כשתם חוזה השכירות לא רק שתחנת פז, התעלמה מהודעות לפינוי מהמקרקעין שבקיבוץ מחניים, היא אף הפחיתה, חד צדדית על דעת עצמה, את דמי השכירות המשולמים לקיבוץ.

בית משפט השלום בנצרת תא''ח 9384-09-09. בפני כב' השופט ערפאת טאהא. צומת מחניים בע''מ ו קיבוץ מחניים נ' פז חברת נפט בע''מ.

 

העובדות חב' צומת מחניים בע"מ (להלן: "צומת מחניים"), היא בעלת הזכות להירשם כחוכרת של מקרקעין, סמוך לכביש 91 ועליהם בנויה תחנת דלק (להלן: "המקרקעין"). קיבוץ מחניים, רשום כבעל זכות החכירה במקרקעין וכן מחזיק ב-50% ממניות צומת מחניים. ביום 30.5.00 נחתם בין צומת מחניים והקיבוץ מצד אחד לבין פז חברת נפט בע"מ (להלן: "פז") הסכם שכירות על פיו, פז שכרה המקרקעין לתקופה של 7 שנים. בהסכם השכירות ניתנה לצדדים אופציה לחידוש הסכם השכירות לתקופה נוספת של 5 שנים באותם תנאים של ההסכם המקורי. בהתאם לתנאי ההסכם  צד שיבקש להפעיל את האופציה עליו להודיע בכתב לצד השני. ביום 12.4.07 שלחה פז מכתב ובו הביעה את רצונה  לממש את האופציה ל 5 שנים נוספות, אך הפחיתה את דמי השכירות ב 25%. צומת מחניים לא הסכימה להפחתה, לכן שלחה מכתב תשובה בו היא הבהירה, כי האמור במכתב פז אינו מוסכם עליה, כי הוא מנוגד להסכם השכירות, ואין באותו מכתב הודעה על מימוש האופציה, אלא הסכם חדש. לכן  היא רואה במכתב הודעה על אי מימוש האופציה ועל סיום תקופת השכירות בתום התקופה המקורית, לכן יש עליה לפנות את המקרקעין לא יאוחר מיום 11.6.07. ביום 30.5.07  נערכה פגישה בין נציגי הצדדים. בעקבות אותה פגישה, שלחה פז לצומת מחניים מכתב, וכתבה בו כי הוסכם בין הצדדים שתקופת הפעלת פז על פי ההסכם תוארך ב-3 חודשים, בתקופה המוארכת לא יחול שינוי בתנאי ההסכם, עם חתימת הסכם חדש בין הצדדים, תופחת התמורה בגין התקופה המוארכת על פי ההסכם החדש. צומת מחניים הייתה אמורה לחתום בשולי מכתב לאישור האמור בו. בתשובה למכתבה הנ"ל של פז שלח הקיבוץ לפז מכתב בו נאמר, כי בפגישה שנערכה כלל לא דובר על הסכם שכירות חדש ובודאי שלא דובר בהפחתת התמורה. היות ותקופת שכירות תחנת הדלק ע"י פז מסתיימת ב-12.6.07. הישארותם בתחנה ללא הסכם בכתב יהווה הפרה לכל דבר. בינתיים התנהל משא ומתן בין פז לבין הקיבוץ בעניין רכישת מניותיו של הקיבוץ בצומת מחניים. בתקופה זו המשיכה פז להפעיל את התחנה, והמשיכה לשלם דמי שכירות כפי שהוסכם עליהם בהסכם המקורי. בחודש 7/08 הפחיתה פז את דמי השכירות חד צדדית. לאור ההפחתה בדמי השכירות, שלחה צומת מחניים לפז מכתב בו נאמר, כי דמי השכירות שולמו בחלקם, וכי היא לא הסכימה להפחתת דמי השכירות. על כן, יש לשלם את היתרה שלא שולמה לאלתר. מכתבה הנ"ל של צומת מחניים לא נענה, ובשל כך היא שלחה מכתב נוסף ובו כתבה, כי צומת מחניים הנפיקה חשבונית על הסכום ששולם בפועל, על מנת להימנע מתשלום המע"מ על היתרה שטרם שולמה. המשא ומתן לרכישת מניותיו של הקיבוץ בצומת מחניים על ידי פז לא צלח, פז המשיכה לשלם דמי שכירות מופחתים, ובשל כך שלחה צומת מחניים לפז הודעת פינוי מיום 14.6.09, בה הודיעה לה על סיום תקופת השכירות. באותה הודעה נדרשה פז לפנות את התחנה ולהחזיר את החזקה בה לצומת מחניים לא יאוחר מיום 11.7.09. פז לא פינתה את התחנה כפי שנדרשה בהודעת הפינוי הנ"ל, ובשל כך הגישו התובעים את תביעתם דנן לפינוי המושכר.

טענת צומת מחניים בע"מ וקיבוץ מחניים צומת מחניים בע"מ וקיבוץ מחניים טוענים, כי בהתאם להסכם השכירות, תקופת השכירות המקורית הסתיימה ביום 12.6.07, וכי פז לא מימשה את האופציה להארכת תקופת השכירות לחמש שנים נוספות. בשל כך, הסכימו הצדדים על הארכת תקופת השכירות למשך שלושה חודשים כל פעם. על כן, רשאית צומת מחניים להודיע על סיום תקופת השכירות בכל עת, ובמקרה זה ועל פי חוק השכירות והשאילה, תקופת השכירות הסתיימה בתום הרבעון המסתיים ביום 11.7.09. מרגע זה מחזיקה פז בתחנה ללא הסכם שכירות מחייב, ולכן היא נדרשת לפנות את המושכר. כמו כן, פז הפרה את ההסכם הפרה יסודית בכך שהפחיתה את דמי השכירות באופן חד צדדי, ולא נענתה לדרישות התובעים לשלם את דמי השכירות המלאים שנקבעו בהסכם.

טענת פז.  פז העלתה שלוש טענות :  העדר סמכות להגשת התביעה  החלטה לפנות את המושכר התקבלה שלא כדין. התביעה הוגשה בעצם ביוזמתם של הקיבוץ וחודורוב נציג הקיבוץ, ועל כן יש להורות על מחיקת התובענה על הסף. מימוש האופציה  פז הודיעה על מימוש האופציה במכתב שנשלח לצומת מחניים. יש לראות גם מימוש האופציה בהתנהגות, כי פז המשיכה להפעיל את התחנה והמשיכה לשלם דמי שכירות בהתאם למה שהוסכם בהסכם השכירות המקורי. הפחתת דמי השכירות  דמי השכירות הופחתו בהסכמה לאחר שנציג פז, סיכם זאת עם חודורוב, נציג צומת מחניים.

כב' השופט  ערפאת טאהא

 העדר סמכות להגשת התביעה. על פי גרסתה של פז עצמה, המשא ומתן להפחתת דמי השכירות ולהארכת תקופת השכירות נוהל עם מר חודורוב. שהוא נציג של צומת מחניים וקיבוץ מחניים. הדרישה לפינוי המושכר נשלחה אף היא על ידו. מר חודורוב, הוא זה, שעל פי טענת פז עצמה הסכים להפחתת דמי השכירות. על כן, הטענה כי מר חודורוב לא היה מוסמך לפעול בשם צומת מחניים לפנותה מן המושכר מנוגדת לטעות פז עצמה, ומהווה התנהגות בחוסר תום לב.

מימוש האופציה בהסכם המקורי נאמר כי כל אחד מהצדדים יהיה זכאי להאריך את תקופת השכירות ב-5 שנים נוספות, בתנאים שנקבעו בהסכם. פז טוענת, כי היא הודיעה על כוונתה לממש את האופציה, והצדדים הסכימו לכך בהתנהגות ובעל פה. פז הודיעה כי היא תסכים למימוש האופציה, בכפוף לכך שדמי השכירות החודשיים יפחתו בכ-25%..הודעה מסויגת למימוש האופציה, כפי שעשתה פז, אינה מהווה הודעת מימוש, אלא את רצונה לנהל משא ומתן במטרה להגיע להסכם חדש

הפחתת דמי השכירות החל מחודש 7/08 התחילה פז לשלם דמי שכירות מופחתים. פז הפחיתה את דמי השכירות באופן חד צדדי, מבלי לקבל את הסכמת צומת מחניים לכך, וכאקט כוחני. פז לומדת על הסכמת צומת מחניים להפחתת דמי השכירות מן העובדה, כי היא הנפיקה חשבוניות מס על הסכום המופחת. פז לא הוכיחה שצומת מחניים הסכימה לשינוי בתנאי ההסכם ולהפחתה בדמי השכירות. נהפוך הוא – הוכח באופן פוזיטיבי שצומת מחניים לא הסכימה להפחתה, ואף התריעה על כך לפחות בשני מכתבים.

סיום השכירות הצדדים המשיכו לקיים את השכירות, גם לאחר שתמה תקופת השכירות המקורית. פז שילמה את דמי השכירות בגין תקופות שכירות של שלושה חודשים. ההודעה על סיום תקופת השכירות נשלחה ביום 14.6.09, ובשל כך, תקופת השכירות אמורה הייתה להסתיים ביום 11.10.09. ממועד זה ואילך פז היא במעמד מסיג גבול.

סוף דבר  התביעה התקבלה ועל פז לפנות ולסלק את ידה מהמקרקעין בצומת מחניים, סמוך לכביש 91, ושעליהם בנויה תחנת דלק. יש לעכב ביצוע צו הפינוי למשך 3 חודשים על מנת לאפשר לפז להתארגן, וזאת בתנאי שיושלמו דמי שכירות, בהתאם למה שנקבע בהסכם השכירות המקורי.

פז תשלם לתובעת צומת מחניים הוצאות משפט בסך 3,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪ בתוספת מע"מ. סכומים אלה ישולמו תוך 30 יום מהיום, אחרת ישאו הפרשי הצמה וריבית כחוק מאותו מועד ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום,  ד' אייר תש"ע, 18 אפריל 2010.  

אתר הבית של קיבוץ מחניים.

אתר הבית של חברת פז.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: