוטלה כדין. אשר לביטול זכייתה של מדי ורד טענה כי החלטת ועדת המכרזים בעניין זה היא טריוויאלית לאור הפגמים שהתגלו, ובכלל זה ניסיונה של מדי ורד להישען על ניסיונה של חברה אחרת. עוד טענה כי הגשת המסמכים המשלימים לא הקנתה לה יתרון על יתר המשתתפות במכרז וכי אין בהשלמת המסמכים כדי להצדיק התערבות ביהמ"ש.  

 

דיון והכרעה

ביהמ"ש הדגיש את מושכלות היסוד הנוגעות להיקף התערבות ביהמ"ש בכל הנוגע להחלטות ועדות המכרזים ולפיהן ביהמ"ש לעניינים מנהליים אינו יושב כ"ועדת מכרזים עליונה" ואינו מחליף את שיקו"ד ועדת המכרזים בשיקו"ד שלו ובפרט כאשר המדובר בעניינים בליבת שיקו"ד המקצועי של ועדת המכרזים. ביהמ"ש קבע כי לאור העובדה כי לא היה בכלל הטענות הטכניות שנטענו על ידי הצדדים, כדי להטות את הכף לטובת אחת המציעות במכרז וכי היות והחלטת ועדת המכרזים לא הסתמכה על טענות טכניות כלשהן שהועלו ע"י הצדדים אין טעם להידרש להן וכי לא כל פגם טכני יביא בסופו של יום לפסילת ההצעה המוגשת במכרז. לעניין סבירות החלטת ועדת המכרזים להורות על ביטול זכייתה של מדי ורד במכרז, קבע ביהמ"ש כי מדי ורד ניסתה לייחס לעצמה, שלא כדין, ניסיון של חברה אחרת בניגוד להוראות המכרז ובנסיבות אלה בדין החליטה ועדת המכרזים לבטל את זכייתה של מדי ורד בהיותה מבוססת על שיקולים ענייניים. ביהמ"ש קיבל את טענות אפקון, ארד וחריש לעניין התנהלות ועדת המכרזים. ביהמ"ש ציין כי כי ועדת המכרזים פעלה מכוח סמכות, לאחר שנוכחה לדעת מהשגות הצדדים, כי ייתכן ובהצעתה של מדי ורד נפלו פגמים המצדיקים בירור. משהתברר כי השגותיהן של יתר המציעות התבררו כנכונות, הורתה על ביטול אישורי הניסיון השגויים מהצעתה של מדי ורד. לעניין סבירות החלטת ועדת המכרזים להכריז על הצעתה של אפקון כזוכה במכרז בעקבות ביטול זכיית מדי ורד, קבע ביהמ"ש כי החלטתה של ועדת המכרזים לקבוע את אפקון כזוכה, הסתמכה על בדיקה מחודשת של הנתונים, נבעה משיקולים ענייניים, ואינה חורגת ממתחם הסבירות. לבסוף, דחה ביהמ"ש את טענות מדי ורד וארד בנוגע להגשת מסמכים מטעם אפקון בדיעבד, לאחר תום הגשת ההצעות ממספר טעמים: ראשית, קיומו של סעיף ספציפי בתנאי המכרז המכשיר מפורשות את זכותה של חריש לקבל הבהרות. שנית, חריש הבהירה כי המסמכים שהוגשו במסגרת ההבהרות, לא היוו שיקול בזכיית מי מהמציעות. שלישית, מפסיקת בית המשפט העליון עולה, כי הליך הבהרות, הינו הליך מוכר במסגרת ניהול הליכי מכרז.

 

סיכום

ביהמ"ש דחה את העתירות בקובעו כי לא נפלו בהתנהלות ועדת המכרזים פגמים החורגים ממתחם הסבירות ומצדיקים את התערבותו של ביהמ"ש וכי התנהלותה של ועדת המכרזים של חריש נבעה משיקולים ענייניים ומקצועיים. ביהמ"ש פסק הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 40,000 ₪ כנגד העותרות לכל אחת מהמשיבות.

ניתן ביום: י"ח בניסן תשע"ו, 26 באפריל 2016, בהעדר הצדדים. 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: